52. sjednica Vlade FBiH

 • 15.04.2008.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BORACA I ÈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

   
  Kako bi se osiguralo stabilno i redovno finansiranje mjesečne novčane naknade nezaposlenim demobiliziranim borcima, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i, po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
   
  Slijedom dogovora sa kantonalnim premijerima i ministrima finansija, izmjenama je propisano da sredstva potrebna za ovu svrhu osiguravaju kantonalne službe za zapošljavanje u visini 50 posto svojih ukupnih prihoda ostvarenih od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, a razliku potrebnih sredstava Federacija i kantoni, preraspodjelom udjela sredstava sa Jedinstvenog računa u korist funkcija Federacije u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.
   
  Za povratnike u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH isplata će se u cijelosti vršiti iz sredstava koja osigurava Federalni zavod za zapošljavanje.
   
  Dopunom Zakona je regulisano da će se ove novčane naknade isplaćivati na osnovu rješenja kantonalnih službi za zapošljavanje, a resorno ministarstvo za provedbu ovog zakona je Federalno ministarstvo rada i socijalne zaštite.
  .
   
  PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA
   
  Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koje je Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila i u formi Prijedloga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, odnose se na koeficijente raspodjele prihoda od indirektnih poreza na jedinstvenom računu koji pripada Federaciji BiH. Predloženo je, naime, da se, od ukupno pripadajućih prihoda Federacije sa jedinstvenog računa, privremeno izdvajaju prihodi za finansiranje naknada demobilisanim nezaposlenim borcima, u visini 3,05% na teret koeficijenata Federacije i kantona. Ostatak sredstava raspoređuje se za finansiranje funkcija Federacije 34,93% i za finansiranje funkcija kantona 49,7 %.
   
  Na ovaj način osigurava se da općine i direkcije cesta ne učestvuju u finansiranju Zakonom ustanovljenog prava na naknade nezaposlenim demobilisanim borcima, nego samo Federacija i kantoni (sa istim ućešćem) i to privremeno do važenja Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a to je u periodu od tri godine. Znači, privremeni koeficijenti izdvajanja prihoda od 3,05 % važili bi do 2010.godine.
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG IZMJENE BUDŽETA FBiH ZA 2008. GODINU
   
  Da bi se osiguralo provođenje izmjena i dopuna Zakona o pravima demoblisanih boraca i članova njihovih porodica, Vlada je danas utvrdila i u Parlament FBiH uputila na usvajanje po hitnom postupku, Prijedlog izmjene Budžeta FBiH za 2008.godinu.
   
  Izmjenom je planirano povećanje ukupnih prihoda Budžeta FBiH za 76 miliona KM koje omogućava predloženi privremeni koeficijent u Prijedlogu zakona o raspodjeli javnih prihoda od 3,5%. S rashodovne strane planirana je nova pozicija u istom iznosu sredstava koja će biti distribuirana po spiskovima zavoda za zapošljavanje kao nedostajuća sredstva za naknade nezaposlenim demobilisanim borcima.
   
  Sukladno ovoj izmjeni utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2008. godinu kojim je propisan način transferiranja 76 miliona KM namijenjenih finansiranju naknada nezaposlenim demobilisanim borcima.   
   
  ZAKLJUÈCI O O NAREDNIM OBAVEZAMA
   
  Povodom rasprave o prijedlozima zakona i izmjene Budžeta Federacije koje je Vlada danas uputila u Parlament FBiH, a čije usvajanje treba da obezbijedi stabilno finansiranje naknada nezaposlenim demobilisanim borcima, Vlada je usvojila nekoliko zaključaka.
   
  Zaduženo je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi Izvještaj o realizaciji Zaključaka Parlamenta FBiH usvojenih u nastavku desete sjednice Predstavničkog doma od 27. 2. 2008. godine. Isto ministarstvo obavezno je napraviti rekapitulaciju ukupnih trenutnih i potencijalnih davanja po svim vrstama boračko-invalidske zaštite sa konkretnim prijedlozima mjera za optimiranje i restrukturiranje ukupnih davanja ovom sektoru. Isti zadatak ima i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
   
  Kako bi se javnost što bolje upoznala sa aktivnostima Vlade i federalnih ministarstava u oblasti boračko-invalidske zaštite, Vlada je zaključila potrebnim da se organizira javna konferencija koja bi okupila na jednom mjestu predstavnike vlasti i opozicije, međunarodnih finansijskih institucija, boračkih udruženja i parlamentaraca, kao i svih onih koji utječu na formiranje javnog mnijenja o ovim problemima.
   
