30. sjednica Vlade FBiH

 • 25.10.2007.
 • O TOKU IZRADE ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJSKIH POPULACIJA I O FONDU BRANITELJA

  Opredjeljenje da se na jedinstven način urede prava populacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata (sada regulisana u FBiH u tri zakona) i obezbijede stabilni izvori finansiranja za ove potrebe, realizira se pripremom zakona o pravima braniteljskih populacija i o Fondu branitelja o čijem toku izrade je informirana Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Goraždu.

  Prihvatajući Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i odbrambeno-oslobodilačkog rata o ovim pitanjima, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da analizira i da mišljenje o predloženim modalitetima obezbjeđenja sredstava za Fond branitelja.

  Budući da se radi o pitanjima koja su u zajedničkoj ovlasti federalne vlasti i kantona, potrebno je o prednacrtima zakona pribaviti mišljenje kantonalnih vlasti i intenzivirati rad na njihovom finaliziranju kako bi se, nakon razmatranja na Vladi FBiH, što prije našli pred poslanicima Parlamenta FBiH.

  UJEDNAÈAVANJE PLAÆA U ORGANIMA UPRAVLJANJA INSTITUCIJAI JAVNIH PREDUZEÆA U VEÆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH

  Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, kojim se na jedinstven način uređuje ova materija. Razlog je dosadašnja, i po obimu i po sadržaju, neujednačenost ovih prava, posebno u pogledu visine plaća direktora, njihovih zamjenika i pomoćnika - izvršnih direktora, odnosno predsjednika i članova uprave, kao i predsjednika i članova komisija u institucijama koje je osnovala FBiH ili preduzećima u kojima FBiH ima većinsko vlasništvo.

  Predloženo je da mjesečna neto plaća za članove uprave javnog preduzeća koju čine direktor, ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora javnog preduzeća, može biti utvrđena u iznosu do najviše pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u tom preduzeću u prethodna tri mjeseca, a za predsjednika nadzornog odbora najviše do dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u prethodna tri mjeseca. Mjesečna plaća članova uprave regulira se ugovorom na četiri godine, u saglasnosti sa resornim ministarstvom koje vrši ovlaštenja FBiH u javnim preduzećima sa učešćem državnog kapitala.

  Za članove nadzornog odbora mjesečna naknada je 20 posto manja od iznosa određenog za predsjednika odbora, dok punomoćniku koji ima ovlaštenje za zastupanje na skupštini društva pripada naknada u iznosu do jedne prosječne neto plaće isplaćene u preduzeću u prethodna tri mjeseca, koju je dužno isplatiti preduzeće. Ista visina primanja određena je i za predsjednike i članove uprave u institucijama koje je osnovala FBiH, s tim da je polazište prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u Federaciji u prethodna tri mjeseca, a ugovara se uz saglasnost premijera Vlade FBiH.

  Kad je u pitanju nagrada za izuzetne rezultate poslovanja određeno je da se članovima uprave može dodijeliti jednom godišnje u visini najviše tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u javnom preduzeću u prethodnoj kalendarskoj godini.

  Inače, predložena rješenja odnose se na oko 40-ak javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, među kojima su rudnici, elektroprivredna i telecom preduzeća, te preduzeća iz namjenske, gasne, naftne i metalske industrije.

  PRIORITETNI RAZVOJNI PROJEKTI FEDERACIJE BiH

  Na zahtjev premijera Federacije BiH, nadležna federalna ministarstva su sačinila i dostavila specifikaciju prioritetnih razvojnih projekata u FBiH, s osnovnim tehničkim i financijskim pokazateljima. Na temelju toga izvršen je okvirni raspored razvojnih projekata na one koji se odnose na cjelokupnu Federaciju BiH i one koji su od značaja za lokalne zajednice. Ova selekcija nije mogla biti precizno definirana, te je danas zaključeno kako predlagači trebaju razvojne projekte opredijeliti prema razini nadležnosti.

  Potporu kandidiranju razvojnih projekata dali su Vijeće ministara BiH i Svjetska banka, a od nadležnih federalnih ministarstava i institucija se očekuje da, zajedno s kantonalnim ministarstvima, dalje rade na utvrđivanju prioriteta kako bi se dobio kvalitetniji izbor.

  Danas razmatrani dokument će, nakon finaliziranja, biti upućen Parlamentu FBiH kako bi se rasprava o njemu obavila zajedno s već upućenim dokumentom Politika privatizacije u FBiH, što se očekuje početkom sljedećeg mjeseca.

  “MITTAL STEEL” PROMIJENIO NAZIV

  Federalna vlada donijela je danas dvije odluke u vezi zeničkog “Mittal Steela”.

  Prvom je data suglasnost na Odluku Skupštine ovog društva sa ograničenom odgovornošću o promjeni firme “Mittal Steel Zenica” u “ArcelorMittal Zenica” d.o.o koji je usvojen od strane Skupštine društva kao novi logo kompanije. Ispred Vlade FBiH, kao jednog od osnivača kompanije, ovlašten je da ovu odluku potpiše pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Petar Ravlija. On je, također ovlašten i kao potpisnik Aneksa br. 3 Dopunjenog i izmijenjenog ugovora o osnivanju “Mittal Steel Zanica”, na koji je Vlada danas dala saglasnost.

  Ovaj aneks sačinjen je na temelju Odluke o promjeni strukture osnovnog kapitala u ovoj kompaniji, usvojene na Skupštini društva od 22.juna 2007. godine. Ovaj dokumenat je neophodan za registraciju firme kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i na Općinskom sudu u Zenici.

  O PODRUÈJU IGMANA, BJELAŠNICE, TRESKAVICE I KANJONA RAKITNICE

  Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH potpuno je suglasna s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH. Ujedno, ovu odluku je, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, donio Parlament FBiH, te se ne može kazati kako je ona pravno neutemeljena.

  Ovo je suština stajališta što ga je Vlada Federacije BiH danas zauzela u povodu Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, koji je podnio Klub zastupnika Stranke za BiH.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, istodobno, donijela dvije odluke koje se odnose na područje Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica). Prvom je izmijenjena Odluka kojom je ovo područje utvrđeno kao značajno za Federaciju BiH. Novina je u tome što se, do donošenja Prostornog plana FBiH, preuzimaju planske pretpostavke utvrđene Prostornim planom BiH za razdoblje od 1981. do 2000. godine i Prostornim planom Kantona Sarajevo za razdoblje od 2003. do 2023. godine.

  Druga je Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon Rakitnice (Visočica) za razdoblje od 2007. do 2027. godine. Rok za izradu ovog plana je dvije godine, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao nositelj posla, dužno je osigurati suradnju i usuglašavanje stajališta sa svim subjektima planiranja i drugim zainteresiranim na tom području. Ovo se osobito odnosi na vlasnike nekretnina, te nositelje prava raspolaganja i korištenja dijelova podučja i objekata. Cio postupak podijeljen je u dvije faze: priprema i izrada osnove, s općim i posebnim ciljevima prostornog uređenja i razvitka, a potom izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana.

  Do donošenja ovog prostornog plana, na području na koje se odnosi ne mogu se donositi prostorno-planski dokumenti užeg područja, niti detaljni planovi prostornog uređenja. Također, u tijeku pripreme i izrade Prostornog plana zabranjeno je bilo kakvo građenje na području utvrđenom Odlukom o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH. Izuzetak je gradnja sukladna plansko-prostornim dokumentima donesenim prije stupanja na snagu današnje, te Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH.

  STATUT ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BiH

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, prihvatila revidirani tekst Statuta zavoda za javno zdravstvo FBiH i uputila ga u Parlament FBiH radi davanja saglasnosti. Statut je usklađen sa Zaključkom Vlade od 6.9. ove godine kojim je naloženo da Federalno ministarstvo zdravstva koriguje statute svih federalnih zavoda u vezi sa ograničenjem mandata članova UO i direktora.

  Zavod, prema Statutu, posluje na lokalitetima u Sarajevu i Mostaru koji predstavljaju jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu. Zavodom upravlja Upravno vijeće od devet članova sa mandatom od četiri godine uz mogućnost reizbora, a Zavodom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Upravno vijeće sa mandatom od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora na konkursu za još jedan mandat.

  OSMOMJESEÈNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

  Na razini Federacije BiH za osam mjeseci ove godine ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prlhoda izose 3,7 milijardi konvertibilnih maraka, što je 16 posto ili 518,6 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2006. godine. Od ukupnog iznosa najveći dio je pripao kantonalnim i općinskim proračunima (41 posto), zatim vanproračunskim fondovima, odnosno zavodima mirovinsko-invalidskog, zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja (35 posto), federalnom proračunu (21 posto), dok se na ostale korisnike odnosi tri posto.

  Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2,3 milijarde KM, što je za 300,5 milijuna KM, odnosno 14 posto više nego lani, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj/januar-kolovoz/august 2007. godine.

  Ostali javni prihodi (vodne, cestovne i druge naknade) bilježe povećanje od 30 posto i naplaćene su u iznosu od 164,6 milijuna KM.

  Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna (bez prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja spoljnog duga i bez sredstava financiranja) iznose 767,2 milijuna KM, što je za 17 posto više u odnosu na prošlogodišnjih osam mjeseci. Priliv sredstava od financiranja u ovom razdoblju iznosio je 10,2 miliona KM i odnosi se na primitak po osnovu dokapitalizacije “Energopetrola” koji je izdvojen na poseban Escrow račun, tako da ukupni prihodi iznose 777,4 milijuna KM, odnosno 16 posto su viši nego prošle godine.

  U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezni prihodi iznose 615,2 milijuna, a neporezni prihodi 152 milijuna KM.

  U odnosu na plan prihoda za cijelu 2007. godinu, prihodi federalnog proračuna su za osam mjeseci izvršeni sa 70 posto, što je rezultat povećanja prihoda od indirektnih poreza, sa izvršenjem od 75 posto, i povećanja neporeznih prihoda sa izvršenjem od 62 posto.

  Posmatrano po kantonima, ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi iznose 1.573,7 milijuna KM i viši su sa 14 posto, odnosno za 196,1 milijun KM u odnosu prošlogodišnje osmomjesečno razdoblje. Najveći porast od 40 posto ostvaren je u Bosansko-podrinjskom kantonu. Dobri rezultati u naplati kantonalnih prihoda odraz su, prije svega, daljeg pozitivnog trenda u prikupljanju prihoda od neizravnih poreza koji su ostvareni u iznosu od 997,9 milijuna KM i odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa dodijeljene kantonalnim i općinskim proračunima (970,5 miliona KM) i na prihode uplaćene izravno na proračune kantona i općina po osnovu zaostalog poreza na promet iz 2005. godine u iznosu od 27,4 miliona KM.

  Ostvareni su dobri rezultati i kada su u pitanju prihodi vanproračunskih fondova. Naplaćeno je ukupno 1.293,5 milijuna KM (17 posto više nego lani), od čega se na Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje odnosi 720,4 milijuna KM (19 posto više), na zavode zdravstvenog osiguranja 504,4 milijuna KM (15 posto više), te na zavode za zapošljavanje 68,7 miliona KM (18 posto više).

  Prema načinu funkcioniranja Jedinstvenog računa, te po utvrđenoj formuli, Federaciji BiH je pripalo 1.715.741.498 KM. Po odbitku vanjskog duga od 95.570.000 KM, raspoloživa sredstva FBiH s Jedinstvenog računa iznose 1.620.171.498 KM. Od toga je federalnom proračunu raspoređeno 586.511.602 KM, kantonima 834.056.607 KM, općinama 136.417.184 KM i direkcijama cesta 63.186.106 KM.

  ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA

  Budući da, i pored toga što je blagovremeno pokrenuta, procedura objavljivanja tendera za redovito održavanje 2040,7 kilometara magistralnih cesta u FBiH još nije okončana, Vlada FBiH danas je, na zahtjev Direkcije cesta FBiH, dala suglasnost na produljenje Sporazuma o uvjetima i načinu održavanja magistralnih cesta na teritoriju FBiH.

  Ugovori o zimskom održavanju magistralnih cesta će, do okončanja tenderske procedure, biti produljeni s dosadašnjim izvođačima.

