54. sjednica Vlade FBiH

 • 07.05.2008.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O OBRTU I OBRTU SLIÈNIM DJELATNOSTIMA

   Nekoliko je bitnih razloga koji su Vladu Federacije BiH rukovodili da, na današnjoj sjednici u Sarajevu, čijim je većim dijelom, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao dopremijer Gavrilo Grahovac, utvrdi Nacrt zakona o obrtu i obrtu sličnim djelatnostima. Naime, nakon što je 2003. godine stupio na snagu sadašnji Zakona o obrtu, prestala je primjena Zakona o samostalnom gospodarenju kojim su bile definirane sve gospodarske djelatnosti kojima se fizička osoba može baviti. Donošenjem zakona iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, te su djelatnosti izdvojene iz Zakona o samostalnom gospodarenju, dok su u oblasti obrta ostale sve obtrtničke, ali i djelatnosti koje s obrtom nemaju ničeg zajedničkog, a nisu definirane niti jednim drugim zakonom.

  I konačno, nakon što su sagledani svi prijedlozi iz javne rasprave za izmjene Zakona o obrtu, konstatirano je kako bi trebalo mijenjati više od 50 posto teksta, te je odlučeno ponuditi sasvim novi zakonski tekst. Njime se obrt definira kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih gospodarskih djelatnosti fizičkih osoba u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju. Obrtu slična djelatnost je takva koja se obavlja po pravilima obrta, ali se ne smatra obrtom, u što se, sukladno članku III. Zakona o poljoprivredi, ubrajaju i poljoprivredne djelatnosti. U ovu kategoriju, također, spada i domaća radinost.

  Nacrt zakona priznaje i kategoriju tradicionalnih i starih obrta koji iziskuju poznavanje posebnih umijeća i vještina, a njihov popis će, na prijedlog Federalnog ministarstva razvitka, poduzetništva i obrta, utvrditi Vlada FBiH. Za ovu vrstu obrta Federalna i vlade kantona mogu propisati odgovarajuće olakšice.

  Dozvolu (tzv. obrtnicu) za bavljenje obrtom izdaje nadleženo općinsko tijelo. Ukoliko u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva ne dobije pozitivan ili negativan odgovor, obrtnik može započeti obavljanje obrta, o čemu je dužan pismeno izvijestiti nadležno općinsko tijelo.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

  Među glavnim novinama što ih je, u odnosu na sada važeća rješenja, ponudio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena, utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste osnivanje savjeta za praćenje cijena na svim razinama vlasti u Federaciji BiH. Njihov zadatak je sagledavanje utjecaja rasta cijena an standard građana, te predlaganje uvođenja izravne kontrole cijena ukoliko je index troškova života veći od pet posto.

  Gospodarska društva i druge pravne i fizičke osobe cijene formiraju slobodno, osim za one proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvrđen drugačiji način formiranja cijena. Pri slobodnom formiranju cijena nije dopušteno narušavati principe slobodne konkurencije. To se odnosi na izravno ili neizravno dogovaranje kupovne i prodajne cijene ili bilo kojih drugih trgovinskih uvjeta, ograničavanje i kontrolu proizvodnje i tržišta, dogovaranje podjele tržišta ili izvora snabdijevanja.

  Definiran je i pojam kontrole cijena, pod čime se, među ostalim, podrazumijeva praćenje i analiza njihova kretanja na domaćem i svjetskom tržištu i utjecaj na stabilnost tržišta i na životni standard. Predviđeno je i predlaganje mjera izravne kontrole cijena u slučajevima poremećaja u proizvodnji i na tržištu roba i usluga.

  UREDBA O VRSTAMA, SADRŽAJU I KVALITETI BIOGORIVA U GORIVIMA ZA MOTORNA VOZILA

  Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o vrstama, sadržaju i kvalitetu biogoriva u gorivima za motorna vozila. Uredbom se pod biogorivima podrazumijevaju bioetanol, biodizel, biogas, biometanol, biodimetiletar, bio-ETBE (etil-tercijarni-butil eter), bio-MTBE (metil-tercijarni butil eter), sintetička biogoriva, biovodik i čisto biljno ulje.

  Biogoriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište su biodizel u formi čistog biogoriva ili u visokim koncentracijama u naftnim derivatima, eurodizel koji sadrži najviše pet posto biodizela, benzin u koji je umiješano biogorivo u malom postotku, čisto biljno ulje, biogas i gorivo koje se proizvodi iz biogoriva.

  Prosječni godišnji sadržaj biogoriva u svim gorivima za motorna vozila kojima se prometuje u Federaciji BiH po godinama iznosi: dva posto do kraja 2008., tri posto do kraja 2009. i 5,75 posto do kraja 2010. godine. Dobavljač mora osigurati da godišnji prosječni sadržaj biogoriva u svim gorivima kojima se prometuje na tržištu FBiH u pojedinoj kalendarskoj godini bude najmanje ekvivalentan sadržaju koji je određen za tu kalendarsku godinu. Ako je sadržaj biogoriva koje se miješa sa naftnim derivatima viši od pet posto zapremine metil estera masnih kiselina FAME ili pet posto zapremine bioetanola, dobavljač s ciljem zaštite neprilagođenih vozila, mora osigurati da krajnji kupac bude informisan o toj činjenici u vrijeme naručivanja ili isporuke goriva, na način da se prodajno mjesto posebno obilježi.

  SAGLASNOST ITALIJANSKOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI

  Vlada FBiH je dala saglasnost italijanskoj nevladinoj organizaciji L'ASSOCIAZIONE “GESU” CONFIDO IN TE iz Torina za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedštem u Međugorju, općina Èitluk.

  Predstavništvo se osniva u cilju ponovnog otkrivanja dara krštenja i vlastitog kršćanskog identiteta, aktivnosti u širenju ideja kršćanstva i Evanđelja, pripremanja i edukcije za službu ministerija, promicanja čovjeka, počevši od osiguranja potrebnih materijalnih sredstava radi postizanja osnovne životne aktivnosti i društvene samostalnosti, itd.

  Ocijenjeno je kako djelatnosti ove nevladine organizacije nisu u suprotnosti s ustavnim i zakonskim odredbama.

  SREDSTVA ZA FONDACIJU SREBRENICA-POTOÈARI

  Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za “Transfer za Fondaciju Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje” u iznosu od 558.914 konvertibilnih maraka. Za ukop 600 tijela identifikovanih žrtava namijenjeno je 160.000 KM, za izradu i postavljanje 465 komada prednjih šehidskih nišana 250.000 KM, te za zatvaranje 300 m2 fasadnih zidova bivše fabirke akumulatora u Potočarima 148.914 KM.

  Vlada je, također, usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za finansiranje Fondacije Srebrenica-Potočari za prvi kvartal 2008. godine u iznosu od 139.728 KM.

  ODLUKE O DODJELI NA PRIVREMENO KORIŠTENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU FBiH

  Vlada Federacije BiH donijela je danas nekoliko odluka kojima se objekti i poslovni prostori u njenom vlasništvu privremeno dodjeljuju na korištenje drugim licima.

  Tako se, bez naknade, poslovni prostor u ul. Nedima Filipovića do broja 21, općina Novo Sarajevo, dodjeljuje Savezu bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, a prostor u ulici Kralja Tomislava br.14 u Mostaru dodjeljuje se za potrebe Udruge specijalne policije iz domovinskog rata „Munje“ Mostar.

  Ministarstvu sigurnosti BiH za potrebe smještaja azilanata se dodjeljuje na korištenje objekat u Delijašu, općina Trnovo.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je odobrila izdvajanje iz ovogodišnjeg budžeta 232.503 konertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta razvoja male komercijalne poljoprivrede u prvom ovogodišnjem kvartalu. Ova sredstva predstavljaju učešće Vlade FBiH u projektima koje finansira međunarodna zajednica

  Danas je odobreno i izdvajanje 31.590 KM za Gender Centar FBiH.

  Usvojen je i Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele namijenjenih ranom otkrivanju raka dojke u ukupnom iznosu od milion KM.

  Prema ovom programu, najveći iznos (700 hiljada KM) daje se Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i zdravstvenim ustanovama za provođenje kontrolnih pregleda na terenu po cijeni od 25 KM za pregled, kao i za operativne troškove u implementaciji Projekta.

  Za nabavku dva mamografa izdvaja se 200 hiljada KM (za Opću bolnicu Konjic i Dom zdravlja u Grudama).

  Preostalih 100 hiljada KM dobiće Zavod uzdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za promociju projekta “Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke”.

  Usvojen je milion KM vrijedan Program utroška sredstava za prevenciju karcinoma debelog crijeva.

  Od ovog će iznosa Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH 900 hiljada KM utrošiti za nabavku testova za okultno krvarenje za potrebe 120 hiljada pacijenata, kao i za operativne troškove u implementaciji projekta, dok će se sa preostalih 100 hiljada KM realizirati promocija ovog projekta.

  Odlukom Vlade, iz ovogodišnjeg je budžeta izdvojeno 400 hiljada KM za udruženja građana i druge organizacije. Od ovog je iznosa 350 hiljada KM dato za djelatnost strukovnih udruženja i društava od značaja za FBiH, kao za i Program međuentitetske i međudržavne saradnje. Preostalih 50 hiljada KM ostavljeno je u interventnoj rezervi za finansiranje određenih programa ili projekata.

  Kriteriji za dobijanje ovih sredstava su da je udruženje registrirano na području FBiH, pri čemu će se cijeniti kvalitet programa sa humanitarnim, kulturnim, znanstvenim ili obrazovnim karaketrom, a uvjet je i da kandidirani program nije obuhvaćen finansijskom podrškom resornog ministarstva.

  Vodiće se računa i o broju sudionika u programu kao i njegovoj samoodrživosti.

  O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA JP DIREKCIJA CESTA FBIH ZA 2007. GODINU

  Vlada FBiH je razmatrala i dala saglasnost na Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada JP Direkcija cesta FBiH za 2007. godinu. U prošloj godini ostvareni su ukupni prihodi od 93,13 miliona konvertiilnih maraka, što je u odnosu na utvrđeni rebalans više za 11,5 posto.

  Najveći prihod (gotovo 70 miliona KM) ostvaren je od naknada, među kojima prednjače naknade za ceste iz nafte i naftnih derivata koje zauzimaju više od polovine ukupnih prihoda. Značajna su sredstva (17,5 miliona KM) ostvarena od registracije motornih vozila. Po osnovu učešća EUFOR-a u zajedničkim projektima ostvareno je 4,5 miliona KM ili gotovo 60 posto više od plana.

  Iz budžeta FBiH izdvojeno je 4,9 miliona KM. Po odluci Vlade, dodatna sredstva u Programu utroška sredstava naplaćenih po osnovu GSM licence za 2005. i 2006. godinu iznose 10,11 miliona KM.

  Ukupni su rashodi u prošloj godini iznosili 69,5 miliona KM, što je za 2,16 posto manje od sredstava utvrđenih rebalansom. Višak prihoda nad rashodima je iznosio 23,5 miliona KM. Za investicije je utrošeno 15,98 miliona KM, pa je ostalo još 7,6 miliona KM neangažovanih sredstava.

  Sredstva su planski trošena na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama, pa je za redovno i zimsko održavanje utrošeno 30,99 miliona KM, za sanaciju klizišta i oštećenih kolovoza 24,15 miliona KM, za rekonsrtrukciju mostova, tunela i cesta 11,9 miliona KM.

  O PROCEDURI DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREÆA U BiH

  Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o proceduri donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, te zaključcima podržala donošenje Okvirnog zakona u ovoj oblasti.

  Istovremeno, Vlada FBiH predlaže da se u tekstu Zakona izvrše pojedine kvalitativne izmjene. Na taj način bi bilo osigurano i da odluke nositelja prava i obaveza zaštite i spašavanja na državnom nivou, posebno u slučaju većih katastrofa, imaju prekogranični karakter, budu obavezujuće za niže nivoe vlasti, te služe kao pravni osnov za formiranje stručno-operativnog tijela za vođenje akcija zaštite i spašavanja na nivou BiH.

  Vlada FBiH ocijenila je da je zadovoljavajuće rješenje po kojem bi entiteti i Brčko Distrikt BiH bili u Koordinacijskom tijelu, kao stručno-operativnom organu, predstavljeni sa po jednim predstavnikom, ali i da odluke ovog tijela moraju biti obavezujuće naročito u odnosu na tijela i institucije BiH, kao i za sve druge nivoe vlasti.

  To bi, u slučaju većih katastrofa, bilo od presudnog značaja za život i zdravlje ljudi na cijeloj teritoriji BiH. Konačno, Zakonom treba stvoriti pravne pretpostavke za formiranje organiziranih snaga zaštite i spašavanja na nivou BiH i budžetom osigurati sredstva za njihovo finansiranje.

