56. sjednica Vlade FBiH

 • 21.05.2008.
 •  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI
  PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U FBiH

   
  Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH, čiji je Prijedlog Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici u Mostaru, predstavlja pravni okvir za ispunjenje obveza Federacije BiH u ovoj oblasti, a sukladno europskim strandardima i tradiciji.
   
  U Federaciji BiH živi veći broj pripadnika različitih nacionalnih manjina, a zahtjev za poboljšanje njihova položaja bio je povod što je i Bosna i Hercegovina donijela zakon koji regulira ovu oblast. Tim su zakonom i entiteti obvezani na potpunije rješavanje pojedinih pitanja.
   
  Sukladno Priedlogu federalnog zakona, nacionalna manjina je onaj dio stanovništva - državljana BiH i FBiH koji se ne izjašnjava kao pripadnik niti jednog od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja.
   
  Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo slobodno birati da se prema njemu ophode ili ne ophode kao takvom i ne smije doći u nepovoljan položaj zbog vlastitog opredjeljenja. Zabranjena je asimilacija pripadnika nacionalnih manjina mimo njihove volje, te bilo kakva diskriminacija.
   
  Federacija BiH omogućava, potiče i financijski podupire održavanje i razvitak odnosa između udruga nacionalnih manjina u FBiH s ovakvim udrugama u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH.
   
  Federacija nacionalnim manjinama dopušta korištenje njihovih znakova i simbola, a na organiziranim manifestacijama uz njih se obvezno ističu i službeni simboli. Priznato je i pravo na uporabu vlastitog jezika i obrazovanja na tom jeziku, kao i pravo na slobodno kulturno izražavanje.
   
  IZMJENE I DOPUNE UREDBE O GRAÐEVINAMA I ZAHVATIMA OD ZNAÈAJA ZA FBiH I GRAÐEVINAMA, DJELATNOSTIMA I ZAHVATIMA KOJI MOGU U ZNATNOJ MJERI UTICATI NA OKOLIŠ, ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI
   
  Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju BiH i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije BiH i šire, za koju urbanističku saglsnot izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenje.
   
  Razlozi za donošenje ove Uredbe sadržani su u potrebi da se jasno i precizno utvrde objekti, zahvati i djelatnosti od značaja za Federaciju BiH, usaglase nadležnosti iz oblasti okoliša i građenja na federalnom nivou, te isprave pravno-tehnički nedostaci uočeni u tekstu originalne Uredbe.
   
  IZMJENE I DOPUNE DVIJE UREDBE IZ OBLASTI OBRTA
   
  U skladu sa sugestijama i primjedbama Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, Vlada Federacije donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta. Prema ovoj uredbi, saglasnost za obavljanje posebnog obrta izdaje se u skladu sa izmijenjenim obrascem propisanim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržaju obrtnice i saglasnosti za obavljanjem posebnog obrta.
   
  Također, izmijenjenom Uredbom riječ “matični” zamjenjuje se riječju “identifikacijski”, obzirom da se obrti u svim evidencijama vode prema identifikacijskom broju.
   
  Kada je riječ o Uredbi o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima, potrebno je imati u vidu da je Zakon o obrtu propisao da se stručna osposobljenost za obavljanje vezanih obrta po vrstama stiče polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti, a majstorski ispit polaganjem majstorskog ispita pred komisijama koje osniva obrtnička komora kantona, u saradnji sa srednjom školom koja je verificirana za te poslove.
   
  Zbog kašnjenja u formiranju kantonalnih obrtničkih komora i Obrtničke komore Federacije BiH i time uslovljene nemogućnosti formiranja komisija i polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita, došlo je do zastoja u primjeni Uredbe o vezanim i posebnim obrtima i Zakona o obrtu. Ovom Uredbom je za određen broj obrta kao uslov za odobravanje obavljanja obrtničke djelatnosti bio propisan položen ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstroski ispit. Da bi se uočeni problemi otklonuli za sve ovakve obrtničke djelatnosti propisuje se posjedovanje odgovarajuće stručne spreme kao uslov za odobravanje obavljanja obrtničke djelatnosti, a polaganje majstorskog ispita se ostavlja kao mogućnost dalje kvalifikacije.
   
  USVOJEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA OD 2008. DO 2010. GODINE
   
  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Program javnih investicija (PIP) u FBiH za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Ovaj dokument će, u cilju izrade Programa javnih investicija na razini cijele države, biti dostavljen Ministarstvu financija i trezora BiH.
   
  Nadležna federalna i kantonalna ministarstva dužna su koristiti Program kao temelj za mobiliziranje vanjskih kredita i donacija. S ciljem izbjegavanja nepotrebnih troškova koji proizilaze iz kašnjenja, federalna ministarstva moraju ostvariti veći nadzor nad praćenjem realizacije projekata i programa koje implementiraju Jedinici za implementaciju. Ova ministarstva, također, prema današnjim zaključcima, dužna su pri apliciranju sredstava za nove projekte, osigurati predhodnu suglasnost Vlade FBiH i Federalnog ministarstva financija, shodno Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.
   
  Inače, ukupno predviđena sredstva PIP-om od 2007. do 2010. godine iznose 1.341 milijuna konvertibilnih maraka. Do 30.6.2007. godine u ove projekte je uluženo 1,215 milijarda KM, a plan za sljedeće razdoblje je realiziranje još gotovo 900 milijuna KM.
   
  Kada se posmatraju samo federalni projekti, odnosno oni koje Federaciji BiH financira ili za koje je sudjelovala u osiguranju inozemnih sredstava, riječ je o planiranoj realizaciji 1,026 milijarda KM do 2010. godine, od čega se najveći dio odnosi na inozemne kredite (886 milijuna KM), a potom slijede domaći izvori financiranja (76,5 milijuna KM9, te inozemne donacije (63,7 milijuna KM).
   
  Od 2008. do 2010. godine najviše sredstva od federalnih projekata predviđeno je za oblasti prometa i komunikacija (472 milijuna KM), te energettike (237 milijuna KM), dok je na trećem mjestu po visini investiranja zdravstvo s 87,5 milijuna KM.
   
  U ovom razdoblju planirana je realizacija 315 milijuna KM vrijednih kantonalnih projekata, a većinu sredstava - 257 milijuna KM - treba osigurati iz domaćih izvora. Najviše ulaganja planirano je u Sarajevskom kantonu (230 milijuna KM).
   
  SAGLASNOST NA SPORAZUM O IZMJENAMA I
  DOPUNAMA SPORAZUMA O UÈEŠÆU I FINASIRANJU
  POSLOVA EKSPROPRIJACIJE ZA IZGRADNJU SARAJEVSKE OBILAZNICE
   
  Sporazum o učešću u finansiranju i obavljanju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice između Vlade Federacije BiH i Vlade Kantona Sarajevo potpisan je 16.9.2005. godine.
   
  Kako u Budžetu Kantona Sarajevo za 2008. godinu nisu osigurana sredstva za finansiranje i obavljanje poslova eksproprijacije u skladu sa obavezama preuzetim Sporazumom, Vlada Federacije je danas donesenom Odlukom preuzela dio obaveza Kantona Sarajevo, te će finasirati i obavljati poslove eksproprijacije za dio auto-ceste dionica Jošanica-Butila, spojnu cestu Butila-Briješće, te dogradnju ceste Briješće-Stupska petlja.
   
  Kantonalna vlada će finansirati i obavljati poslove eksproprijacije za dio auto-ceste dionica Butila-Vlakovo, spojnu cestu Vlakovo-Blažuj-Mostarsko raskršće i dogradnju ceste Briješće-ulica Safeta Zajke.
   
  Inače, procijenjena vrijednost eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice prema Studiji izvodljivosti iznosi oko 20.000.000 konvertibilnih maraka.
   
  SAGLASNOST NA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA
   
  Vlada Federacije BiH dala je saglasnost nevladinoj organizaciji iz Italije Fondazione “Gesu Misericordioso” za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Međugorju-Bijakovići, općina Èitluk.
   
  Predstavništvo se osniva u cilju socijalne solidarnosti i razvijanja vlastite aktivnosti u oblasti socijalne i zdravstvene pomoći i dobrotovrnog rada korist osoba kojima je potrebna pomoć, pružanja duhovne, materijalne, zdravstvene i obrazovne pomoći djeci i mladima bilo s kulturnog, bilo sa stručnog stanovišta.
   
  Iz statuta organizacije poizilazi da ona nudi pomoć u korist mladih, posebno najsiromašnijih i odbačenih, promovirajući različite obrazovne i stručne djelatnosti radi povratka u normalan život.
   
  INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA
   
  Federalna vlada danas se upoznala s Informacijom o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za prva tri ovogodišnje mjeseca, kada je, na svim razinama vlasti, ostvareno ukupno 1.429.844.629 konvertibilnih maraka. Time je ostvaren 17 posto bolji rezultat nego u razdoblju sdiječanj/januar - ožujak/mart 2007. godine.
   
  Od tog iznosa, na prihode federalnog proračuna odnosilo se 260.230.650 KM. Time je je u prvom ovogodišnjem tromjesečju ostvario 14 posto više prihoda nego u istom lanjskom razdoblju. Èak 81 posto tih prihoda (više od 209 milijuna KM9 ostvareno je kroz neizravne poreze.
   
  Kantonalnim proračunima ukupno je pripalo 458.049.699 KM, odnosno riječ je o povećanju od 13 posto u odnosu na proteklu godinu. Općinski prihodi, s ukupno 149.040.845 KM, veći su 32 posto.
   
  Federalnim i ostalim korisnicima raspoređeno 37.027.210 KM.
   
  Rast javnih prihoda zabilježen je i kod fondova, koji su prikupili ukupno više od 523 milijuna KM, te prihode, u odnosu na prva tri mjeseca 2007. godine, povećali 19 posto. Tako je Federalnom zavodu mirovinskog i invalidskog osiguranja doznačeno 290 milijuna KM, zdravstvenim fondovima 205 milijuna KM, a na ime osiguranja od neuposlenosti uplaćeno je 27,5 milijuna KM.
   
  O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I AKTIVNOSTIM PRED POŽARNU SEZONU 2008. GODINE
   
  Prema danas usvojenoj Informaciji Federalne uprave civilne zaštite, stanje normativno-pravne regulative u ovoj oblasti potvrđuje da ona nije regulisana na jedinstven način u svim kantonima FBiH. Od 79 općina na području Federacije BiH, u 62 su formirane vatrogasne jedinice, od čega je 48 dobrovoljnih, a 14 profesionalnih.
   
  Na osnovu raspoloživih podataka o stanju opremljenosti, može se konstatovati da vatrogasne strukture u Federaciji BiH ne raspolažu odgovarajućom standardiziranom i savremenom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima za gašenje požara na otvorenom prostoru. Istaknuti su i problemi u organizaciji i sprovođenju preventivnih, odnosno represivnih mjera zaštite od požara u Federaciji BiH. Kao jedan od osnovnih razloga ovakvog stanja navodi se i nepostojanje federalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i podzakonskih propisa.
   
  S namjerom preduprjeđenja, odnosno sprječavanja pojava požara na otvorenom prostoru tokom proljetno-ljetne požarne sezone u 2008. godini, Federalna uprava civilne zaštite poduzela je određene mjere kako bi se u navedenoj sezoni smanjio veliki broj požara na otvorenom prostoru. One uključuju intenziviranje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara, provedbu istraga i procesuiranje počinioca izazivanja požara, intenziviranje medijskog informiranja stanovništva u vezi sa opasnostima koje mogu prouzrokovati nesavjesnim loženjem vatre, donošenje planova zaštite od požara u skladu sa dobivenim smjernicama Federalne uprave civilne zaštite, koordinaciju kantonalnih i općinskih i gradskih organa uprave sa nosiocima zaštite od požara u cilju izrade planova njihovog operativnog djelovanja, i druge mjere.
   
  O FORMIRANJU, OPREMANJU I OSPOSOBLJAVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
   
  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite (FŠCZ) o formiranju, opremanju i osposobljavanju službi zaštite i spašavanja u Federaciji BiH.
   
  U skladu sa odlukama FŠCZ-a, pristupilo se formiranju službi zaštite i spašavanja uz koordinaciju sa pravnim licima i udruženjima koja već imaju formirane takve službe. Donešeni su odgovarajući pravni akti, nakon čega se pristupilo izradi plana prioriteta za nabavku opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad ovih službi.
   
  Prema Planu korištenja sredstava, u ovoj godini treba osigurati 9,5 miliona konvertibilnih maraka i to za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama (jedan milion KM), za obuku i vježbe (139 hiljada KM), za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja (553,8 hiljada KM ), za nabavku neophodnih sredstava i opremanje struktura civilne zaštite (6,5 miliona KM) te za pomoć kantonima i općinama u ovoj oblasti (1,25 miliona KM).
   
  U skladu sa programom razvoja ovih službi, neophodno je u narednom petogodišnjem periodu osigurati uvjete da se u potpunosti kompletiraju ove službe svom potrebnom opremom i dodatno osposobe za vršenje složenih zadataka u slučaju prirodnih i drugih nesreća.
   
  PRIPREME ZA II. EKO KAMP
   
  Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva turizma i okoliša, prihvatila Okvirni program II. eko kampa Federacije BiH, što će se održati od 16. do 21. lipnja/juna 2008. godine. Osim ovog, za realiziranje projekta, kojim će biti obuhvaćeno stotinjak učenika, zaduženi su i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i nadležna kantonalna ministarstva.
   
  Tema ovogodišnjeg Eko kampa, koji će se održati pod motom “Bosna i Hercegovina - zemlja raznolikosti”, jesu biološka raznolikost i zaštićena područja FBiH. Za njegovo realiziranje bit će angažiran i određen broj znanstvenih djelatnika.
   
  Pri izboru učenika koji će sudjelovati u radu kampa prednost će imati oni uključeni u bološke i ekološke sekcije i koji se iskazuju odličnim uspjehom u školovanju.
   
  Okvirni troškovi organiziranja II. eko kampa su oko 166.000 konvertibilnih maraka, a bit će održan na četiri lokacije na kojima će sudionicima domaćini biti Nacionalni park Una, Vlašić, Orašje i Park prirode Hutovo blato.
   
  ODGOJNO-POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLJETNIKE
   
  Realizirajući zaključke Vlade FBiH koje se odnose na problem malodobničkog prijestupništva, Federalno ministarstvo pravde stupilo je u kontakt sa svim općinskim vlastima u Federaciji BiH. Pri tome je općina Sanski Most izrazila spremnost da Federalnoj vladi ustupi na korištenje objekat škole “Dabar”, u kojem bi bio utemeljen Odgojno-popravni zavod za malodobnike.
   
  Na današnjoj sjednici Vlada je obvezala Federalno ministarstvo pravde i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašenost s europskim propisima da, za sljedeću sjednicu, pripreme sve dokumente nužne za realiziranje ovog projekta.
   
  PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE
   
  Na današnjoj sjedici Vlade FBiH data je saglasnost na Program rada i finansijski plan Fonda za studentske zajmove Federacije BiH.
   
  Uz 1,5 miliona konvertibilnih maraka prenesenih prihoda iz prošle godine, Fond bi u ovoj godini trebao dobiti još 500.000 KM iz federalnog proračuna. Fond planira raspisati Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova redovnim studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH u akademskoj 2008/2009. godini, te dodijeliti 500 zajmova u jednakim iznosima od po 250 KM tokom deset mjeseci, odnosno ukupno 1.250.000 KM. 
   
  FINANCIJSKE ODLUKE
   
  Za organizacije koje se bave odvikavanjem od ovisnosti, Vlada FBiH danas je izdvojila 200 hiljada KM. Sredstva će dobiti četiri organizacije u jednakim iznosima od 20.000 KM (Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, Smoluća-Lukavac, Centar za borbu protiv ovisnosti od droga, Ilijaš, Udruga za pomoć u rehabilitaciji ovisnika “Milosrdni otac”, Bijakovići – Međugorje, Dom za oporavak od ovisnosti, Kakanj i Kampus u Rakovici), dok će preostalih 100.000 KM koristiti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za promotivne-edukativne aktivnosti za borbu protiv droge na teritoriji FBiH.
   
  Vlada je 450.000 KM izdvojila sa “Transfera Savezu logoraša BiH i partnerskim sudionicima” u cilju Projekta provedbe odluke Međunarodnog suda pravde. O vaj transfer bit će realiziran nakon što Vlada dobije izvještaj Savez logoraša o utrošku prošle godine odobrenih sredstava.
   
  Za uvođenje u prava neratnih invalida Vlada je odobrila 1,5 miliona KM koja će se raspodjeliti Institutu za medicinsko vještačenje (200 hiljada KM), COMP.2000 d.o.o. Sarajevo (164 hiljade KM), a ostatak Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Sredstva će se koristiti za usluge održavanja i servisiranja aplikativnog softvera po projektu za mjesečno održavanje. Sredstva će se utrošiti po provedenim procedurama po Zakonu o javnim nabavkama. Namijenjena su centrima za socijalni rad za kadrovsko i tehničko osposobljavanje za uvođenje u pravo neratnih invalida i civilnih žrtava rata.
   
