60. sjednica Vlade FBiH

 • 25.06.2008.
 •  

   
   
   
  RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O IZMJENAMA
  I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
   
  Na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom je predsjedavao dopremijer FBiH Gavrilo Grahovac, Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Ove izmjene i dopune pripremilo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja radi usklađivanja postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim, propisima u Federaciji BiH, kao i potrebi preciznijeg definiranja pojedinih rješenja u skladu sa dosadašnjom praksom, posebno u pogledu nadležnosti za davanje koncesija u pojedinim oblastima.
   
  Tako se, u skladu sa zakonima o obrtu i o privrednim društvima, koji predviđaju da se istom privrednom djelatnošću mogu baviti pravna i fizička lica, omogućuje dodjeljivanje koncesija fizičkim licima koja imaju registriran obrt, kao i izjednačavaju uvjeti tretiranja domaćeg i stranog kapitala.
   
  Praksa provođenja postojećeg zakona ukazala je na potrebu pojačane kontrole i praćenja svih zaključenih ugovora o koncesiji u Federaciji BiH, pa je s tim u vezi ova obaveza precizirana i za Komisiju za koncesije, umjesto dosadašnjeg rješenja koje je obvezivalo na praćenje cjelokupnog rada koncesionara.
   
  Tekst Prednacrta naći će se ponovo na sjednici Federalne vlade nakon što u njega budu ugrađene sugestije iz današnje rasprave.
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
  DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH
   
  Dva su osnovna razloga opredijelila Vladu FBiH da na današnjoj sjednici utvrdi i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH koje su usaglašene sa predstavnicima EUPM-a u BiH.
   
  Prvi razlog je omogućavanje Federalnoj upravi policije da izvrši popunu policijskim službenicima sa potrebnim iskustvom i utvrđenim činom (u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona) radi izvršenja neodložnih poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sadašnje rješenje u Zakonu onemogućava zapošljavanje policijskih službenika sa radnim iskustvom i na radna mjesta za koja su predviđeni ostali činovi, osim čina policajca i mlađeg inspektora. Posljedica toga je nedostatak adekvatnog stručnog kadra s iskustvom radi izvršavanja operativnih poslova iz nadležnosti FMUP-a.
   
  Drugi razlog za predložene izmjene i dopune postojećeg zakona je potreba izvršenja preuzetih obaveza koje se odnose na decertificirane policajce, odnosno njihovog ponovnog angažiranja u policijskim organima. Njima se, naime, omogućava prijem u radni odnos u policijskom organu tek nakon stupanja na snagu ovog zakona, o čemu je saglasnost dao i IPTF.
   
  Ostale izmjene i dopune odnose se na preciziranje postojećih rješenja, kao što je ono o postupku unapređivanja policijskih službenika u viši čin, izjednačavanje u pogledu plaće policijskih službenika sa činom policajca sa namještenicima sa srednjom stručnom spremom u organima državne službe, uvođenje institucije disiplinskog tužioca, kao i ovlasti ministru za donošenje propisa kojim bi se regulirao postupak zapošljavanja i selekcije policijskih službenika.
   
  ODUSTAJANJE OD TUŽBE
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom odustaje od zahtjeva za plaćanje zateznih kamata i od tužbe u svezi duga protiv Ministarstva pravde BiH.
   
  Riječ je o zateznim kamatama i povlačenju tužbe za ukupan iznos od 37.230,42 konvertibilne marke nastalog na temelju Ugovora što su ga potpisali Ministarstvo pravde BiH, entitetska ministarstva pravde i Pravosudno provjerenstvo Brčko Distrikta BiH, a odnosi se na naknadu troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora u kaznenim postupcima koje je vodio Sud BiH.
   
  Ugovorom se Ministarstvo pravde obvezalo na snošenje troškova za mjere pritvora i kazne zatvora koje je odredio Sud BiH, a izvršavaju se u ustanovama FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH.
   
  Plaćanju ovih obveza iz 2003. i 2004. godine nije se moglo pristupiti sve do drugog kvartala 2005. godine, budući da u ranijem razdoblju sredstva za ove nakane nisu bila pozicionirana u proračunu BiH. Nakon što su stvoreni uvjeti, obveze za glavnicu duga su izmirene.
   
