24. sjednica Vlade FBiH

 • 12.09.2007.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

  Osnovni razlog zbog kojeg je Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima jeste njegovo usaglašavanje sa odredbama Zakona o porezu na dohodak.

  Naime, zbog uvođenja novog sistema oporezivanja u FBiH, oporezivanje plaća vrši se jedinstveno s obračunom i plaćanjem doprinosa. Na taj način doprinosi i porezi postaju integralni dio sistema opterećenja plaća, a ostvareni prihodi po oba osnova imaju status direktnih poreza, odnosno javnih prihoda. Radi omogućavanja nesmetane primjene dva zakona, neophodno je njihovo usaglašavanje i istodobno stupanje na snagu.

  Danas utvrđenim izmjenama i dopunama definirana je plaća svih oblika organizovanja i svih kategorija zaposlenika u privrednom sektoru u svrhu oporezivanja, odnosno direktnog opterećenja plaćanjem poreza i doprinosa, i to jedinstveno u oblasti doprinosa, dohotka i općih propisa iz oblasti rada. Definirana je plaća u sistemu obveznika poreza na dohodak, poduzetnička plaća u sektoru samostalne djelatnosti obveznika koji plaćaju porez na dobit, te prosječna plaća koja služi kao osnovica za obračun obaveza na plaću.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIÈKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA U FBiH

  Aktualnim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH, odnosno njegovim ranijim izmjenama i dopunama, ukinute su turističke zajednice općina, što je u praksi rezultiralo nezainteresiranošću jedinica lokalne samouprave za provedbu ovog zakona i do njihova skidanja odgovornosti za stanje u ovoj oblasti.

  Stoga je Vlada FBiH danas utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH, čime se, osim na federalnoj i kantonalnim, turističke zajednice utemeljuju i na razinama grada, odnosno općine. Na ovaj način je uvažena inicijativa općina, gradova i članova turističkih zajednica u dijelovima FBiH u kojima je razvijena turistička djelatnost.

  U gradskoj, odnosno općinskim turističkim zajednicama članstvo je obvezno za sve pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod kroz ugostiteljsku i turističku, odnosno s turizmom povezanu djelatnost. Izmjenama i dopunama Zakona preciziran je rad turističkih zajednica, kao i to da njihove predsjednike, ovisno o razini na kojoj djeluju, imenuju federalni, odnosno kantonalni ministar, te načelnik općine i gradonačelnik. Novopredloženim izmjenama i dopunama je, također, ranija nadležnost za oblast turizma s Federalnog ministarstva trgovine prenesena na Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

  Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema kojem pravo na dodjelu zamjenskog stana nema bivši vlasnik kojem je za nacionalizovani stan isplaćena naknada u skladu sa zakonom, ili su mu u zamjenu za nacionalizovani stan date druge stvari i prava.

  To pravo nema ni bivši vlasnik kojem je stan oduzet na temelju presude zbog kaznenog djela protiv ratnog i humanitarnog prava, ukoliko je stan stečen izvršenjem tog kaznenog djela. Također, nema ga ni bivši vlasnik koji je za nacionalizirani stan obeštećen na temelju međudržavnih ugovora, kao ni onaj koji je stanarsko pravo stekao na stanu u državnom vlasništvu na teritoriji država nastalih iz bivše SFRJ, ili je stan otkupio u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAÆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA

  Na inicijativu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBH danas je utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

  Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, donesenom 2005. godine, propisan je i način na koji općina raspolaže stanovima čiji su vlasnici privatizirana preduzeća, te da te stanove dodjeljuje osobama čije je pravo utvrđeno posebnim zakonom o restituciji, te drugim osobama.

  Kako zakon o restituciji još nije donesen, a postoji potreba dodjele zamjenskih stanova bivšim vlasnicima nacionalizovanih stanova, danas utvrđenim izmjenama i dopunama utvrđena je primjena člana 47. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ovim se reguliše pitanje davanja zamjenskih stanova bivšim vlasnicima nacionalizovanih stanova.

