298. sjednica Vlade FBiH

 • 12.01.2022.


 • USVOJENE PREDLOŽENE NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FMZ-a

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 10.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 13.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

  Među naredbama je i da je dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru, a sva ova okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

  Iznimno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uslovom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom, odnosno  200 osoba na otvorenom prostoru. Uslov je i da svi učesnici skupa imaju negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o prebolovanom COVID-19 (ne stariju od četiri mjeseca), ili potvrdu o završenom vaksinisanju (ne stariju od šest mjeseci nakon dobijanja druge doze, odnosno devet mjeseci nakon dobijanja treće doze vakcine).

  Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a. 

  Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

  Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

  Ovaj štab zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

  Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije. 

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. 

  U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u prvoj ovogodišnjoj sedmici zabilježen porast svih indikatora, najviše sedmodnevne incidence i broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 328,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Posavskom kantonu.

  Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.089.145 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 539.670 (29,97 posto), na drugu 503.452 (27,96 posto), te na treću 46.022 (2,56 posto).

  O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA/ROMKINJA

  Vlada FBiH je, u skladu sa svojim nadležnostima, a u vezi sa aktom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 6.12.2021. godine, razmotrila Prijedlog izvještaja o provođenju Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za 2019. i 2020. godinu.

  Vlada, u načelu, daje pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog. Ipak, budući da sva kantonalna ministarstva nadležna za obrazovanje u Federaciji BiH nisu dostavila podatke koji su trebali biti sadržani u Izvještaju, može se konstatirati da podaci koji se odnose na Federaciju BiH nisu kompletni te da se nije moguće očitovati o njima.

  Kako je Okvirnim akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH šest kantonalnih ministarstava obrazovanja, na čijem području su nastanjeni Romi u FBiH, zaduženo da, u saradnji s lokalnim zajednicama i romskim udruženjima na njihovom području, pristupe pripremi i usvajanju vlastitih akcionih planova o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja, Federalna vlada smatra da je važno da ovaj proces bude okončan i da sva kantonalna ministarstva realiziraju aktivnost za koju su zadužena.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH je Općini Pale dala saglasnost za ustupanje objekata i dijela zemljišta privrednom društvu Ekoplod d.o.o. Sarajevo u kasarni „Hrenovica“, na korištenje bez naknade. 

  Doneseno je više rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji koje je donio Odjel za finansije i nekretnine Službe za nekretnine Grada Mostara, a za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

  Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, Federalnog agromediteranskog zavoda, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog zavoda za agropedologiju, kao i Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg dijela toka rijeke Spreče za 2021. godinu. 

  Usvojeni su planovi za 2022. godinu Javne ustanove Federalna novinska agencija, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za državnu službu FBiH, Federalnog agromediteranskog zavoda, te Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog zavoda za agropedologiju.

  Danas je utvrđen Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2022. godinu, koji će se provoditi na teritoriji Federacije BiH, a za njegovo provođenje odgovorni su Federalni zavod za statistiku i ostali ovlašteni proizvođači statistika. 

  Vlada se, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, izjasnila o zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 6.1.2022. godine.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Do imenovanja federalnog ministra zdravstva, Vlada FBiH nominirala je Snježanu Bodnaruk za člana Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, a koja se formira na osnovu Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Ovo rješenje bit  će dostavljeno Ministarstvu civilnih poslova BiH radi provođenja daljnje procedure imenovanja.

  Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o održavanju 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave kao tijela uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije, njenih zemalja članica i BiH, te prihvatila prijedlog za održavanje političkog dijaloga u okviru ovog sastanka. Vlada je radi učešća u dijelu sastanka na političkom nivou u svojstvu članova delegacije Bosne i Hercegovine imenovala Matu Jozića, Editu Kalajdžić, Refika Begića, Vjekoslava Čambera i Aliju Aljovića. 

  Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Halko Balavac (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i   Ernest Đonko (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo).