271. sjednica Vlade FBiH

 • 24.06.2021.


 •  
  271. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  OPĆINAMA I GRADOVIMA 30 MILIONA KM
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke, ukupno vrijedne  30.000.000 KM, na ime transfera drugim razinama vlasti u FBiH.
   
  Prva odlukom utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2021. godinu kroz tekući transferi drugim razinama vlasti, općinama i gradovima, u iznosu od 10.000.000  KM.
   
  Ova sredstva u iznosu će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.
   
  Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvješćivanja o utrošenim sredstvima.
   
  Druga odluka odnosi sa na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, a namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima.
   
  Ova sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za financranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti.
   
  To su putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta).
   
  Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja, a sreedstva mogu biti namijenjena za financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
   
  Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, objaviti javni poziv  za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa. Kriteriji za dodjelu sredstava će biti utvrđeni u tekstu javnog poziva, kojeg će utvrditi Vlada FBiH i koji će biti objavljen na njenoj web stranici i u dnevnim novinama.
   
  INFORMACIJA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH O NABAVCI VAKCINA
   
  Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu 16. do 22. juna 2021. godine
   
  Zavod je prezentirao Vladi glavne aktivnosti provedene u ovom periodu, poduzete radnje na pripremi i realizaciji ugovora za nabavku vakcina za potrebe građana Federacije BiH direktnim putem.
   
  Vlada se upoznala i o detaljnim informacijama o broju doza vakcina koje su dosad pristigle u FBiH, te planiranim novim nabavkama.
   
  U informaciji je, pored ostalog, navedeno da je u FBiH do 22.6.2021. stiglo ukupno 280.907 doza vakcine.
   
  AKCIONI PLAN ZA INOVACIJE U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
   
  Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima Federacije BiH za period 2021.-2023.godina.
   
  Ovaj dokument je izrađen uz učešće najvažnijih relevantnih zainteresovanih strana iz FBiH, a definiše četiri specifična područja intervencije na osnovu analize trenutnih snaga i izazova inovacionog sistema u FBiH. Održane su dvije radionice s predstavnicima ključnih institucija (razvojne agencije, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i ostale poduzetničke potporne institucije) da bi bila identifikovana područja intervencije kao i ključne aktivnosti za definisana područja. Značajna podrška je dobivena i od Privredne/Gospodarske komoreFBiH koja je organizovala i analizirala istraživanje unutar realnog sektora s pitanjima vezanim za inovacijske izazove i zahtjeve za inovacijama u FBiH.
   
  Akcioni plan je struktuiran kroz četiri poglavlja. Prvo daje opis osnovnog razumjevanja „inovacija“ i značaja podrške izgradnji kapaciteta za inovacije, odnosno značaja inovacija za kreiranje rasta, konkurentnosti i za unapređenje dugoročno održivog razvojnog puta. Drugo poglavlje pruža pregled i mapiranje ključnih relevantnih zainteresovanih strana inovacionog sistema u ovom trenutku, te trenutnog stanja i izazova u inovacionom sistemu na različitim nivoima. U trećem je dat sam plan s područjima intervencije i konkretnim aktivnostima, a četvrto poglavlje pruža okvir za praćenje implementacije inovacionog plana.
   
  Ovaj akcioni plan je povezan i sa Strategijom razvoja FBiH za 2021-2027. godinu.
   
  Na osnovu nalaza i razmišljanja zainteresovanih strana, definisana su četiri područja intervencije (kroz ukupno 13 aktivnosti) za konkretnu implementacijsku orijentaciju. To su dizajniranje i testiranje vaučer šeme za inovacije i ozelenjavanje malog i srednjeg poduzetništva, zatim promoviranje konkretnih mrežnih platformi, jačanje inovacione infrastrukture, te povećavanje uključenosti u programe EU i zapadnog Balkana radi boljeg korištenja EU mreža za učenje, kao i raspoloživih sredstava.
   
  Provedba Akcionog plana trebalo bi da bude prioritet svih nivoa vlasti u FBiH, a podrška inovacijama mora se zasnivati i na finansijskoj i tehničkoj pomoći, kao i na stvaranju snažnog ekosistema za preduzeća. Implementacija Akcionog plana, biće finansirana iz budžeta FBiH i međunarodnih projekata, ovisno o njihovoj dostupnosti.
   
  O IZRADI ENERGETSKE STRATEGIJE FBiH
   
  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizovanim aktivnostima vezanim za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015-2035., s projekcijom na 2050. godinu, te dala prethodnu saglasnost na projektni zadatak za njenu izradu.
   
  Resorno federalno ministarstvo zaduženo je da nastavi aktivnosti na pokretanju otvorenog postupka javnih nabavki usluge izrade Energetske strategije, te da nakon toga i odabira izvodača informiše Vladu.
   
