65. sjednica Vlade FBiH

 • 06.08.2008.
 •  

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O TURISTIÈKOJ DJELATNOSTI

  Na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao dopremijer Vjekoslav Bevanda, Vlada Federacije BiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o turističkoj djelatnosti, kao što je to prethodno učinjeno i za ugostiteljsku djelatnost.

  Razlozi za uređivanje ove oblasti posebnim zakonom su u potrebi ujednačavanja uvjeta za obavljanje turističke djelatnosti na teritoriji cijele Federacije BiH, kao i obimnost ove materije, koja je do sada regulirana Zakonom o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.


  O predloženim rješenjima kojima se propisuje šta je to turistička djelatnost i uređuju uvjeti i način njenog obavljanja, subjekti koji se mogu baviti ovim poslovima i uslovi koje moraju za to ispuniti, pribavljena su mišljenja kantonalnih ministarstava nadležnih za ovu oblast, Saveza općina i gradova FBiH i udruženja turističkih agencija u BiH i turističkih zajednica u FBiH.

  Nacrtom zakona detaljno su propisana pitanja koja se odnose na rad putničkih agencija, njihove vrste i usluge koje pružaju, te uslovi za obavljanje ovih poslova, zatim jamčevina za turistički paket aranžman i prestanak pružanja usluga od strane putničke agencije.

  Posebni odjeljci zakona odnose se na definiranje turističkih vodiča, prijatelja, animatora i zastupnika, kao i na način obavljanja turističkih usluga u nautičkom, seoskom i drugim oblicima turizma.
   

  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA: O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I O JAVNIM PREDUZEÆIMA U FBiH

  Nakon što su u parlamentarnoj raspravi podržani nacrti, ali ne i hitni postupak njihovog usvajanja, Vlada je danas u skladu sa iznesenim prijedlozima i sugestijama, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u FBiH.

  Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, umjesto dosadašnjeg -supsidijarnog,uvodi se više oblika povezivanja privrednih društava, s ciljem efikasnijeg upravljanja i povezivanja.

  Na prijedlog Komisije za vrijednosne papire brisane su odredbe postojećeg zakona koje se odnose na registar društava, kao i na likvidaciju privrednih društava, pošto je riječ o materiji regulisanoj posebnim zakonima, a na prijedlog istog tijela dopunjena je odredba o dioničkim društvima tako da se ona dijele na otvorena i zatvorena, kako bi se omogućio razvoj tržišta kapitala.

  Zakonska odredba o povećanju osnovnog kapitala dopunjena je na prijedlog Agencije za privatizaciju u FBiH, tako što je predviđeno da se osnovni kapital, izuzetno, može povećati za iznos investicijskih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, o čemu odluku donosi skupština.

  U cilju pospješivanja privatizacije uvedena je i odredba o privatizaciji privrednih društava dokapitalizacijom, unošenjem potraživanja u kapital u postupku privatizacije, odnosno konverzijom duga u dionički kapital.

  Dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na preziciranje odredbi o funkcioniranju skupštine i organa uprave privrednih društava, s tim što je prihvaćena primjedba iz parlamentarne rasprave o nadležnosti za sazivanje skupštine društva, za šta je sada zadužen nadzorni odbor društva.

  Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima na nov način se definira javno preduzeće što će otkloniti mnoge, do sada prisutne nejasnoće u primjeni postojećeg zakona. Kao osnovni kriterij definisanja javnog preduzeća uzima se djelatnost, umjesto do sada prisutnih kriterija o broju zaposlenih radnika i učešću državnog kapitala.

  Pored uvjeta da obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa, javno preduzeće mora biti upisano u sudski registar kao privredno društvo ili određeno kao javno preduzeće posebnim propisom, s tim što djelatnost od javnog društvenog interesa, kao i do sada, utvrđuju općina, kanton i Federacija, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Prijedlogom zakona ustanovljena je, kao novina, mogućnost da javna preduzeća, isključivo uz ovlaštenje nadzornog odbora, zaključuju ugovore o izmirenju dospjelog duga pod povoljnijim uvjetima koje utvrdi Vlada FBiH. Ovo je učinjeno na inicijativu većeg broja privrednih društava u kojima olaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, a s ciljem prevazilaženja teškog ekonomskog stanja i stvaranja mogućnosti za organizovanje procesa proizvodnje uz plaćanje tekućih obaveza.