  IZRADA REGULACIONOG PLANA
  HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUÈJA POÈITELJ
   
  U skladu sa Odlukom o proglašenju historijskog gradskog područja Počitelj Vlada je donijela i uputila u parlamentarnu proceduru na potvrđivanje Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana ovog područja za period od 2008. do 2018. godine.
   
  Regulacioni će se plan raditi za područje definirano Odlukom o proglašenju historijskog gradskog područja Počitelj Nacionalnim spomenikom. Priprema, izrada i sadržaj Regulacionog plana radiće se u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na području FbiH, a rok njegove izrade je godina dana.
   
  Federalno ministarstvo prostornog uređenja je nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana koji će u cilju uključivanja javnosti izraditi program tribina, okruglih stolova, javnih uvida i rasprava, te drugih oblika uključivanja javnosti u svim fazama ovog projekta.
   
  Po isteku četiri godine od donošenja Regulacionog plana Federalno ministarstvo prostornog uređenja izradit će izvještaj koji će sadržavati analizu provođenja Regulacionog plana, ocjenu provedbenih mjera i njihove djelotvornosti za svrsishodno upravljanje prostorom, za zaštitu prirodnih, kulturno-historijskih i drugih vrijednosti ovog prostora. Sredstva za ovaj projekat će se osigurati u Budžetu FBiH za 2009. godinu.
   
  Do usvajanja i donošenja Regulacionog plana zabranjuje se izvođenje građevinskih zahvata na ovom
  području.
   
  RAZVOJNA BANKA FBiH POÈINJE S RADOM 1.7.2008.
   
  Federalna vlada donijela je danas nekoliko akata koji se odnose na Razvojnu banku Federacije BiH (RBFBiH).
   
  Donesena je Odluka kojom je omogućeno da tijela rukovođenja i upravljanja dosadašnje Investicijske banke nastavljaju obnašati dužnosti do izbora novih tijela RBFBiH. Tako članovi Nadzornog odbora Investicijske banke nastavljaju dužnost kao članovi Nadzornog odbora RBFBiH do izbora novih članova Nadzornog odbora. Riječ je o Ankici Kolobarić (predsjednica), Senadu Softiću (dopredsjedniku), te Mili Gadžić, Milenku Dostiću, Fikretu Hadžiću, Veri Letici i Zikriji Karabegoviću.
   
  Drugom odlukom je 30.6.2008. godine utvrđen kao dan prestanka rada Investicijske banke FBiH, a 1.7.2008. godine kao prvi dan rada njezina sljednika - Razvojne banke FBiH. Svi postojeći akti IBFBiH postaju aktima RBFBiH i primjenjuju se do donošenja akata sukladnih Zakonu o RBFBiH. Ujedno, usvojena izvješća o poslovanju IBFBiH sačinjena na dan 30.6.2008. godine predstavljaju i završna izvješća o njezinu poslovanju, odnosno početnu bilancu RBFBiH.
   
  Danas je donesena Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora RBFBiH, te usvojen tekst Javnog natječaja za ovo imenovanje. Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora u sastavu Donko Jović (predsjednik), Zada Gabela, Nusreta Èerkez, Miroslav Krezić i Mensur Hadžimusić.
   
  ODLUKA O PREUZIMANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP GEODETSKI ZAVOD BiH
   
  Vlada Federacije BiH je, danas donesenom Odlukom, u ime Federacije BiH, preuzela privredno društvo JP Geodetski zavod BiH. U Odluci, čije je donošenje neophodno radi pokretanja postupka registracije ovog društva, stoji da su djelatnost društva arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, visokogradnja i izgradnja objekata niskogradnje i njihovo održavanje, izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, održavanje hidrograđevinskih objekata, izdavanje knjiga, štampanje, te umnožavanje video i računarskih zapisa.  
   
  U smislu upravljanja društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor, Upravu društva i Odbor za reviziju, i neće moći biti predmetom privatizacije prije isteka pet godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.
   
  FINANSIJSKA PODRŠKA PROJEKTU UPRAVLJANJA NERETVOM I TREBIŠNJICOM
   
  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva finansija o predloženom grantu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pomoć u finansiranju Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom i donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje ovog granta.
   
