287. sjednica Vlade FBiH

 • 27.10.2021.


 • 287. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

  OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FBiH 
  60 MILIONA KM ZA UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, kojom je za ove namjene osiguran iznos od 60.000.000 KM.

  Cilj dodjele ove finansijske pomoći korisnicima je očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije. Finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

  Korisnici finansijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 1.8.2020. godine do 31.7.2021. godine. Rezultati, odnosno efekti finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentovani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom njenih efekata. 

  Kada je riječ o uslovima za dodjelu finansijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH. Među uslovima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11.2021. godine, te da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga, kao i da uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.7.2021. godine. Također, njihovi glavni transakcijski računi trebaju biti aktivni na dan 30.11.2021. godine.

  Uslov je i da su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim se podrazumijeva da ispunjavaju jedan od dva uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći. Prvi je da 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na 31.07.2021. godine, a drugi da je prosječan broj zaposlenih u periodu od 1.8.2021. godine do 30.11.2021. godine isti ili veći nego od 1.8.2020. do 31.7.2021. godine.

  Ukupan iznos pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti iznosi maksimalno 30.000 KM. 

  Sredstva finansijske pomoći po ovoj uredbi namijenjena su za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti za predmetni period. 

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će iz službene evidencije Porezne uprave FBiH obezbijediti popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, te će u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici objaviti obavještenje s metodologijom dodjele finansijske pomoći.

  PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA GRANT 
  SREDSTVA U UKUPNOM IZNOSU OD 270.000 KM

  Federalna vlada je usvojila 270.000 KM vrijedan Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. 

  Ovaj iznos će korisnicima biti isplaćen kao nepovratna (grant) sredstva. 

  Finansijska sredstva od 50.000 KM raspodijeljena su s pozicije subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, a 220.000 KM osigurao je UNDP kao donatorska sredstva, a na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a za projekt „Digitalna transformacija MSP-a u FBiH“. Svrha ovog projekta su poticanje razvoja digitalne ekonomije u FBiH kroz provedbu mjera podrške za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, zatim jačanje konkurentnost i poticanje rasta MSP-a, te njihova otpornost na krizu izazvanu COVID-19. 

  Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvaliteta projekta, vrsta djelatnosti, povećanje zaposlenosti, izvori i način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dodijeljeni poticaji resornog ministarstva u posljednjih pet godina. 

  Za dodjelu grant sredstava će Federalno ministarstvo raspisati javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranici ovog ministarstva i u dnevnim novinama.

  ZA UVEZIVANJE STAŽA RADNICIMA RUDNIKA UGLJA ODOBRENA 4,2 MILIONA KM

  Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je odobrila Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o.  Kakanj, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica i Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje 73 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje iznos od 2.249.812,03 KM, te za 47 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu  od 1.967.337,60 KM 

  Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je za uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 798.556,88 KM za 43 radnika, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 485.632,86 KM za deset radnika, Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila odobrava se uvezivanje radnog staža za jednog radnika 39.861,01 KM, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.oo. Kakanj za deset radnika 350.568,38 KM. Rudniku uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 575.192,90 KM za uvezivanje radnog staža devet radnika.

  Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je  uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.821.457,74 KM za 40 radnika.

  Privrednom društvu Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je 145.879,86 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za sedam radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

  Sredstva će biti isplaćena iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH, a obezbijeđena su Odlukom o odobravanju sredstava za  davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, od 25.05.2021. godine 

  Za realizaciju Odluke zaduženi su EPBiH, zavisna društva – rudnici u Koncernu EPBiH, Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH.

  PRIHVAĆENE INICIJATIVE ZA KREDITNA ZADUŽENJA 
  ZA IZGRADNJUAUTOCESTE OD OVČARA DO MOSTARA JUG 

  Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Europske investicijske banke (EIB) i komercijalnih banaka radi financiranja izgradnje autoceste od Ovčara do Mostara jug na Koridoru Vc.

  Iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a vršilo bi se financiranje izgradnje dionica od Ovčara do Mostara sjever u ukupnoj dužini od oko 35 kilometara. Obje banke su već dostavile pisma namjere kojim iskazuju svoju zainteresiranost za financiranje projekta koji se se sastoji od tri dionice i to Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunela Prenj - Mostar sjever.

  Podržane su inicijative da kreditnim zaduženjima od po 300 milijuna eura kod EBRD-a i EIB-a budu osigurana sredstva za izgradnju dionice Ovčari - Mostar sjever.

  Vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod EBRD-a od 50 milijuna eura budu osigurana sredstva za dionicu Mostar sjever - Mostar jug.

  Federalna ministarstva financija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će u timove za pregovore o ovim kreditnim aranžmanima imenovati ovlaštene predstavnike, a konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om i EIB-om i utvrđivanju konačnih uvjeta kreditnih zaduženja, po kojima će krajnji dužnik biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekstove usuglašenih Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, odnosno EIB-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

  OSLOBODITI ŽELJEZNICE FBiH PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL GORIVA

  Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, u količini od 2.861.825 litara.

