294. sjednica Vlade FBiH

 • 09.12.2021.


 • 294. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  PRIJEDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJE ČLANA 78. ZAKONA O RADU FBiH
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku.
   
  Prema autentičnom tumačenju plaća radnika se utvrđuje i obračunava na osnovu kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, odnosno drugih posebnih propisa. Međutim, jedino u slučaju da je iznos tako obračunate plaće niži od iznosa najniže plaće koju utvrđuje Vlada FBiH po osnovu člana 78., stav (1) Zakona o radu, poslodavac je u obavezi obračunati i isplatiti tako utvrđenu najnižu plaću.
   
  Osim u navedenom slučaju, poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada Federacije BiH, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja se izvede na osnovu tako utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku. Posebno se u pomenutu svrhu ne može koristiti najniža satnica koja bi se izračunala na osnovu tako utvrđene najniže plaće.
   
  Autentično tumačenje predstavlja integralni dio teksta ovog zakona, te se shodno primjenjuje od stupanja na snagu Zakona o radu.
   
  Kako je obrazloženo, u proteklom periodu, putem Ekonomsko-socijalnog vijeća, Vlada FBiH je vodila intenzivan socijalni dijalog po pitanju najniže plaće u FBiH, a u skladu sa obavezama propisanim članom 78. Zakona o radu. Kroz ove konsultacije, uočeno je da postoje različita tumačenja člana 78. Zakona koja stavljaju u vezu najnižu plaću i satnicu koja se primjenjuje za obračun plaća u javnom sektoru. Takvo tumačenje bi moglo dovesti do značajnog rasta svih plaća u javnom sektoru (posebno javnih preduzeća), a što nikako nije intencija predlagača i zakonodavca. Dalje odlaganje propisivanja najniže plaće bi odložilo unapređenje standarda, položaja i dostojanstva radnika. Upravo iz ovih razloga bilo je neophodno utvrditi autentično tumačenje kako bi se mogla utvrditi najniža plaća, a bez posljedice rasta plaća u javnom sektoru. 
   
  Na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prvade, Vlada je utvrdila izjašnjenje o inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 81. Zakona o stvarnim pravima, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Općina Vogošća. U izjašnjenu je navedeno da je ova odredba jasna i nedvosmislena, te da nije potrebno njeno autentično tumačenje.
   
  4,3 MILIONA KM ZA POBOLJŠANJE MEDICINSKE NJEGE PACIJENTIMA S COVID-19
   
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru “Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu”, krajnjim korisnicima u Federaciji BiH.
   
  Odlukom se odobrava prenos stalnih sredstava za zavode za javno zdravstvo, bolnice, domove zdravlja, te ustanove socijalne zaštite, nabavljenih u okviru provedbe ovog projekta.
   
  Ukupna vrijednost  nabavljene i isporučene oprema iznosi 4.306.462 KM, a raspoređena je na 44 ustanove u FBiH od kojih je 11 zavoda za javno zdravstvo, 16 kantonalnih i općih bolnica, tri klinička centra, četiri doma zdravlja, te 10 ustanova socijalne zaštite. 
   
  Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da s krajnjim korisnicima sačini ugovor o prenosu stalnih sredstava, u skladu sa Instrukcijom kojom se utvrđuje metodologija za prenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta, a krajnji korisnici da dodijeljena stalna sredstva knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima u FBiH.
   
  Projekt provode federalna ministarstva zdravstva, te rada i socijalne politike, a finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke na osnovu Sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Projektnim sredstvima je finansirana nabavka stalnih sredstava za potrebe krajnjih korisnika s ciljem jačanja pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente. Uz saglasnost Vlade FBiH i Svjetske banke, potpisan je ugovor sa UNDP-om koji je bio angažovan za provođenje nabavki. 
   
  IZDVAJANJE SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. godinu, o čemu će, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju u roku od 15 dana, obavijestiti Parlament Federacije BiH.
   
  S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti FBiH u 2022. godini izdvajat će se 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. 
   
  Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodeli javnih prihoda u FBiH po važećim stopama. Od ovih doprinosa, 89,8 posto usmjerava se na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. 
   
  U obrazloženju Odluke je navedeno da je procent izdvajanja u federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu ostao na istom nivou kao i u ovoj godini.
   
  Vlada FBiH danas je prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu i Odluku o načinu njegovog izvršavanja, koji će biti dostavljeni Parlamentu FBiH radi razmatranja i davanja saglasnosti.
   
  Danas su prihvaćene i izmjene i dopune finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu, te Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021.godinu, koji će biti dostavljeni Parlamentu FBiH radi razmatranja i davanja saglasnosti.
   
  O PROVEDBI SOFIJSKE DEKLARACIJE O ZELENOJ AGENDI ZA ZAPADNI BALKAN
   
  Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o Akcionom planu za provedbu Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan 2021-2030. godina. 
   
  Federalna ministarstva zadužena su da kroz programe Trogodišnjih planova rada, uključe aktivnosti predviđene mapama puta: klimatske aktivnosti, energije, održivog transporta, cirkularne ekonomije, sprečavanje zagađenja, održive poljoprivrede i zaštite prirode i biodiverziteta Akcionog plana za provođenje Sofijske deklaracije Zelene agende za Zapadni Balkan, te da informacije dostave Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, koje će informisati Vladu FBiH.
   
  U informaciji je navedeno da je Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena Evropskim zelenim planom, koji predstavlja skup politika i mjera kako bi Evropska unija postala klimatski neutralna do 2050. godine. U Deklaraciji je navedeno da su ugovorne strane Energetske zajednice - Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, obavezane da će zajedno sa EU raditi na cilju da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan kontinent.
   
  Akcioni plan odražava sedam komponenti Sofijske deklaracije grupiranih u pet stubova - djelovanje u području klime, energetike, prometa, cirkularne ekonomije, sprečavanja zagađenja, održive poljoprivrede, te zaštite prirode i biološke raznolikosti. 
   
  Vlada FBiH danas je prima k znanju i informaciju o aktivnostima na uspostavi zaštićenih područja u Federaciji BiH i preporučila kantonalnim resornim ministarstvima da nastave aktivnosti s ciljem donošenja zakona o proglašenju zaštićenih područja u skupštinama kantona.
   
  Na današnjoj sjednici je prihvaćena i informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja se odnosi na dostavljene inicijative za uvođenje stimulativnih mjera s ciljem uspostave elektromobilnost u Federaciji BiH.
   
  SAGLASNOST ZA KORIŠTENJE JAVNOG DOBRA 
  ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE
   
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica označenih kao javno dobro za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila - Poprikuše, a koje su obuhvaćene i elaboratom eksproprijacije. Saglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na nekretninama daje se JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Davanjem na korištenje zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.
   
  Danas je dopunjena i Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan. Dopuna je predložena nakon što je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojom su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenom Odlukom, jer je došlo do izmjena u elaboratu eksproprijacije.
   
  IZJAŠNJENJE NA SETOVE INICIJATIVA UDRUŽENJA POSLODAVACA FBiH
   
  Vlada Federacije BiH utvrdila je danas izjašnjenje na setove inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH za izmjene zakonskog okvira kojim se smanjuje rizik od nastanka koruptivnih radnji.
   
  Riječ je o setovima inicijativa koje se tiču izmjena zakonskog okvira kojim se reguliše rad inspekcijskih organa, te kojim su predviđene različite kazne za isti prekršaj.
   
  Tako je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada utvrdila izjašnjenje o inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH za donošenje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o upravnom postupku, Zakona o postupku inspekcijskog nadzora i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Federacije BiH.
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, utvrđeno je i odgovor o inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH za izmjenu i dopunu Zakona o kontroli cijena i Zakona o unutrašnjoj trgovini.
   
  Resorno federalno ministarstvo zaduženo je da Vladi FBiH dostavi Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI 
   
  Vlada FBiH je tokom verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, radi otklanjanja nedorečenosti, potvrdila svoje opredjeljenje i donijela Odluku o neprihvatanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2020. godinu.
   
  Data je saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu ovog zavoda u Sarajevu, površine 37 m², po početnoj cijeni od 70.350 KM. Prodaja će se izvršiti putem Agencije za privatizaciju u FBiH, u skladu s propisima. 
   
  Vijeću mladih Federacije BiH i udruženjima Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana i Maloljetni borci Armije RBiH Općine Stari grad, Vlada je na privremeno korištenje, na period od pet godina bez naknade, dala poslovne prostore u Sarajevu, te zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da sa njima sačini ugovore kojim će biti uređeno pitanje naknada za komunane usluge i održavanje infrastrukture. 
   
  Donesena je Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 87.464 KM. Na ovaj način se raspoređuju donatorska sredstva iz projekta Dodatna radna snaga u FBiH radi jačanja nadzora nad COVID-19, čiji je finansijer Svjetska zdravstvena organizacija.  
   
  Korisniku eksproprijacije - JP Međunarodni aerodom Tuzla d.o.o., dozvoljava se ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice. 
   
  Vlada FBiH je potvrdila da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavilo izvješaj o radu Nadzornog odbora za treći kvartal 2021. godine i postupilo u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.
   
  Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o implementaciji Zakona o provođeju kontrole zakoitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2021. godine.
   
  Danas je donesena Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići i utvrđen tekst obavještenja o njenom sazivanju.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Nadzornom odboru privrednog društva Binas d.d. Bugojno date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora proizvodnje, zbog podnesene ostavke, kao i za imenovanje Faruka Jusufspahića za  novog vršioca dužnosti, do okončanja kokursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.   
   
  Vlada FBiH je donijela Rješenje o razrješenju privremeno imenovanog predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog okončanja konkursne procedure, te na tu poziciju imenovala Maria Nenadića.
   
  Izmjenom Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH), u ovaj odbor imenovanaje Zineta Mujaković. 
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Union banke d.d. Sarajevo) i Esad Osmanbegović (JP Željeznice FBiH).