303. sjednica Vlade FBiH

 • 17.02.2022.
 • 303. sjednica Vlade FBiH

  UTVRĐENI PRIJEDOZI IZMJENA I DOPUNA TRI ZAKONA
  IZ OBLASTI ZAŠTITE PRAVA BRANITELJSKIH POPULACIJA

  S ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa pripadnika braniteljskih populacija, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge izmjena i dopuna tri zakona iz ove oblasti.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je kao razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica navedeno usklađivanje sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu je povećana za pet posto, odnosno sa 867,50 KM na 910 KM. Povećane su i naknade na 391,30 KM suprugama bez djece s prihodima (sa 173,50 KM), zatim jednom roditelju oženjenog poginulog borca bez prihoda (sa 234,23 KM), te na 455 KM za oba roditelja poginulog borca bez prihoda (sa 303,63 KM).

  Izmjenama i dopunama ovog zakona je, između ostalog, predviđeno da supruga umrlog ratnog vojnog invalida, bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu, može ostvariti pravo na porodičnu invalidninu u visini od 50 posto iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.

  Za jednog roditelja oženjenog poginulog branioca koji nema drugih prihoda, porodična invalidnina iznosi 43 posto od osnovice, a ukoliko porodičnu invalidninu koriste oba roditelja, porodična invalidnina iznosi 50 posto od osnovice. Invalidnina je predviđena je i za djecu bez oba roditelja, a koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, a starosna dob je pomjerena sa 25 na 35 godina.

  Poboljšanje položaja i materijalnog statusa cilj je i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama i dopunama obuhvaćeneni su demobilizirani branioci povratnici u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, kao i supruge umrlih demobiliziranih braniaca povratnika u RS i BD BiH

  Propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života, ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

  Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina.

  Resorno federalno ministarstvo je obrazložilo da je razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, također, poboljšanje položaja i materijalnog statusa dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja. Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu povećana je za 13,8 posto, odnosno sa 641,66 KM na 730 KM.

  Inače, izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i  Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica predviđeno je povećanje osnovice za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, kao i način njenog usklađivanja u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

  Za provedbu predviđenih izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti zaštite prava braniteljskih populacija su, prema obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Nacrtu budžeta FBiH za 2022. godinu planirana potrebna sredstva.

  USVOJEN PROGRAM ZA UNAPREĐENJE VODNIH USLUGA U FBiH

  Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

  Program se sastoji od tri segmenta koja se odnose na planiranje budućih aktivnosti čija realizacija treba da doprinese otklanjanju nedostataka u regulatornom i institucionalnom okviru sektora vodnih usluga, kao i finansiranju ovog sektora.

  Kako stoji u obrazloženju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uprkos velikim ulaganjima međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora u posljednjih deset godina, sektor vodnih usluga u FBiH susreće se sa sve većim izazovima. Procijenjeno je da kvalitet vodnih usluga bilježi negativan trend, najviše zbog smanjenja kvaliteta vode za piće uzrokovanog zagađenjima, povećanjem curenja i gubitaka u vodovodnoj mreži (posljedično visoke vrijednosti neprihodovane vode, prosjek 59 posto, a dostiže i više od 70 posto), zbog neodgovarajućeg investicijskog održavanja, te posljedičnom pojavom redukcija u redovnom snabdijevanju korisnika usluga. Vodovodna komunalna preduzeća ne ostvaruju dovoljno prihoda da bi bila samoodrživa, a prosječni nivoi prihoda od izvršenih vodnih usluga ne pokrivaju troškove rada i održavanja.

  Probleme u sektoru pružanja vodnih usluga u BiH prepoznalo je i nadležno federalno ministarstvo, o čemu je informisalo i Vladu FBiH koja ga je zadužila da uspostavi interresornu Radnu grupu i koordinira njen rad uz podršku međunarodnih razvojnih partnera. Zadatak ove grupe je bio izrada Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške. Tehnička pomoć Radnoj grupi da ispuni zadatak Vlade FBiH je omogućena kroz Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2), koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

  Radna grupa je procijenila nedostatk u postojećem regulatornom okviru sektora koji su doveli do izazova, te usaglasila odgovarajuća rješenja za unapređenje postojećih i/ili izradu novih propisa (npr. novog zakona o vodnim uslugama u FBiH). Programom su predviđene ključne aktivnosti koje trebaju da dovedu do boljeg funkcionisanja institucija iz sektora vodnih usluga, prvenstveno vodovodnih komunalnih preduzeća, kao i aktivnosti koje trebaju doprinijeti pravilnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenja projekata iz oblasti vodnih usluga, kao i usklađivanju s propisima EU u ovoj oblasti.

  Uvid u sadržaj Programa bio je omogućen i u okviru provedenih javnih konsultacija, a njegovo usvajanje i provedba jasno su postavljeni kao preduslov koji nadležni organi na svim nivoima vlasti, ne samo u Federaciji BiH, nego i u BiH, trebaju ispuniti za osiguranje dalje finansijske podrške međunarodnih razvojnih partnera za modernizaciju i reformu vodnih usluga.

  UTVRĐENA IZJAŠNJENJA O AMANDMANIMA,
  PRIJEDLOZIMA ZAKONA I INICIJATIVAMA

  Vlada FBiH je danas, na prijedlog resornih federalnih ministarstava, utvrdila mišljenja o Prijedlogu zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, kojeg je predložila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Meliha Bijedić, te o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojeg su po skraćenom postupku predložili poslanici u ovom domu Amer Obradović, Nasiha Pozder i Lana Prlić.

  Vlada se izjasnila i o inicijativama za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, koju je podnio BH Telecom d.d. Sarajevo, te za donošenje zaključka o obustavljanju svih aktivnosti na eksploataciji rude litijuma na teritoriji, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Hasan Muratović.

  Utvrđena su i izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - hitni postupak, koji su podneseni u Domu naroda Parlamenta FBiH.

  USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU I PLANOVI RADA

  Vlada FBiH je usvojila izvještaje o prošlogodišnjem radu Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

  Prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2020. godinu, te usvojila ovaj izvještaj.

  Danas je, također, prihvaćena informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za IV  kvartal 2021. godine.

  Vlada je danas usvojila planove rada za 2022. godinu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Finansijsko-informatičke agencije.

  Federalna vlada se upoznala izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora ove uprave za četvrti kvartal 2021. godine.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju depozita i efektima uloženih sredstava obezbijeđenih po programu utroška dijela sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu ovom ministarstvu na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno kreditne agencije BiH (IGA).

  Danas je donesena Odluka o web stranici i online kanalima komunikacije Vlade Federacije BiH. Ovom odlukom uređuju se kanali komunikacije, sadržaj, administriranje i ažuriranje podataka, tehničke karakteristike, te način dostavljanja i objavljivanja sadržaja na web stranici Vlade FBiH i njenim online kanalima komunikacije na društvenim mrežama.

  Općini Pale data je saglasnost za ustupanje na korištenje, bez naknade, objekta broj 2, s pripadajućim zemljištem u Kasarni „Hrenovica“, površine 3.000 m2..

  S ciljem stvaranja uslova za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje, dionica LOT5 (izlaz iz Poslovne zone Vitez - Petlja Nević polje), Vlada je donijela dva rješenja kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik.

  Federalna vlada je usvojila Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju" (ESP) za period od 1.10. do 31.12.2021. godine.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Zraka d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva imenovanog uime državnog kapitala, zbog podnesene ostavke. Prethodna saglasnost data je Skupštini Zraka i za imenovanje Vildane Smajović za vršiteljicu dužnosti člana Nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Danas su doneseni potrbeni akti o poništavanju ranije raspisanog i raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. Banovići, uime državnog kapitala.