31. sjednica Vlade FBiH

 • 31.10.2007.
 •  

  RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI PREDSJEDAVAJUÆI SKUPŠTINE DIONIÈARA JP ELEKTROPRIVREDA BiH RASIM GAÈANOVIÆ

  Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela odluku o nastavku zasjedanja 7. skupštine dioničara JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo, te razriješila dr. Rasima Gačanovića dužnosti predsjedavajućeg Skupštine dioničara.

  Odluka o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u ovoj kompaniji, u kojoj je FBiH većinski vlasnik (dioničarski udio 90 posto), donesena je zbog toga što je dr. Rasim Gačanović ometao raspolaganje pravom koje proističe iz većinskog vlasništva, jer je nezakonito prekinuo rad 7. skupštine dioničara i onemogućio njen rad.

  Vlada FBiH je, istovremeno, zakazala nastavak 7. skupštine dioničara JP EPBiH (nezakonito prekinute 15.9.2007. godine) s utvrđenim dnevnim redom, počev od tačke 3. dnevnog reda, te za predsjedavajućeg ove sjednice imenovala Mensuda Bašića, člana Nadzornog odbora JP EPBiH, delegiranog od strane većinskog vlasnika, odnosno Vlade FBiH. Bašić je dužan da u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke sazove nastavak 7. skupštine dioničara EPBiH putem oglašavanja u pisanim i elektronskim medijima.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije danas je zaduženo da prati provođenje ovih aktivnosti i o svemu obavještava Vladu FBiH.

  Današnja odluka Federalne vlade stupa na snagu odmah, a bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH“.

  DONESENA UREDBA O ORGANIZACIJI I REGULIRANJU SEKTORA GASNOG GOSPODARSTVA

  Zbog činjenice kako u Bosni i Hercegovini, a također ni na entitetskom ni kantonalnim razinama, ne postoji zakonska regulativa za cjelokupnu oblast gasnog gospodarstva, te da je, unatoč nastojanjima Federacije BiH, Republika Srpska odbila međuentitetski dogovor o ovom pitanju, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o organizaciji i reguliranju sektora gasnog gospodarstva.

  Pri izradi ovog dokumenta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, kao predlagač, preuzelo obveze iz Ugovora o formiranju Energetske zajednice jugoistočne Europe i Direktive za gas Europske unije.

  Za operatora transportnog sustava gasa u Federaciji BiH određen je “BH Gas” d.o.o. Sarajevo, koji mora garantirati pouzdanu i kvalitetnu dopremu energenta od ulaza u gasni sustav FBiH do primopredajnih mjerno-regulacijskih stanica i krajnjih kupaca. Operator distribucijskog sustava mora imati dozvolu za distribuciju gasa ili koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju gasa. Uredbom su, također, definirani operator sustava skladištenja gasa i operator postrojenja za LNG (skladištenje gasa u kapljičastom obliku).

  Energetski subjekt za gas, koji želi ugovoriti snabdijevanje gasom, ali mu se zbog tehničkih ili drugih razloga ne može osigurati pravo pristupa distribucijskom ili transportnom sustavu, može izgraditi direktni gasovod i to samo na temelju odobrenja nadležnog federalnog ministarstva. Koncesija za izgradnju distribucijskog sustava i za distribuciju gasa na teritoriju gdje ne postoji izgrađen sustav daje se na temelju javnog poziva. Uvjet za to je da će izgradnja novog sustava omogućiti isporuku kupcima najmanje sedam milijuna m3 gasa godišnje.

  Uredba poznaje i kategoriju povlaštenog kupca. To je onaj koji gas troši za proizvodnju električne energije, neovisno o godišnjoj potrošnji i u granicama količine gasa za te namjene, odnosno onaj koji je u prethodnoj kalendarskoj godini potrošio više od 150.000.000 m3 gasa.

  ODBIJEN NACRT ZAKONA O IZBORU, PRESTANKU, OPOZIVU I ZAMJENI NAÈELNIKA OPÆINA U FBiH

  Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, odbacila Nacrt zakona o izboru, prestanku, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.

  Glavna primjedba na Nacrt, što ga je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jozo Ivančević, sadržana je u tome što on nije sukladan sustavu isključive podjele vlasti ustanovljenom Zakonom o izravnom izboru općinskog načelnika.

  Kako je obrazloženo, ponuđeni Nacrt favorizira općinsko vijeće na račun općinskog načelnika, iako su i vijeće i načelnik vlast osvojili na izravnim izborima i imaju legitimitet i legalitet koje su im glasači povjerili.

  U suprotnom, općinskom vijeću bila bi data mogućnost odlučivanja o mandatu načelnika, te time bila poništena volja glasača.

  IZUZIMANJE IZ PRIVATIZACIJE DIJELA DRŽAVNOGKAPITALAU “KRIVAJI

  Federalna vlada je dala saglasnost da se iz privatizacije izuzme stalno sredstvo - kablovska kanalizacija ispod pruge JŽ, koja se nalazi u okviru tehnoekonomske cjeline DC “Pilana” u vlasništvu IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići.

  Saglasnost je data po zahtjevu “Krivaje” pošto ovaj visokonaponski vod predstavlja infrastrukturu za napajanje svih tehnoekonomskih cjelina koje će privatizacijom postati posebni privredni subjekti sa posebnim priključcima.

  Za preuzimanje ovog voda uz naknadu pokazala je interes JP “Elektroprivreda BiH” pa je Vlada dala potrebnu saglasnost da se to i realizira.

  SAGLASNOST NA PROJEKAT “STUDIJA O MOGUÆNOSTIKORIŠTENJA I PROMOCIJE RAZVOJA SOLARNE ENERGIJE U BiH

  Vlada FBiH je dala saglasnost na Projekat “Studija o mogućnosti korišćenja i promocije razvoja solarne energije u BiH”, koji finansira Vlada Kraljevine Španije sa 204 hiljade EURA.

  Cilj projekta je da se poboljša razvoj korištenja obnovljivih izvora energije u BiH. U njegovom su sklopu analize stanja u ovoj oblasti sa aspekta postojeće ponude solarne, termičke i fotonaponske tehnologije u našoj zemlji, institucionalnog, zakonskog i regulatornog okvira i mogućnosti za razvoj solarne energije za potrebe proizvodnje toplote i struje za vlastite potrebe i električnu mrežu.

  Vlada je ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heću da u njeno ime potpiše Administrativni protokol za saradnju na izvršenju ovog projekta.

  SIGURNOSNA OPREMA ZA ZRAÈNE LUKE MOSTAR I TUZLA

  S 31.12.2007. godine svi sudionici u zračnom prijevozu putnika u Europi moraju primjenjivati sustav automatske obrade podataka. Kako bi zračnim prijevoznicima bilo omogućeno korištenje zračnih luka u Mostaru i Sarajevu, to ih je nužno opremiti DCS sustavom (Departure Control System – sustav za kontrolu odlazaka).

  Stoga je Federalna vlada danas donijela Odluku kojom se, upravo za nabavku DCS-a, namjenjuju proračunska sredstva predviđena kroz transfere za JP Aerodrom Mostar i JP Aerodrom Tuzla. Riječ je o po 230.000 konvertibilnih maraka za mostarsku i tuzlansku zračnu luku.

  O UTROŠKU SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SA TRANSFERA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA U FEDERACIJI BiH

  Federalna vlada je usvojila Program utroška 630.000 KM sa Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH, utvrđenih Budžetom, odnosno njegovim rebalansom za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

  Od ovih sredstava se 230 hiljada KM raspodjeljuje za sufinansiranje programa revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite pri jedinicama lokalne samouprave. Sufinansiraju se projekti u funkciji zaštite, obnove i vrednovanja prirodne vrijednosti, projekti koji povećavaju površinu od značaja za FBiH koju je prema Zakonu o zaštiti prirode moguće zaštititi, kao i projekti od značaja za očuvanje biološke raznolikosti koji su u funkciji razvoja nerazvijenih ruralnih područja sa potencijalima u tradicijskoj i prirodnoj baštini i mogućnošću jačanja turističke ponude.

  Sredstva će se odobravati u visini od 10.000 do 40.000 KM po pojedinom korisniku, a neće ih dobiti projekti koji su već dobili finansijsku potporu koja je veća ili jednaka 50 posto vrijednosti ukupnih troškova.