  Razlog za donošenje Odluke je zahtjev Željeznica FBiH od 27.9.2021. godine, po kojem planske potrebe za dizel gorivom koje će biti korišteno za pogon šinskih vozila u periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine iznose 2.861.825 litara, što je približno kao i u 2021. godini.

  Željeznice Federacije raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i saobraćaj na neelektrificiranim prugama obavljaju lokomotive tzv. dizelke, kao i na djelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema.

  Oslobađanjem Željeznica FBiH od plaćanja putarine snižavaju se troškovi poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za Federaciju BiH.
   
  PROJEKT UNAPREĐENJA FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

  Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda da, kroz saradnju s Meteo France International i Meteo France (Nacionalna meteorološka služba Francuske) priprema i razvija Projekat "Jačanje i modernizacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda". 

  Podržala je i sve aktivnosti koje provodi FHZ u saradnji s francuskim partnerom s ciljem postavljanja snažnih temelja i daljeg razvoja ambicioznog projekta fokusiranog na jačanje njegove infrastrukture i organizacije. 

  Projekt je primarno usmjeren na poboljšanje kvantitativnog i kvalitativnog monitoring sistema, te unaprijeđenje upravljanja podacima uz korištenje najsavremenijih tehnoloških rješenjima koje posjeduje Nacionalna meteorološka služba Francuske.

  Okvirna vrijednost ovog projekta iznosi do 27.000.000 eura, a zahtijeva finansijsko učešće FHZ-a od pet posto te vrijednosti, a preostalih 95 posto čine grant sredstva koja će osigurati MeteoFrance International s realizacijom projekta po sistemu "ključ u ruke 
   
  IZVJEŠTAJ O DUGU ZA TREĆI KVARTAL 

  Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem o dugu za treći kvartal 2021. godine, koji će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija, te upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.

  Tokom ovog perioda su, po osnovu vanjskog duga, bile angažirane 59.000.423 KM, a  na ime glavnice i kamate isplaćeno je 123.764.192 KM. 

  Vanjski dug je na kraju trećeg kvartala iznosio 5.105.687.441 KM ili  3.042.272.323 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga, izražen u dolarima, na kraju trećeg kvartala, u odnosu na prethodni, manji je za 43.526.839 dolara ili 1,41 posto.

  Tokom ovog kvartala nisu bile izvršene planirane aukcije tržišnih vrijednosnih papira. U istom periodu izmirene su obaveze po osnovu vrijednosnih papira za verifikovane obaveze po osnovu neisplaćenih štednih uloga u ukupnom iznosu od 11.173.139 KM.

  Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH je na dan 30.9.2021. godine iznosio 864.323.800 KM i u odnosu na protekli kvartal je manji za 1,26 posto.

  Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na dan 30.9.2021. godine iznosi 5.969.964.899 KM i veći je nego u proteklom kvartalu za 0,3 posto. No, ukoliko iznos duga posmatramo izražen u američkim dolarima, manji je za 1,67 odsto. Riječ je o dugu koji se sastoji od vanjskog duga Vlade FBiH, vanjskog duga koji je ugovorila FBiH i proslijedila krajnjim korisnicama (finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama), te ukupnog unutrašnjeg duga Vlade FBiH.

  Kvartalni izvještaj o dugu će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija, te upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Agencija za reviziju privatizacije u FBiH informirala je danas Federalnu vladu o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2021. godine.

  Na današnjoj sjednici JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, kao korisniku izvršenja, dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina potpuno izvršenih rješenjem Grada Mostara, putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. 

  Danas su usvojeni izvještaji o radu Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo i o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, oba za period juli - septembar 2021. godine. 

  Vlada je prihvatila i izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH za period od 16. oktobar 2020. do 16. oktobra 2021. godine. 

  Federalna vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključka za prvih devet mjeseci 2021. godine.

  Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke iz 2018. godine o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada Federacije BiH je u Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, imenovala Zdravka Buljetu (predsjednik), Azru Koso i Muhameda Bajrića (članovi), na period od jedne godine.

  U Vijeće infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH imenovala je, na period od pet godina, Željka Obradovića (predsjednik), Josipa Nikolića, Aldena Kajtaza, Mehmeda Ceru, Bešću Alibegovića, Asima Pandžića, Ajšu Softić, Mirsada Hajdarevića, Marinka Bošnjaka, Renata Škrobu i Belmiru Hadžiabdić (članovi). 

  Za članove Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja danas su imenovani Ramo Dautbašić (predsjednik), Almir Halebić, Slaven Hrkač, Samra Pehilj, Marin Raspudić, Damir Morić, Amadeo Mandić, Borislav Balaban, Elvir Džuho, Muharem Šabić, Mujo Mušić, Sanita Alagić i Maida Mekić-Skrobanović (članovi).

  Vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Rijada Mutapčića s pozicije vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Jasmina Skenderagića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.