  O RADU FEDERALNE VLADE U PROŠLOJ GODINI
   
  U toku protekle, prve godine svog mandata, Vlada Federacije BiH je od 30. marta do 31.decembra održala 40 redovnih i pet vanrednih sjednica. U ovom periodu, Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila 40 prijedloga i 13 nacrta zakona, ističe se, između ostalog, u Izvještaju o radu Federalne vlade u 2007. godini, koji će nakon dorade biti upućen u Parlament FBiH.
   
  Vlada je, pored toga, Parlamentu uputila budžete za 2007. i 2008. i Rebalans Budžeta za 2007. godinu, 18 odluka o odobravanju međunarodnih kredita, 10 odluka o izradi planskih dokumenata, 12 izvještaja, 11 informacija o stanju u pojedinim oblastima i 13 mišljenja i izjašnjenja na zakone i druge inicijative poslanika, delegata ili klubova poslanika i delegata.
   
  U istom periodu Vlada je donijela 38 uredbi, 472 odluke, 80 rješenja i 208 zaključaka.
   
  Realizacija programskih zadataka iz oblasti ekonomskih reformi, posebno mjera na jačanju i izgradnji jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini, rezultirali su određenim pomacima u sferi privrednih i društvenih djelatnosti. Na osnovu zvaničnih podataka o rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje u 2007. godini po stopi od 9,1 posto i rasta izvoza po stopi od 17,3 posto, računa se da će društveni bruto proizvod u 2007. godini biti ostvaren u iznosu od 13.142 miliona KM, što je za 8,2 posto više u odnosu na 2006. godinu.
   
  Stvarni podaci o GDP za 2007. godinu biće poznati u augustu 2008. godine.
   
  IZMIJENJENA I DOPUNJENA ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA OD GSM LICENCE
   
  Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila prošlogodišnju Odluku kojom je usvojen Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH.
   
  Tom je odlukom, naime, bio obuhvaćen i projekt sanacije kolnika na cesti M-16, dionica Livno-Kamensko, vrijedan 300.000 konvertibilnih maraka, a za implementatora je određeno Javno poduzeće Direkcija cesta FBiH.
   
  Međutim, kako su Planom i programom Direkcije za 2008. godinu predviđena sredstva za ove potrebe, to je danas donesenom odlukom Vlada 300.000 KM preusmjerila na izgradnju rasvjete i obilaznice u Livnu, a za implementatora odredila općinu Livno.
  U izmjenama i dopunama Odluke predviđena je i preraspodjela sredstava na još nekoliko projekata iz sektora cesta.
   
  SREDSTVA ZA MEÐUNARODNI AERODROM U TUZLI
   
  U cilju nabavke i instaliranja sustava za instrumentalno slijetanje zrakoplova (ILS) na Međunarodnom aerodromu u Tuzli, Vlada FBiH odobrila je danas prebacivanje proračunom planiranih 834.200 konvertibilnih maraka Federalnoj direkciji za zrakoplovstvo.
   
  U slučaju nedostatnosti odobrenog iznosa, dodatna sredstva nužna za nabavku i instaliranje ILS-a na Međunarodnom aerodromu u Tuzli osigurat će Federalna direkcija.
   
   
  AKTIVNOSTI ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
   
  Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremilo a Vlada FBiH danas usvojila Projekat organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policijskih snaga u borbi protiv organizovanog kriminala. Cilj Projekta je obuka policijskih, državnih i drugih službenika, nabavka specijalizirane opreme za odjele koji se bave borbom protiv organiziranog kriminala u Federalnoj upravi policije i medijska podrška projektu, a realizirao bi se do kraja ove godine.
   
  Za njegovu realizaciju, odnosno onaj dio koji se odnosi na stručnu obuku službenika, potrebno je 1.200.000 KM koja su odobrena iz Budžeta danas donesenom Odlukom Vlade FBiH.
   
  Posebnom odlukom Vlada Federacije danas je odobrila izdvajanje 1.500.000 KM iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Sredstva će se koristiti za nabavku deset radara za potrebe kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u okviru realizacije programa “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008.-2013.godine.” 
   
   PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU SPORTSKIH I ŠKOLSKIH OBJEKATA I TRIM STAZA
   
  Vlada je usvojila Program i kriterije raspodjele 6,73 miliona KM utvrđenih u Budžetu Federalnom ministarstvu kulture i sporta za učešće u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica koji se odnose na rekonstrukciju sportskih i školskih dvorana, trim staza i drugih javnih ustanova.
   
  Sredstva se raspodjeljuju prema utvrđenim kriterijima koji nalažu da pomognuti projekti doprinose razvoju sporta, da predstavljaju nastavak realizacije započetih projekata i da doprinose i podstiču povratak izbjeglih i raseljenih osoba. U dodjeli sredstava se vodilo računa o ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti, u nastojanju da se sufinansiraju projekti koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje. Vodilo se računa i o stanju objekta, funkcionalnosti i ekonomskoj opravdanosti, te stanju i radovima koje je neophodno izvršiti.
   
  Od ukupnog iznosa prema ovoj Odluci 2,7 miliona KM izdvaja se za izgradnju sportske dvorane u Mostaru. Po 500 hiljada KM se daje za izgradnju sportske dvorane u Kaknju i rekonstrukciju sportske trim staze i šetnice Bare u Mostaru. Po 450 hiljada KM se daje za izgradnju sportskih dvorana u Neumu i Žepču. Za sprovođenje hitnih rezervi  je ostavljeno  613, 8 hiljada KM. 
   
  SREDSTVA ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU VODOVODA I KANALIZACIJA
   
  Vlada je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu na poziciji “Učešće Vlade FBiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica- izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije”.
   
  Riječ je o 12.455.000 KM koje će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doznačiti korisnicima (44) prema utvđenim kriterijima.
   
  TEKUÆI GRANTOVI ZA PODSTICAJ INDUSTRIJE I RUDARSTVA
   
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Progama utroška sa kriterijima za raspodjelu tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva” utvrđenih u Budžetu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.
   
  Prema Programu, za privredna društva iz oblasti energije i rudarstva previđena su sredstva od 15.500.000 KM. Za održavanje i podizanje proizvodnje, nabavku i održavanje zaštitne opreme, učestvovanje u finansijskom saniranju, unapređenje tehnologije proizvodnje uglja, otkrivke i nemetala, aktiviranje istraženih nalazišta, nova geološka istraživanja, rekultivaciju degradiranih površina i ublažavanje ugroženosti materijalnog i socijalnog karaktera namijenjeno je 11.000.000 KM. Za izvoz, održavanje zaposlenosti i proizvodnje, novo zapošljavanje, povećanje produktivnosti rada, porast kvaliteta i konkurentnosti, angažovanje inostranog kapitala, povećanje stepena bezbjednosti i zaštite na radu, stepena samofinasiranja programa i pokretanje tehnologija koje ne zagađuju okolinu, uvođenje EU standarda, supstituciju uvoza i ublažavanje ugroženosti materijalnog i socijalnog karaktera biće utrošeno 3.500.000 KM. Kao podsticaj naučnim i stručnim organizovanim manifestacijama, aktivnostima i programima udruženja i fizičkim licima za individualni poseban angažman predviđeno je 1.000.000 KM.
   
  SAGLASNOST NA OSNIVANJE “ARCELORMITTAL ZENICA” D.O.O.
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom je dala saglasnost na Aneks br. 4 Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju “ArcelorMittal Zenica”, društva sa ograničenom odgovornošću.
   
  Dato je ovlaštenje pomoćniku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Petru Ravliji da potpiše ovaj dokument i punomoćje da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini ovog društva koja će se održati ovog mjeseca.
   
   PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE KULTURNOG-GRADITELJSKOG NASLIJEÐA
   
   
  Vlada je usvojila Program i kriterije raspodjele 3,04 miliona KM utvđenih u Budžetu za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta za sufinansiranje projekata kantona i lokalnih zajednica u zaštiti kulturnog i graditeljskog naslijeđa.
   