  Za sufinansiranje poticaja djelovanja institucija civilnog društva vezanih za jačanje svijesti o zaštiti okoliša i propagiranje zakona i dokumenata od važnosti za zaštitu okoliša raspoređuje se preostalih 400 hiljada KM. Sredstva će se dodijeliti projektima koji utiču na jačanje svijesti o potrebi zaštite okoliša, proširenje kapaciteta, znanja i vještina vezanih za implementaciju svih dokumenata čiji je cilj približavanje evropskim integracijama i projektima koji utiču na stvaranje jedinstvenog stava okolišne politike. Korisnici će ova sredstva dobiti u rasponu od 10 do 40 hiljada KM .

  Javni poziv za korištenje ovih sredstava objaviće se na web stranicama Vlade i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u “Službenim novinama FBiH” i u najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža.

  O korisnicima će odlučiti Komisija imenovana od strane federalnog ministra okoliša i turizma. Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Vladi i Federalnom ministarstvu finansija.

  PODRŠKA PLATFORMI ZA PREGOVORE SA IFC

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Platfomu za pregovore sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) koju je predložila, u tu svrhu oformljena, Radna grupa.

  Platforma polazi od prijedloga IFC-ja da plaćanje svih neizmirenih obaveza prema ovoj finansijskoj organizaciji bude jednako iznosu glavnice od 11 miliona eura koja bi se platila u sljedećoj godini. Riječ je o dijelu obaveza po osnovu izdatih garancija banaka za kredite date Energoinvestu (1985.) i TKA Cazin (1977.), a koje su, u skladu sa Zakonom, isknjižene u pasivnom podbilansu ovih preduzeća.

  Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija i Agenciju za privatizaciju u FBiH da sačine pregled kompanija i banaka koje su isknjižile obaveze po inostranim kreditima za koje je država preuzela obavezu vraćanja. Cilj je da se dobije uvid u to da li je državni kapital u tim kompanijama uvećan proporcionalno isknjiženoj vrijednosti.

  O POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ

  OBLASTI PROMETA I KOMUNIKACIJA U 2006. GODINI

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju jednog broja privrednih subjekata u sektoru prometa i komunikacija koji je pripremilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  Iz ovog je dokumenta vidljivo da su javne kompanije ovog sektora u većinskom državnom vlasništvu u prošloj godini poslovale bez gubitaka. Tako je “Međunarodni aerodrom Sarajevo” ostvario prihod od 30,49 miliona KM pa, uz rashod od 22,7 miliona KM, bilježi neto dobit od oko pet miliona KM što je u odnosu na prethodnu godinu više za 13,8 posto.

  “Hrvatske telekomunikacije“ d.o.o. Mostar sa prihodom od 134 i rashodom od 127,6 miliona KM ostvarile su rast prihoda za 24,8 posto i neto dobiti za 423,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. “Hrvatska pošta” d.o.o Mostar ima prihod od 28,4 i rashod 26,7 miliona KM uz rast ukupnih prihoda za 17 posto prema 2005. godini.

  “Ceste“ d.d. Mostar imaju uravnotežene prihode i rashode sa neto dobiti od 24 hiljade KM uz smanjenje dobiti za 11,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

  “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo zabilježili su bruto dobit od 16 hiljada KM što je za 24,5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

  ”HT Mobilne” d.o.o Mostar sa prihodom od 130 i rashodom od 116 miliona KM uz neto dobit 12,89 miliona KM zaključuju prezentiranu listu ovih preduzeća.

  Iz ovih je podataka uočljivo da je poslovanje ovih kompanija bilo pozitivno uz povećanje ukupnih prihoda od 9,6 posto, ukupne bruto dobiti od 16,6 posto i neto dobiti za 13,9, te povećanje poreznih prihoda za 27 posto u odnosu na 2005. godinu.

  O POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE

  Vlada FBiH je, usvojivši Izvješće o poslovanju gospodarskih društava namjenske industrije u FBiH za 2006. godinu, zadužila danas Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da joj, u roku od 90 dana, dostavi na razmatranje i usvajanje dokument koji će eksplicitno utvrditi pravce razvitka ove industrije. Isto ministarstvo predložit će izmjene i dopune zakonske regulative, čime bi bilo omogućeno udruživanje određenih segmenata gospodarskih društava (kao što su razvitak, promet i prodaja), te zajednički nastup na inozemnim tržištima.

  Inače, Izvješćem je obuhvaćeno devet tvornica iz ove oblasti: “Igman” d.d Konjic, Unis “Ginex” d.d. Goražde, “Binas” d.d. Bugojno, Unis “Pretis-NIS” d.d. Vogošća, BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, “Zrak” d.d. Sarajevo, Tehničko – remotni zavod d.d. Hadžići, Remontni zavod d.d. Travnik i PS “Vitezit” d.o.o. Vitez.

  Ukupna dugovanja ovog industrijskog sektora su, s 30.6.2005. godine, iznosila 22.056.420 konvertibilnih maraka za mirovinsko, te 10.230.799 KM za zdravstveno osiguranje ukupno 1.976 uposlenih. Njihova nenaplaćena prijeratna potraživanja od Jugoimporta-SDPR veća su od 212 milijuna dolara, čemu treba pridodati i više od 11.000.000 dolara nenaplaćenih potraživanja od Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH).

  Danas je Vlada zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da joj dostavi informaciju u tijeku i rezultatima pregovora s SDPR-om i MORH-om.

  O PROJEKTU BIODIZELA U FBiH

  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o inicijativi izgradnje biodizel rafinerije u Zenici, u kojoj su prezentirane inicijative više zainteresiranih stranih firmi i njihova prihvatljivost sa stanovišta obezbjeđenja neophodnih sirovina, kao i dosadašnje aktivnosti i dogovori između zvaničnika Vlade FBiH i Željeznica FBiH na ovom planu.

  Podržavši inicijativu, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u saradnji s drugim ministarstvima, pripremi program provedbenih procedura u skladu sa zakonskom regulativom, te radi na donošenju nedostajućih zakonskih rješenja nužnih za provođenje ove inicijative.

  O NABAVCI PŠENICE I KUKURUZA

  Prema Informaciji koju je za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremila Federalna direkcija za robne rezerve, ova direkcija je prema Odluci Vlade FBiH od 28. augusta 2007. godine kupila 4.000 tona pšenice i 5.000 tona kukuruza.

  Ukupna procijenjena vrijednost ovih žitarica sa svim troškovima obavljanja kupovine, odnosno uvoza i prijevoza do odredišta u FBiH je 6,35 miliona KM.

  Direkcija je Vladi predočila na odobrenje i način pokrivanja ovih troškova.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je donijela zaključke kojima zadužuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove da odmah izvrši kontrolu do sada raspodijeljene pšenice i od nje dobijenog brašna, odnosno utvrdi je li to rađeno u skladu s odlukom Vlade.

  Rezultati ovog inspekcijskog nalaza bit će osnova za dalji način distribucije pšenice iz federalnih robnih rezervi. Na osnovu tih nalaza bit će, također, moguće da za pšenicu konkuriraju i ostali subjekti koji do sada nisu bili korisnici, ali tek nakon predočene propisane dokumentacije o dosadašnjem obimu proizvodnje. Korisnici pšenice moraju dostaviti dokaze o izmirenju poreza i doprinosa.

  KORIGOVAN ZAKLJUÈAK VLADE O VISINI PLAÆA

  ÈLANOVA UO AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je danas korigovala Zaključak sa 19. sjednice od 27. jula ova godine koji se odnosio na obavezu izmjene potrebnih unutrašnjih akata Agencije za privatizaciju FBiH u vezi sa smanjenjem iznosa naknada članovima Upravnog odbora ove agencije.

  Opredjeljenje za ovu korekciju je činjenica da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH kojim bi se na jedinstven način uredila ova pitanja, što se odnosi i na naknade članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju FBiH.

  O FINANSIRANJU FONDA ZA POMOÆ PORODICAMA NESTALIH OSOBA

  Federalna ministarstva rada i socijalne politike i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su, u skladu sa ranijim zaključkom Vlade FBiH, za današnju sjednicu pripremila Informaciju sa prijedlozima za finansiranje Fonda za pomoć porodicama nestalih osoba, koja se temelji na podacima Federalne komisije za nestale osobe sa prijedlozima u vezi rješavanja određenih pitanja Sporazuma o finansiranju ovog fonda.