  STATUT OBRTNIÈKE KOMORE FEDERACIJE BiH

  Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Statut Obrtničke komore Federacije BiH, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci ove komore, prava, obaveze i odgovornost njenih članova, oblici organizovanja i rada, kao i saradnja sa vlastima u FBiH i sa obrtničkim komorama u općinama i u inostranstvu, javnost rada, informiranje i način finasiranja Komore.

  Èlanovi Komore su, po zakonu, obrtnici sa područja Federacije, a u članstvo se mogu uključiti i trgovačka i gospodarska društva kao i druge pravne i fizičke osobe na dobrovoljnoj bazi.

  Sjedište Komore je u Mostaru. Njeni su osnovni zadaci promoviranje i unapređivanje ove djelatnosti kroz organizaciju nastupa obrtnika na sajmovima u zemlji i inostranstvu, informiranje o ovoj djelatnosti šire javnosti, te aktivnosti na razvoju ovih komora po kantonima. Ona zastupa obrtnike pred tijelima FBiH i učestvuje u radu odbora i povjerenstava Parlamenta FBiH i koordinacija Vlade FBiH.

  Komora sarađuje i sa znanstvenim, istraživačkim, obrazovnim i drugim organizacijama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u proizvodnji i poslovanju obrtnika. Komora ima Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor i predsjednika.

  Kantonalne obrtničke komore su dužne svoje statute i ostale akte uskladiti sa Statutom obrtničke komore FBiH.

  IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA PIO/MIO U 2006. GODINI

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, dala pozitivno mišljenje na Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u prošloj godini, uz dopunu da se u Izvještaju o finansijskom poslovanju uključe kvalitetnije analize koje ukazuju, posebno, na rashode kao što su troškovi bruto plaća, naknada i doprinosa.

  U ovom je periodu Zavod ostvario pozitivan finansijski rezultat od 25,87 miliona konvertibilnih maraka, što je razlika između ostvarenih prihoda i rashoda. Ukupni su prihodi iznosili oko jedne milijarde KM, u šta spadaju i grantovi Vlade FBiH od 20 miliona KM. Bez njih su prihodi iznosili 982 miliona KM i za 15,11 posto su veći od ostvarenih u 2005. godini, a u odnosu na plan veći su za 2,41 posto. U strukturi prihoda 96,71 posto čine prihodi od doprinosa, koji su u odnosu na godinu ranije uvećani za 13,91 posto. U ovom su periodu rashodi iznosili nešto više od 977 miliona KM i za 12,47 posto su veći od rashoda iz 2005. godine.

  Za isplatu penzija utrošeno je 913,2 miliona KM, što je 93,65 posto od plana. Prosječna penzija iz redovne isplate za decembar 2006. godine je iznosila 256,92 KM, što je povećanje za 14,5 posto u odnosu na decembar iz 2005. godine. Od januara do kraja maja penzije su isplaćivane po koeficijentu 1,21, od juna do kraja novembra po koeficijentu 1,31, a u decembru on je iznosio 1,35. Ukupan broj korisnika penzija je u decembru bio 314.462, što je za 2,54 posto više od broja iz decembra 2005. godine. Minimalnu penziju od 189 KM je primalo 114.631 penzioner (36,45 posto od njihovog ukupnog broja), a najvišu od 1.164,14 KM primilo je 340 penzionera (0,108 posto). Na ime vojnih mirovina ostvarenih po Uredbi o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika isplaćeno je 29,311 miliona KM, što sa doprinosom za zdravstveno osiguranje ukupno iznosi gotovo 30 miliona KM. Ukupne obaveze Vlade FBiH za ove namjene od momenta primjene Uredbe (31.12.2006.) iznose 62,7 miliona KM

  U ovom periodu Nadzorni odbor imao je niz aktivnosti i na planu evidetiranja, praćenja i iznalaženja najboljih rješenja za imovinu Federalnog zavoda penzijskog/mirovinskog i invalidskog osguranja. Njena procijenjena vrijednost, bez hotela “Neum”, iznosi 129,6 miliona KM, od čega se 91,6 miliona odnose na domove i hotele (bez “Neuma”), 34,4 miliona na poslovne prostore, 18,7 miliona na stanove i 11,9 miliona na objekte koje koriste udruženja penzionera.