  Sredstva se raspodjeljuju projektima koji doprinose podizanju opšteg nivoa zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa, održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica i koji imaju podršku lokalne zajednice,  te koji su funkcionalno i ekonomski opravdani.
   
  Od ukupno odobrenih sredstava milion KM se daje  Općini Drvar za Dom kulture, 500 hiljada KM ART Forumu Sarajevo za Projekat kulturne baštine «Stari zanati»- Baščaršija, Sarajevo, a po 200 hiljada KM za sanaciju Doma kulture Preporod u Livnu, za rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture Cazin i sanaciju Doma kulture Kladanj.
   
  Za adaptaciju i opremanje muzeja «Vrata Bosne» u Tolisi-Općina Orašje, izdvojeno je 180 hiljada KM, a za osnivanje Javne ustanove Teatar kabare Tuzla 150 hiljada KM. Po 100 hiljada izdvaja se za Dom mladih -Podpeč u Općini Lukavac, za Dom kulture Bužim i za sanaciju i opremanje Doma kulture Donji Vakuf.
   
  Korisnici će o utrošku sredstava dostaviti izvještaj po završetku projekta, a kontrolu njihovog namjenskog utroška vršiće Komisija za nadzor Federalnog ministarstva kulture i sporta. 
   
  O UÈINCIMA RADA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI
   
  Vlada je razmatrala, usvojila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2007. godinu. U ovom dokumentu se ističe da je Fond prošle godine pozitivno poslovao, sa uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom, što ilustruju podaci o ukupno ostvarenim prihodima od 97.119.772 KM, većim od planiranih za 1,5 posto i rashodima u iznosu od 96.330.071 KM, što je za 4,4 posto manje od plana. Pri tome, prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje iznose 71.147.196 KM, a iz Budžeta FBiH 18,3 miliona KM.
   
  Tokom prošle godine na teret sredstava Federalnog fonda pružane su zdravstvene usluge za oko 15.000 pacijenata, s tim što su nekim od njih pružane i višekratne usluge.
   
  Sadržaj i obim zdravstvenih usluga i programa koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti se proširuje svake godine, a posebno je značajno uključivanje preventivnih programa iz sredstava ovog fonda, na zahtjev nadležnih organa vlasti u Federaciji BiH. Time je ispoštovan Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o revidiranju prioritetnih vertikalnih programa od interesa za FBiH, saglasno novim naučnim i stručnim saznanjima, kao i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.
   
  Na poslovanje ovog fonda, kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH kao cjeline pozitivno mišljenje dao je i Ured za reviziju institucija Budžeta FBiH.
   
   O UTROŠKU SREDSTAVA „ PREVENCIJA OPOJNIH DROGA I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA BOLJI TRETMAN PORODICE I MLADIH“ U 2007.GODINI
   
  Vlada Federacije BiH prihvatila je Izvještaj o utrošku sredstava „Prevencija zloupotrebe droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih“ u 2007.godini u predviđenom iznosu od 150.000 KM, od čega je utrošeno 147.254,48 KM.
   
  Sredstva u iznosu od 51.823 KM su usmjerena na „Aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih“, a 96.430 KM za finansiranje Programa protiv zloupotrebe droga.
   
   O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2007.GODINI
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007.godinu. Aktivnosti Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje bile su usmjerene na očuvanje dostignutog nivoa zaposlenosti i provođenje ukupnih mjera kojima se pospješuju i unapređuju uvjeti za zapošljavanje, posredovanje u zapošljavanju i materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih osoba za vrijeme nezaposlenosti.
   
  U Federaciji BiH je tokom 2007.godine prosječno  bilo zaposleno 405.086 radnika, što je u odnosu na 2006.godinu (389.601) povećanje za 15.485 radnika, odnosno 3,97%. Prosječan broj nezaposlenih u 2007.godini iznosio je 370.459 i u odnosu na prosjek  prethodne godine (355.102) veći je za 15.357 ili 4.32%. Povećan broj nezaposlenosti posljedica je nedovoljne razvijenosti privrede, stečaja i likvidacije preduzeća, nedovoljnog ulaganja u otvaranje novih radnih mjesta, visoke zastupljenosti skrivene (sive) ekonomije, motiviranosti za prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih radi sticanja prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčanu naknadu po Zakonu o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica, završetka obrazovanja i dr.
   