  Pored toga, finansijski dio Zakona usklađen je sa novim propisima iz oblasti finansija, pa su izmijenjene postojeće ili unesene nove definicije, kao što je slučaj sa internom kontrolom, zakonskim i statutarnim rezervama i etičkim kodeksom, a prilagođene su praksi i odredbe o izboru i sastavu upravljačkih struktura u ovim preduzećima.

   
  DVIJE UREBDE IZ OBLASTI GRAÐENJA

  Vlada FBiH donijela je danas dvije uredbe iz oblasti građenja na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

  Razlog donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije jeste u potrebi jasnijeg i preciznijeg definiranja pojedinih odredaba, te njihovo usaglašavanje sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

  U skladu sa potrebom usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH Vlada je danas donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načinu korištenja i održavanja građevina.

  ORGANIZIRANJE FEDERALNIH SPECIJALIZIRANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

  Donošenjem Uredbe o ovim pitanjima organiziraju se federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i utvrđuju njihovi zadaci, područje djelovanja, način popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje, te finansiranje ovih jedinica.

  Specijalizirane jedinice organiziraju se kao snage za brze intervencije i to jedinice: za potrage i spašavanje u sniježnim lavinama, za spašavanje iz ruševina, za spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti, za deminiranje i jedinica za spašavanje vertikalnim transportom ( jedinica za zračni transport). Njihova popuna potrebnim ljudstvom vršiće se prema njihovim ličnim formacijama i to prema specijalnostima i stručnoj spremi, te posebnoj radnoj sposobnosti.

  Popuna materijalno-tehničkim sredstvima osigurava se putem nabavke koju vrši Federalna uprava civilne zaštite. Specijalizirane jedinice poslove i zadatke iz svoje nadležnosti vršiće na području Federacije BiH, a prema potrebi i na zahtjev nadležnog organa RS i Brčko Distrikta na njihovom području.

  Obučavanje i osposobljavanje pripadnika specijaliziranih jedinica vrši se po planu kojeg donosi direktor Federalne uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog štaba. Finansijska sredstva za obavljanje poslova iz nadležnosti specijaliziranih jedinica, kao i nabavka opreme i drugih tehničkih sredstava potrebnih za rad tih jedinica, planiraju se i osiguravaju u Budžetu Federacije BiH.

   

  UREDBA O KRITERIJIMA I NAÈINU VOÐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM RAZVOJNE BANKE FBiH

  Vlada Federacije je, na današnjoj sjednici, u skladu sa obavezom iz Zakona o razvojnoj banci FBiH, donijela Uredbu o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke FBiH. Njome se, ustvari, propisuju minimalni standardi za upravljanje kapitalom, upravljanje rizicima, upravljanje koncentracijom kreditnog rizika, poslovanje s osobama povezanim s Bankom, upravljanje rizikom likvidnosti, deviznim i operativnim rizikom i tržišnim rizicima, provođenje i održavanje sistema internih kontrola, interne i eksterne revizije, obim, oblik i sadržaj aktivnosti Banke za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, obavljanje platnog prometa i obračun i iskazivanje efektivne kamatne stope, te forma izvještaja za Agenciju za bankarstvo FBiH koja i vrši nadzor nad radom Razvojne banke FBiH.

  Nadzor podrazumijeva kontrolu zakonitosti rada, akata i primjenu propisa kojima se regulira rad Banke i poslovnih politika i procedura koje je Banka donijela. Pod nepravilnostima i slabostima se podrazumijevaju poslovanje mimo propisa i stanja i aktivnosti Banke koje predstavljaju nesolidno, nestabilno i suviše rizično poslovanje bez obzira na to da li su njima prekršeni propisi, politike i procedure. Nadzor se obavlja praćenjem izvještaja, informacija i podataka koje Banka dostavlja Agenciji za bankarstvo u formi propisanih izvještaja i neposrednim pregledom poslovnih knjiga, knjigovodstvene, kao i druge dokumentacije u Banci.

  U slučaju da u toku nadzora utvrdi slabosti i nedostatke u poslovanju Banke koji se odnose na kršenje odredaba zakona i uslova utvrđenih propisima i ovom uredbom Agencija će, u svrhu njihovog otklanjanja, postaviti određena ograničenja, zahtjeve i naložiti određene aktivnosti za sprječavanje daljnjeg pogoršanja stanja i poboljšanje procedura Banke za unapjređenje poslovanja i upravljanje rizikom i naložiti Banci i odgovornim licima provođenje predloženih mjera, uz utvrđene rokove primjene.

  Propisano je da visinu naknade za nadzor Agenciji za bankarstvo utvrđuje njen Upravni odbor posebnom odlukom, uz konsultaciju sa Vladom Federacije BiH.

   

  SREDSTVA ZA OÈUVANJE, KONZERVIRANJE I OBNAVLJANJE KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijske baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 1.1.-31.12.2007.godine. Radi se o sredstvima u iznosu od 2.315.717,16 KM.

  Pri izradi ove Odluke vodilo se računa da bude zastupljeno što više općina po kantonima. Tako su sredstva za 40 objekata raspoređena na 27 općina, a kantonalna središta zastupljena su s više objekata. U većini su zastupljeni javni objekti, a s posebnom pažnjom su, na principu ravnopravnosti, raspoređena sredstva za sakralne objekte.

   

  O RADU SISTEMA NAPLATE ZA PERIOD 1.6. DO 22.07. 2008. GODINE

  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta sa sjedištem u Mostaru o radu sistema naplate za period 1.6. do 22.07.2008.godine.

  U Izvještaju se navodi da su na naplati cestarine angažovana 24 uposlenika, od čega su četiri uposlenika vođe smjene, a 20 uposlenika blagajnici. U pomenutom periodu kroz naplatno mjesto Jošanica prošlo je 734.998 vozila, od čega vozila I kategorije 595.108, vozila II kategorije 50.706, vozila III kategorije 38.384, vozila IV kategorije 39.376, te vozila oslobođenih od plaćanja 11.053.

  Ukupan javni prihod ostvaren u izvještajnom periodu je 1.628.647,40 KM. Ovo pokazuje da su ostvareni rezultati daleko nadmašili planirane. Pri tome je značajan podatak da je protok saobraćaja na ovom dijelu za 24% veći od planiranog. Cijeni se da ovakav, otvoreni sistem naplate, može osigurati minimalne prihode od 10 miliona KM godišnje, ali i da predstavlja kvalitetnu osnovu za uvođenje zatvorenog sistema naplate na dionici autoceste Jošanica-Kakanj, dužine 37 km. Uvođenje zatvorenog sistema osiguralo bi minimalne javne prihode u visini od 30 miliona KM godišnje, što bi već predstavljalo kvalitetnu osnovu za finansiranje izgradnje novih dionica autoceste.

  Federalna direkcija autocesta već je pokrenula aktivnosti na izgradnji bočnih naplatnih mjesta Podlugovi i Visoko, a uskoro će pokrenuti i aktivnost na izgradnji montažno-demontažnog naplatnog mjesta Kakanj. Također, težište daljnjih aktivnosti Direkcije biće povećanje propusne moći naplatnog mjesta Jošanica uvođenjem većeg procenta upotrebe pretplatnih FEDA kartica.