  PRIPREMITI IZMJENE I DOPUNE ÈETIRI ZAKONA KOJA SE ODNOSE NA IMENOVANJA

  Sukladno zaključcima 47. sjednice, Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašensot s propisima Europske unije, dostavio je za današnju sjednicu analizu četiri zakona kojima su regulirana imenovanja, kako u oblasti državne uprave, tako i u gospodarstvu. Cilj je veće harmoniziranje ovih zakona i povećanje učinkovitosti rada Federalne vlade. Analiza je data kroz Informaciju o problemima u zakonima iz oblasti državne uprave i gospodarstva u svezi imenovanja i smjenjivanja.

  Vlada je, nakon rasprave, zadužila Federalno ministarstvo pravde da, po žurnom postupku, pripremi tekst izmjena i dopuna Zakona o organizaciji tijela uprave u FBiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je, također po žurnom postupku, sačiniti izmjene i dopune Zakona o gospodarskim društvima i Zakona o javnim poduzećima.

  Kako se navodi u Informaciji, u dosadašnjoj praksi uočeni su određeni problemi s primjenom zakona i drugih propisa, što otežava rad Vlade FBiH, federalnih tijela uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i službi i drugih tijela što ih je osnovala Federalna vlada.

  Analizom je utvrđeno kako je Zakonom o organizaciji tijela uprave u FBiH rukovodećim državnim službenicima koje ne postavlja Vlada (tajnik tijela državne službe, rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalazi u sastavu ministarstva, pomoćnik rukovoditelja tijela državne službe i glavni federalni inspektor) osigurano vođenje stegovnog postupka prilikom utvrđivanja njihove eventualne odgovornosti. Međutuim, to nije predviđeno za direktore samostanih uprava, odnosno samostalnih upravnih organizacija. Stoga je stajalište Vlade kako i direktorima samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, u pogledu utvrđivanja odgovornosti, treba osigurati jednak tretman kao i rukovodećim državnim službenicima koje ne postavlja Vlada FBiH. To znači da tim direktorima odgovornost treba utvrđivati kroz stegovni postupak. Identično rješenje odnosilo bi se i na direktore službi i drugih tijela koje osniva Federalna vlada.

  Pored toga, ukazano je na to kako samo smjenjivanje s funkcije za posljedicu ne mora imati prestanak radnog odnosa. U slučaju smjenjivanja, rukovodećem državnom službeniku ne bi prestao radni odnos, već bi se, bez natječaja, bio raspoređen na odgovarajuće radno mjesto, u istom ili drugom tijelu državne službe, za koje ispunjava uvjete stručne spreme.

  Kada je riječ o Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, ocijenjeno je kako privremena imenovanja, na najviše dva mjeseca, u praksi dovode do niza problema. Naime, dvomjesečno razdoblje je kratko i ne pruža objektivne mogućnosti za izvršenje svih propisanih radnji izbornog: oglašavanje upražnjene pozicije (rok najmanje 14 dana), razmatranje prijava, razgovori sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz oglasa i, konačno, imenovanje. Kod takvog stanja dolazi se u situaciju da istekom dva mjeseca ostaje upražnjena pozicija, što za posljedicu ima nemogućnost funkcioniranja, te bi to razdoblje trebalo produljiti na šest mjeseci.

  U Zakonu o gospodarskim društvima, kaže se u Informaciji, potrebno je propisati kako nadzorni odbor, i prije isteka razdoblja na koji je imenovan, osim skupštine može razriješiti i tijelo koji u njezino ime obavlja upravljačka prava, a to su vlada, odnosno nadležno ministarstvo.

  U Zakonu o javnim poduzećima nije propisan način i postupak imenovanja odnosno izbora nadzornog odbora, te se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o gospodarskim društvima. U cilju učinkovitije kontrole nad radom nadzornog odbora, nužno je u dijelu koji se odnosi na tijela upravljanja u javnim poduzećima propisati da u javnim poduzećima s većinskim državnim kapitalom upravni odbor imenuje nadležna vlada na prijedlog nadležnog ministra, a može ga razrješiti i prije razdoblja na koji je imenovan, ukoliko svojim radom i postignutim rezultatima u poslovanju javnog poduzeća nije ispunio propisane kriterije i uvjete.

  REZULTATI O KONTROLE SKLADIŠTA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI I ISPITIVANJA KVALITETE I ZDRAVTSVENE ISPRAVNOSTI ULJA I PŠENICE

  Federalna vlada je razmatrala izvještaje Federalne uprave za inspekcijske poslove koji se odnose na skladišta Federalne direkcije robnih rezervi i kvalitetu i zdravstvenu ispravnost ulja i pšenice iz skladišta. Kontrola skladišta koja koristi Direkcija robnih rezervi FBiH na 25 lokacija u devet kantona pokazala je niz nepravilnosti.

  Za skladište Direkcije u Visokom nije pribavljeno odobrenje nadležnog organa, a uz to su zajedno uskladišteni sanitetski materijal, šećer u vrećama i jestivo ulje. Sklopljeni su ugovori o skladištenju sa preduzećima koja nisu upisana sudski registar, kao i sa onim koja nemaju odobrenje za skladištenje. Nabavljana je roba koja ne ispunjava uslove stavljanja u promet, kao što su pileće smrznuto meso bez datuma proizvodnje, sa pogrešnom deklaracijom, kao i smrznuto pileće meso zaraženo salmonelom. Pronađeno je konzervirano voće i povrće bez neophodnih oznaka i deklaracija, te šećer bez deklaracije.

  Skalpelima za jednokratnu upotrebu istekao je rok trajanja sterilnosti, a utvrđeno je niz propusta kod ugovaranja skladištenja roba vezanih za obnavljanje robe koja je izašla iz skladišta. Kontrola je pokazala da se u skladištima na papiru vode i robe kojih nema, što je slučaj sa 22.376 TOPS biskvita (skladište “Agrokomerc”) i sa 100 tona šećera u skladištu “Velmo” u Mostaru.

  Doneseno je rješenje o otklanjanju ovih i drugih utvrđenih nepravilnosti, te 12 rješenja o zabrani rada, a napisana su i 24 prekršajna naloga. Predloženo je da Vlada formira stručnu komisiju koja će izvršiti pravu inventuru stanja i popisati robe, te Vladi predložiti listu roba sa mjestom i načinom njihovog skladištenja za Direkciju robnih rezervi FBiH.

  Kontrola kvalieta jestivog ulja iz robnih rezervi u uljari “Konzum” u Bihaću i pšenice u skladištu “Koturić-Toni” d.o.o. u Domaljevcu pokazala je niz nepravilnosti, pa su poduzete odgovarajuće mjere. Nakon inspekcijskog pregleda uljare “Konzum” ustanovljeno je da je ulje pogrešno deklarisano i da je punjenje vršeno u punionici “Alem“ u Bihaću koja za tako šta nema propisanu opremu. Direkciji robnih rezervi naloženo je povlačenje svih količina uvezenog spornog ulja s tržišta Fedracije BiH, kao i zabrana daljeg distribuiranja zatečenih 16.100 litara ulja u uljari “Konzum”. Inspekcijska kontrola i laboratorijska analiza 11.000 tona pšenice u skladištu “Koturić-Toni” pokazala je neispunjavanje propisanih uslova kvaliteta i da se ta pšenica ne može upotrijebiti u preradi za mlinske i pekarske proizvode. Nastavljen je pojačani nadzor nad ovim skladištem, doneseno je deset rješenja o zabrani prometa merkantilne pšenice, povlačenju iz prometa spornog ulja, te o otklanjanju drugih nedostataka.

  Vlada je zaključila da treba formirati stručnu komisiju koja će izvršiti inventuru stanja i sačiniti popis roba kojima raspolaže Federalna direkcija robnih rezervi, te predložiti listu roba koje će se nabavljati i čuvati u ovim rezervama. Komisija, također, treba odrediti mjesto i način skladištenja, budući da sadašnji način skladištenja ne odgovara vrijednosti robe.

  Donesen je i zaključak kojim se Federalna direkcija robnih rezervi zadužuje da s preduzećem “Koturić-Toni” d.o.o. Domaljevac zaključi Ugovor o zanavljanju, odnosno zamjeni 11.278.307 kilograma pšenice u vlasništvu Direkcije. Riječ je o pšenici koja se zbog nesavjesnog poslovanja skladištara pokvarila u silosima i nije za ljudsku ishranu. Novu količinu pšenice Direkcija će preuzeti do 30.9.2008. godine i uskladištiti je u druge silose u FBiH. Pokvarena pšenica prelazi u vlasništvo preduzeća “Koturić-Toni”.