  Za sufinansiranje projekta IFAD 697 BA u drugom kvartalu ove godine izdvojeno je 833 hiljade KM kao učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.
   
  Vlada je Gender centru FBiH odobrila utrošak od 19.605 KM koja je donirala UNFPA (United Poulation Fund) i knjiže se na kontu Gender centra.
   
  Kao podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije Vlada je Federalnom ministartvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila 834.200 KM. O utrošku sredstava će Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih potreba pripadnika boračke populacije dostaviti izvještaj resornom ministarstvu najkasnije do 31.12. ove godine.
   
  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je odobreno izdvajanje 260.000 KM radi finansijske pomoći “Agrokomercu” d.d. iz Velike Kladuše. Sredstva će biti utrošenje za plaćanje troškova fizičke zaštite objekata ovog privrednog društva za period od 31.5.2008. godine.
   
  Iz federalnog proračuna je dobreno izdvajanje 100.000 KM namijenjenih organizovanju Crans Montana Foruma.
   
  Vlada je donijela rješenje kojim se osniva Federalno vijeće za poljoprivredu i ruralna područja(stručno i savjetodavno tijelo Vlade Federacije BiH) u sastavu: Esad Muhić, Miro Pejić, Rusmir Skrobo, Marko Ivanković, Ahmed Džubur, Almedina Zuko, Mustafa Dželilović, Jago Lasić, Mirsada Mešanović, Bojan Koprivica i Milenko Soče.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Federalna vlada je donijela Odluku o kriterijima za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja ove institucije. Prema utrđenim kriterijima, kandidati moraju, između ostalog, zadovoljavati uvjet da nisu izabrani stranački zvačinici, nosioci javnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa. Posebni su uvjeti univerzitetska diploma i značajno radno iskustvo u oblasti javnie uprave. Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja, zamjenika ravnatelja i članova Nadzornog odbora Zavoda. Za predsjednicu Komisije je imenovana Zehra Novo-Omanović, a članovi su Lejla Bakalbašić, Veselinka Marjanović i Nikolina Obradović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Gordana Vojvodić iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
   
  Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova UO Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i Odluku o kriterijima za imenovanje članova UO ove institucije. U ovu su komisiju imenovani Džana Kadribegović, predsjednica, i Jasmina Hercegovac, Miroslav Mauhar i Drago Vrbić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politke, te Sead Pita iz Federalnog zavoda za zapošljavanje. Kod imenovanja članova UO ove institucije posebno će se vrednovati rezultati u dosadašnjem radu, sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, sklonost prema timskom radu, te komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
   
  Vlada je danas na rok od 60 dana imenovala Nadira Kovačevića za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Inače, u toku je postupak za izbor i imenovanje direktora, zamjenika direktora, te članova Upravnog i Nadzornog odbora ovog zavoda.
   
  Rješenjem o privremenom imenovanju na 60 dana predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo, Vlada je na mjesto predsjednika ovog organa od 11 članova imenovala Mirzetu Èizmić. Èlanovi su Nasir Èehajić, Gorana Malinčić, Ivan Ševo, Muhamed Šadić, Rasim Šahinović, Sead Leko, Zijad Deljo, Munib Buljina, Ivan Lovrić i Kojo Jovanović.
   
  Vlada je dala saglasnost na odluku Nadzornog odbora Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli kojom se za generalnog direktora ovog kolektiva imenuje dr. Rešad Husagić. Saglasnost je dobila i Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja “Banovići” da za direktora bude imenovan Munever Èergić.
   
  Data je saglasnost Nadzornom odboru preduzeća “Zrak” d.d. Sarajevo da za vršioca dužnosti direktora imenuje Remzu Lukača koji će ovu dužnost obavljati do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora.
   
  Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije BiH u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu, Mario Kovačević iz Federalnog ministarstva pravde se imenuje za zamjenika člana Komisije Danice Šain, sutkinje Vrhovnog suda FBiH.
   
  Današnjim je rješenjem osnovano Federalno vijeće za poljoprivredu i ruralna područja, kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade Federacije BiH, u sastavu: Esad Muhić, Miro Pejić, Rusmir Skrobo, Marko Ivanković, Ahmed Džubur, Almedina Zuko, Mustafa Dželilović, Jago Lasić, Mirsada Mešanović, Bojan Koprivica i Milenko Soče.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.25 sati