293. sjednica Vlade FBiH

 • 02.12.2021.
 •  
  293. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

  O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U FBiH: MJERE ZA NAREDNIH 14 DANA

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 02.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

  Vlada FBiH je danas donijela zaključak kojim je preporučila vladama kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom u kantonima uvode VTP pravilo, te je u skladu s tim stavljen van snage dio važećih naredbi koji se odnosio na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. decembra u FBiH. 

  Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a. 

  Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih. 

  Ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije. 

  U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. 

  U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da je u 47. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim broja pacijenata na respiratoru. Na bolničkom liječenju trenutno je 543 oboljelih od COVID-19, od kojih je 47 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od 463 hospitaliziranih, 86,4 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani, a 13,6 posto potpuno vakcinisani.

  Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 139 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskom, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. 

  Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 975.980 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 518.765, na drugu 452.324, te na treću 4.891.

  UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI 
  PORODICAMA S DJECOM U FBiH

  Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, koji uređuje osnove ove podrške i osnovna materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja, finansiranje, nadzor i druga pitanja.

  Materijalna podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, a radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci obezbijede približno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.

  Prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje porodica s djecom su dječji dodatak i novčana pomoć nezaposlenoj porodilji, a ostvaruju se pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.

  Kantoni utvrđuju i druga dodatna prava od onih utvrđenih ovim zakonom zavisno od njihovih materijalnim mogućnosti i drugih potreba porodica s djecom. 

  Osnovica za utvrđivanje visine naknada je prosječna neto plata u FBiH ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

  Pravo na dječji dodatak, pod uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života. Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 20 posto prosječne isplaćene mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, te ukoliko nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava.

  Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, u smislu ovoga zakona, ostvaruje porodilja koja nije u radnom odnosu, a radi porođaja i njege svakog rođenog djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom. Izuzetno, u slučaju da majka nije živa ili da je spriječena neposredno brinuti o djetetu ili da je napustila dijete, ovo pravo može ostvariti i otac djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom. Ovo pravo može se ostvariti ukoliko je korisnik prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili se nalazi na redovnom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice, te ukoliko mjesečni prihodi po članu zajedničkog domaćinstva ne prelaze 20 posto prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u FBiH za prethodnu godinu prema podatku FZS.

  Visina osnovnog dječjeg dodatka iznosi šest posto prosječne isplaćene neto plate u FBiH za prethodnu godinu. Korisnik ima pravo na uvećani dječji dodatak u iznosu od osam posto prosječne isplaćene neto plate u FBiH ukoliko je dijete bez roditeljskog staranja, ili ukoliko mu je nadležna institucija, utvrdila invaliditet u procentu od 90 posto ili 100 posto, kao i dijete oboljelo od neke od bolesti koje se, prema propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, svrstavaju u kategoriju bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja, zaraznih bolesti, bolesti zavisnosti, sistemskih autoimunih bolesti ili neizlječivih ili teže izlječivih bolesti.

  Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji isplaćuje se u visini 30 posto prosječne isplaćene neto plate u FBiH za prethodnu godinu, i ista će se isplaćivati 12 mjeseci. Prava na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta nastavit će se isplaćivati u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite do početka primjene ovog zakona, nakon čega će se isto posebnim zakonom reintegrirati u sistem prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja. 

  Sredstva za ostvarivanje prava na dječji dodatak obezbjeđuju se u budžetu FBiH, a sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji obezbjeđuju se u budžetima kantona.

  U obrazloženju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike stoji da je glavni cilj obezbjeđenje jednakih mogućnosti za djecu bez obzira na ekonomski status porodica, budući da je i dalje zastupljena praksa da neki kantoni obezbjeđuju materijalnu podršku, a drugi ne. To podrazumijeva da na nivou FBiH bude utvrđen minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodica s djecom (na dječji dodatak i na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji), što doprinosi socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcionisanju sistema, ukidanju diskriminacije po osnovu mjesta življenja, te izjednačavanju prava djece u FBiH. 

  30 MILIONA KM SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima”. Odlukom je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrena dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM za 241 korisnika.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli finansijske pomoći, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima koja zaključe ugovor s ovim ministarstvom, sredstva će se uplatiti na transakcijski račun korisnika finansijske pomoći.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i korisnici finansijske pomoći, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Sredstva se dodjeljuju po Programu utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okolnostima pandemije COVID-19, a na osnovu utvrđenih kriterija i provedenog javnog poziva.

  KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ ZA PRVIH DEVET MJESECI 2021. GODINE

  Vlada Federacije BiH je primila na znanje konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova za period januar-septembar 2021. godine. 

  Za period januar-septembar 2021. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat od 512,9 miliona KM. U istom periodu protekle godine on je, također, bio pozitivan i iznosio je 209,7 miliona KM.

  Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosio je u periodu januar-septembar za 0,9 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine. Kantoni su ostvarili pozitivan rezultat od 362,5 miliona KM (lani 132,4 miliona KM), općine 151,8 miliona KM (lani 24,4 miliona KM), a na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova, iznos je bio u minusu 0,4 miliona KM (lanjski minus 48,6 miliona KM).

  Ukupni prihodi svih nivoa vlasti u prvih devet mjeseci iznosili su 7.004,9 miliona KM, što je za 11,4 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 74,1 posto.

  Ostvareni su prihodi od poreza od 6.145 miliona KM i u strukturi ukupnih učestvuju sa 87,7 posto. U odnosu na period januar-septembar 2020. godine njihovo ostvarenje je veće za 11,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 81 posto.

  Neporezni prihodi iznose 831 milion KM i čine 11,9 posto ukupnih prihoda. U odnosu na isti period 2020. godine njihovo ostvarenje je veće za 84,3 miliona KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 65,9 posto.

  Primljeni tekući transferi i donacije prije izvršene konsolidacije iznosili su 219,3 miliona KM, a nakon nje 20,9 miliona KM, te je u odnosu na konsolidirani period januar-septembar 2020. godine njihovo ostvarenje veće za 6,8 miliona KM.

  Konsolidirani primljeni kapitalni transferi za period januar-septembar 2021. godine iznose osam miliona KM. U odnosu na konsolidirani isti period prošle godine njihovo ostvarenje je veće za 1,6 miliona KM.

  Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.119,1 miliona KM, a nakon nje 2.290,7 miliona KM. 

  Tekući transferi drugim nivoima vlasti su u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili  119,8 miliona KM, pojedincima 2.411,4 miliona KM, neprofitnim organizacijama 123,1 milion KM, subvencije javnim poduzećima iznosile su 139 miliona KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 96,8 miliona KM, dok su drugi tekući rashodi bili 30,3 miliona KM.

  Konsolidirani kapitalni transferi za devet mjeseci 2021. godine iznose 80,6 miliona KM, a u odnosu na period januar-septembar 2020. godine njihovo ostvarenje je manje za 3,8 miliona KM.

  TRI ODLUKE O PREKATEGORIZACIJI CESTA

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH.

  Tako su na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu oznake M-17.1 kategorizirane regionalne ceste R-456 (Žepče-Zavidovići u dužini od 12,7 km), R-467 (Zavidovići-Vozuća-Ribnica u dužini od 29,4 km), R-469 (Ribnica - Banovići - Živinice - Dubrave - Medaš u dužini od 40,84 km) i R-469a (spoj s Međunarodnim aerodromom Tuzla u dužini od 0,8 km), ukupne dužine 83,74 km.

  Drugom odlukom je regionalna cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno), dužine 42,51 km, prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.6.

  Nakon što JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo preuzmu na upravljanje ove dvije nove magistralne ceste, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane magistralne ceste na ovim područjima.

  Lokalna cesta na području Zeničko-dobojskog kantona Šimin Potok - Ravne - Kamenica kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-44b, a skretanje za Rudnik Zenica - pogon Raspotočje - spoj s kružnim tokom u Radakovu, kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-457a. 

  Nakon što ove dvije ceste preuzme Kantonalna direkcija za ceste ZDK, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane regionalnu ceste na tom području.

  Odluke su predložene nakon što su kantonalne i općinske vlasti podnijele inicijative prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u skladu s propisima iz ove oblasti.

  AKCIONI PLAN FBiH ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE 
  SUPROSTAVLJANJA TRGOVINI LJUDIMA BiH 2020-2023.

  Vlada Federacije BiH usvojila je Akcioni plan Federacije BiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine 2020 -2023. koji je sačinio Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima FBiH. Akcioni plan FBiH je operativni-strateški dokument zasnovan na ciljevima i mjerama iz državne strategije.

  S ciljem sprječavanja, suzbijanja i borbe protiv trgovine ljudima Vijeće ministara BiH je 23.01.2020. godine usvojilo Strategiju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH 2020-2023., kojom je posebna pažnja posvećena planiranju Strateških ciljeva i mjera na spriječavanju, suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima. Akcioni plan Federacije BiH prati posebne ciljeve borbe protiv trgovine ljudima utvrđene u državnoj strategiji, i to sistem podrške, prevencija, krivično gonjenje za krivična dijela trgovine ljudima, zaštita žrtava trgovine ljudima, te partnerstvo.

  U skladu sa Strategijom, Vlada FBiH je donijela Uredbu o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH, kojom je osnovala, utvrdila djelokrug i nadležnosti Koordinacionog tima. Prema donesenoj Uredbi Tim čine predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Nevladine organizacije Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, te Društva Crvenog krsta/križa BiH - Crveni križ Federacije BiH.

  Današnjim zaključcima nadležne institucije i organizacije civilnog društva, utvrđene Uredbom o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima FBiH, zadužene su da preduzmu realizaciju aktivnosti utvrđene Akcionim planom, svako u okviru svoje nadležnosti. 

  Također, ove nadležne institucije i organizacije civilnog društva dužne su tromjesečno dostaviti izvještaj o realizaciji aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu, svako u okviru svoje nadležnosti, kako bi Koordinacioni tim, u skladu sa Uredbom, dostavio izvještaj Vladi Federacije BiH. 

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2020. godinu.

  Danas je doneseno Rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-3268/12-579a od 15.10.2021. godine i zaključkom o ispravci rješenja, broj: 04/12-31-3268/12-579a od 10.11.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.

  Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža“. Prihvaćena je i informacija ovog federalnog ministarstva o kreditnom zaduženju društva Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbjeđenih po postojećem kreditu.

  Primljena je na znanje informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o aktivnostima koje je potrebno poduzeti s ciljem rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

  Federalna vlada potvrdila je da je Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.07.2021. - 30.09.2021. godine i postupilo u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

  Vlada FBiH je donijela Odluku o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde, te utvrdila teksta obavještenja o njenom  sazivanju.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH je razriješila Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, radi isteka mandata, te nakon provedene konkursne procedure, na period od četiri godine, imenovala novi u sastavu Edita Kalajdžić (predsjednica), Mirjana Vučić, Vedad Nezirić, Arnela Bevanda i  Berina Ramčić (članovi).  

  Danas je data prethodna saglasnost za imenovanje Krešimira Šaravanje (predsjednik), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju. 

  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva opunomoćeni su Mirjana Vučić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).