  Prosječna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH 2007.godine iznosila je 47,8% i ima blagu tendenciju rasta u odnosu na prethodne godine. Pravo stanje je teško utvrditi jer mnogi sa evidencije nezaposlenosti rade na crno u privatnim firmama i međunarodnim ogrganizacijama koje djeluju u BiH. Prema nekim istraživanjima i procjenama WB i IMF stopa nezaposlenosti iznosi 17%-23%. Bez obzira na način iskazivanja stope nezaposlenosti, ona ukazuje na potrebu većeg angažiranja društva u cjelini, te svih institucija koje na bilo koji način imaju utjecaja na rješavanje ovog problema. Ovakvo stanje zahtijeva obavezu reforme tržišta rada i prilagođavanje ovog dijela socijalnog sektora tržišnim uvjetima privređivanja.
   
  O AKTIVNOSTIMA NA IZGRADNJI JONSKO-JADRANSKOG GASOVODA
   
  Vlada je nakon razmatranja prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima vezanim za projekat izgradnje Jonsko-Jadranskog gasovoda sa osvrtom na učešće Bosne i Hercegovine.
   
  Pošto se radi o projektu koji omogućava dugoročno pouzdano snabdijevanje gasom i uključivanje naše zemlje u regionalnu ekonomsku saradnju u oblasti energetike, u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije su predložili da Vlada da saglasnost na pristupanje BiH ovom projektu.
   
  Vlada je usvojila zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potpis Ministarske deklaracije o projektu i podršku aktivnostima u pravcu uvrštavanja naše zemlje u poziciju aktivnog učesnika u projektu. Ovo je značajno i zbog mogućnosti da trasa Jadransko-Jonskog gasovoda jednim dijelom prelazi i preko teritorije naše zemlje (tranzit).
   
  Zadužuje se BH gas da, sa Federalnoim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, učestvuje u tehničkoj pripremi i sarađuje sa Radnom grupom zaduženom za izradu Studije izvodljivosti ovog projekta.
   
  O BEZBJEDNOSTI EKSPLOATACIJE ÈELIÈNIH  BOCA ZA PROPAN-BUTAN
   
  Vlada Federacija BiH prihvatila je Informaciju o čeličnim plinskim bocama za propan-butan sa mjerama koje je predložilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije s ciljem obezbjeđenja sigurnosti u eksploataciji čeličnih boca sa ventilom za plinove koje se pune propanom, butanom i mješavinom propana i butana.
   
  Postojeći propisi u ovoj oblasti ne definišu „starost“ posuda u koje se pune ovi komprimirani, tekući i pod pritiskom otopljeni plinovi, nego samo tehničku neispravnost ili neispravnu posudu. Neosporna je činjenica da se radi o posudama koje su u širokoj upotrebi što zahtijeva sigurnost u eksploataciji kako bi se smanjio rizik ugrožavanja ljudskih života i materijalnih sredstava.
   
  Zaduženi su nadležni inspekcijski organi u Federaciji BiH da pojačaju nadzor nad primjenom važećih propisa i osiguraju da se boce za propan-butan, punjenja 3, 5 i 10 kg i starosti trideset godina, znači proizvedene 1978.godine i starije, stave van prometa i unište uz uvid nadležnog inspektora, i obavezno sačinjavanje zapisnika.
   
  Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije da pokrene inicijativu za donošenje propisa na nivou Bosne i Hercegovine kojim će se uvoz upotrebljavanih posuda pod pritiskom ograničiti na starosnu granicu do 10 godina.
   
  UTVRÐENA NAJNIŽA SATNICA U FBiH
   
  Vlada je donijela Odluku kojom je utvrđena najniža bruto satnica u iznosu od 3,26 KM i najniža neto satnica u iznosu od 1,95 KM.
   
  Ovo je rezultat dogovora Saveza samostalnih sindikata BiH, Vlade FBiH i Ekonomosko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH da se najniža bruto i neto satnica uskladi sa porastom troškova života i cijena na malo.
   