  Ukupna vrijednost granta za Bosnu i Hercegovinu je 6.000.000 dolara, od čega se 3.600.000 dolara odnosi na Federaciju BiH. Sama Federacija BiH će od ovog iznosa implementirati 2.500.000 dolara, a preostali dio do 3.600.000 dolara će, u korist FBiH, implementirati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
   
  U grant za ovaj projekt, za koji je sredstva obezbijedila Međunarodna banka za obnovu i razvoj (u funkciji Agencije za implementaciju sredstava za globalni okoliš), uključeno je i 2.000.000 dolara koje će implementirati Republika Hrvatska.
   
  PRODULJEN ROK ZA ZASEBAN RAÈUN FED CAD-a
   
  Federalna vlada današnjom je Odlukom dala Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) privremenu suglasnost za dalje korištenje zasebnog računa za navigacijske usluge.
   
  Naime, ranijom je odlukom FED CAD-u korištenje zasebnog računa odobreno do konačne transformacije ove direkcije u BH pružatelja usluga kontrole letenja (BH ANSP), a najkasnije do 30.6.2008. godine. Kako je, u međuvremenu, Vijeće ministara BiH rok za realiziranje Strategije upravljanja zračnim prometom u BiH pomjerilo na 1.11.2009. godine, to je današnjom odlukom Vlada FBiH i rok za korištenje zasebnog račina FED CAD-u prolongirala do 31.10.2009. godine.
   
  IZVJEŠÆE O NAPRETKU U REFORMI JAVNE UPRAVE
   
  Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana i Strategije reforme javne uprave u FBiH za 2007. i prvi kvartal ove godine. Konstatirano je kako je stvarni napredak veći od prezentiranog, te kako pokazatelje iz 2007. treba usuglasiti sa stanjem u prvom ovogodišnjem kvartalu. Vlada je obvezala federalna tijela uprave, federalne upravne organizacije i službe na osiguravanje realiziranja mjera iz Akcijskog plana kako, kada su u pitanju rokovi, tako i u pogledu ciljeva. Putem članova nadzornih timova za pojedine oblasti reforme trebaju biti kandidirani prioritetni projekti za financijsku potporu reformskim aktivnostima posebno bitnim za FBiH. Koordinatora za reformu javne uprave u FBiH Federalna vlada obvezala je da sve projekte za financijsku potporu koji se predlažu za odobravanje na sjednicama nadzornih timova, uz pribavljeno mišljenje nadležnog federalnog ministra, dostavi Vladi radi dobijanja suglasnosti.
   
  Koordinatora je Vlada, uz to, zadužila da, u suradnji s koordinatorom za reformu javne uprave na razini BiH, osigura predstavljanje Strategije i Akcijskog plana u svim kantonima i u službama Parlamenta Federacije BiH.
   

  STRATEGIJA I AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU BIOLOŠKE I PEJZAŽNE RAZNOLIKOSTI BIH

   
  Vlada Federacije BiH razmatrala je danas „Strategiju i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti BiH“ i Nacionalni izvještaj „Bosna i Hercegovina – zemlja raznolikosti“ koju je u ulozi Nacionalnog Focal pointa za Konvenciju UN-a za biodiverzitet, ispred BiH predstavljalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Zaduženo je pomenuto ministarstvo da, nakon odgovarajućeg usaglašavanja sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, „Strategiju i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti BiH“ i Nacionalni izvještaj „Bosna i Hercegovina - zemlja raznolikosti“ uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na dalju proceduru usvajanja.
   
  SAGLASNOST NA UGOVOR O REGULISANJU MEÐUSOBNIH ODNOSA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH I PREDUZEÆA SA JP JUGOIMPORT-SPDR-om
   
  JP Jugoimport-SPDR, kao pravni sljedbenik Savezne direkcije za promet proizvoda sa posebnom namjenom, i kao komisionar za obavljanje poslova u Iraku iz oblasti namjenske industrije, prihvatio je ponudu iračke strane za otkup duga, od čega su potraživanja za preduzeća sa područja Federacije BiH iznosila 55,5 miliona dolara.
   
  No, JP Jugoimport-SPDR je svojim kasnijim postupcima omogućilo da „Progres“ iz Beograda pred Trgovinskim sudom podnese prijedlog za određivanje privremene mjere blokiranja sredstava naplaćenih od potraživanja od Iraka.
   
  Nakon niza radnji koje su dovele do razrješenja ove situacije, Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost Federalnoj agenciji za privatizaciju da potpiše ugovor sa JP Jugoimport- SDPR o regulisanju međusobnih odnosa sa ciljem zaštite interesa Federacije BiH i naplate pripadajuće kamate na novčana sredstva u iznosu od 55, 5 miliona dolara. Ovim Ugovorom će se omogućiti da ova blokirana sredstva, umanjena za 1,02 miliona dolara, koliko iznose potraživanja kooperanata, budu deponovana u banku po izboru Agencije. Uz to, sredstva će moći biti oročena uz mogućnost da se kamata prihoduje i prebacuje na račun Agencije, a u korist Federacije/kantona.
   
  Vlada je danas ovlastila direktora Agencije za privatizaciju u FBiH da potpiše ovaj ugovor.
   
  AKCIONI PLAN PREVENCIJE I SUZBIJANJA MALOLJETNIÈKE DELINKVENCIJE
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Akcioni plan prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije. Akcioni plan bi trebao da preventivno djeluje u pravcu suzbijanja nasilja nad djecom i među djecom u školi. Kako bi se to postiglo potrebno je unaprijediti komunikaciju svih djelatnika i učenika škole, kao i komunikaciju škole sa roditeljima/zakonskim zastupnicima djeteta i svim relevantnim institucijama u rješavanju problema nasilja nad djecom.
   
  Akcioni plan u tom smislu sadrži 18 kratkoročnih i dugoročnih mjera od kojih su neke: osnaživanje školske službe savjetovanja, vođenje učeničkih dosijea, izrada programa borbe protiv nasilja na nivou škole, unapređenje saradnje porodice i škole, pokretanje edukativnih programa za maloljetne delinkvente smještene u kazneno-popravnim domovima i vaspitnim ustanovama, učenje društvenih vještina, nenasilno rješavanje sukoba, kontrola bijesa, i druge mjere.
   
  TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLIŠA ZA 2007.GODINU
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o utrošku „Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH“.
   
  Komisija koju je imenovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma odobrila je sufinasiranje 69 projekata koji su zadovoljili kriterije propisane Uputstvom, a ticali su se kvalitete projekta, načela regionalne zastupljenosti, održivosti, kao i rezultata učinka projekta. Za raspodjelu je bilo previđeno 880.000 KM.
   
  TRANSFERI ZA PRIPADNIKE FEDERALNOG MUP-a
                                                                
  Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u transferima za 2007.godinu u kojoj se navodi da je od 15.000 KM za Udruženje pripadnika odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ izdvojeno 5.700 KM, a veteranima odreda policije „Bosna“ 9.300 KM.
   
  O SARADNJI BiH SA EVROPSKOM AGENCIJOM ZA OKOLIŠ (EEA)
   
  Evropska agencija za okoliš (EEA) je institucija Evropske Unije utemeljena 1990.godine sa sjedištem u Kopenhagenu, kao vodeća javna institucija u Evropi, prvenstveno zadužena za izradu izvještaja o stanju okoliša, upravljanje podacima i informacijama vezanim za okoliš.
   
  Bosna i Hercegovina putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje ima ulogu imenovanog Nacionalnog fokalnog predstavnika za BiH, sarađuje sa Evropskom agencijom za okoliš od 1997. godine kaže se u Informaciji koju je o ovim pitanjima danas razmatrala Federalna vlada. Svake godine održavaju se tri redovna sastanka sa predstavnicima EEA u okviru pet tematskih centara: za zrak i klimatske promjene, vodu, biodiverzitet, korištenje zemljišta i informacije o prostoru, prirodne resurse i otpad.
   
  Bosna i Hercegovina, također, participira u izradi periodičnih izvještaja o stanju okoliša, te je dobila i grant projekte kao što su: Corine Land Cover- projekat izgradnje digitalnih karata za cijelu BiH, te Emerald Network ili Projekat smaragdne mreže za BiH. Sa druge strane BiH šalje podatke u sistemu tzv. PDF tj. Protoka prioritetnih podataka EEA-u za 16 tematskih oblasti, a do sada je uspjela ostvariti skor u ukupnom iznosu od 52 posto pipremljenih, obrađenih i poslanih podataka, čime je plasirana i ispred nekih članica EU.
   
  Prošle godine pokrenuta je inicijativa tokom održavanja panevropske ministarske konferencije „Okoliš za Evropu“ u Beogradu za punopravno članstvo zemalja Zapadnog balkana u EEA. Vlada Federacije BiH dala je podršku ovoj inicijativi, a Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH peporučeno je da, u saradnji sa entitetskim ministarstvima nadležnim za okoliš, ispred Bosne i Hercegovine pripremi i uputi pismo namjere, te kooridinira aktivnosti u tom pravcu sa državama iz regije.
   
  STANJE RAZVIJENOSTI TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA
   
  Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju o stanju i razvijenosti tradicionalnih i starih zanata. Tradicionalni i stari zanati su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti i koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada (brijački zanati, četkari, filigransko-kujundžijski zanati, izrada suvenira, kaligrafi, kazandžije, kazazi, krojači, kovači, limari, obućari, optičari, oštrači, papudžijski zanati, sarači, sahadžije, ćilimari).
   
  Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, stari i tradicionalni zanati ne postoje kao posebna kategorija.
   
  U Informaciji se navodi da oni polako odumiru, jer nemaju ni podsticaja ni dovoljno ljudi koji bi se njima bavili, a u škole koje obrazuju obrtnička znanja upisuje se svake godine sve manje učenika.
   
  Najugroženiji su tradicionalni i stari zanati, ali slab je i interes i za zanimanja koja hronično nedostaju našoj privredi tzv. deficitarna znanja, poput zidara, tokara, bravara, dimnjačara, kuhara.
   
  Stoga je Vlada FBiH zaključila da je potrebno izraditi detaljan popis starih i tradicionalnih zanata, iznaći mogućnost osiguravanja stipendija za mlade koji se opredijele za školavanje za stare i tradicionalne zanate, predložiti olakšice za one koji se bave ovim zanatima, organizirati radionice u kojima bi stari majstori obučavali mlade ljude da se bave ovim zanatima, kao i raditi na njihovoj promociji.
   
  PRIHVAÆEN REVIDIRANI TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O
  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
   
  Vlada FBiH danas je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva na revidirani tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u koji su ugrađeni amandmani koje je uložio Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.
   
  Federalna vlada prihvatljivim ocjenjuje izmjene kojima se uvodi nova kategorija zdravstvenih osiguranika.
   
  Riječ je o tome što se djeci predškolske i školske dobi dok se nalaze na redovitom školovanju, a koja ne koriste status zdravstvenog osiguranika, kao i članovi obitelji osiguranika, prizna status izvornog osiguranika. Obveznik koji za njih uplaćuje doprinose je nadležno kantonalno tijelo uprave.
   
  Ovakva rješenja sukladna su i Međunardonoj konvenciji o pravima djeteta, koju je ratificirala i BiH. Također, prihvaćen je i prijedlog o uvođenju još jedne kategorije osiguranika - osoba s navršenih 65 godina života i prebivalištem u FBiH, a koje nisu osigurane po drugom osnovu, bilo u BiH ili u drugoj državi. Obveznik uplate doprinosa za ovu kategoriju je kantonalno tijelo uprave nadležno za socijalnu i dječiju zaštitu.
   
  Prihvatljiv je i prijedlog o ukidanju roka od 30 dana za prijavu zavodu za zapošljavanje djece koja su navršila 15 godina života, odnosno starijih maloljetnika do 18 godina, koji nisu okončali osnovno obrazovanje ili se po njegovom okončanju nisu zaposlili.
   
  Za ovu kategoriju, jednako, kao i za osobe starije od 65 godina koje nisu zdravstveno osigurane po drugom osnovu, predlaže se ukidanje plaćanja participacije za zdravstvene usluge.
   
  Na današnjoj sjednici, Federalna vlada podržala je i odredbu po kojoj su kantonalne vlade i tijela uprave, te zavodi zdravstvenog osiguranja, obvezni svoja akta usuglasiti s novim zakonskim rješenjima u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.
   
  Podršku je dobio i prijedlog po kojem se primjena novog zakona odgađa do 1.1.2009. godine, odnosno do nove proračunske godine, čime se kantonima ostavlja dovoljan rok za pripremu provedbe Zakona.
   
  Vlada danas nije prihvatila amandmane Hafeze Sabljaković i Midhata Osmančevića.
   
  PODRŠKA STRATEGIJI ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH
   
  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, razmatrala i dala podršku Strategiji za reformu Sektora pravde u BiH.
   
  Riječ je o strateškom dokumentu, čija je izrada trajala proteklu godinu, i koji predstavlja prvi u nizu koraka bolje saradnje i usklađivanja reformskih napora u sektoru pravde između svih razina vlasti u BiH.
   
  Njegova provedba treba omogućiti ispunjenje pet strateških ciljeva.
   
  Riječ je o daljem jačanju i održavanju neovisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava u BiH; razvoju usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH; unaprjeđenju sistema međunarodne pravne pomoći u cilju osiguranja jednakog pristupa svih građana BiH pravdi i definiranju i provođenju mjera kojima će sektor pravde doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za održiv ekonomski razvitak BiH.
   
  Strategija preporučuje uspostavu ministarskih konferencija za sektor pravde koje bi se održavale dva puta godišnje, sa svrhom praćenja provođenja Strategije i davanja općih političkih i strateških smjernica.
   
  Pored Vijeća ministara BiH, Strategiju usvajaju entitetske i Vlada Brčko Distrikta.
   
  IZRADA MASTER PLANOVA RAZVITKA TURIZMA
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je donijela Odluku o izradi master planova razvitka turizma FBiH u 2008. godini.
   
  Ovi planovi bit će izrađeni za Èapljinu-Počitelj, Nacionalni park Una, Kupres, općinu Fojnica (planina Vranica) i Èitluk-Međugorje.
   
  Sredstva za ove nakane odobrena su Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u ovogodišnjem federalnom proračunu.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je iz budžetskih sredstava odobrila 75.961 KM za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta za II kvartal ove godine.
   
  Donesena je i Odluka kojom se Federalnom agromediteranskom zavodu odobrava utrošak 142.895,98 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o donatorskim sredstvima iz četiri međunarodna projekta namijenjena poljoprivrednom sektoru.
   
  Vlada FBiH dala je suglasnost, danas donesenom Odlukom, na Odluku Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o otpisu duga spram JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.
   
  Riječ je o otpisu duga od 343.760,58 konvertibilnih maraka nastalih na temelju Ugovora o komisionu od 7.4.2003. godine, zaključenog između Vakufske banke d.d. Sarajevo i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Vlada FBiH je danas predložila Parlamentu FBiH da Sakiba Slijepčevića, na njegov zahtjev, razriješi dužnosti člana Komisije za koncesije FBiH i istovremeno donijela Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana ove komisije, te Odluku o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove ove komisije. Doneseno je i Rješenje kojim su, u Komisiju za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije FBiH, imenovani Jasmin Bučo (predsjednik), Gordana Bračković, Zada Gabela, Stipo Buljan i Esad Osmanbegović (članovi).
   
  Dopunom Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak, za novog člana ovog odbora imenovana je Almira Festić, a za stručno lice Azra Mehić. Pored toga, regulisano je da Odbor tromjesečno dostavlja izvještaje o radu Vladi FBiH, a da će cjelokupan posao obaviti do 31.12.2009. godine.
   
  Na zahtjev Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1.4.1996. do 31.12.2005. godine, Vlada je produžila rok za okončanje posla ovog tijela do 31.10. ove godine.
   
  U skladu sa zahtjevom Odbora državne službe za žalbe, Vlada se saglasila da se dosadašnji članovi Siniša Jeftić i Fatima Borić (četverogodišnji mandat ističe u junu mjesecu) ponovno imenuju za članove ovog odbora kako bi se obezbijedio kontinuiran rad ovog tijela.
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je imenovala Komisiju za utvrđivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. U Komisiju su imenovani Edita Kalajdžić (predsjednica), Goran Ratković, Ivo Ramljak, Dijana Dean i Sanela Jakubović.
   
  Vlada je danas razriješila dužnosti dosadašnje rukovodioce kazneno-popravnih zavoda u FBiH. Razriješeni su direktor KPZ u Bihaću Ismet Karabegović, direktor KPZ Mostar Miroslav Bem i njegov zamjenik Ferid Karadža, direktor KPZ Zenica Hidajet Jabandžić i njegov zamjenik Zlatko Bučec, te direktor KPZ Sarajevo Muhamed Agić. Svi su razriješeni zbog isteka mandata.
   
  Za članicu Interresorne ekspertne radne grupe za izradu „Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, nasilja na osnovu spola, seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja u BiH“ Vlada je imenovala Anu Vuković, direktoricu Gender centra FBiH.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.20 sati.