  IZVJEŠÆE O REALIZACIJI TRANSFERA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

  Federalna vlada prihvatila je Izvješće o realizaciji ukupno 2.349.808 konvertibilnih maraka proračunskih sredstava namijenjenih zdravstvenim ustanovama u 2007. godini. Tako je za četiri bolnice i 17 domova zdravlja u ove svrhe izdvojeno ukupno 1.501.473 KM, a za izgradnju objekata pet domova zdravlja dobilo je ukupno 244.330 KM. S ukupno 604.005 KM adaptirani su objetki devet domova zdravlja, Zavoda za toksikomaniju u Sarajevu i Regionalnog medicinskog centra u Mostaru.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 488.000 KM za sufinansiranje Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” za I kvartal ove godine i 80.000 KM za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta u istom periodu.

  Federalnom ministarstvu zdravstva je odobreno 872.615,53 KM sa podračuna za povrat uplate sredstava po osnovu plaćenog PDV-a na revolving osnovi na uvezenu i doniranu medicinsku opremu, Federalnom ministarstvu trgovine 30.000 KM za sufinansiranje Projekta “Informisanje i savjetovanje o zaštiti potrošača za 2007.”, dok je Federalna direkcija robnih rezervi za nabavku rezervi dobila 10.000 KM.

  Vlada je danas donijela Odluku o rasporedu sredstava Budžetskih transfera udruženjima građana i drugim organizacijama. Riječ je o 320.000 KM koja se, prema utvrđenim kriterijima raspoređuju na 100 udruženja u rasponu od 1.000 do 10.000 KM.

  Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, utvrđenih Budžetom za ovu godinu, raspoređuje se ukupno 3,887 miliona KM za ove namjene, od čega je 2,252 miliona KM osigurano Rebalansom budžeta. Najveći iznos (1.000.000 KM) namijenjen je rekonstrukciji škola, zatim za finansiranje studentskog standarda (960.000 KM), za naučno-istraživačke projekte od značaja za FBiH (610.000 KM) i za institucije nauke od značaja za FBiH (350.000 KM).

  Federalnoj upravi za inspekcijske poslove odobreno je 250.000 KM namijenjenih nastavku akcije kontrole rada na crno.

  Vlada je donijela Odluku kojom je utvrđen koeficijent 1,00 (jedan) za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za oktobar/listopad i novembar/studeni 2007. godine.

  Kao pomoć za izgradnju školskog poligona, Vlada je Osnovnoj školi u Poljicama odobrila 20.000 KM.

  Danas je donesena i Odluka o raspodjeli dijela neraspoređenog viška prihoda ostvarenog po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu zaključno sa 31.12.2005. godine. Ukupno 2.650.000 KM raspoređeno je na devet korisnika. Tako je Federalnom fondu solidarnosti odobreno 1.000.000 KM za finansiranje programa liječenja Cronove bolesti. Po 500.000 KM namijenjeno je Kliničko-univerzitetskom centru Tuzla i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu radi poboljšanja uvjeta pružanja bolničke zdravstvene zaštite. Centru za rehabilitaciju “Banja” Mostar odobreno je 150.000 KM, a iznosi od po 100.000 KM izdvojeni su Federalnom fondu solidarnosti za naučno-istraživačke kongrese i projekte, Bolnici Orašje – Odjel u Odžaku, Kantonalnoj bolnici Livno, Domu zdravlja Bosanska Krupa i Domu zdravlja Donji Vakuf.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Na današnjoj sjednici Federalna vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Komisije za izbor kandidata za člana Odbora državne službe za žalbe FBiH o provedbi javnog konkursa za popunu ovog mjesta. Budući da se ni jedan od dva kandidata koja su ispunjavala uvjete konkursa nisu odazvali pozivu za polaganje stručnog ispita, Komisija je predložila raspisivanje novog konkursa za popunu ove pozicije.

  Federalna vlada je donijela Rješenje kojim je, za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH, predložila Dražena Rebića, kao najuspješnijeg od devet kandidata prijavljenih na javni konkurs za popunu ove pozicije.

  Drugim danas donesenim Rješenjem za jednog člana Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos BiH” d.d. iz Federacije BiH predložen je dr. Kemo Sokolija, kao najuspješniji od ukuno tri kandidata prijavljena na javni natječaj.

  * * *Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.45 sati.