  Direkcija je dužna Vladi dostaviti prijedlog sveobuhvatnog programa mjera za sređivanje stanja u federalnim robnim rezervama.

  UBRZATI DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA ZAKONA

  Vlada Federacije BiH razmatrala je danas Informaciju o primjeni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, u dijelu koji se odnosi na prava neratnih invalida.

  Ocjenjujući stanje u ovoj oblasti teškom, Vlada je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zadužila na ubrzanje aktivnosti za donošenje, u duhu zaključaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.

  O ZASTUPLJENOSTI PREDMETA O PODUZETNIŠTVU U NASTAVNIM PLANOVIMA

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o zastupljenosti predmeta o poduzetništvu u nastavnim planovima na području FBiH.

  Povelja Evropske unije preporučuje razvijanje poduzetničkog duha kroz obrazovni sistem uvođenjem premeta o poduzetništvu u nastavni plan osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta, pa je to obaveza i za naš obrazovni sistem

  U FBiH se trenutno u osnovnom obrazovanju poduzetništvo ne obrađuje kao poseban predmet, dok je u srednjim školama u programima na bosanskom jeziku ono neujednačeno i obrađuje se u sklopu različitih predmeta, a ne kao zaseban predmet. U programima na hrvatskom jeziku se ova oblast izučava jedinstveno kroz predmet “Politika i gospodarstvo”, a u ekonomskim školama uveden je poseban predmet “Poduzetništvo”.

  Reformom obrazovanja po kriterijima EU mijenjaju se postojeći planovi i programi u FBiH u srednjim školama, pa se u strukama obuhvaćenim reformom uvodi “Poduzetništvo” kao poseban, ili se ova oblast tretira u okviru drugih predmeta. Njemački GTZ pruža pomoć u realizaciji projekta reforme obrazovanja sa fokusom na stručno obrazovanje u srednjim školama.

  U okviru aktivnosti koje na ovom planu treba preduzeti, predlaže se da se u nastavne planove osnovnih škola uvede više nastavnih jedinica vezanih za razvijanje poduzetničkog duha i ideja, a da se u srednjim školama tehničke struke uvede zaseban predmet “Poduzetništvo”.U tom se smislu treba educirati i nastavni kadar. Na višim školama i fakultetima treba uvesti dopunu nastavnih planova i programa iz ove oblasti i vršiti kontinuiranu obuku studenata o načinu vođenja preduzeća - navodi se u Informaciji.

  O INICIJATIVI SAVEZA INVALIDA RADA FBiH

  Federalna vlada nije danas prihvatila inicijativu Saveza invalida rada FBiH za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Naime, kako se kaže u obrazloženju Vlade FBiH, jedan od ciljeva važećeg Zakona, koji je na snazi od 30.7.1998. godine, jeste postizanje stabilnosti mirovinsko-invalidskog sustava.

  Stoga su ovim zakonskim aktom uređena samo ona pitanja koja proističu iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, a iz njega izuzeta i kroz druge zakone definirana prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje (bez obzira na uzrok oštećenja), kao i pravo na pomoć i njegu druge osobe.

  Osobama obuhvaćenim Inicijativom, zaključila je Vlada, ostvarivanje prava treba omogućiti kroz Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, pošto je riječ o pravnom aktu koji služi kao osnov za ostvarivanje socijalnih prava u FBiH. Vlada ističe kako su već poduzete određene aktivnosti kako bi i ovoj kategoriji bilo omogućeno ostvarivanje prava.

  IZVJEŠÆE O IZVRŠENJU PRORAÈUNA U 2007. GODINI

   U protekloj fiskalnoj godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat, tj. višak prihoda nad rashodima od 35,4 milijuna konvertibilne marke, kaže se u danas usvojenom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH za 2007. godinu. To je, konstatirano je, rezultat aktivnosti Vlade Federacije BiH na unaprjeđenju financijske discipline, kako u obavljanju redovite djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava.

  Federacija BiH je u 2007. fiskalnoj godini u cijelosti izmirila prenesene obveze iz 2006. godine u iznosu od oko 86,6 milijuna KM, a izmirene su i sve obveze stvorene do kraja 2007.

  Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja u 2007. godini iznosili su 1.374,7 milijuna KM, što je za 211,6 milijuna KM (ili 13,3 posto) manje u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje 2006. godine, oni su veći za 192,8 milijuna KM, odnosno za 16,3 posto.

  Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.093.603.000 KM i manji su u odnosu na plan za 38,4 milijuna KM (sedam posto). Prihodi od neizravnih poreza iznose 1.048,6 milijuna KM, a odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu u iznosu od 903,2 milijuna KM i prihode namijenjene senrvisiranju duga Federacije BiH od 145,4 miiijuna KM. Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 243,6 milijuna KM i veći su za 26,8 milijuna KM u odnosu na predhodnu godinu, dok u odnosu na rebalansirani plan bilježe ostvarenje od 98,2 posto.

  Ukupno ostvareni rashodi i izdatci na obračunskoj osnovi iznose 1.241 milijun KM i veći su za 44,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2006. godine, a u odnosu na planirane su manji za 2,3 posto. Rashodi i izdatci u 2007, godini u apsolutnom iznosu manji za 29,9 milijuna KM od planiranih. Kapitalini izdatci u 2007. godini iznose 98,9 milijuna KM i u odnosu na pretprošlu godinu veći su za 60,3 posto, a ostvarenje u odnosu na rebalansirani proračun za 2006. godinu je 96 posto.

  U proračunu za 2008. godinu planiran je neraspoređeni višak prihoda iz 2007. od 150,6 milijuna KM. Saldo novčanih sredstava na transakcijskim računima je 31.12.2007. iznosio 210,3 milijuna KM. Prenesene, neizmirene obveze iz 2007. u iznosu od 176,8 milijuna KM izmirene su do konca trećeg mjeseca 2008. godine.

  IZVJEŠTAJ O RADU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BiH ZA 2007. GODINU

  Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u BiH za 2007. godinu. U dijelu Izvještaja koji se odnosi na rad članova Upravnog odobora navodi se da je tokom prošle godine ovo tijelo održalo jedanaest sjednica, te donijelo niz jednoglasnih odluka važnih za NOSBiH, a koje su u saglasnosti sa reformom elektroenergetkog sektora u cjelini.

  U pogledu međunarodnih aktivnosti NOSBiH je lani, kao punopravan član, redovno učestvovao u radu UCTE-a, SETSO TF-a, SUDEL-a i drugih međunarodnih asocijacija koje okupljaju operatore sistema.

  U finansijskom dijelu Izvještaja se navodi da je u protekloj godini NOSBiH ostvario poslovni rezultat u iznosu od 4.520.324 konvertibilnih maraka, dok su ukupni rashodi iznosili 4.286.160 KM. U cilju podrške u efikasnijem radu i jačanju funkcija NOSBiH, Vlada FBiH je podržala nastavak rada NOSBiH na uspostavi njegovih funkcija, kao što su upravljanje sistemom prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti, upravljanje sredstvima i uređajima u središnjem kontronom centru, upravljanje balansnim tržištem, osiguranje sistemskih i pomoćnih usluga, razvoj i primjena standarda pouzdanosti, kao i druge aktivnosti.

  PRIJEDLOG ZA UVOÐENJE INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEÆA

  Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o uvođenju informacijskog sistema za mala i srednja preduzeća (MSP) u FBiH. U ovom dokumentu se, između ostalog, navodi da ne postoji institucija koja prati ova preduzeća kao posebnu strukturu.

  Stoga je neophodno uvođenje jedinstvenog informacijskog sistema za tu oblast kako bi se mogli dobiti relevantni podaci o broju malih i srednjih poduzeća, njihovoj strukturi po djelatnosti i općinama, broju zaposlenih, ostvarenom prometu, uvozu i izvozu, ostvarenoj dobiti i drugim ekonomskim pokazateljima. Glavni nosilac uspostave i realizacije projekta Informacijskog sistema za MSP je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

  STRATEGIJSKI PLAN RAZVITKA ZDRAVSTVA OD 2008. DO 2018. GODINE 

  Vlada Federacije BiH usvojila je Strategijski plana razvitka zdravstva u FBiH u razdoblju 2008.-2018. godina. Nakon što se konstatira sadašnje stanje u svim aspektima zdravstva u Federaciji BiH, ovim dokumentom daju se principi i vrijednosti, te strategijski i specifični ciljevi koje treba ostvariti u sljedećem desetljeću.

  Strategija je utemeljena na općim vrijednostim i principima, koje je potpisala i Bosna i Hercegovina, dogovorenim na Konferenciji europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, održane u Ljubljani 1996. godine. Među tim vrijednostima i principima su zaštita i poštivanje ljudskog digniteta, jednakosti, solidarnosti i profesionalne etike. Zaštita i promocija zdravlja moraju biti primarni motiv cijelog društva, a reforme trebaju omogućiti utjecaj građana na način kreiranja i ostvarivanja zdravstenih usluga.

  Opći strategijski cilj je poboljšanje dostupnosti, kvaliteta i učinkovitosti zdravstvene zaštite stanovništva. Geografska udaljenost, socioekeonomske razlike, kulturne i birokratske prepreke ne smiju onemogućavati dostupnost zdravstvenoj zaštiti. Treba osigurati, uz ostalo, pravičnu raspodjelu novca i ostalih resursa u zdravstvu, te rizike podijeliti na adekvatan način između relativno bogatih i siromašnih, bolesnih i zdravih, s tim što tjelesno ili ekonomski slabiji neće snositi pretjerani teret.

  Među specifičnim ciljevima koje treba ostvariti su usuglašavanje zakonodavnog okvira s reformskim ciljevima i propisima Europske unije, jačanje prava pacijenata i zdravstvenih djelatnika, jačanje primarne zdravstvene zaštite orijentirane k obitelji, unaprjeđenje sustava ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga, povećanje obuhvata stanovništva zdravstvenim osiguranjem, i tako dalje.

  Federalni ministar zdravstva će za svaku od poluga sustava ili za provedbu jednog ili više ciljeva osnovati stručne timove sa zadatkom izrade detaljnog operativnog plana. Timovima će rukovoditi ovlašteni djelatnik Federalnog ministarstva zdravstva.

  Ovakva tijela će uspostaviti i kantonalna ministarstva zdravstva.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICAJU RAZVITKA MALOG GOSPODARSTVA

  Radi usuglašavanja s odredbama Zakona o prekšajima FBiH, te zaštite i namjenskog trošenja sredstava, Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvitka malog gospodarstva. Na ovaj način se, ujedno, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove omogućava nesmetana primjena zakonskih odredaba.

  Najbitnija promjena, u odnosu na postojeća rješenja, odnosi se na to što Federalno ministarstvo razvitka, poduzetništva i obrta posebnim aktom uređuje prava i obveze korisnika poticajnih sredstava. Taj akt, uz ostalo, mora sadržavati informacije o nazivu partnera u realizaciji razvojnog projekta, nakanu, način uporabe i uvjete uključivanja sredstava, te njihovu vrstu i vrijednost, uvjete, dinamiku i rokove realiziranja projekta, kao i izvješćivanje o realiziranju preuzetih obveza.

  Izmjene i dopune Zakona donose i nove kaznene mjere, koje se kreću i do 10.000 konvertibilnih maraka.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Rješenjem Vlade FBiH danas je imenovana Komisija za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje u FBiH.

  Komisija broji pet članova i pet zamjenika, a na njenom je čelu Ivo Bradvica, zamjenik glavnog federalnog tužitelja. Ostali su članovi sudac Vrhovnog suda FBiH Ignjacije Dodik (koji je i zamjenik predsjednika Komisije), pomoćnik ministra pravde za izvršenje kaznenih sankcija Rešad Fejzagić, ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ilija Dragović i ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Suvada Ðurđević.

  Dvjema današnjim odlukama Vlada FBiH dala je saglasnost za nedzornim odborima rudnika uglja “Ðurđevik” i “Kakanj” za imenovanje vršioca dužnosti direktora, odnosno generalnog direktora. U slučaju “Ðurđevika”, riječ je o Fikretu Mekiću, koji će dužnost obavljati do izbora i imenovanja direktora, a najduže 30 dana. U “Kaknju” će dužnost generalnog direktora, do zaključenja procedure za izbor i imenovanje novog, obavljati Elvedin Èobo.

  Danas je privremeno, na rok od dva mjeseca, produžen mandat dosadašnjem sazivu Nadzornog odbora BH TELECOM-a d.d. Sarajevo.

  Vlada je dala saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Mate – Matana Žarića za generalnog direktora ove kompanije.

  * * *

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.40 sati.