301. sjednica Vlade FBiH

 • 03.02.2022.
 • 301. sjednica Vlade FBiH

  UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FBiH

  Vlada Federacije BiH danas je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

  Riječ je o zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač općina, kanton, FBiH i jedan ili više kantona zajedno, te FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zakon uređuje izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način njihovog izmirenja na osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje.

  Finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova zasniva se na principima jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja, posebno po osnovu više vrsta duga, te pristupa podacima sprema kojem je dužnik obvezan osigurati pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obveze.

  Finansijska konsolidacija obuhvata rješavanja dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili postoji akumulirani gubitak.

  Finansijska konsolidacija i restrukturiranje provode se s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvenih ustanova i jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u njihovom poslovanju, u skladu sa ovim i Zakonom o finansijskom poslovanju, te uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, kao i povećanja kvalitete i učinkovitosti u pružanju zdravstvenih usluga.

  Finansijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), komunalnih usluga, isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove, te neisplaćenih neto plaća zaposlenika.

  Postupak finansijske konsolidacije dugovanja i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova pokreće se podnošenjem dokumentiranog zahtjeva odgovorne osobe u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja se konsolidira. Nakon procjene zahtjeva, nadležni ministar zdravstva, uz prethodno usuglašavanje s nadležnim ministrom finansija, sačinjava prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvene ustanove koju razmatra i usvaja nadležno izvršno tijelo vlasti.

  Rok za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ne može biti duži od deset godina, računajući od dana stupanja na snagu odluke o finansijskoj konsolidaciji ili/i restrukturiranju, uključujući i program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.

  Vlada Federacije BiH će iz Budžeta FBiH u naredne tri godine (od stupanja na snagu zakona), za program finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i podršku procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 225 miliona KM.

  U obrazloženju novog zakona je navedeno kako je finansijskim analizama poslovanja utvrđeno da javne zdravstvene ustanove zaključno sa 31.12.2020. godine bilježe gubitak u ukupnom iznosu od oko 203,1 milion KM, dok ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova sa istim datumom iznose 438,7 miliona KM.

  Riječ je o reformskom zakonu planiranim “Socio-ekonomskim reformama u BiH za period 2020-2022. godina” i Programom rada Vlade Federacije BiH.

  Postupak finansijske konsolidacije javnih zdravstvenih ustanova prvenstveno ima cilj postizanje finansijske stabilnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u njihovom upravljanju i povećanje kvaliteta pružanju zdravstvenih usluga.

  Opredjeljenje Vlade FBiH je ovim zakonom omogućiti finansijsku konsolidaciju kliničkih centara kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite čiji je suosnivač Federacija BiH, ali i drugih javnih zdravstvenih ustanova, kako bi se osigurala jednaka, dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge za sve građane Federacije BiH. Upravo je pandemija pokazala značaj zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koje su paralelno s kliničkim centrima podnijele veliki teret.

  UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

  Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju je navelo da se predloženim izmjenama zakona provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 26.2.2020. godine kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH kada je riječ o zaštiti prava iz radnog odnosa.

  Tako je dosadašnja odredba po kojoj je radnik “dužan” obratiti se poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, zamijenjena riječju “može”.

  Također, riječi “osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom” zamijenjene su riječima “osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”, kada je riječ o zahtjevu radnika za zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

  ODOBREN PLASMAN KREDITNIH SREDSTAVA SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, odobrila plasman sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne Banke FBiH i vode se na kontu “Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta", radi realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta"

  Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

  Cilj ovog kreditnog programa je pružanje finansijske podrške subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje. Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije putem Razvojne banke FBiH. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

  Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, pripadnost ciljnoj grupi, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

  Sredstva su namijenjena subjektima male privrede definisane po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području FBiH i najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

  Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje resorno federalno ministarstvo, kojem se i podnose zahtjevi za dodjelu kredita.

