21. sjednica Vlade FBiH

 • 22.08.2007.
 • STAROSNA PENZIJA POD POVOLJNIJIM UVJETIMA ZA PRIPADNIKE BIVŠE VOJSKE FBiH I DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE BIVŠEG FMO

  Vlada FBiH je danas, na sjednici u Sarajevu, u skladu sa dogovorom sa predstavnicima boračkih udrušenja, usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

  Izmjenama je obuhvaćen prvi član Uredbe kojim se precizira da se prava iz Uredbe odnose na otpuštene pripadnike bivše Vojske FBiH, pripadnike bivše Vojske FBiH kojima nije produžen ugovor o službi u Oružanim snagama BiH i službenike i namještenike bivšeg FMO koji nisu raspoređeni na poslove i zadatke u Ministarstvo odbrane BiH, jer je ova kategorija u prvobitnoj Uredbi izostavljena. Pored toga, precizirano je vremensko razdoblje u kojem su otpušteni pripadnici bivše Vojske FBiH, odnosno nije im produžen profesionalni ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja (prema propisima koji su važili u vrijeme kada su otpušteni) a koji po Uredbi stiču pravo na starosnu penziju (od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani FBiH 27.8.1996. do dana stupanja na snagu ove uredbe).

  Ovo pravo imaju i službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, a zbog prekobrojnosti nisu raspoređeni na nove poslove i zadatke u Ministarstvo odbrane BiH, ratni vojni invalidi iz bivše Vojske FBiH, ako su na dan stupanja na snagu ove uredbe imali status profesionalnog vojnog ili civilnog lica na službi u OS BiH ili status službenika i namještenika u Ministarstvu odbrane BiH. Ova lica stiču pravo na starosnu penziju ako su u godini u kojoj su otpušteni, odnosno nisu raspoređeni napunili, odnosno pune 40 godina života i ako u trenutku otpuštanja ili prestanka radnog odnosa imaju najmanje 20 godina penzijskog staža, od čega tri godine (muškarci), odnosno dvije (žene) efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

  Dopunama je, također, predviđeno da pravo na prijevremenu starosnu penziju ostvare dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav 3. (I grupe) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, zatim generali, brigadiri i vojne starješine koji su u ratu obavljali dužnost i to komandanta u jedinicama ranga bataljona istog ili višeg ranga, načelnika štaba i zamjenika komandanta u jedinicama ranga brigade istog ili višeg ranga i to najmanje 12 mjeseci (neovisno je li to bilo u kontinuitetu), bez vremenskog ograničenja koje važi za druge kategorije. Ova lica stiču pravo na starosnu penziju bez obzira na godine ostvarenog penzijskog staža i godina života.

  Pravo na penziju stiču i invalidi II kategorije ograničeno radno sposobni iz bivše Vojske FBiH, kojima je navedena invalidnost utvrđena od strane nadležnog organa u FBiH do dana stupanja na snagu ove Uredbe, i ako su na dan stupanja na snagu ove Uredbe imali status profesionalnog vojnog ili civilnog lica u OSBiH. Ova lica stiču pravo na starosnu penziju ako imaju tri godine (muškarci), odnosno dvije godine (žene) efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju, bez obzira na godine penzijskog staža i godina života.

  Prava po ovoj Uredbi mogu ostvariti i oni koji su dobili donacije ili otpremnine u visini od 6.000 KM i to otpušteni pripadnici Vojske FBiH, ako su otpušteni iz razloga racionalizacije i smanjenja brojnog stanja u bivšoj Vojsci FBiH, aktivni pripadnici bivše Vojske FBiH kojima je produžen profesionalni ugovor i državni službenici i namještenici bivšeg FMO ako im je otpremnina isplaćena zbog prekobrojnosti.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAÈUNA FBiH ZA 2007. GODINU

  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2007. godinu, utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade i poslat u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, polazi od prioritetne potrebe povećanja sredstava, sukladno raspoloživim resursima, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

  Rebalansirani proračun iznosi 1.502,4 milijuna konveritibilnh maraka. Projekcijom izmjena i dopuna proračuna za 2007. godinu došlo je do povećanja rashoda i izdataka u odnosu na objavljeni proračun u iznosu od 66,4 milijuna KM (povećanje četiri posto). U odnosu na proračun za 2006. godine, ukupno povećanje proračuna iznosi 361,9 milijuna KM, odnosno 24,2 posto.

  Među najbitnijim izmjenama u proračunu su transferi za osobe s invaliditetom, za raseljene osobe i povratnike, za invalidnine. Povećani su i transferi za sport i kulturu od značaja za FBiH, za razvoj poduzetništva i obrta, za deminere, za financiranje obrazovanja i rekonstrukciju škola, za zaštitu okoliša od značaja za FBiH, za oblast znanosti i znanstevnih institucija od značaja za FBiH.

  Uz ostalo, sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije i pripremne radove za izgradnju marine u Neumu.

  Zaključeno je da premijer i zamjenici premijera, prije slanja ovog dokumenta u Parlament FBiH, usklade tekst sa prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave.

  MJERE ZA STABILIZIRANJE STANJA NA TRŽIŠTU ŽITARICA

  Nakon što je razmotrila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o aktualnom stanju u prizvodnji pšenice, pšeničnog brašna i kukuruza, Vlada FBiH je donijela Program mjera za razdoblje 2007/2008. godina, čiji je cilj zaštita mlinsko-pekarske industrije i potrošača.

  Među kratkoročnim mjerama, Vlada FBiH podržava dogovor s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije o moratoriju na cijene u sljedećih 30 dana, kao prvu i interventnu mjeru.

  U cilju upravljanja ovim programom, osniva se Koordinacijsko tijelo kojeg čine predstavnici Vlade FBiH (odnosno federalnih ministarstava financija, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te trgovine) i predstavnici mlinsko-pekarske industrije.

  Premijer FBiH će s kantonalnim premijerima dogovoriti provođenje mjera iz ovog programa i zajednički plan djelovanja.

  Vlada FBiH pokreće kod Vijeća ministara BiH inicijativu za smanjenje carine na pšenicu s pet na nula posto, ili poduzme druge fiskalne mjere.

  Programom su obuhvaćene i tri dugoročne mjere. Prvom se zadužuju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo prostornog uređenja da Vladi FBiH predlože poticajne mjere za povećanje procenta korištenja obradivog zemljišta u FBiH, kao trajne mjere za povećanje vlastite proizvodnje žitarica.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike permanentno će pratiti posljedice i utjecaj kretanja cijena na tržištu na socijalno ugrožene kategorije građana i Vladi predložiti mjere.

  U slučaju nepoštivanja ovih mjera, Federalna vlada će u potpunosti iskoristiti svoje zakonske mogućnosti kontrole cijena i inspekcijske nadležnosti.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, također, donijela tri odluke s ciljem stabiliziranja tržišta žitarica, te operacionaliziranja mjera iz Programa.

  Prvom odlukom je Federalna direkcija robnih rezervi zadužena da, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, Federalnim ministarstvom trgovine i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od pet dana i po skraćenoj proceduri sačini model nabavke 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza.

  Ista direkcija je, drugom odlukom, zadužena da intervenira s 15.000 tona žita kojima raspolaže Vlada FBiH putem partnera iz mlinsko-pekarske industrije s kojima je dogovoren moratorij na cijene.

  Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom FBiH za 2007. godinu. Na ovaj način je dosadašnji poticaj od 0,06 konvertibilnih maraka po kilogramu pšenice povećan na 0,10 KM.

  O STANJU U “MITTAL STEEL-u”

  Razmatrajući danas Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o stanju u “Mittal Steelu” s aspekta ispunjenja uvjeta iz socijalnog paketa, Vlada Federacije BiH konstatirala kako su u tijeku pregovori o utvrđivanju najniže neto satnice i zaključivanja anexa kolektivnog ugovora kojima će biti regulirani najniža neto satnica i ostala pitanja u svezi naknada, plaća i otpremnina. Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike uputili su zahtjev socijalnim partnerima za postizanje kompromisnog rješenja, što su obje strane načelno prihvatile.

  Vlada je, također, ocijenila kako zbog nepokretanja integralne proizvodnje u “Mittal Steelu” nije došlo do novog upošljavanja.

  Premijer FBiH je 14.8.2007. godine pismom zatražio od federalnog ministra energije, rudarstva i industrije i izvršnog direktora “Mittal Steela” da do kraja ovog mjeseca dostave informaciju o poduzetim aktivnostima na pokretanju integralne proizvodnje.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je, da na osnovu tog pisma, te stavova iz današnje rasprave, pripremi cjelovitu informaciju za Vladu, kao podlogu za poduzimanje daljnjih koraka.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ima zadatak da prati i Vladu informira o realiziranju obveza iz Socijalnog paketa.

  ŠESTOMJESEÈNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

  U prvom ovogodišnjem polugođu je u Federaciji BiH, na temelju taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalog prikupljeno 2.596.000.000 konvertibilnih maraka, što je 16 posto, odnosno 249,1 milijun KM više nego u istom lanjskom razdoblju, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj/januar-lipanj/juni 2007. godine. Najveći dio ovih prihoda pripao je općinama (42 posto) i izvanproračunskim fondovima (36 posto), dok je federalnom proračunu pripalo 19 posto. Prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1.349 milijuna KM, što je povećanje u odnosu na 2006. godinu od 161,9 milijuna KM, ili 13,6 posto.

  Zabilježen je pozitivan trend prikupljanja prihoda za fondove (mirovinsko-invalidski, za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti). Ukupni prihodi od 934,9 milijuna KM 15 posto su veći nego u prvih šest prošlogodišnjih mjeseci. Povećani su za 24 posto i prihodi od vodnih, cestovnih i ostalih naknada, te naplaćeni u ukupnom iznosu od 109,9 milijuna KM.

  Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna (bez prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja inozemnog duga i bez sredstava financiranja) iznose 482,6 miluijuna KM, čime je prošlogodišnje šestomjesečno ostvarenje premašeno za 21 posto. Ako se ovome doda 10,2 milijuna KM ostarenih iz dokapitalizacije “Energopetrola”, ukupan iznos je 492,8 milijuna KM.

  U strukturi prihoda federalnog proračuna najveći dio - 436,3 milijuna KM - predstavljaju porezni prihodi, od čega na neizravne poreze otpada 413,3 milijuna KM. Kroz neporezne prihode ostvareno je 46,3 milijuna KM, što je tri posto manje nego lani.

  U odnosu na plan za cijelu 2007. godinu, prihodi su ostvareni sa 44 posto. To se ne može smatrati podbačajem, obzirom da se svi prihodi ostvaruju sukladno planu, izuzev prihoda od dividendi i udjela u profitu javnih poduzeća, čija se uplata očekuje u sljedećem razdoblju.

  Kantoni su u cjelini ostvarili 13 posto bolje prihode nego prošle godine, te im je raspoređeno 1.126.500.000 KM. Rast iznosi od osam posto u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom, do 47 posto u Bosansko-podrinjskom kantonu.

  U Informaciji je dat i osvrt na prihode od neizravnih poreza, od kojih je s Jedinstvenog računa i po utvrđenoj formuli Federaciji BiH pripalo 1.219.244.522 KM. Po odbitku vanjskog duga od 77.840.000 KM, raspoloživa sredstva iznosila su 1.141.404.552 KM. Sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda,, od ovog iznosa 36,2 posto (413.197.575 KM) pripada federalnom proračunu, 51,48 posto (587.587.699 KM) kantonalnim, a 8,42 posto (96.105.058 KM) općinskim proračunima, te 3,9 posto (44.514.220 KM) direkcijama cesta.

  Ukoliko se ovim prihodima dodaju i izravne uplate na temelju neizravnih poreza po propisima važećim do 2004. i 2005. godine, uključujući i uplate reprogramiranih obveza, kao i zaostale uplate poreza na promet neakciznih proizvoda i poreza na promet usluga, ukupno ostvareni prihodi od neizravnih poreza iznose 1.172.392.825 KM, što je 16 posto više nego lani.

  IZMIJENJENA UREDBA O MJERILIMA, KRITERIJIMA I NAÈINU IZGRADNJE SKLONIŠTA I TEHNIÈKIM NORMATIVIMA ZA KONTROLU ISPRAVNOSTI SKLONIŠTA

  Izmjenama i dopunama postojeće Uredbe, koje je usvojila Federalna vlada na današnjoj sjednici, propisuju se mjerila, kriteriji i način izgradnje zaklona i tehnički normativi za kontrolu ispravnosti ovih zaklona.

  Razlog za njihovo donošenje je potreba da se Uredba uskladi sa novim Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. To se, prije svega, odnosi na obavezu da se u objektima u kojima se ne grade skloništa, grade zakloni koji služe za zaštitu manjih grupa ljudi od rušenja objekta. Te zaklone dužni su izgraditi sami građani za svoje potrebe i potrebe svojih obitelji i pravne osobe za sklanjanje svojih uposlenika.

  Ovlaštenje za propisivanje uvjeta za izgradnju ovih zaklona, odnosno utvrđivanje bližih prioriteta i načina izgradnje ovih zaklona, prema Zakonu, imaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalna uprava civilne zaštite.

  U FBiH 300 PREDSTAVNIŠTAVA INOZEMNIH KOMPANIJA

  U Federaciji BiH je, zaključno s 31.12.2006. godine, bilo registrirano 300 predstavništava inozemnih osoba, kaže se u danas razmatranoj informaciji Federalnog ministarstva trgovine.

  Više od polovine ovih predstavništava, odnosno 222, registrirano je u Sarajevskom kantonu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu ih je 37, Zapadnohercegovačkom 20, u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom po osam, dva su u Kantonu br. 10, a po jedno u Srednjebosanskom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu. Jedino u Bosansko-podrinjskom kantonu nije registrirano niti jedno ovakvo predstavništvo. Najveći broj predstavništava je iz hrvatske (89), zatim Slovenije (43), USA (26 ) i t.d.

  SANACIJA HE “RAMA” U ZAMJENU ZA DUG SPRAM NJEMAÈKE

  Federalna vlada potvrdila je, danas donesenim zaključcima, prihvatljivost projekta “Sanacija hidroelektrane Rama” za otkup duga Bosne i Hercegovine spram Njemačke. Stoga je zadužila Federalno ministarstvo financija da u proračunu FBiH za ovaj projekat, tijekom njegove implementacije, osigura sredstva od 20 posto dijela iznosa koji pripada Federaciji BiH predviđenog za konverziju duga spram Njemačke.

  Inače, vlade SR Njemačke i BiH su Sporazum o preuzimanju, smanjenju i konsolidiranju vanjskih dugova potpisale 1999. godine. Na taj način je predviđena zamjena duga za projekte iz oblasti zaštite okoliša, borbe protiv siromaštva i unaprjeđenja obrazovanja. Uvjet je prihvatljivost projekata za Vladu Njemačke, te ulaganje vlastitih 20 posto stredstava iznosa predviđenog za zamjenu duga, s tim da projekti budu okončani do 30.6.2014. godine.

  Projekt “Sanacija hidroelektrane Rama” realizira se u okviru zajedničkog projekta potpore obnovljivim energijama i energetskoj učnkovitosti (POWER IV), a zadovoljava kriterij zaštite i očuvanja okoliša u zamjenu za dug.

  Za izvedbu Projekta odgovorna je Elektroprivreda HZHB.

  INFORMACIJA O POŽARIMA

  Na bazi nepotpunih i preliminarnih informacija do kojih je došla Federalna uprava civilne zaštite, na teritoriju Federacije BiH je od 16.7. do 9.8.2007. godine registriran 951 požar. Od tog broja, na otvorenom prostoru izbila su 832, na objektima 101, a na transportnim sredstvima 18 požara.

  Najveći broj požara na otvorenom (261) izbio je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Zapadnohercegovačkom bilo jh je 192, u Tuzlanskom 132 i u Unsko-sanskom 102.

  U FBiH je vatrenom stihijom bilo zahvaćeno ukupno 64.000 hektara šuma i niskog rastinja, a kao najčešći uzrok pominje se ljudski nemar. Navedeno je kako su u Zeničko-dobojskom kantonu dva požara čak namjerno izazvana. Unatoč tim saznanjima, dostavljene informacije ne govore o poduzimanju mjera protiv osoba za koje se sumnja da su izazvale ili podmetnule požare. Jedino je navedeno kako su u Srednjebosanskom kantonu pokrenuta dva istražna postupka, a u Zapadnogercegovačkom i Zeničko-dobojskom kantonu u tijeku su istražne radnje.

  Zbog požara su u Neumu, Èapljini, Èitluku i Stolcu načelnici proglasili stanje prirodne nepogode, koje je još na snazi.

  Prema preliminarnim pokazateljima, požari su u zeničko-dobojskom kantonu pričinili štetu od 100.000 konvertibilnih maraka. Šteta u Sarajevskom kantonu procjenjuje se na 13.500 KM; u Srednjebosnaskom na 61.078 KM, a u Bosanko-podrinjskom na 50.000 KM. Ukupan iznos je 224.578 KM, s tim da ostale kantonalne uprave civilne zaštite ne raspolažu ovim pokazateljima.

  Nakon što je Federalna uprava civilne zaštite sačinila Informaciju o problemima šumskih i drugih požara u teritoriju FBiH, Federalni stožer civilne zaštite donio je Naredbu o organiziranju i provedbi preventivne zaštite od požara na teritoriju FBiH i dostavio je svim kantonalnim i općinskim strukturama civilne zaštite.

  DONACIJA FMUP-a

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se Streljačkom savezu BiH ustupa na korištenje bez naknade 35.000 komada sportske malokalibarske municije. Ova municija potrebna je Streljačkom savezu radi pripreme olimpijaca za Olimpijske igre u Pekingu.

  Drugom danas donesenom Odlukom Vlada je na prijedlog istog ministarstva odobrila da se Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, bez naknade ustupi 200 uniformi - policijskih jakni kojima raspolaže Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovim je udovoljeno zahtjevu iz Bosansko-podrinjskog kantona, koji su se FMUP-u obratili zbog nedostatka opreme i teške materijalne situacije.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je donijela više odluka finansijske prirode, kojima se odobrava izdvajanje budžetskih sredstava za određene potrebe. Jednom od odluka odobreno je 1.500.000 KM za finansiranje jedanaest političkih stranaka za II i III kvartal ove godine sa, za to, namjenski utvrđenog budžetskog transfera.

  Drugom danas donesenom Odlukom usvojen je Program raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-istorijskog naslijeđa Riječ je o sredstvima u iznosu od 1.982.794 KM ostvarenih na temelju članarina i boravišnih pristojbi u turističkim zajednicama u prošloj godini. Prilikom raspodjele sredstava vodilo se računa da bude zastupljeno što više općina, tako da su sredstva za 47 objekata raspodijeljena u 32 općine. Tuzla, Livno i Jajce zastupljeni su s više objekata, s tim da sredstva budu ravnopravno raspoređena za sve sakralne i druge objekte. Osam objekata nalazi se u Kantonu Sarajevo, od čega su tri javna (Spomen park Vraca, Velike Daire i digitalna zaštita i arhiviranje bh štampe pod 1866. do 2016.), jedan pravoslavni (Saborna crkva), dva katolička (Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Samostan Bezgrešne Kraljice Karmele) i dva islamska sakralna objekta (Vakufska bolnica Hastahana i Džamija Ferhadija).

  Za sufinansiranje Projekta “Razvoj male komercijalne poljoprivrede” za prvi kvartal ove godine odobreno je 271.683 KM sa transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica”.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja kojim je imenovana Komisija i supotpisnici za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i projekti Non-Project Grant-Aid), tako što je, umjesto Belme Izmirlije, iz Federalnog ministarstva finansija u ovu Komisiju imenovan Emir Silajdžić.

  Izmjenom Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet FBiH rok za okončanje ovog posla produžen je sa 30.6. na 31.12. ove godine, s tim da je likvidator zadužen da, o do sada urađenom, pripremi izvještaj za slijedeću sjednicu Vlade.


  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.