  Sporazum bi, kako je predloženo, potpisali Vijeće ministara BiH, entitetske i Vlada Distrikta Brčko, a osnovni kriterij finansiranja bio bi srazmjerno procentualno iskazan broj nestalih osoba na teritoriji određenih nivoa vlasti (koje su imale efektivnu kontrolu na teritoriji gdje je osoba nestala).

  Ovakvo opredjeljenje ima utemeljenje u dosadašnjoj praksi iskazanoj u presudama Doma za ljudska prava, Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH i samog Ustavnog suda BiH koji su u svim slučajevima apelacija podnesenih u vezi nestanka bliskih osoba, obvezivali onaj entitet čije su vlasti u trenutku nestanka efektivno kontrolirale određenu teritoriju.

  S obzirom na to da ne postoji jedinstvena centralna evidencija svih nestalih osoba u Bosni i Hercegovini cijeni se cjelishodnim da se mjerodavnom uzme evidencija međunarodne zajednice, odnosno Međunarodnog crvenog krsta kao neutralne organizacije.

  MJERE ZA RAZVITAK PODUZETNIŠTVA I OBRTA OD 2007. DO 2010. GODINE

  Do 2010. godine broj obrta u Federaciji BiH bi se, sa 47.089 u prošloj godini, trebao povećati na 59.499, a u njima uposlenih obrtnika i uposlenika sa 61.215 na 77.282. U oba slučaja se računa na godišnju stopu rasta od šest posto - pokazatelji su iz dokumenta o stanja i razvijenosti poduzetništva i obrta s prijedlogom mjera razvitka u razdoblju 2007. – 2010. godine, razmatranom na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

  Mjere predviđene ovim programom predstavljaju sustav poticaja malom gospodarstvu čijom je provedbom moguće osigurati njegov stabilan rast i razvitak. To, uz povećanje broja gospodarskih subjekata i uposlenih, znači i veću učinkovitost i konkurentnost, rast izvoza i bolju prilagodbu europskom i svjetskom tržištu.

  Ostvarenje tih mjera moguće je uz kvalitetnu suradnju svih sudionika u Programu: Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i drugih federalnih ministarstava, kantona i općina, gospodarskih i obrtničkih komora, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Investicijske banke FBiH i ostalih financijskih institucija, udruga poduzetnika i drugih.

  Među preduvjetima nužnim za ostvarenje Programa svakako je osiguranje dovoljnih i povoljnih proračunskih sredstava na svim razinama vlasti. Na temelju iskustva po kojima za otvaranje jednog radnog mjesta u malom gospodarstvu treba ulaganje od 25.000 do 40.000 konvertibilnih maraka, to bi za 16.067 novih radnih mjesta do 2010. godine trebalo osigurati nešto više od 400 milijuna KM. Pri tome se računa na 180 milijuna KM sredstava poslovnih banaka, 60 milijuna KM Investicijske banke FBiH, 80 milijuna KM kantonalnih i općinskih sredstava, po 32 milijuna KM Federalnog zavoda za zapošljavanje i inozemnih izvora financiranja, te 16 milijuna KM Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

  Među najbitnijim preduvjetima za razvitak malog gospodarstva je i donošenje Zakona o organiziranju obrtnika, koji bi se u parlamentarnoj proceduri trebao naći najkasnije u prvoj polovici 2008. godine. Posebno mjesto među državnim institucijama koje bi skrbile o razvitku ovog segmenta imala bi buduća Agencija za malo gospodarstvo, a veoma bitan čimbenik su kantoni i lokalne samoupravne jedinice.

  U Programu se posebna pozornost usmjerava na obrazovanje za poduzetništvo, obzirom da dobrom poduzetniku nije dovoljno poznavati samo struku i tehnologiju, već i planiranje, vođenje, upravljanje, kontrolu, marketing i financijsko poslovanje.

  O UTROŠKU SREDSTAVA BUDŽETA FBiH ZA FINANSIRANJE SEKTORA ŽELJEZNICA

  Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o utrošku sredstava Budžeta FBiH za prvih šest mjeseci ove godine namijenjenih finansiranju željezničke infrastrukture. Iz Informacije je vidljivo da je od ukupno planiranih 25,5 miliona KM za 2007. godinu za prvih šest mjeseci izdvojeno 12,775 miliona KM ili 50 posto koja su namjenski utrošena za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacije, sufinansiranje javnog putničkog servisa i finansiranje rada BHŽJK Sarajevo.

  Od ukupno potrebnih 88,6 miliona KM za održavanje željezničke infrastrukture za 2007. godinu iz Budžeta je u prvih šest mjeseci transferirano 11,5 miliona KM u skladu sa potpisanim Ugovorom o ovim poslovima. Utvrđeno je da ova sredstva nisu dovoljna pa je neophodno da se pronađu dodatna sredstva iz drugih izvora.

  Za sufinansiranje usluga željezničkog putničkog saobraćaja Vlada je u ovoj godini planirala u Budžetu ukupno 4,4 miliona KM koja će se osigurati iz transfera Budžeta ( 2,0 miliona) i naknade za infrastrukturu (2,5 miliona KM). U prvih je šest mjeseci iz transfera Budžeta izdvojila oko milion KM.

  Putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za uspostavljanje željezničke javne korporacije Vlada je izdvojila 225 hiljada KM ili polovinu godišnjeg iznosa.

  JAVNI POZIV ZA PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE I SPORTA

  Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala Javni poziv za pretkvalifikaciju i odabir programa i projekata u oblasti kulture i sporta koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2008. godini.

  To su obnova i zaštita objekata kulturne i graditeljske baštine BiH na teritoriji Federacije, programi i projekti kulture i sporta od značaja za FBiH, kao i programi i projekti udruženja građana i organizacija u oblasti kulture od značaja za FBiH.

  Poziv, na koji se treba prijavti do kraja ove godine, sadrži opće i posebne kriterije za raspodjelu sredstava, a pravo da se prijave imaju umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi na području Federacije BiH, samostalni umjetnici, građani i udruge, te jedinice lokalne samouprave.

  Prijave na javni poziv koje se odnose na dodjelu sredstava za programe međuentitetske, regionalne i međunarodne saradnje, državne saveze i takmičenja moraju sadržavati i potvrdu o sufinansiranju od strane Ministarstva civilnih poslova Vijeća ministara BiH i resornog ministarstva Republike Srpske.

  Inače, Vlada je danas ocijenila da tekst ovog javnog poziva treba biti model i za javne oglase u drugim resorima koje treba pripremiti do kraja godine.

  PROGRAM RADA NA IZRADI PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREÆA U FBiH

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Program rada za izradu Plana zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH.

  U skladu sa zaključcima sa sjednice Vlade od 4. oktobra ove godine, Federalna uprava civilne zaštite je u Program uvrstila i zaključke iz Informacije o požarima.

  Programom se određuju federalna ministarstva i drugi federalni organi koji su dužni da učestvuju u izradi ovog Plana, kao i njihovi konkretni zadaci i rokovi za izradu dokumenata ovog plana.

  Riječ je o dokumentima koji se odnose na operativni centar civilne zaštite, mobilizaciju, aktiviranje snaga i sredstava za zaštitu, mjere zaštite i spašavanja, međusobno pružanje pomoći sa RS i Brčko Distriktom, te o prihvatanju i pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju sa drugim državama.

  Koordinaciju aktivnosti na izradi ovog Plana vrši Federalna uprava civilne zaštite.

  Predloženim se programom osigurava učešće svih federalnih organa uprave i upravnih organizacija u izradi ovih dokumenata, kao i njihova obaveza da to izvrše u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

  FINANCIJSKE ODLUKE

  Danas je Vlada FBiH donijela Odluku kojom je sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobrila 313.000 KM. Ova sredstva namijenjena su sufinansiranju obnove Gimnazije u Mostaru, na osnovu Ugovora koji je o kreditu Vlada zaključila sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope i prema kojem Vlada u ove svrhe treba osigurati sedam posto od ukupnog iznosa.

  Donesena je i Odluka o rasporedu sredstava s budžetskog transfera za političke stranke i koalicije. Na ovaj način je, za posljednji kvartal ove godine, strankama i koalicijama izdvojeno ukupno 750.000 konvertibilnih maraka.

  * * *Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.10 sati.