  Među problemima sa kojima se u radu susreću u Federalnom zavodu su i dvije baze podataka od kojih je ona u Mostaru u sastavu Zavoda, a ona u Sarajevu posluje samostalno i za obradu podataka uzima naknadu. Ovakva dvojnost negativno utiče na efikasnost u radu, a prema nalazima Ureda za reviziju Budžeta FBiH, takav je rad veoma rizičan. U razrješavanju ovog problema Nadzorni odbor traži pomoć Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade FBiH.

  O RADU POVJERENSTVA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE

  U prvoj polovici ove godine Povjerenstvo za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, kako se navodi u danas usvojenom Izvješću s kojim se upoznala Vlada FBiH, održalo je devet sjednica na kojima su razmatrana 43 zahtjeva za preispitivanje odluka CRPC-a.

  Od tih zahtjeva, usvojeno je sedam, odbačeno ili odbijeno 29, za šest je tražena dopuna dokumentacije, a jedan predmet, koji nije u nadležnosti Povjerenstva, vraćen je u Arhiv BiH.

  S 30.6.2007. godine Povjerenstvu je ostalo na rješavanju 30 zahtjeva za ponovno razmatranje odluka CRPC-a, te 103 predmeta koja je poslao Arhiv BiH.

  IZMIJENJENA I DOPUNJENA ODLUKA O ORGANU ZA PRODAJU STANOVA U IME VLADE FBiH

  Federalna vlada danas je dopunila i izmijenila Odluku iz 1998. godine o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije BiH, uskladivši je tako sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

  Novina u Odluci je što su njome, osim stanova bivših Skupštine RBiH, Izvršnog vijeća RBiH, Predsjedništva RBiH, kao i stanova organa čija je kupovina finansirana iz budžeta RBiH, sada obuhvaćeni i stanovi na kojima su pravo raspolaganja imali bivša JNA, SSNO i prijašnje Federalno ministarstvo odbrane.

  Danas je Federalna vlada zadužila Stručnu službu organa i tijela Federacije BiH da joj, za iduću sjednicu, dostavi popis svih nekretnina kojima upravlja u ime Vlade FBiH.

  REBALANS PLANA I PROGRAMA DIREKCIJE CESTA FBiH

  Nakon što je donijela Odluku o prihvatanju Rebalansa plana i programa JP Direkcija cesta FBiH za 2007. godinu, te razmotrila primjedbe što ga je na ovaj dokument dalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Vlada FBiH dala je ovom ministarstvu punu potporu u aktivnostima koje poduzima s ciljem unaprjeđenja stanja u oblasti cesta i funkcioniranja Direkcije cesta FBiH.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija danas je zaduženo da ponovo zatraži izjašnjenje Direkcije cesta FBiH o realizaciji ranijih zaključaka Federalne vlade i o tome izvijesti Vladu. Ovo ministarstvo će, također, intenzivirati aktivnosti na usuglašavanju Nacrta zakona o cestama i dostaviti ga Vladi na razmatranje.

  Nadzorni odbor i Upravu Direkcije cesta Federalna vlada zadužila je da analiziraju stanje funkcioniranja i realiziranja planova i programa, te odluka i zaključaka Vlade FBiH.

  Do rebalansa je došlo zbog povećanja prihoda od 11,53 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva usmjerena su na vanredno održavanje cesta, sanaciju asfaltnih kolovoza, klizišta i škarpi, te na poboljšanje sigurnosti prometa.

  PRODUŽENJE PROJEKTA SITAP

  Nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je dala saglasnost za produženje Projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju (SITAP) do 30. juna iduće godine. Ocijenjeno je da je produženje ovog projekta za pola godine neophodno da bi se sprovele dodatne aktivnosti ključne za reformu u ovoj oblasti.

  U tom će se razdoblju realizovati nove aktivnosti vezane za bolnički informacioni, DRG sistem, penzijsko-invalidski sistem u okviru kojeg se treba dati podršku Komisiji za izradu strategije penzijske reforme i komisiji za uspostavu jedinstvenog sistema prikupljanja doprinosa.

  Za ove će namjene Vlada u Budžetu za 2008. godinu izdvojiti dodatna sredstva za sufinansiranje projekta u vrijednosti od 65 hiljada dolara.

  FINANCIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom odobrava transfer iz federalnog proračuna 502.500 konvertibilnih maraka namijenjenih sufinanciranju Fondacije Srebrenica-Potočari za prva tri kvartala ove godine.

  Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova je odobreno izdvajanje 350.000 KM radi nabavke registracijskih pločica i prometnih dozvola.

  Vlada Federacije BiH danas je odobrila izdvajanje iz ovogodišnjeg proračuna 160.075 KM namijenjenih pokriću troškova zamjene federalnih obilježja. Ukupna suma će, u različitim iznosima, biti raspoređena na 16 federalnih ministarstava i drugih federalnih institucija koje su, dosad, iskazale potrebe za pokrićem troškova zamjene federalnih obilježja.

  Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Plana utroška sredstava za prostorno planiranje za 2007. godinu Federalnom ministarstu prostornog uređenja.

  Prvobitnom odlukom utvrđeni iznos od 1.670.000 konvertibilnih maraka zamjenuje se iznosom od 500.000 KM. Ostatak od 970.000 KM vraća se u tekuće rezerve federalnog proračuna, s tim da se koriste za plaćanje preuzetih obveza po Ugovoru za izradu Digitalnog orto-foto plana FBiH prema dinamici izvedenih radova.

  Današnjom Odlukom Vlade FBiH je iz ovogodišnjeg Budžeta izdvojeno 400 hiljada konvertibilnih maraka za finansiranje spomen-obilježja poginulim borcima Armije BiH.

  Iz ovih će se sredstava sa 60 hiljada KM finansirati izgradnja Centralnog spomen-obilježja u Zavidovićima, po 55 hiljada KM je odobreno za šehidsko mezarje u Vitezu i šehidsko mezarje “Stari Grad” u Srebrenici, 50 hiljada KM za obilježje generalu Alagiću u Sanskom Mostu, 45 hiljada za šehidsko mezarje u Travniku, 40 hiljada KM za spomen-obilježje Izetu Naniću u Bužimu, 35 hiljada za spomen-obilježje u Zenici, a po 30 hiljada KM za spomen-obilježja u Drežnici i na području Mostara.

  Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava izdvajanje iz budžeta za 2007. godinu 230 hiljada KM za finansiranje spomen obilježja-poginulim braniteljima HVO.

  Za spomen-obilježja na području Fojnice i Livna izdvojiće se iz odobrenih sredstava po 30 hiljada KM, na području Èitluka 25 hiljada KM, po 20 hiljada KM za obilježja u općinama Kupres, Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Neum i Mostar, 10 hiljada za obnovu spomen-obilježja u Kreševu i pet hiljada KM za završetak spomen-obilježja u Busovači.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Na traženje Ministarstva civilnih poslova BiH da dostavi ime kandidata iz FBiH za poziciju stalnog predstavnika BiH pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, Federalna vlada ponovo je predložila direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda Enesa Sarača. Ovo je urađeno nakon analize dosadašnjeg rada Enesa Sarača koju je podnio federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

  Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim se predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva u Upravnom odboru Kliničke bolnice Mostar Bajro Sarić razrješava dužnosti. Ovo je urađeno na zahtjev Bajre Sarića koji iz članstva u ovom Upravnom odboru istupa zbog sukoba interesa, budući da je imenovan za direktora RMC “Dr. Safet Mujić” iz Mostara. Do okončanja postupka imenovanja novog člana UO Kliničke bolnice Mostar Vlada je na rok od 60 dana na ovu funkciju imenovala ispred Federalnog ministarstva zdravstva Nermina Avdića.

  Danas je doneseno Rješenje kojim je imenovana Komisija za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora 5c. U ovom stručnom tima su Erdal Trhulj, Sanela Halilović, Esad Osmanbegović, Amra Smailagić, Velimir Didak, Tomislav Vladić i Dragan Miovčić.

  Na zahtjev UN-ovog Odjeljenja za mirovne operacije, Federalna vlada danas je dala saglasnost da se Mirsad Smajić, policajac iz Unsko-sanskog kantona, uputi, kao član bosanskohercegovačkog kontingenta, u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji.

  * * *

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati.