334. sjednica Vlade FBiH

 • 13.10.2022.
 • 334. sjednica Vlade FBiH

  Prihvaćena inicijativa premijera FBiH za povećanje najnižih penzija

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila inicijativu o povećanju najnižih penzija, koju je pripremio premijer Federacije BiH.

  Federalna ministrica finansija, federalni ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje zaduženi su da poduzmu korake i pripreme provedbene akte neophodne za povećanje najniže penzije u FBiH u najvišem mogućem procentu, u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH.

  U obrazloženju inicijative za povećanje najnižih penzija je navedeno da se Federacija BiH suočava sa značajnim inflatornim pritiscima.

  Iako je rast cijena izazvan vanjskim faktorima, prije svega kao posljedica globalne pandemije i rata u Ukrajini, Vlada FBiH je već poduzela niz mjera kako bi zaštitila najranjivije kategorije.

  U 2022. godini su već povećane penzije i boračke naknade, te značajno veća sredstva izdvojena za poljoprivredu i robne rezerve s ciljem intervencije na cijene hrane. Također, usvojeni su zakoni koji pružaju materijalnu podršku određenim kategorijama, poput roditelja njegovatelja i djece koja dolaze iz materijalnog ugroženih porodica. Konačno, nemajući mogućnost da utiče na cijene plina i nafte, FBiH nastavlja sa subvencioniranjem cijene električne energije za domaćinstva, te ograničavanje marži kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita.

  Također, u inicijativi je navedenno da je rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini omogućio Vladi Federacije BiH da dodatno interveniše u vidu pružanja jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 100 KM kategorijama koje su posebno pogođene inflacijom, a radi se o penzionerima, korisnicima prava boračko-invalidske zaštite, osobama sa invaliditetom, civilnim žrtvama rata, primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći i nezaposlenim osobama.

  Uvažavajući činjenicu da su penzioneri posebno teško pogođeni inflatornim udarima, te mogućnost intervencije na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, Vlada je opredijeljena da poveća najniže penzije u FBiH. Na ovaj način, Vlada ostaje privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji. 

  Saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.10.2022. godine, koja iznosi 1.095 KM/1.000 Sm³, odnosno 1,095 KM/Sm³. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

  Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

  U obrazloženju Odluke je navedeno da je Energoinvest d.d. Sarajevo 11.10.2022. godine uputio Federalnom ministarstvu trgovine zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te potrebno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

  U zahtjevu je navedeno da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu sa aktuenim dešavanjima na svjetskom tržištu, a s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke.

  Postupak izdavanja Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane na području Glamoča 

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Dževa, instalisane nazivne i odobrene snage priključenja od po 46 MW. Planirana godišnja proizvodnje električne energije iz ove vjetroelektrane je 160 GWh, a njena izgradnja je predviđena na području općine Glamoč.

  U informaciji je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopće. Također, istaknuto je da je jedna od karakteristika glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal, koji još nije adekvatno iskorišten u razvojnom kontekstu. Projekt izgradnje VE Dževa doprinio bi unapređenju stanja privrede u Kantonu 10, a posebno u općini Glamoč.

  Također su hronološki prezentirane realizirane i aktivnosti koje su u toku, kao i planovi za naredni period u realiziranju projekta izgradnje ove vjetroelektrane, te status ovog projekta. Tako je, između ostalog, navedeno da se na osnovu zabilježenih podataka o vrijednosti izmjerenih brzina vjetrova zaključilo da je lokacija Dževa jedna od izdašnijih lokacija po pitanju vjetra u Bosni i Hercegovini i nudi ogroman resursni potencijal. Naime, srednja vrijednost izmjerenih brzina vjetrova u posmatranom razdoblju iznosila je 7,4m/s, kako u satnom tako i u desetminutnom razdoblju, uz maksimalnu zabilježenu prosječno satnu vrijednost u razdoblju mjerenja od 33,78 m/s. 

  Vlada Federacije zadužila je premijera FBiH da informaciju i danas doneseni zaključak uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Ministarstvo moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriteriju, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.

  Odluke, zaključci i izvještaji

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Riječ je o usaglašavanju sa aktuelnim pripisima iz ove oblasti koje donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

  Vlada FBiH je usvojila izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu koje uključuje finansijski i izvještaj o realizaciji plana poslovanja, te izvještaje nezavisnog revizora, kao i o radu Nadzornog i Odbora za reviziju.

  Vlada FBiH je usvojila izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH u 2021. godini, koji je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te ga zadužila da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, kao i da, po potrebi, Vladi predlaže neophodne mjere i aktivnosti. 

  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je data saglasnost za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj. Saglasnost je data nakon što se Oaza d.o.o. Tešanj, kao korisnik koncesije, obratila Federalnom ministarstvu zahtjevom za eksploataciju vode. 

  Federalna vlada je dozvolila korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane kroz tri rješenja Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj. Postupak eksproprijacije vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 23.12.2019. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice u dužini od 8,5 km.

  Vlada se upoznala sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u FBiH za period januar - juni 2022. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH i Parlamentarnoj komisiji Federacije BiH u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

  Također, Vlada se upoznala i sa informacijom o 5. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između EU i BiH. Vlada je prihvatila Preporuke Europske komisije nakon ovog sastanka i zadužila nadležne federalne organe uprave i federalne upravne organizacije da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

  Vlada je dala saglasnost na izmjenu Odluke Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za ovu kompaniju u periodu od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova. Kako je obrazloženo, tokom pregovora o realizaciji ove odluke, FK Tuzla City je obavijestio BH Telecom da odustaje od ugovaranja usluga, te je postupak nabavke sa ovim klubom obustavljen.

  Vlada je na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, dala zemljište upisano u K.O. Rodoč Udruzi HVIDRA-a grada Mostara.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dala prethodne saglasnosti Skupštini Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji je imenovan, kao i za imenovanje Muamera Brčaninovića za vršioca ove dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog okončanja konkursne procedure. Također, prethodna saglasnost je data da na ovu dužnost, uime državnog kapitala i na period do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, bude imenovan Emir Slomić.

  Za predstavnike Vlade FBiH u Monitoring odboru Interreg VI A IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027. imenovani su Adnan Tatar i Emir Hrustanović.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Zineta Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać) i Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar).