59. sjednica Vlade FBiH

 • 18.06.2008.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O ELEKTRIÈNOJ ENERGIJI
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o električnoj energiji. Umjesto ranije dogovorenih izmjena i dopuna, koje bi obuhvatile više od polovine postojećeg zakona iz 2002. godine, Vlada se opredijelila za donošenje novog federalnog zakona koji, preciznije i sukladno novousvojenim strateškim dokumentima i dosadašnjom praksom, reguliše određene pojmove i pojave u ovoj oblasti.
   
  U potpunosti je izmijenjena zakonska odredba kojom se reguliše nadležnost za donošenje dugoročne energetske strategije na nivou FBiH, kao sastavnog dijela ove strategije u BiH. Ovaj dokumenat, koji priprema Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a Vlada predlaže Parlamentu FBiH na usvajanje, sastoji se od energetske politike i strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora FBiH. Nacrt zakona utvrđuje i jedanaest mjera i aktivnosti kojima se želi postići ostvarivanje dugoročnih ciljeva u ovom sektoru, a definiran je i Program implementacije Plana razvoja sektora, minimalni prelazni period koji obuhvata, te aktivnosti koje je neophodno preduzeti.
   
  Utvrđena je, također, obaveza Vlade FBiH da posebnim propisom uredi oblast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.
   
  Što se tiče nadležnosti Regulatorne komisije, dodata je odredba prema kojoj je ona obavezna da štiti prava učesnika u energetskom sektoru putem usklađivanja njihovih interesa radi ostvarivanja ciljeva energetske politike, a propisano je i da ova komisija arbitrira u sporovima između imalaca dozvola i kupca i u vezi sa pravom pristupa na distributivnu mrežu.
   
  U skladu sa već ustaljenom terminologijom usklađenom sa najnovijim kretanjima u ovoj oblasti, promijenjene su i dopunjene neke definicije, poput distribucije, električne efikasnosti, javnih usluga i operatora distribucije, te dodate neke nove kao što je, naprimjer, direktan vod.
   
  Novopredloženi zakon ima ukupno 103 člana, odnosno 17 više nego postojeći.
   
  UTVRÐEN NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
   
  Federalna vlada utvrdila je danas Nacrt programa javnih investicija od sredstava dobijenih privatizacijom s Prioritetnim razvojnim projektima u FBiH. Ovaj dokument urađen je na temelju iskazanih zahtjeva i potreba nadležnih ministarstava i lokalnih zajednica i suglasan je opredjeljenjima Vlade FBiH iskazanim u „Politici djelovanja i osnovama strategije Vlade FBiH u mandatnom razdoblju 2007. - 2010. godina“.
   
  Programom javnih investicija utvrđeni su kriteriji raspodjele sredstava - 70 posto za razvitak i unaprjeđenje infrastrukture, 15 posto za projekte lokalnih zajednica, deset posto za održivi povratak, po dva posto za poticaj poduzetništvu i za znanstveno-istraživački rad, te jedan posto za ostale potrebe. Ukupno planirana sredstva za investicije u prioritetne razvojne programe u FBiH iznose 6.408.027.000 konvertibilnih maraka.
   
  Realiziranje prioritetnih razvojnih projekata treba dovesti do povećanja bruto domaćeg proizvoda, bržeg i većeg punjenja vanproračunskih fondova, snaženja svih vidova socijalne zaštite, povećanja plaća i mirovina, rješavanja problema neuposlenosti i poticanja razvitka.
   
  Predviđena su investiranja u transportnu infrastrukturu, gasifikaciju, rudarstvo, industriju i namjensku industriju, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kulturu i sport, projekte upravljanja čvrstvim otpadom, zdravstvo, stvaranje uvjeta za održivi povratak i razvitak poduzetništva.
   
  Danas utvrđeni Nacrt, dopunjen sugestijama i prijedlozima iz rasprave, Vlada će uputiti Parlamentu FBiH, te nakon toga će utvrditi konačan Prijedlog ovog dokumenta.
   
  POVEÆANA SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLA
   
  Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele dijela tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
   
  Na ovaj način je omogućeno povećanje broja korisnika sredstava s dosadašnjih 105 na 119, te povećanje sredstava za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova s 16.350.000 na 17.153.000 konvertibilnih maraka.
   