   

  O RADU KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU RATNIH POTRAŽIVANJA

  Vlada je razmatrala i usvojila Privremeni izvještaj Komisije za konačnu verifikaciju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, prema kojem je ovo tijelo, formirano 2007. godine, do sada verificiralo ratna potraživanja fizičkih i pravnih osoba u ukupnom iznosu od 222.295.959 KM. Ovi podaci nisu konačni, jer postoji mogućnost obuhvata novih vrsta sudskih presuda, prijava koje su na vrijeme dostavljene drugom organu, kao i mogućnost unutrašnje preraspodjele potraživanja u okviru razvrstavanja po vrstama pravnog akta po kojem će se potraživanje konačno realizirati.

  Vlada je danas zadužila Komisiju da do 15.11.ove godine završi i kompletira konačan Izvještaj za Vladu i Federalno ministarstvo finansija radi izdavanja obveznica u skladu sa Zakonom, te da izvrši konverziju potraživanja izraženih u stranim u domaću KM valutu, prema vrijednosti kursa na dan konverzije.

  Da bi Komisija na vrijeme kompletirala ovu obavezu, zaduženi su i drugi federalni organi i tijela da joj, u propisanim rokovima, dostave neophodne podatke.

   

  PRIPREME ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA “AUTOCESTA NA KORIDORU Vc”

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pripremilo, a Vlada razmatrala i usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc”, sa predloženom trasom koridora.

  U Informaciji se ističe da ova autocesta spada u infrastrukturne objekte međudržavnog karaktera, pa su od strane Parlamenta FBiH već donesene neophodne odluke: o utvrđivanju ovog područja područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH i o pristupanju izradi Prostornog plana ovog područja, koji usvaja Parlament FBiH.

  Pošto su, prema Informaciji, obavljene sve prethodne radnje i aktivnosti, Vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc”.

   

  O REBALANSU PLANA I PROGRAMA JP “DIREKCIJE CESTA FBiH”

  Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta FBiH, d.o.o. Sarajevo o usvajanju rebalansa Plana i progama ovog preduzeća.

  Ukupno osigurana sredstva rebalansom iznose 227,37 miliona KM, a čine ih javni prihodi u iznosu od 75,26 miliona KM, kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija 73,47 miliona KM, ukupan finansijski rezultat od 65,95 miliona KM, sredstva Budžeta FBiH-GSM licenca-neimplementirani projekti u iznosu 3,09 miliona KM i amortizacija iz 2008.godine u iznosu 9,60 miliona KM.

  Povećana sredstva planirana rebalansom usmjeriće se na vanredno održavanje, sanaciju asfaltnih kolovoza, klizišta i škarpi, oštećenih objekata i poboljšanje sigurnosti prometa na osnovu prethodno završene projektne dokumentacije i stavrnih potreba ulaganja u magistralne ceste sa objektivnim mogućnostima završetka projekata do kraja ove godine.

   

  ODLUKE IZ OBLASTI BORAÈKE ZAŠTITE

  Vlada je donijela Odluku kojom je odobrila utrošak sredstava sa “Transfera za kantonalne službe za zapošljavanje za isplatu naknada demobiliziranim borcima utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Riječ je o 76.000.000 KM namijenjenih sufinansiranju razlike potrebnih sredstava radi isplate novčanih nakanada nezaposlenim demobiliziranim borcima koji su ostvarili pravo na naknade.

  Ovlašteno je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata da može doznačavati mjesečna sredstva za ove namjene na račune kantonalnih službi za zapošljavanje kao razliku ukupno potrebnih sredstava i sredstava kantonalnih službi koje osiguravaju 50% od svojih ukupno ostavrenih prihoda od doprinosa za nezaposlene. Ove službe dužne su federalnom ministarstvu dostavljati mjesečne izvještaje o izvršenim isplatama naknada demobiliziranim borcima.

  Drugom danas donesenom Odlukom odobren je utrošak sredstava kapitalnog granta “Automobili za invalide” u iznosu od tri miliona KM. Ova sredstva koristiće se za nabavku putničkih automobile za ratne vojne invalide 100 % I grupe.