  U obrazloženju Odluke je navedeno da je od 2008. do kraja 2019. godine za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetnistva i obrta", ukupno izdvojeno i preneseno na depozitni račun kod Razvojne banke FBiH, na konto “Dugoročni namjenski depozit Vlade FBiH - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta", 25.648.465 KM.

  Kreditna sredstva po ovom programu predstavljaju instrument državne pomoći u obliku kredita s preferencijalnom kamatnom stopom. Intenzitet državne pomoći sadržan je u razlici između referentne i kamatne stope planirane Programom. Ova državna pomoć dodjeljuje se korisnicima po u skladu sa Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoci u Federaciji BiH, prema kojoj iznos državne pomoći pojedinom privrednom subjektu ne prelazi 200.000 eura u razdobiju od tri uzastopne fiskalne godine.

  SAGLASNOST ZA PRIJEM 34 RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U RMU ĐURĐEVIK

  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Ðurdevik d.o.o. Ðurdevik, koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

  Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 34 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci u ovom rudniku.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je navedeno da je JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo dostavila akt u kojem je navedeno da je riječ o proizvodnim radnicima od kojih ovisi tehnološki proces, ostvarenje planirane proizvodnje, a time i obezbjeđenje planiranih prihoda i osiguranje pozitivnog poslovanja. Prijemom 34 radnika na određeno vrijeme mjeseci neće doći do povećanja ukupnog broja radnika u RMU Ðurdevik, jer su na radnim mjestima za koje se traži prijem trenutno zaposleni radnici kojima ističe rad na određeno radno vrijeme.

  Riječ je o jednom inžinjeru tehnološkog procesa za površinski kop (PK), jednom vozaču damper kamiona na PK, četiri rukovaoca bagera na PK, četiri rukovaoca bušilice na PK, šest pomoćnika rukovaoca bagera na PK, jednom pomoćniku rukovaoca bušilice na PK, po jednom inžinjeru tehnološkog procesa za jamu, inžinjeru elektroodržavanja za jamu i inžinjeru elektroodržavanja za slabu struju za jamu, dva rudara podzemnog kopa na pripremi i dobijanju uglja, tri pomoćna rudara na pripremi i dobijanju uglja u jami, jednom rudarskom radniku - utovaraču na pripremi i dobljanju uglja u jami, pet rudarskih radnika - utovarivača na transportu u jami, dva rudarska radnika utovarivača na održavanju u jami, te jednom ekonomisti za javne nabavke u direkciji ovog društva.

  IZMIJENJENA UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA I UDRUŽENJIMA

  Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada Federacije BiH je izmijenila Uredbu o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva kulture i sporta je navedeno da su donošenjem nove tabele izjednačene visine nagrada za ostvarene sportske rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim igrama, pokrenuto je na inicijativu Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

  U tabeli, koja je sastavni dio izmijenjene Uredbe, utvrđeni su i iznosi nagrada za ostvarene rezultate, za olimpijske i paraolimpijske sportske igre.

  Za osvojenu zlatnu, srebrenu ili bronzanu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama nagrade sportistima u pojedinačnim sportovima iznose 50.000 KM KM, 30.000 KM KM i 20.000 KM KM, a njihovim trenerima 50 posto tih iznosa, dok su u ekipnim sportovima nagrade za članove ekipe 20.000 KM, 10.000 KM i 5.000 KM.

  Kada je riječ o svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima, nagrade u pojedinačnim sportovima iznose za zlatnu medalju 40.000 KM, srebrenu 20.000 KM i bronzanu 10.000 KM. U ekipnim sportovima nagrade su za članove ekipe 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 KM, a u obje konkurencije nagrada za selektore - trenere iznose 50 posto od nagrada za sportiste.

  Za zlatnu, srebrenu ili bronzanu medalju u pojedinačnim sportovima na europskim seniorskin prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima nagrade su 20.000 KM, 15.000 KM i 10.000 KM, a selektorima - trenerima također 50 posto od nagrade za sportiste. U ekipnim sportovima iznosi nagrade za članove ekipe su 10.000 KM, 5.000 KM i 3.000 KM, a za selektore - trenere 50 posto tih iznosa

  Zlatna medalja učesniku šahovskih olimpijada donosi nagradu od 10.000 KM, srebrena od 8.000 KM i bronzana od 5.000 KM, a 50 posto tih iznosa pripada selektorima - trenerima.

  Zlatna, srebrena ili bronzana medalja u pojedinačnim sportovima osvojena na mediteranskim igrama donose i novčanu nagradu od 8.000 KM, 6.000 KM i 4.000 KM. U ekipnim sportovima riječ je o 5.000 KM, 3.000 KM i 2.000 KM za članove ekipe, a u oba slučaja selektorima - trenerima pripada 50 posto od ovih iznosa.

  U pojedinačnim sportovima na univerzijadama, zlatna medalja donosi novčanu nagradu od 8.000 KM, srebrene od 6.000 KM, a bronzana od 4.000 KM, dok je u ekipnim riječ o 5.000 KM, 3.000 KM i 2.000 KM. I ovdje selektorima - trenerima pripada 50 posto ovih iznosa.

  Osvajaču svjetskog rekorda na seniorskim takmičenjima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima pripada nagrada od 50.000 KM, a europskog rekorda 30.000 KM, dok 50 posto ovih iznosa pripada selektorima - trenerima.

  Kako je predviđeno Uredbom, nagrada za državne seniorske rekorde u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima na međunarodnim takmičenjima iznosi 3.000 KM, a selektoru - treneru 50 posto od nagrade za sportiste.

  Kada je riječ o juniorskim svjetskim i europskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima, nagrade iznose 50 posto vrijednosti utvrđene za sportiste i selektore - trenere navedena u seniorskoj konkurenciji.

  Sportisti koji ostvare normu za olimpijske i paraolimpijske igre bit će nagrađeni sa 5.000 KM.

  Prvaci BiH u sportovima koji imaju najmanje dva ranga organiziranog takmičenja, po liga sistemu, koji će se takmičiti na europskim takmičenjima bit će bit će nagrađeni u fudbalu, košarci, rukometu i odbojci (muška i ženska konkurencija) sa 15.000 KM, prvaci BiH u ostalim kolektivnim sportovima sa 7.000 KM, a prvaci BiH u individualnim sportovima sa 2.500 KM.

  Za realizaciju Uredbe sredstva su osigurana sredstva u Proračunu FBiH kroz Transfer za sport.

  IMENOVANA RADNA GRUPA ZA IZRADU METODOLOGIJE PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FBiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH danas je imenovala Radnu grupu za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

  U ovu radnu grupu su imenovani Dževad Adžem (član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), Irfan Čengić (predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), Delfa Dejanović (predsjednica Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), Ilija Nakića (član Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta FBiH), Zlatan Zirić (pomoćnik ministra za budžet u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona), Blanka Ćošković (pomoćnica ministra za trezor u Ministarstvu finansija Posavskog kantona), Merima Hajdarević (sekretarka Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona), Adis Čehića (sekretar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona), Elmir Pilav (glavni budžetski inspektor u Ministarstvu za finansije Bosanskopodrinjskog kantona), Emir Delilović (pomoćnik ministra za trezor u Ministarstvu finansija Srednjobosanskog kantona), Vejsila Cokoja (pomoćnik ministra za budžet i fiskalnu politiku u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona), Ivica Gavran (šef računovodstva u trezoru u Ministarstvu finansija Zapadnohercegovačkog kantona), Muamer Halilbašića (profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu), Josip Janković (pomoćnik ministra za računovodstvo u Ministarstvu finansija Kantona 10) i Suad Huskić (načelnik Općine Tešanj).

  Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe će obavljati Federalno ministarstvo finansija.

  Zadatak ove radne grupe je izrada metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH u skladu sa ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti osnov za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH.

  Radna grupa će u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 180 dana, izraditi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na osnovu na smjernicama Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta FBiH u pravcu opredjeljenja propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH kao socijalnog, ekonomskog ili socio-ekonomskog karaktera.

  IZMJENE I DOPUNE UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmjenila i dopunila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Izmjenama i dopunama je, uz ostalo, precizirano da su predsjednici i članovi nadzornih odbora i članovi uprave privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, a i nadzornih odbora privrednih društava u kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, a koji su kandidovani uime državnog kapitala, dužni proći stručno usavršavanje koje organizuje Privredna komora FBiH i posjedovati certifikat o završenom usavršavanju.

  Nadležni organ je prilikom utvrđivanja standarda i kriterija za popunu upražnjenih pozicija u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, dužni kao poseban uslov predvidjeti završeno usavršavanje.

  Članovi organa upravljanja čiji mandat je u toku i kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, a i ne posjeduju certifikat, mogu se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa obavezati da će proći stručno usavršavanje i u roku od šest mjeseci steći certifikat. Ukoliko u roku ne završe usavršavanje, dužni su podnijeti ostavku. U protivnom, nadležni organ koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala dužan je pokrenuti postupak za razrješenje dužnosti.

  Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove iz Zakona o privrednim društvima.

  Kako je u prijedlogu Federalnog ministarstva obrazloženo, Uredba je donesena 2009. godine i nekoliko je puta mijenjana i dopunjavana, s tim da su se izmjene i dopune pretežno odnosile na produženje roka do kada su predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala bili u obavezi završiti usavršavanje.

  Danas usvojenim izmjenama i dopunama Uredbe otklonjena je nedoumica u primjeni koja je postojala u vezi sa obaveznosti stručnog usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava u privrednim društvima u kojima ovlaštenje na osnovu državnog kapitala vrši Federacija BiH, kanton, grad ili opština, kao mogućnosti izdavanja duplikata certifikata

  PODRŠKA UČEŠĆU KONZORCIJA IZ FBiH U EVROPSKOJ PODUZETNIČKOJ MREŽI

  Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u vezi sa učešćem konzorcija iz Federacije BiH u aktivnostima Evropske poduzetničke mreže u periodu od 2022. do 2027. godine u okviru Single Market Programa (SMP), te dala podršku BITNET konzorciju iz FBiH u njegovim nastojanjima da nastavi svoje učešće u ovom projektu.

  Vlada FBiH danas je predložila Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da poduzme aktivnosti koje će omogućiti učešće Bosne i Hercegovine u SMP, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadužila da, uz obrazloženje, današnji zaključak dostavi ovom ministarstvu BiH.

  Inače, Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini djeluje punih 12 godina. Od 2015. godine u BiH postoje dva EEN konzorcija: iz Federacije BiH (BITNET) i iz Republike Srpske (EUNORS). BITNET, pored Vanjskotrgovinske komore BiH, kao koordinatora konzorcija, čine Univerzitet u Sarajevu, Sarajevska regionalna razvojna agencija, Tehnološki park Mostar, BIT centar iz Tuzle, Razvojna agencija Zenica i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.

  Aktivnosti BITNET konzorcija usmjerene su na internacionalizaciju i podizanje inovativnih kapaciteta naših preduzeća koja imaju ambiciju da se internacionaliziraju, uz napomenu da u aktuelnom programskom periodu aktivnosti biti usmjerene i na podršku održivosti malih i srednjih preduzeća i njihovom korištenju benefita procesa digitalizacije.

  Inače, Program jedinstvenog tržišta je u aprilu 2021. godine odobrio Evropski parlament, a Uredba je stupila na snagu 3. maja 2021. godine. Cilj SMP-a je jačanje unutarašnjeg, jedinstvenog tržišta EU, podržavajući širok raspon aktivnosti, od poboljšanja sigurnosti hrane do podrške malim i srednjim preduzećima. Sveobuhvatni cilj je podsticanje i poboljšanje održivosti unutar jedinstvenog tržišta EU, a Evropska poduzetnička mreža je je dio ovog programa.

  SMP ima budžet od 4,2 milijarde eura za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2027. godine. Alociran je na šest oblasti djelovanja unutar programa, te je po pet posto namijenjeno za zaštitu potrošača i za standarizaciju, po 13 posto za visoko kvalitetnu evropsku statistiku i za jačanje jedinstvenog tržišta, 24 posto za konkuretnost poduzetništva (posebno MSP-a) i 40 posto za siguran i održiv prehrambeni lanac.

  ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA MALE PRIVREDE FBiH

  Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom pokreće se proces izrade Strategije razvoja male privrede FBiH u periodu od 2022. do 2027. godine.

  Strategija je integrirani, multisektorski strateški dokument Federacije BiH koji definiše politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj.

  U procesu izrade ovog dokumenta bit će primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji. Strategija će biti u skladu sa razvojnim pravcima definisanim u Strategiji razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima FBiH, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

  Nositelj izrade Strategije razvoja je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a sudionici su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri. Ministarstvo će, primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radno tijelo za izradu Strategije.

  Rok za izradu Strategije je devet mjeseci.

  UTVRĐENE CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA

  Fedralna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, danas donesenom Odlukom utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku), koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

  Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih je 92,8441 KM, matične knjige državljana s Obrascem broj 2 j i Obrascem broj 2B je 92,8441 KM, a matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A košta 92,8441 KM.

  Matične knjige vjenčanih i umrlih su po 92,8441 KM, a izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih po 0,4138 KM.

  Izvodi iz matičnih knjiga namijenjenih za inostranstvo su 0,4138 KM (rođeni, vjenčani ili umrli), koliko iznosi i uvjerenje o državljanstvu. Cijena vjenčanog lista je 1,72 KM;

  U sve cijene je uračunat PDV.

  Matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list, po ovim cijenama, plaćaju općine i gradovi.

  Za realizaciju ove odluke zadužen je FMUP.

  USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU ZA 2021. I PLANOVI ZA 2022. GODINU

  Vlada FBiH je dala saglansnost na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2021. godinu.

  Federalna vlada je usvojila izvještaje o radu za 2021. godinu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije o provedbi Uredbe o procjeni utjecaja propisa, te Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu. Također, usvojeni su izvještaji o prošlogodišnje radu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Agencije za državnu službu FBiH i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

  Usvojeni su planovi rada za 2022. godinu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne direkcije robnih rezervi, Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, kao i Zavoda za programiranje razvoja.

  Vlada je usvojila Plan i Program rada i Plan prihoda i rashoda sa planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH za 2022. godinu.

  Također, Vlada FBiH je usvojila Plan komunikacije Vlade Federacije BiH za 2022. godinu s Komunikacijskim akcionim planom.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH će, radi razmatranja i davanja saglasnosti, dostaviti izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH - 2020. godina“.

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Rebalans Plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o.

  Danas je usvojen izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2021. godinu za period januar - decembar 2021. godine.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Muhidina Dautovića (izvršni tehnički direktor) i Halida Škrijelja (izvršni direktor zajedničkih službi) za vršioce dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

  Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići Vlada je, također, dala i prethodne saglasnosti za razrješenje Mehe Rekića dužnosti ovog direktora privrednog društva, a zbog gubitka povjerenja i podnošenja ostavke, kao i za imenovanje Isme Hebibovića za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci.

  Prethodne saglasnosti date su i Skupštini Konfekcije Borac d.d. Travnik za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, a zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje na ove pozicije, na period od četiri godine, Ifeta Halepa i Senada Zekića.

  Skupštini privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Amera Kape, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodnu saglasnost dala je i za imenovanje na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić.

  Federalna vlada je za imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, nakon provedene konkursne procedure, na mandatni period od pet godina, predložila Suada Zeljkovića i Milenka Tomića. Inače, dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, na prijedlog Vlade FBiH, predlaže Parlament FBiH.

  Za člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine je, uime Vlade FBiH, predložen Alen Taletović.

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Adnan Frljak (Pretis d.d. Vogošća) i Halko Balavac (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).