  Na ovaj način omogućeno je zaposleniku da za prosječan fond sati ostvari plaću u iznosu od 343 KM, odnosno bruto plaću od 504,41 KM.
   
  PODRŠKA SPORAZUMU IZMEÐU LIBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
   
  Nakon što se upoznala s Informacijom o poravnanju dugova i potraživanja bh kompanija “Energoinvest” i GP “Bosna” po osnovu izvođenja radova u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, Vlada je odobrila Sporazum koji je o ovim pitanjima sklopljen između Libije i Bosne i Hercegovine.
   
  Prema ovom dokumentu, libijska strana se obavezala na izmirenje dugovanja prema bh kompanijama u utvrđenom iznosu od 17.333.749,59 dolara. Istovremeno regulisano je i izmirenje dugovanja naših kompanija prema libijskim javnim ustanovama i institucijama u iznosu od 5.448.882,59 dolara.
   
  Ovaj sporazum rezultat je pregovora koji je delegacija Vlade FBiH u februaru ove godine vodila sa zvaničnicima Libijske Arapske Džamahirije.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Danas je donijeta Odluka kojom je Vlada odobrila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 1,5 miliona KM iz Budžeta za ovu godinu. Od toga je jedan milion KM namijenjen obnovi Ferhad-pašine džamije u Banja Luci kao spomenika UNESCO-a i po 250.000 KM na ime Župe Sv. Ilije Proroka Bosanski Brod i Župe Sv. Marka Evanđelista u Plehanu.
   
  Vlada je utvrdila izmjene i dopune ranije donesenih odluka: o utrošku sredstava “Tekući grantovi od FBiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pripadnika bivše Vojske FBiH”
   utvrđenih Budžetom za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i o utrošku sredstava “Transfer za PiO/MiO-refundacija isplaćenih sredstava za penzije vojnika penzionisanih pod povoljnijim uvjetima” utvrđenih istom ministarstvu Budžetom FBiH za ovu godinu.
   
  Suština izmjena je u dinamici isplate ovih sredstava Federalnom zavodu PiO što će se vršiti na bazi jedne dvanaestine, budući da je uvidom u priliv budžetskih sredstava na jedinstveni račun trezora FBiH za prva tri mjeseca ustanovljeno da se dinamika utvrđena ranijim odlukama neće moći ispoštovati.
   
  Vlada FBiH je danas donijela i Odluku kojom je odobrila 75.000 KM za finansiranje Crvenog krsta/križa FBiH u I kvartalu 2008. godine.
   
  Riječ je o dijelu sredstava sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera za aktivnosti ove organizacije tokom ove godine.
   
  PRODUŽENJE BORAVKA PRIPADNIKA BH CIVILNE POLICIJE U MIROVNOJ MISIJI
   
  Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, Vlada je donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se pripadniku bh. kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Milovanu Matkoviću produži boravak u Mirovnoj misiji UN u Liberiji.
   
  Produženje se odnosi na period od 11. aprila do 13. oktobra ove godine.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Na traženje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalna Vlada je na današnjoj sjednici, sukladno novom sastavu, imenovala svoje predstavnike za članove mješovitih komiteta za ekonomsku i trgovinsku saradnju izmedju BiH i slijedećih zemalja: Ruske Federacije – Osman Ganić, Republike Turske – Nevenko Herceg, Ukrajine- Nedjeljko Babić, Islamske Republike Pakistan – Dijana Bukovac, Republike Indonezije i Republike Egipat - Desnica Radivojević.           
   
  Vlada je Rješenjem imenovala Radno tijelo za izradu Zakona o pomilovanju u sastavu: Mato Franjičević ( predsjednik), Irfan Ajanović, Vesna Saradžić, Ljubomir Zovko, Omer Èevras, Svetozar Pudarić i Tihomir Marinčić (članovi). Zadatak je ovog radnog tijela da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o pomilovanju, usuglasi ga sa pravnim timom OHR-a i uputi u parlamentarnu proceduru.
   
  Danas je Vlada razriješila Miralema Poljarevića i za novog člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz FBiH imenovala Aidu Salkić.
             
  Vlada FBiH je donijela Zaključak o zaduženju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o provođenju procedure za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta FBiH.
   
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13, 20 sati.