  Ujedno su izmijenjeni i neki ranije planirani korisnici sredstava, odnosno uvedeni novi.
   
  OSTVARENJE BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U 2007.GODINI
   
  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o ostvarenju bilansa energetskih potreba Federacije BiH za prošlu godinu.
   
  U Izvještaju se ističe da je proizvedeno 6.135.413 tona uglja, ili 95,03 posto od planiranih količina, što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH, dok je izvoz iznosio 104.424 tone.
   
  I pored nešto smanjene proizvodnje u hidroelektranama, ukupno je prošle godine proizvedeno 7.672 GWh električne energije, odnosno 0,5 posto manje od plana, pri čemu je elektroenergetski sistem FBiH radio stabilno i bez poremećaja.
   
  Istovremeno je, prema podacima 27 uvoznika naftnih derivata, u FBiH uvezeno 832.732 tone ovih derivata, a snabdijevanje gasom je tokom prošle godine bilo uredno i stabilno, ističe se u ovom izvještaju.
   
  Standardi i normativi za oblast visokog obrazovanja u FBiH
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji BiH., kojom se utvrđuju minimalni prostorni, kadrovski i materijalno-tehnički uslovi neophodni za obavljanje nastavnog, naučno-istraživačkog i umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama. Da bi se to postiglo visokoškolske ustanove su obavezne da organiziraju i realiziraju teorijsku i praktičnu nastavu, da raspolažu odgovarajućim prostorom, opremom, i drugim nastavnim sredstvima primjerenim prirodi studija, da raspolažu odgovarajućim brojem i strukturom nastavnika i asistenata, da putem predavanja, vježbi, seminara i konsultacija uključe studente u rad, osiguraju neophodno administrativno-stručno i tehničko osoblje, te da osiguraju provedbu evropskih standarda i smjernica u dijelu koji se odnosi na interno osiguranje kvaliteta tzv. ENQA standardi i smjernice.
   
  Cilj ovog akta je, između ostalog, da omogući da visoko obrazovanje u FBiH postigne što veću kompatibilnost sa evropskim i da se općenito poboljša kvalitet edukacije i rezultata visokog obrazovanja.
   
  SUGLASNOST NA KREDITE ZA MOSTARSKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
   
  Nakon što je danas dala suglasnosti na sporazume između Bosne i Hercegovine i Bawag P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Õsterreichishe Postsparkasse Aktiengesellshaft iz Beča, te na supsidijarni sporazum između BiH i FBiH, Federalna vlada donijela je tri odluke kojima je dala suglasnosti na prihvatanje kreditnih sredstava namijenjenih zdravstvenim ustanovama u Mostaru.
   
  Riječ je o 2,5 milijuna eura kredita za RMC “Dr. Safet Mujić”, 5,6 milijuna eura za Kliničku bolnicu i 811 tisuća eura za Dom zdravlja. Krediti su s otplatom na 12 godina, u koje je uključen i grace period od četiri i pol godine.
   
  Donošenjem ovih odluka, Vlada FBiH izražava opredjeljenje za unaprjeđenjem zdravstvene zaštite u Mostaru i cijelom Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sredstva će biti upotrijebljena za nabavku nove medicinske opreme.
   
  USPJEŠNO POSLOVANJE INVESTICIJSKE BANKE
   
  Investicijska banka Federacije BiH d.d. Sarajevo je, kako se kaže u Informaciji o njezinom poslovanju u 2007. godini, koju je danas usvojila Vlada FBiH, iskazala bruto dobit veću od četiri milijuna konvertibilnih maraka, što je 69 posto iznad plana. Istodobno je i ukupan prihod od 18 posto bio veći od planiranog. U odnosu na kraj 2006. godine, ukupan kreditni portfolio Banke je lani iznosio 164,7 milijuna KM, odnosno povećan za 44 posto.
   
  Vlada FBiH danas je donijela i tri odluke koje se odnose na ovu banku.
   
  Prvom - o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2007. godini - utvrđena je bruto dobit od 4.018.040,26 KM, porez na dobit od 1.256.003 KM i neto dobit od 2.762.037,26 KM. Neto dobit se raspoređuje tako što 90 posto ide u povećanje rezervi kapitala Banke, a ostatak za donacije u 2008. godini.
   