  Vlada je danas donijela i odluke kojima je iz Budžeta FBiH za ovu godinu, sa namjenski utvrđenih transfera, odobrila sredstva za izgradnju spomen obilježja. Jednom odlukom odobreno je 333.680 KM za finansiranje spomen obilježja poginulim borcima ARBiH, a drugom 191.866 KM za spomen obilježja poginulim braniteljima HVO-a.
   

  MEÐUNARODNA KONFERENCIJA „ZAŠTIÆENA PODRUÈJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVITKA“

  Prihvatajući danas Informaciju, Vlada je podržala organiziranje Međunarodne konferencije „Zaštićena područja u funkciji održivog razvitka“ koja će se održati 6.-7.11. 2008. godine u Bihaću.

  Kao njen pokrovitelj Vlada će u sufinansiranju ove konferencije sudjelovati sa 43.420 KM. Cilj konferencije je promovirati prirodne i gospodraske potencijale, a prije svega turističke resurse Federacije BiH i Bosne i Hercegovine kroz zaštićena područja kao nosioce ukupne turističke ponude BiH, te stvoriti uslove za uvezivanje zaštićenih područja u europsku mrežu NATURA 2000 i smaragdnu mrežu.

  Rezultati ove konferencije očekuju se kroz povećanje površine pod zaštitom, razvoj novih turističkih sadržaja u zaštićenim područjima, veći turistički promet i posjećenost zaštićenim područjima.

   

  OSNIVA SE JAVNO PREDUZEÆE „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“

  Danas donesenom Odlukom Vlada Federacije BiH osniva JP „Filmski centar Sarajevo“ društvo sa ograničenom odgovornošću, kao pravni slijednik “Sutjeska filma”.

  Radi se o subjektu od javnog interesa, koji raspolaže znatnom imovinom, pokretnom i nepokretnom, od čega je 78 igranih filmova, 525 dokumentarnih filmova, zgrada i zemljište, te filmski studio, dvorište i druge zgrade. Iz ovih razloga ocijenjeno je neophodnim da se ova filmska kuća hitno izuzme iz postupka privatizacije, koji je u toku, te da se riješi njen pravni status i rad uskladi sa zakonom i drugim propisima, pa je Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju JP „Filmski centar Sarajevo“.

  Osnovni ciljevi centra su podsticanje svih vidova umjetničkog filmskog stvaralaštva, stvaranje scenarističke građe, zaštita, čuvanje i prezentiranje filmske baštine, obavljanje izdavačke djelatnosti i međunarodne saradnje u oblasti kinematografije, organizovanje filmskih manifestacija i stručnih usavršavanja u oblasti kinematografije, kao i drugih djelatnosti koje obogaćuju produkciju i uvećavaju osnovu za razvoj djelatnosti.

  Djelatnost centra je filmska i video proizvodnja i distribucija, prikazivanje filmova, djelatnost arhiva i muzeja, izdavanje knjiga, novina, časopisa, te umnožavanje zvučnih, video i računarskih zapisa. Osnivač Centra, čije će sjedište biti u Sarajevu, je Vlada FBiH koja vrši ovlaštenja Skupštine, a drugi upravljački organi su Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

   

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Posebnom Odlukom Vlada je danas odobrila iz Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu 800.000 KM za finansiranje četiri kulturna društva.Tako će, prema ovoj odluci, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ dobiti 320.000 KM, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ 240.000 KM, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Provjeta“ 160.000 KM i Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija 80.000 KM.
   

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora “Sarajevoputevi”d.d. Sarajevo kojom se Nataša Fazlić imenuje za izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove u ovom preduzeću.

  Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovan perivremeni Upravni odbor Federalnog zavoda PiO/MiO. Na period do 60 dana imenovani su: Milenko Obad

  ( predsjedavajući), Ibrahim Mašala, Jozo Barišić, Samir Èurić, Dževahid Sokić, Božidar Pašagić, Duška Semren, Joso Damjanović, Azem Poljić i Šefkija Elezović ( članovi).

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 11 i 30 sati.