  Nakon što je Vijeće ministara BiH 2018. godine donijelo Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine, stvorene su pretpostavke za implementaciju projekata koji će se finansirati u okviru IPA i WBIF fondova, kao i od strane drugih međunarodnih finansijskih institucija.
   
  Energetska strategija FBiH treba da potvrdi opredjeljenje Federacije BiH u pravcu državnog opredjeljenja BiH za preduzimanjem svih neophodnih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje ustavnosti i zakonitosti, funkcionisanje pravne države i razvoj duštvenih odnosa, kako bi bili zadovoljeni uslovi neophodni za integraciju BiH u Evropsku uniju.
   
  Kako je obrazloženo, zbog protoka vremena od 2015. do 2021. godine i novih okolnosti koje su se desile u energetskoj politici EU, neophodno je izraditi novi projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2022-2035., sa osvrtom na 2050. godinu.
   
  Vodeći računa o međunarodnim obavezama BiH i smjernicama energetske politike EU, obavezama proisteklim iz potpisanog Sporazuma o Energetskoj zajednici kao ključnog dokumenta, a s ciljem razvoja unutrašnjeg, kao i regionalnog tržišta, Federacija BiH je opredijeljena za tranziciju energetskog sektora i smatra ga bazom sveukupnog, održivog i dugoročno stabilnog razvoja FBiH i BiH.
   
  Energetsku strategiju FBiH izrađuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, predlaže je Vlada FBiH, a donosi Parlament FBiH.
   
  UDRUŽENJIMA POTROŠAČA 35.000 KM
   
  Federalna vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za podršku udruženjima potrošača, a utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu trgovine. Od ukupnog iznosa od 35.000 KM, za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača namijenjeno je 20.000 KM, a 15.000 KM za aktivnosti informisanja i savjetovanja potrošaća.
   
  Izbor korisnika i raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja potrošača
   
  UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE
   
  Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.
   
  U obrazloženju je navedeno da je aktuelni Zakon o zaštiti prirode donesen s ciljem institucionalnog uređenja sektora zaštite prirode i izrade podzakonskih propisa, kako bi u što većoj mjeri bio usklađen s legislativom Evropske unije, a što je i postignuto u 90 posto teksta ovog zakona.
   
  Medutim, u toku njegove primjene pojavile su se brojne prepreke na terenu zbog nepreciznih i nedorečenih odredbi, pa je ocijenjeno da je potrebno izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona.
   
  One su predložene u svim odredbama u kojima postoje nejasnoće za pravilnu primjenu u praksi. Usvajanjem izmjena i dopuna, stvaraju se pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu Zakona u praksi.
   
  Pored toga, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dobilo nekoliko inicijativa nadležnih organa uprave za reviziju Zakona, te od relevantnih inspektorata.
   
  Među brojnim novinama koje donose izmjene i dopune Zakona je i brisanje pojma "Crvena knjiga", a razlog je preporuka Međunarodne unije za zaštitu prirode da stepen ugroženosti vrsta treba procjenjivati tzv. crvenim listama, a da sredstva koja bi bila utrošena za izradu crvene knjige budu preusmjerena u monitoring vrsta. Ovo je u Federaciji BiH i urađeno 2014. godine donošenjem Crvene liste ugroženih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva.
   
  Novo je i to da su uslovi zaštite prirode sastavni dio ugovora o koncesiji koji se moraju obnavljati svake dvije godine. Pored toga, dodana je i odredba da je koncesionar dužan pridržavati se uslova zaštite prirode i provoditi mjere zaštite u skladu sa ovim zakonom.
   
  DONESENE DVIJE UREDBE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA
   
  Vlada FBiH danas je donijela dvije uredbe iz oblasti zaštite okoliša.
   
  U prvom slučaju je riječ o Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu koju izdaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ili kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš.
   
  Pogoni i postrojenja za koje okolinsku dozvolu izdaju Federalno, odnosno kantonalna ministarstva, utvrđena su u dva priloga koja čine sastavni dio ove uredbe.
   
  Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na istraživačke i razvojne aktivnosti ili testiranje novih proizvoda i procesa za koje se, u smislu Zakona o zaštiti okoliša, ne izdaje okolinska dozvola.
   
  Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna okolinska dozvola, nadležni organ će pri izdavanju drugih potrebnih dozvola (vodni akti, urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i dr.) utvrditi da li su ispunjeni zahtjevi zaštite okoliša, koji predstavljaju opće obaveze operatera i koje treba ispuniti tokom izgradnje, rada, održavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.
   
  Ukoliko se jedan zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dostavlja za više pogona i postrojenja na istoj lokaciji kada njima upravlja isti operater, ili ukoliko zahtjev podnosi više operatera za pogone i postrojenja koja čine tehnološku cjelinu, za postupanje po takvim zahtjevima nadležno je Federalno ministarstvo.
   
  Donesena je i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš.
   
  Sastavni dio ove uredbe su prilozi s projektima za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš, te s projektima za koje Federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš.
   
  Prilikom određivanja da li će se za projekte provoditi procjena uticaja na okoliš, Federalno ministarstvo odlučuje na osnovu informacija iz zahtjeva dostavljenog na Uredbom propisanom obrascu, te kriterija koji, također, čine sastavni dio ovog propisa.
   
  ANEKSOM PRODUŽITI UGOVORE NA JOŠ DESET GODINA
   
  Usvojivši informacija o zaključenim ugovorima o zakupu i uspostavi prava služnosti na  šumskom zemljištu u vlasništvu države, Vlada FBiH je ovlastila federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da zaključi anekse ugovora o zakupu i uspostavi prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države na period od deset godina.
   
  Aneksom ugovora bit će ostavljena mogućnost da naknada za zakup i uspostavu prava služnosti može biti plaćena jednokratno za cijeli period trajanja ugovora.
   
  Prema obrazloženju, legislativa iz oblasti građenja propisuje obavezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za zemljište na kome se grade/postavljaju građevinski objekti. U tu svrhu, Vlada FBiH je, na osnovu Zakona o Vladi FBiH i Uredbe o šumama donijela Odluku o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti. Na toj osnovi je zaključeno 58 ugovora o zakupu i uspostavi prava služnosti, koji ističu u drugoj polovini 2021. godine. Prihod od ovih ugovora na godišnjem nivou iznosi oko 88.000 KM i uplaćuje se u budžet FBiH. Dakle, za desetogodišnji period trajanja ugovora uplaćeno je ukupno 880.000 KM
   
  S obzirom da razlozi zbog kojih su ugovori zaključeni nisu prestali postojati nakon isteka ugovora, odnosno da pravne i fizičke osobe s kojima su ugovori zaključeni namjeravaju obavljati aktivnosti i dalje, potrebno je bilo produžiti period na koji su ugovori zaključeni, odnosno sa ugovaračima zaključiti anekse ugovora.
   
  IZVJEŠTAJI, INFORMACIJE, OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je prihvatila konsolidovani izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, kao i izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu. Također, prihvaćene su i izmjene i dopune finansijskih planova ovog zavoda i Fonda solidarnosti za 2021. godinu. Konačne odluke o ovim dokumentima donijet će Parlament FBiH.
   
  Danas je prihvaćen prijedlog da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije bude nosilac izrade novog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, a da Vlada Federacije BiH formira interresornu radnu grupu sastavljenu od predstavnika ovog, te federalnih ministarstava prostornog uređenja i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovo je zaključeno nakon što je Vlada razmotila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona kojeg su u parlamentarnu proceduru uputile poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Majra Dautbegović i delegatkinja u Domu naroda Alisa Hajdarović.
   
  Cestama Federacije BiH je, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen ulazak u posjed nekretnina prije isplate za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce.
   
  Donesena su i tri rješenja o ulasku u posjed nekretnina prije isplate za nekretnine ekproprisane rješenjima Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla.
   
  Prihvativši izvještaj o radu Intersektorske komisije koju je osnovala 28.8.2020. godine, Federalna vlada je danas naložila svim ministarstvima i tijelima da izvrše analizu propisa iz svoje nadležnosti, te da bez odlaganja pristupe njihovom usklađivanju s potrebama gluhih i nagluhih osoba, a na osnovu Zakona donesenog na nivou Bosne i Hercegovine.
   
  Vlada je usvojila izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu.
   
  Danas je prihvaćena informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period januar - mart 2021. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, te objavljena na internet stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Federalno ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zaduženi su da preuzmu organizacione i sve radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičnog plana ovog zakona.
   
  Vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima na gašenju požara u Rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“, RMU „Banovići“ d.d. Banovići za period od 21.4. do 14.6.2021. godine.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Skupštini Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada FBiH je dala prethotne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Amera Kape, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
   
  Federalna vlada je izmjenom postojećeg Rješenja za člana Federalnog štaba civilne zaštite imenovala Sinišu Skočibušića.
   
  Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Amelu Mikulić (ArcelorMittal Zenica d.o.o), Jasminu Pašić (RMU Banovići d.d. Banovići), Zerinu Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Halku Balavca (Energopetrol d.d. Sarajevo), Dijanu Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo), Jadranka Puljića (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo) i Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d Sarajevo).