  Drugom je odlukom Vlada usvojila Plan Investicijske banke za 2008. godinu, a trećom godišnja financijska izvješća s Izvješćem vanjskog revizora za 2007. godinu.
   
  sredstva ZA RUDNIK “TUŠNICA”
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova za 2008. godinu „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Riječ je o 150.000 KM koje su odobrene za JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno radi prevazilaženja teškog materijalnog položaja nastalog zbog štrajka i prekida proizvodnje.
   
  FORMIRANO ŠPP “NATRON-USORSKO-UKRINSKO”
   
  Odlukom koju je danas donijela Federalna vlada oformljeno je, od postojećih dijelova šumskoprivrednih područja “Natron” i “Usorsko-Ukrinsko”, jedno šumskoprivredno područje pod nazivom “Natron-Usorsko-Ukrinsko”. Ovo je učinjeno kako bi se obezbijedilo racionalno i trajno gospodarenje državnim šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog, i na postojećim dijelovima (inače, male površine) dva ranija šumskoprivredna preduzeća, koja su pocijepana administrativnim granicama entiteta i kantona.
   
  Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
  dobara od prirodnih i drugih nesereća u FBiH
   
  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, čiji je sastavni dio Plan zaštite koji je pripremila Federalna uprava civilne zaštite u saradnji s federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave.
   
  Donošenjem ovog plana Vlada Federacije BiH osigurava osnovne uvjete da se na nivou Federacije BiH organizovano i planski pristupi provođenju zaštite i spašavanja od svih vrsta nesreća i opasnosti i to u svim fazama - preventivna faza, faza spašavanja i faza otklanjanja posljedica.
   
  To se naročito odnosi na upotrebu svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa u ovoj oblasti, s napomenom da će sam plan biti redovno dograđivan i ažuriran, zavisno od dinamike organiziranja, odnosno formiranja svih zakonom predviđenih struktura zaštite i spašavanja.
   
  Radi se o izuzetno važnom dokumentu koji, nakon donošenja Procjene ugroženosti FBiH od prirodnih i drugih nesreća i Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirosnih i drugih nesreća u FBiH za period 2007.-2011. godina, predstavlja kontinuitet planskih aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.
   
  USVOJENI STATUTI ÈETIRI FONDACIJE
   
  Na današnjoj sjednici Federalna vlada je usvojila statute fondacija: za bibliotečku djelatnost, za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, za izdavaštvo i za kinematografiju. Razlog za donošenje statuta kojima su, između ostalog, regulisana i pravila korištenja sredstava ovih fondacija, kao i mogući korisnici sredstava, jeste provođenje postupka upisa u registar fondacija kod nadležnog organa.
   
  Sredstva za rad ovih fondacija, kao i sredstva za finansiranje programa i projekata koji se ostvaruju putem fondacija, utvrđena su Budžetom FBiH u okviru transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta za svaku od četiri fondacije.
   
  ÈETVEROMJESEÈNO IZVRŠENJE PRORAÈUNA
   
  Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja u prvom kvartalu ove godine iznose 392,1 milijun konvertibilnih maraka i bilježe ostvarenje od 22,3 posto u odnosu na Proračun za 2008. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 46,7 milijuna KM ili za 13,5 posto. Ukupni rashodi i izdatci u ovom razdoblju iznose 371,9 milijuna KM. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20,2 milijuna KM, kaže se u Izvješću o izvršenju federalnog proračuna za razdoblje siječanj/januar- travanj/april 2008. godine.
   
  Prihodi od poreza iznose 350,3 milijuna KM, u sklopu čega prihodi od neizravnih poreza 329,7 milijuna KM i odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu od 292,1 milijun KM i prihode namijenjene za servisiranje duga Federacije BiH od 37,6 milijuna KM. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 11,5 posto, dok je ostvarenje u odnosu na plan 27,6 posto.
   
  Kad je riječ o prihodima za prva četiri mjeseca ove godine, potrebno je istaknuti da su u travnju mjesecu ukupni prihodi iznosili 105 milijuna KM, a rashodi 118,8 milijuna KM. Ova negativna tendencija nastavlja se i u svibnju.
   
  U četveromjesečnom razdoblju su rashodi i izdatci iznosili 371,9 milijuna KM i pokazuju veći su za 72 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 21,2 posto. Dakle, ukupno ostvarenje je manje za 57,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
   
  Tekući rashodi iznose ukupno 310,5 milijuna KM i u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine veći su za 62 posto, dok su u odnosu na Proračun ostvareni indeksom od 21,9 posto.
   
  Kapitalni izdatci iznose 16,4 milijuna KM i u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine su znatno veći radi ulaganja u stalnu imovinu, odnosno u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar devet milijuna KM, nabavku opreme 2,1 milijuna KM i rekonstrukciju i investicijsko održavanje 1,4 milijuna KM.
   
  Otplate dugova u ovom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od 45 milijuna KM, od čega je otplata dugova primljenih kroz državu (vanjski dug) 23,5 milijuna KM, izravne obveze Federacije (INO dug) 20,5 milijuna KM, a otplate unutarnjeg duga iznose 1,02 milijuna KM
   
  Otplate unutarnjeg duga se najvećim dijelom odnose na obveze za staru deviznu štednju u iznosu od jednog milijuna KM.
   
  o utrošku sredstava za kapitalne investicije u KULTURI I SPORTU
   
  U Informaciji koju je danas prihvatila Vlada Federacije BiH, navodi se da je Federalno ministarstvo kulture i sporta lani transferiralo ukupno 18.172.549 KM za finansiranje kapitalnih investicija u oblasti kulture u Federaciji BiH. Kada je riječ o transferima za obnovu i zaštitu kulturno- historijske baštine najviše sredstava usmjereno je u Hercegovačko-neretvanski (860.000 KM) i Sarajevski kanton (1.038.641 KM). Najveći dio sredstava u Kantonu Sarajevo usmjeren je na sedam institucija koje su nosioci pokretnog naslijeđa u BiH, pa je to i jedan od razloga veće procentualne zastupljenosti ovog kantona. Hercegovačko-neretvanski kanton je područje sa dosta arheoloških lokaliteta, starih gradova, kao i devastiranih sakralnih javnih objetakata, što je razlog povećanog procenta uloženih sredstava.
   
  Kada je riječ o tranfserima od značaja za kulturu Federacije BiH, kao što su festivali i smotre dramskog stvaralaštva, književne manifestacije, filmske manifestacije, festivali folklora i muzički festivali izdvojeno je 4.264.680 KM, za udruge građana i druge organizacije u kulturi 999.999 KM, a transfer za sport od značaja za Federaciju BiH iznosio je 4.900.000 KM, te za namjenska sredstva za izgradnju kapitalnih objekata (sportski objekti 3.500.000 KM i izgradnja Domova kulture 400.000 KM). U cjelini, najviše sredstava po navedenim transferima utrošeno je na području Kantona Sarajevo 6.187.575 KM, slijedi HNK sa 5.655.921 KM.
   
  U informaciji se navodi da je Federalno ministarstvo nastojalo ostvariti ravnomjernu nacionalnu zastupljenost, a ravnomjerna regionalna zastupljenost nastojala se dobiti kroz konačan zbir svih transfera.
   
  o utrošku sredstava tekućih transfera i grantova obrazovanja i nauke
   
  Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke je na poziciji Tekući transferi i grantovi odobreno 14.019.000 konvertibilnih maraka. U Izvještaju o utrošku ovih sredstava se navodi da su za finansiranje studentskog standarda izdvojena sredstva u iznosu od 1.250.000 KM, za finansiranje obrazovanja i rekontrukciju škola 1.500.000 KM, za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH 1.802.000 KM, za institucije od značaja za Federaciju BiH 1.500.000 KM, te za ostale grantove 7.916.996 KM.
   
  U Izvještaju se dalje navodi da su navedena sredstva raspoređivana ravnomjerno po svim kantonima u Federaciji BiH, naučnim i univerzitetskim centrima i studentskim domovima u Federaciji BiH. Sredstva nisu mogla biti doslovno ravnomjerno raspoređena po kantonima jer programi iz oblasti nauke i visokog obrazovanja su kandidovani i podržani samo iz pet kantona Federacije BiH koji jesu naučni i univerzitetski centri (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać i Zenica).
   
  Oko 50 posto ukupnih sredstava usmjereno je u Kanton Sarajevo zbog toga što su u značajnom obimu podržane institucije nauke od značaja za Federaciju BiH čije je sjedište u Sarajevu (Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Zemaljski muzej BiH, Institut za jezik i drugi naučni instituti) i zbog toga što je iz ovog kantona koji je najveći i najznačajniji naučni i visokoškolski centar kandidiran najveći broj kvalitetnih programa i projekata. Također, Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu oko 40 posto sredstava je već bilo raspoređeno po korisnicima (Grant za izgradnju Gimnazije Cazin, Gimnazije Bihać, izgradnju Gradske vijećnice Mostar, itd.).
   
  PROŠLE GODINE FINANCIRANO 19 PROJEKATA ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA
   
  U 2007. godini je, kroz Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Vlada FBiH sudjelovala u financiranju 19 projekata zaštite nacionalnih spomenika u Federaciji BiH. Uz još dva transfera, realizirana kroz isto ministarstvo (kapitalni grant neprofitnim organizacijama za otkup građevinskog zemljišta u Neumu i nastavak projekta proširenja gradske grijne mreže u Kaknju), riječ je o ukupno realiziranih 3.295.000 konvertibilnih maraka.
   
  Najviše sredstava bilo je namijenjeno zaštiti spomenika u Zeničko-dobojskom (1.140.000 KM), Hercegovačko-neretvanskom (1.050.000 KM) i Srednjebosanskom kantonu (450.000 KM). Kada je riječ o pojedinačnim projektima, najviše sredstava - 300.000 KM - izdvojeno je za, u proteklom ratu potpuno sravnjenu sa zemljom, Džamiju Alipaše Rizvanbegovića na Buni. S po 200.000 KM proračunskih sredstava, Federalna vlada doprinijela je sanaciji i zaštiti srednjovjekovnog grada Bužima, zaštiti od daljeg propadanja i obnovi srednjovjekovne utvrde u Jajcu, arheološkim istraživanjima nacionalnog spomenika Stari grad Visoki, te izradi prostorno-planske dokumentacije za povijesni gradski teritorij Mostara. Ostali transferi za ove nakane bili su u rasponu od 15.000 KM do 100.000 KM.
   
  O REALIZACIJI PROGRAMA REREGISTRACIJE NEZAPOSLENIH U FBiH
   
  Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog zavoda za zapošljavanje o realizaciji Programa reregistracije nezaposlenih osoba u FBiH u periodu od 21.2. do 21.5. ove godine, koji realiziraju kantonalne službe za zapošljavanje.
   
  U Izvještaju se ističe da je provođenje ovog programa doprinijelo smanjenju broja registriranih na evidencijama nezaposlenih osoba, a u prvom kvartalu ove godine i drugim pozitivnim trendovima na tržištu rada.
   
  Kao ilustracija navode se podaci o povećanom broju zaposlenih osoba od 4.307 u prva tri mjeseca ove godine, o smanjenju registriranih nezaposlenih osoba na evidencijama krajem aprila za 18.000 u odnosu na januar ove godine, kao i podatak da su od 1.1. do 21.4., kada je završen inspekcijski nadzor u kantonalnim službama za zapošljavanje, sa evidencija za nezaposlene brisane ukupno 44.893 osobe, od čega 18.444 radi zaposlenja.
   
  Zbog neredovnog javljanja brisano je 12.719 osoba, iz ostalih razloga 6.028 osoba, a na osnovu dokumentacije i po nalogu inspekcije 7.702 osobe.
   
  Očekivati je da će daljnje provođenje Programa doprinijeti uspostavi evidencija nezaposlenih osoba u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
   
  PRIPREME ZA UVOÐENJE VIDEO NADZORA TEHNIÈKOG PREGLEDA VOZILA
   
  Federalna vlada usvojila je danas Izvješće o radu u protekloj, te Program rada za 2008. godinu Instituta za privredni inžinjering d.o.o. Zenica. Zadatak ove institucije je kontrola nad radom stanica za tehnički pregled vozila, a ona je, u suardnji s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, angažirala dva podugovarača - Centar za vozila d.o.o. Široki Brijeg i Saobraćaj i komunikacije d.o.o Sarajevo, te brojne stručnjake kako bi bilo moguće realizirati obveze propisane Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama.
   
  Lani su, između ostalih okončanih poslova, prikupljeni pokazatelji i elaborirani uvjeti za informatičko uvezivanje 152 stanice tehničkog pregleda, te razvijen i testiran informatički sustav za ove potrebe. Rad Instituta financira se kroz deset posto sredstava od cijene tehničkog pregleda koje stanice jednom mjesečno uplaćuju na račune federalnog i pripadajućeg kantonalnog proračuna. Ukupno prikupljena sredstva su na kraju 2007. godine iznosila 1.126.709,25 konvertibilnih maraka. Iako je napravljen veliki iskorak, nisu se stekli svi uvjeti za ukidanje prakse ovjere tehničke ispravnosti vozila koje nije niti bilo na tehničkom pregledu.
   
  Stoga je Vlada danas zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi tekstove pravilnika kojim će biti normativno regulirani način, organizacija i uvjeti rada stanica tehničkog pregleda. U informatički sustav bi bio inkorporiran i video nadzor tehničkog pregleda, bez kojeg se taj pregled neće priznavati.
   
  Nakon rasprave, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo unutarnjih poslova da, u suradnji sa Institutom za privredni inžinjering, te kantonalnim MUP-ovima i Direkcijom za provedbu CIPS projekta, osigura uvjete za prihvatanje elektronskih pokazatelja o obavljenim tehničkim pregledima vozila. Na taj način bit će omogućeno da samo vozila za koja postoji i snimka tehničkog pregleda mogu biti registrirana.
   
  Prikupljena, a neutrošena sredstva iz 2007. godine od 188.790,60 KM bit će iskorištena za tiskanje Stručnih vodiča za voditelje tehničkog pregleda i za kontrolora tehničke ispravnosti vozila, te za ugradnju kamera za video nadzor.
   
  SREDSTVA ZA BESPLATNE UDŽBENIKE OSNOVCIMA
   
  Federalna vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućeg granta “Transfer za udžbenike osnovnog obrazovanja” utvrđenog Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u iznosu od osam miliona konvertibilnih maraka.
   
  Prema učešću svakog kantona u ukupnom broju učenika u FBiH raspodijeljeno je 1.696.000 KM Tuzlanskom kantonu, 1.424.000 KM Zeničko-dobojskom, 1.336.000 KM Sarajevskom, 1.040.000 KM Unsko-sanskom kantonu, 952.000 KM Srednjobosanskom kantonu, 768.000 Hercegovačko-neretvanskom kantonu, 336.000 KM Zapadnohercegovačkom, 224.000 KM Kantonu 10, 128.000 KM Posavskom kantonu i 96.000 KM Bosansko-podrinjskom kantonu.
   
  Na ovaj način besplatne udžbenike dobiće 103.704 učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u FBiH, kao i 27.000 socijalno ugroženih i učenika romske nacionalnosti od petog do osmog razreda.
   
  Odlukom je utvrđena obaveza kantonalnih ministarstava kao korisnika ovih sredstava da pravovremeno izvrše nabavku udžbenika za sva četiri razreda osnovne škole od ovlaštenih izdavačkih kuća u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
   
  Nabavka se ima izvršiti po jedinstvenoj cijeni dogovorenoj između Federalnog ministarstva i ovlaštenih izdavačkih kuća, a obaveza je da to budu kuće sa područja BiH i udžbenici štampani u našoj zemlji, izuzev udžbenika stranih jezika.
   
  Kantonalna ministarstva su dužna udžbenike distribuirati i školama dostaviti najkasnije sedam dana prije početka nove školske godine.
   
  MEÐUNARODNA KONFERENCIJA “POTROŠAÈ,
   SNAGA I MOTOR GOSPODARSKE EVOLUCIJE”
   
  Cijeneći potrebnim da se sa znanstveno-istraživačkog i institucionalno-pragmatičnog aspekta osvijetli uloga i značaj politike zaštite potrošača, sukladno praksi zemalja Evropske unije, Federalno ministarstvo trgovine je predložilo, a Vlada FBiH podržala organiziranje Međunarodne konferencije “Potrošač, snaga i motor gospodarske evolucije” čije je održavanje planirano za 17. septembar ove godine u Neumu.
   
  Ovaj skup bi se organizirao u tri radne sesije sa temama: evropska praksa u stvaranju adekvatnog pravnog i institucionalnog okvira u svrhu zaštite potrošača, uloga nevladinog sektora u promociji, edukaciji i komunikaciji s potrošačem i uloga potrošača u kreiranju tržišnih procesa. Zadužena su federalna ministarstva trgovine i financija da predlože model financiranja ove ove konferencije čiji je pokrovitelj Vlada FBiH.
   
  LANI INOZEMNA ULAGANJA U FBiH POVEÆANA 88,63 POSTO
   
  Na temelju pokazatelja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, prezentiranih u Informaciji što ju je za današnju sjednicu Vlade FBiH dostavilo Federalno ministarstvo trgovine, 2007. godine je u Federaciju BiH uloženo 443,9 milijuna konvertibilnih maraka, što je 18,5 posto ukupnih inozemnih ulaganja u BiH. 
   
  U odnosu na 2006. godinu, ulaganja su veća 88,63 posto. Većina sredstava, odnosno 99,3 posto, uložena je u 120 kompanija s kapitalom većim od 100.000 KM.
   
  Glavnina investicija odnosi se na europske države, koje su uložile ukupno 396,6 milijuna KM. Pri tome su prednjačile Austrija s više od 131 milijun KM, odnosno Hrvatska s više od 123 milijuna KM.
   
  Najveća pojedinačna investicija odnosi se na 111.600.000 KM što ih je austrijski ALAS International uložio u Fabriku cementa Lukavac.
   
  Po djelatnostima, inozemni investitori su najviše sredstava uložili u proizvodnju (51,6 posto), sektor telekomunikacija (16,98 posto), trgovinu (15,1 posto) i oblast usluga (14,95 posto).
   
  Danas je Vlada FBiH razmatrala i Informaciju o registriranim predstavništvima inozemnih osoba u FBiH. Prema ovom pregledu, u FBiH je, zaključno s 1.4.2008. godine, djelovalo 341 ovakvo predstavništvo. Među 33 zemlje čije su kompanije registrirale predstavništva u FBiH, najviše ih je iz Hrvatske (96), Slovenije (53) i Sjedinjenih Američkih Država (27). Najveći broj ovih predstavništava otvoren je u Sarajevskom kantonu (256), a najmanje u Srednjebosanskom i Unsko-sanskom (po jedno), dok u Bosansko-podrinjskom kantonu nije otvoreno niti jedno.
   
  o aktivnostima mikrokreditnih organizacija
   
  Vlada Federacije BiH razmatrala je Informaciju o aktivnostima mikrokreditnih organizacija na potpori razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u Federaciji BiH.
   
  Dobra strana mikrokredita koje plasiraju mikrokreditne organizacije je što omogućava malim poduzetnicima brz i jednostavan pristup kreditu, prilagođenost uvjeta kreditiranja potrebama klijenta i savjetodavna uloga mikorokreditnih organizacija.
   
  Loša strana je relativno visoka godišnja kamatna stopa od 12-20 posto i kratak period otplate, što je naročito nepovoljno za proizvodna zanimanja gdje se uloženi kapital najsporije vraća. Imajući u vidu strateške odrednice Vlade Federacije BiH u oblasti MSP-a, koje su usmjerene na stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj malog biznisa, što je jedna od preporuka Europske povelje za mala i srednja preduzeća, ukazuje se na potrebu iznalaženja odgovarajućeg rješenja koje bi vodilo smanjenju ovako visokih kamatnih stopa.
   
  U Federaciji BiH trenutno radi devetnaest mikrokreditnih organizacija koje imaju oko 200 terenskih ureda, te oko 150.000 aktivnih klijenata.
   
  o stanju razvijenosti poduzetničkih inkubatora u Federaciji BiH
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o stanju razvijenosti poduzetničkih inkubatora u Federaciji BiH i dala podršku postojećim i osnivanju novih inkubatora.
   
  Poduzetnički inkubator je lokacijska zajednica malih poduzetnika u određenom prostoru koji tek započinju poslovati ili su u fazi rasta i razvoja, a korisnicima se, uz tehničku i finansijsku pomoć, omogućava praćenje i razvoj do trenutka kada se osposobe za samostalno poslovanje. Trenutno na području Federacije BiH postoji osam inkubatora sa vrlo različitim načinima organiziranja, ali sa istom osnovnom funkcijom, a to je pomoć pri osnivanju novih gospodarskih subjekata i njihov razvoj u prvim godinama poslovanja.
   
  Prema podacima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, još sedam općina iskazalo je interes za izgradnjom poduzetničkih inkubatora, od kojih su neke još u fazi ideje, dok su kod drugih aktivnosti na izgradnji već započete. U usvojenoj Informaciji stoji da postoje dobri preduvjeti za otvaranje poslovno-proizvodnih inkubatora posebno jer je raspadom velikih gospodarskih sistema ostao veliki broj neiskorištenih gospodarskih objekata koje bi trebalo obnoviti i prilagoditi u radni prostor za mala preduzeća. Isto tako ukidanjem redovnog služenja vojnog roka i smanjivanjem profesionalnog sastava vojske i njenog prevođenja na državni nivo, ostao je neiskorišten veliki broj vojnih objekata koji bi se mogli prenamijeniti u poslovno-proizvodne inkubatore.
   
  Vlada je također zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da intenzivira aktivnosti na potpori razvoja inkubatora u Federaciji BiH.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Iz federalnog budžeta za 2008. godinu, Vlada FBiH je, danas donesenom odlukom, odobrila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica izdvajanje 280.000 KM kao finansijsku pomoć obilježavanju godišnjica genocida i za ukop civilnih žrtava rata iz Srebrenice i Bratunca.
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je određena visina naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
   
  Tako naknada predsjedniku Nadzornog odbora iznosi 70 posto od iznosa dvije prosječne isplaćene mjesečne neto plaće po zaposlenom ostvarene u FBiH, a članovima Nadzornog odbora 80 posto od utvrđene mjesečne naknade predsjedniku NO.
   
  Ove naknade isplaćuju se iz sredstava JP Direkcije cesta FBiH.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Federalne ministre financija, odnosno prometa i komunikacija, Vlada FBiH danas je zadužila da, u njeno ime, kao koordinatori učestvuju u pregovorima s Evropskom investicijskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj u cilju potpisivanja sporazuma za financiranje izgradnje dionica autoceste na Koridoru 5c.
   
  Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj kojom se Mirsad Jašarspahić imenuje za generalnog direktora ovog rudnika.
   
  Danas je doneseno i Rješenje kojim se za direktora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na period od četiri godine imenuje Ljubo Pravdić, a na temelju konkursne procedure i kriterija koje je provela u tu svrhu formirana Komisija za izbor i imenovanje na ovu dužnost.
   
  Vlada je donijela Rješenje kojim je Mirsad Salkić imenovan za člana Državne regulatorne agencije za električnu energije na period od 60 dana, odnosno do imenovanja novog člana ove agencije od strane Parlamentarne skupštine BiH. Istovremeno, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz FBiH za imenovanje u ovu agenciju i Rješenje o imenovanju komisije koja će obaviti ovaj posao. Komisiju sačinjavaju Muhibija Delić (predsjednik), Stipo Buljan, Tarik Begić, Jasmina Pašić i Darko Pranjić.
   
  U skladu sa ranije donesenom Odlukom o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada je danas donijela Rješenje kojim je Miralema Dugaliju i Sonju Jelić (predstavnik Sindikata) imenovala za članove Komisije za izbor i imenovanje kandidata na ovu dužnost.
   
  Danas su u privremeni Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenovani dosadašnji članovi Fehim Bekan (predsjedavajući), te Romeo Zelenika i Vaso Šolaja.
   
  Dopunjeno je i Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, tako što je za administrativno-tehničke poslove u ovom odboru određena Ðeneta Mekić.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.00 sati.