275. sjednica Vlade FBiH

 • 22.07.2021.

 •  
  275. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O
  RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA U FBiH
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je nakon dodatnih konsultacija, a s ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja koje je Vlada utvrdila 8. jula 2021. godine, pripremilo tekst danas utvrđenih amandmana.
   
  Prvi amandman odnosi se na pojam definisanja roditelja njegovatelja, čime se postiže veća pravna jasnoća u pogledu stanja i funkcionalnosti osobe sa invaliditetom, te proširuje mogućnost ostvarivanja ovog prava na druge srodnike. Roditelj njegovatelj u smislu ovoga zakona je roditelj osobe sa 100 posto invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osoba koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od osnovnih životnih potreba, odnosno kretanje u stanu i izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje lične higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba. Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koja je, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije, nadležni organ imenovao za staratelja.
   
  Imajući u vidu da je dobni cenzus do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom Vlada Federacije ocijenila diskriminirajućim, dva amandmana se odnose na ukidanje ove dobne granica čime se svim roditeljima, odnosno srodnicima daje mogućnost ostvarivanja i konzumiranja ovoga prava nezavisno od starosti osobe sa invaliditetom o kojemu brinu pod pretpostavkom da ispunjavaju druge uslove utvrđene ovim zakonom.
   
  Jedan od amandmana odnosi se na dopunu člana 10, a s ciljem jasnijeg ukazivanja na činjenicu da prestankom statusa roditelja njegovatelja ne prestaje podrška osobama sa invaliditetom niti mogućnost ostvarivanja prava na druge oblike materijalne podrške u vidu prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe pod uslovima i na način na koji je to pravo regulisano postojećim Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
   
  Također, današnjim amandmanom je skraćen i rok za primjenu ovog zakona, nakon što je Vlada ocijenila da je rok od tri mjeseca sasvim dovoljan za realizaciju neophodnih pripremnih aktivnosti.
   
  ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE 1,64 MILIONA KM OD
  NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
   
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1.644.307,21 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini. Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu. 
   
  Iznos od 1.411.492,73 KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija”. Za tri korisnika raspodjeljuje se 43.411,65 KM, a odnose se na program „Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja” (sigurne kuće). Iznos od 189.402,83 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa „Rad javnih kuhinja”, za 10 korisnika.
   
  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, a koji imaju obavezu da najkasnije do 31.12.2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
   
  Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu u naredne tri godine.
   
  Naime, Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, predviđeno je da se dio ovih prihoda raspodjeljuje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem finansiranja programa i projekta u oblasti socijalne zaštite.
   
  INFORMACIJA O PROVOĐENJU POSTUPKA NABAVKE VAKCINA
   
  Federalna vlada danas se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 14. do 21.7.2021. godine. Stručni tim Zavoda za javno zdravstvo FBiH je u ovom periodu razmotrio sve dostavljene ponude, ugovore i informacije u vezi nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana Federacije BiH. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti ovog stručnog tima, u svrhu nabavke vakcina protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH.
   
  U informaciji su dostavljeni i podaci o aktuelnom stanju u provedbi vakcinisanja protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Putem Zavoda do 19.7.2021. godine kantonima je administrirano ukupno 297.064 doze vakcina, od čega je prvom dozom vakcinisano 178.494, a drugom 118.570 građana. Informacija sadrži i predloženi plan distribucije vakcina za narednu sedmicu, tj. 26. i 27. juli ove godine, kada će Zavod za javno zdravstvo FBiH kantonima uputiti 115.370 doza vakcina.
   
  PREGLED NAPLATE POREZNIH PRIHODA I DOPRINOSA
   
  Vlada FBiH prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za juni 2021. godine i period 01.01. - 30.06.2021. godine.
   
  U pregledu je navedeno da je u junu ove godine ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 727,2 miliona KM, što je za 33,3 posto više u usporedbi sa istim mjesecom prošle godine. Na nivou kumulativa u periodu 01.01. - 30.06.2021. godine, ukupni prihodi po osnovu ovih kategorija iznosili su 3.826,3 miliona KM i za 10,5 posto su veći u odnosu na isti period prošle godine. Uporedujući s naplatom u prvoj polovini 2019. godine, periodom prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom periodu 2021. godini veće je za 3,5 posto ili za 128,8 miliona KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je skoro kod svake obuhvaćene kategorije prihoda.
   
  Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u junu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 297,2 miliona KM, što je za 57,2 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na nivourazini kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.365,2 miliona KM i veći su za 11,8 posto u odnosu na isti period 2020. godine.
   
  Poredeći šestomjesečne prihode od indirektnih poreza u ovoj godini s prvih šest mjeseci 2019. godine bilježi se pozitivan trend s rastom od dva posto.
   
  Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2021. godine iznosili su 28,9 miliona KM i veći su za 8,5 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na nivou kumulativa, u prvoj polovini 2021. godine ukupno naplaćeni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 212,3 miliona KM i veći su za 14,7 posto.
   
  Prihodi od poreza na dohodak u junu 2021. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 38,9 miliona KM i veći su za 18,1 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na razini kumulativa, ovi prihodi iznose 227,6 miliona KM i u usporedbi sa istim periodom 2020. godine veći su za 12,3 posto.
   
  Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u junu 2021. godine iznosila je 336,3 miliona KM i veća je za 23,4 posto u poređenju s junom prošle godine. Na nivou kumulativa, ukupno naplaćeni doprinosi za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 1.868,7 miliona KM i veći su za 9,2 posto u odnosu na isti period 2020. godine.
   
  U poređenju sa ostvarenjem iz istog perioda 2019. godine kumulativna naplata doprinosa u ovoj godini veća je za 4,7 posto.
   
  PODRŽANE INICIJATIVE O KREDITIMA EBRD-a
  ZA PROJEKTE KANTONA SARAJEVO
   
  Vlada Federacije BiH danas je podržala tri inicijative da se kreditnim zaduženjima kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekata „Adaptivno upravljanje saobraćajem” u iznosu do 7.000.000 eura, „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” u iznosu do 20.000.000 eura i „Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja” u iznosu do 10.000.000 eura.
   
  Prihvaćene su informacije o kreditima EBRD-a za realizaciju ovih projekata kao osnovu za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zaduženi su da u timove za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditima je Kanton Sarajevo.
   
  Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informacije o pregovorima, kao i tekst usaglašenih sporazuma o zajmu između BiH i EBRD-a.
   
  Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ove zaključke o podržanim inicijativama dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.
   
  DVIJE UREDBE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA
   
  Federalna vlada danas je donijela dvije komplementarne uredbe iz oblasti zaštite okoliša.
   
  Prva se odnosi na proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i na kriterije za obračun i plaćanje naknada. Njome su obuhvaćene gume, baterije i akumulatori, te ulja i vozila.
   
  Cilj donošenja ove uredbe je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja, očuvanje prirodnih resursa, razvoj savremenih tehnologija proizvodnje guma, baterija i akumulatora, ulja i vozila, uspostava optimalnih sistema upravljanja otpadnim gumama, baterijama i akumulatorima, uljima i vozilima, te doprinos razvoju privrede u segmentu upravljanja otpadom, kao i povećanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u ovoj oblasti.
   
  Obveznici izvještavanja su, na osnovu Uredbe, svi proizvodači, uvoznici i distributeri novih i polovnih proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebne kategorije otpada i dužni su se registrovati u informacioni sistem, te redovno u njega unositi podatke u propisanim rokovima.
   
  Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom za plasman guma na tržište Federacije BiH je 0,32 KM po kilogramu. Naknade za plasman baterija ili akumulatora se obračunavaju prema masi proizvoda koji se prvi put plasiraju na tržište FBiH, a koje se prijavljuje Fondu putem informacionog sistema, a iznose 0,22 KM za startere, 3,00 KM za prenosne baterije ili akumulatore i 0,26 KM za industrijske baterije i akumulatore. Koeficijent visine naknade za plasman  mineralnih i sintetičkih ulja i maziva za upravljanje otpadom iznosi 0,20 KM po litri. Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom za plasman motornih vozila iznosi 160 KM po toni vozila.
   
  Druga uredba utvrđuje način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslove za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) za gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila. Također, Uredbom se propisuju uslovi za dodjelu poticajnih sredstava.
   
  Naknade se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji tako prikupljena sredstva raspoređuje u odnosi 30 posto Federaciji BiH i 70 posto kantonima. Od sredstava koja pripadaju FBiH, 30 posto pripada Fondu, a ukoliko nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će biti raspoređivana kantonalnim budžetima.
   
  Federalni fond doznačena sredstva koja mu pripadaju raspodjeljuje tako da je pet posto namijenjeno za rad informacionog sistema upravljanja otpadom, 20 posto za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u FBiH i 75 posto za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada. Fond za zaštitu okoliša kantona 20 posto doznačenih mu sredstva raspodjeljuje za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom, a 80 posto za poticaje. Kada su u pitanju poticajna sredstva, Uredbom je propisano da se ista dodjeljuju sakupljaču u vidu finansijske pomoći, na temelju javnog konkursa koji se provodi jednom godišnje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, fondova za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš.
   
  Uredbe se počinju primjenjivati od 1.1.2022. godine.
   
  MIŠLJENJE O ZAKONU I IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
   
  Vlada FBiH dala je pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH. U mišljenju, koje je pripremilo Federalno ministarstvo pravde navedeno je da nema primjedbi na tekst zakona, te da se Prijedlogom zakona osigurava provedba člana 17. Okvirnog protokola iz Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka koji je BiH ratificirala 2008. godine, na način da Ombudsmeni postaju nadležni za obavljanje poslova preventivnog mehanizma za sprječavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kazni, a čime se ispunjava preporuka iz Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od 05.12.2019. godine. Također, uz saglasnost predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH usuglašen je model finansiranja koji osigurava finansijsku neovisnost institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH, čime se ispunjava preporuka Podkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacijskog komiteta NHRI (ICC).
   
  Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila izjašnjenje o inicijativi za izmjenu Zakona o osiguranju, koju je podnijelo Udruženje društava za osiguranje u FBiH. U izjašnjenju je navedeno da se prihvata inicijativa da se u ovom zakonu u članu 225. stav (3) riječ „pet” zamijeni s riječju „deset”, te da je u pripremi izmjena ovog zakona u skraćenom postupku s ciljem prolongiranja primjene odredbi koje se odnose na poslovanja društva za osiguranje koje nemaju sjedište u BiH.
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je utvrdila izjašnjenje o neprihvatanju inicijative za izmjenu Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, koju je podnijelo Udruženje društava za osiguranje u FBiH, kao i izjašnjenje o neprihvatanju inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Tuzlanskog kantona. U izjašnjenju je navedeno da su odredbe ovog zakona jasne i nedvosmislene.
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja utvrđeno je izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, koju je podnijela Inženjerska komora FBiH. Resorno ministarstvo na ovu inicijativu nema primjedbi. Navedeno je i da je predlagač Zakona zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adnan Efendić informisao radna tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da je u dopunu Zakona uvrstio i tekst „hortikulture i pejzažne arhitekture”.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Finansijsko-informatičke agencije za 2020. godinu.
   
  Usvojen je i izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period januar-juni 2021. godine, kao i kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju” (ESP) za period 01.04. - 30.06.2021. godine.
   
  Vlada FBiH prihvatila je tabelarni pregled preporuka iz Nacrta izvještaja o finansijskoj reviziji izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu s Komentarima svih federalnih ministarstava u vezi s preporukama iz Nacrta izvještaja, koji će se dostaviti Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH.
   
  Vlada FBiH prihvatila je inicijativu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2021. godinu, u svrhu osiguranja dodatnih sredstava za potrebe kontinuirane provedbe vakcinacije.
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić.