17. sjednica Vlade FBiH

 • 12.07.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOM SERVISU RTV FEDERACIJE BiH

  Nakon što su njegova rješenja usuglašena sa onima u Zakonu o javnom RTV sustavu BiH i Zakonom o javnom RTV servisu BiH, Vlada FBiH danas je većinom glasova utvrdila Prijedlog zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH.

  Prijedlog zakona, čije donošenje predstavlja jedan od posljednjih uvjeta za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, već je ranije poslat u parlamentarnu proceduru, ali je tada pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda. Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa Ustavnog suda FBiH donijelo je, potom, odluku kojom je kazano kako Zakon mora sadržavati precizne i jasne formulacije za slučajeve kada je u pitanju ostvarivanje programskih načela u pogledu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Nakon toga je OHR izvršio izmjene u tekstu Zakona.

  U danas utvrđenom Prijedlogu zakona, upućenom u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, kaže se kako osnivačka prava spram RTVFBiH vrši Parlament FBiH. Kako je precizirano Èlankom VIII., RTVFBiH u obavljanju djelatnosti i u kadrovskoj strukturi provodi relevantne ustavne odredbe u svezi jednakih prava konstitutivnih naroda i ostalih u BiH.

  RTVFBiH ima četveročlani Upravni odbor (imenuje ga Federalni parlament) s po jednim članom iz svakog konstitutivnog naroda, te jednim iz reda ostalih. Èlanovi Upravnog odbora samostalni su u obnašanju svojih funkcija i ne primaju upute iz tijela koje ih je imenovalo. Konsenzus članova Upravnog odbora potreban je za imenovanje i razrješenje generalnog direktora, usvajanje statuta, programskih planova radija i televizije, kao i za donošenje financijskih planova i godišnjih proračuna.

  Poslovodni odbor čine generalni direktor i rukovoditelji sektora. Generalnog direktora na razdoblje od pet godina imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja, a osoba iz istog konstitutivnog naroda ne može dva mandata uzastopno obnašati tu funkciju.

  Jedanaestočlano Programsko vijeće, sastavljeno od predstavnika znanstvenih, obrazovnih, kulturnih, gospodarskih, umjetničkih i sportskih institucija i udruga, predstavnika mladih i umirovljenika, na temelju javnog natječaja predlaže Upravni odbor, a imenuje Parlament FBiH. Programsko vijeće ima isključivo savjetodavnu funkciju.

  RTVFBiH financira se iz rtv pristojbe/takse i marketinških prihoda, s tim što prihodi od pristojbe/takse ne podliježu poreskim obvezama.

  RAZMATRAN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA
  I DOPUNAMA ZAKONA O TREZORU U FBiH

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH. Zaključeno je da se ovaj materijal ponovo nađe na sjednici Federalne vlade nakon što Federalno ministarstvo finansija i Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije utvrde jesu li rješenja iz Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u skladu s odredbama Zakona o budžetima.

  RASPRAVA O ZAKONSKIM PROPISIMA IZ OBLASTI PORESKE POLITIKE

  Na današnjoj sjednici Federalne vlade razmatrani su nacrti dva zakona iz oblasti poreza: o porezu na dobit i o porezu na dohodak.

  U raspravi je ocijenjeno kako je riječ o zakonima koji imaju ne samo fiskalni već i ekonomski značaj i karakter. Ovi zakonski akti moraju odražavati opredjeljenja Federalne vlade za uspostavu financijski stabilnog poreznog sustava, utemeljenog na europskim standardima i usuglašenog na entitetskim razinama.

  Na tim osnovama, a zbog iznimnog značaja ove materije, o kojoj se već izjasnilo i Ekonomsko-socijalno vijeće, Vlada FBiH zaključila je kako je za narednu sjednicu Federalno ministarstvo financija dužno pripremiti analizu ponuđenih rješenja i njihovih učinaka u praksi. Pri tome je ove zakone nužno usuglastiti s mandatnim Programom Vlade FBiH i s mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije. Uz ova dva zakona, istodobno i na istim principima, treba pripremati i nova rješenja u Zakonu o doprinosima.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA

  Nakon što su u tekst Prednacrta ugrađene primjedbe i prijedlozi iz rasprave sa prošle sjednice, Vlada je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o premjeru i katastru zemljišta koji je sačinjen u skladu sa rješenjima novog Zakona o zemljišnim knjigama u FBiH, kao i promjenama u vlasničko-pravnim odnosima.

  Nacrtom zakona uvode se nove tehnologije za efektivnije i brže provođenje katastarske izmjere, kao i upravljanje podacima i njihovim prikazom u svrhu izrade i održavanja geodetskog informacijskog sistema – GIS, GSP-mjerenja, digitalnih geodetskih instrumenata i slično. Također se daje više prostora privatnom sektoru pri izvođenju poslova premjera i katastra nerkretnina.

  Bitan aspekat novog zakona je i usaglašavanje propisa iz geodetske djelatnosti u oba entiteta sa ciljem njene harmonizacije u Bosni i Hercegovini. Poseban značaj novi zakon ima sa stanovišta pravne sigurnosti na nekretninama za koju katastar i gruntovnica zajedno pružaju sve neophodne informacije koje su, između ostalog, preduslov za povrat imovine koja je oduzeta, čime se osigurava i veći stepen sigurnosti za povratnike.

  U skladu sa ovim opredjeljenjima, Nacrt zakona u 13 poglavlja regulira upravnu strukturu službene geodezije, osnovne geodetske radove, geodetske poslove za posebne namjene, premjer, katastar nekretnina, katastar komunalnih uređaja, ovlaštene geodete, geodetski informacioni sistem, geodetska preduzeća i radnje, te nadzor nad primjenom zakona, kao i sankcije za kršenje njegovih odredaba.

  Detaljno su obrazloženi značaj i obavljanje geodetskih poslova, ustrojstvo njihovog vršenja, tehnička dokumentacija i kontrola iste, pristup nekretninama, obveze vlasnika nekretnina i primjena upravnog postupka.

  Zakon razlikuje i definira poslove službene geodezije koji su od općeg interesa za FBiH i ostale geodetske poslove. Propisano je da se poslovi premjera i katastra nekretnina vrše na osnovu srednjoročnih programa koje donose Parlament FBiH i skupštine kantona i godišnjih planova Federalne i kantonalnih vlada, s tim da se način finansiranja ovih poslova utvrđuje posebnim zakonom.

  Podaci katastra nekretnina su osnova za zemljišne knjige koje vode sudovi.

  Upravne i stručne poslove u okviru ovog zakona obavlja Federalna uprava za geodetske poslove, katastarski premjer obavljaju ovlašteni geodeti, a stručne poslove definirane Zakonom obavljaju geodetska preduzeća, ovlašteni geodeti i geodetske radnje.

  IZMJENE UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI
  ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREÐENJA

  Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o jedistvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja kojom je promijenjen naziv u Uredbu o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

  Izmjene i dopune Uredbe izvršene su radi njenog usklađivanja sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, što je zahtijevalo i terminološko usaglašavanje.

  IMENOVANE KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU RAÈUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

  U skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa starne devizne štednje, prema kojem će entiteti uspostaviti najmanje jednu komisiju za ove poslove i, uzimajući u obzir veliki broj već izjavljenih žalbi (7.300), Vlada FBiH je danas imenovala dvije komisije koje će u drugom stepenu rješavati o žalbama potražioca računa stare devizne štednje izjavljenim na odluke agencija za verifikaciju stare devizne štednje, kao prvostupanjskih organa.

  U prvu komisiju imenovani su: Jesenka Dizdar (predsjednik), Ivana Boban, Ezher Kubat, Vesna Marjanović i Fadil Padalo (članovi), te Drago Švarac (sekretar), a u drugu: Dijana Bulić (predsjednik), Fahrija Delalić, Anto Èavar, Aida Alihodžić i Harun Pandžo (članovi), te Svjetlana Bejtić (sekretar).

  IZMIJENJENA ODLUKA O NACIONALNOM PARKU UNA

  Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju BiH kojom se mijenjaju granice ovog područja.

  Do izmjena je došlo nakon što je Vlada Unsko-sanskog kantona inicirala pokretanje postupka za izmjenu granica Nacionalnog parka Una kod nadležnog organa FBiH. Sužavanjem zone Nacionalnog parka bi se stvorile pretpostavke za izdavanje urbanističke saglasnosti za istraživačke radove francuskoj kompaniji “Lafarge”.

  POVEÆAN BROJ ZAMJENIKA FEDERALNOG PRAVOBRANITELJA

  Današnjom Odlukom Vlada FBiH izmijenila je i dopunila Odluku o broju zamjenika federalnog pravobranitelja. Umjesto dosadašnja četiri, dužnost će obnašati deset zamjenika pravobranitelja.

  Federalni pravobranitelj i njegovi zamjenici imenuju se sukladno popisu iz 1991. godine.

  PETOMJESEÈNO OSTVARENJE FEDERALNOG PRORAÈUNA

  U prvih pet ovogodišnjih mjeseci su ukupni prihodi, primitci i financiranja federalnog proračuna iznosili 462,9 milijuna KM, a ukupni rashodi i izdatci 330 milijuna KM, kaže se u danas usvojenom Izvješću o izvršenju federalnog proračuna za razdoblje siječanj/januar-svibanj/maj 2007. godine.  Prihodovna strana ostvarila je 32,2 posto ukupno planiranog proračuna za 2007. godinu, a u odnosu na isto lanjsko razoblje povećanje iznosi 39,2 posto, odnosno 130,4 milijuna KM. U strukturi ukupnih prihoda, porezni iznose 412,2 milijuna KM. Unutar njih je i 393,1 milijun KM prihoda od neizravnih poreza, što je 52,9 posto više nego u prvih pet mjeseci 2006. godine, te je na taj način ovogodišnji plan ostvaren s 41,2 posto, što se smatra idealnim srazmjerom. Unutar prihoda je i 10,2 milijuna KM ostavrenih dokapitalizacijom “Energopetrola”, a iznos je deponiran na ESCROW račun. Rashodi od 330 milijuna KM 16,9 posto veći su nego u istom razdoblju 2006. godine, a u odnosu na plan za cijelu 2007. godinu predstavljaju 23 posto. Tekući izdatci iznose 295,4 milijuna KM i 16,2 posto su veći nego prošlogodišnji. Plaće i naknade uposlenika iznosile su 48,2 milijuna KM.

  Petomjesečni rezultati federalnog proračuna, zaključila je danas Vlada FBiH, otvaraju mogućnost za pokretanje mehanizama na pripremi rebalansa proračuna FBiH za 2007. godinu sukladno prioritetima utvrđenim Programom rada Federalne vlade.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je doniejla Odluku kojom je Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova iz Budžeta odobrila 400.000 konvertibilnih maraka koliko iznose nedostajuća sredstva za nabavku registarskih tablica i saobraćajnih dozvola.

  Drugom danas donesenom Odlukom Vlada je odobrila 60.000 KM za finansiranje Crvenog križa/krsta FBiH u I i II kvartalu ove godine sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera, sa kojeg se finansiraju aktivnosti ove organizacije u 2007. godini.

  Trećom Odlukom raspoređena su sredstva Transfera za kulturna društva za I i II kvartal ove godine i to “Preporodu” 100.000 KM, KD “Napredak” 75.000 KM, KD “Prosvjeta” 50.000 KM i KD “Benevolencija” 25.000 KM.

  ZAŠTITITIIMOVINUFEDERACIJEBiH

  Razmatrajući danas Odluku o promjeni nosioca prava raspolaganja na objektu u ulici Danijela Ozme br. 7 u Sarajevu koju je Vijeće ministara BiH donijelo na 4. sjednici održanoj 22.3.2007. godine, Vlada Federacije BiH je zaključila da se od Vijeća ministara zatraži da obustavi aktivnosti na ovom planu, budući da je Odluka suprotna Aneksu II tačka 2. Ustava BiH i Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

  Federalno pravobraniteljstvo je zaduženo da se uključi u ove aktivnosti i, u skladu sa svojim nadležnostima, zaštiti imovinu Federacije BiH, budući da je u ovom slučaju riječ o objektu koji zajednički koriste institucije Federacije i institucije Bosne i Hercegovine.

  O STANJU U OBLASTI OSIGURANJA

  Vlada FBiH usvojila je danas dva akta Agencije za nadzor društava osiguranja FBiH za 2006. godinu: Informaciju o poslovanju društava za osiguranje, te Izvješće o radu same Agencije.

  Lani je u Federaciji BiH poslovalo 17 osiguravateljskih društava, od kojih je od dva oduzeto odobrenje za rad: Una-Sana osiguranju d.d. Bihać i Bosansko-njemačkom osiguranju d.d. Tuzla. U strukturi vlasništva u osiguravateljskim društvima dominira domaći kapital, a osiguranja s većinskim inozemnim kapitalom kontroliraju 49 posto tržišta. Od 15 društava, Agencija je izdala pet odobrenja za rad sukladno novim zakonskim propisima, a Vlada je danas upozorila da i ostalih deset društava moraju ispuniti propisane kriterije i uvjete za dobijenje licence.

  U osiguranju je u 2006. godini ostvarena ukupna premija veća od 265 milijuna konvertibilnih maraka (od čega se 86 posto odnosi na neživotno osiguranje), što je 9,1 posto više nego u 2005. godini. Bila su osigurana 500.053 vozila (povećanje 6,37 posto), dok je ukupna premija zdravstvenog osiguranja smanjena za 5,45 posto.

  Osiguravateljska društva lani su raspolagala ukupnom aktivom od 548 milijuna KM, što je 5,47 posto više nego godinu dana ranije. S druge strane, dobit je manja 20 posto, a ukupan prihod 0,22 posto.

  U 2006. godini Agencija za nadzor društava osiguranja FBiH obradila je više od 600 akata, a stalno je surađivala s Agencijom za osiguranja u BiH, Agencijom za osiguranje Republike Srpske, Biroom zelene karte u BiH, Projektom za implementiranje zakonske regulative (TARMIS), Povjerenstvom za vrjednosne papire FBiH, Registrom vrijednosnih papira FBiH i Agencijom za bankarstvo FBiH. Lani je imala 13 uposlenika.

  Vlada je danas zaključila da Agencija pokrene inicijativu za izmjene i dopune zakonskih odredaba koje reguliraju ovu oblast.

  O TROŠKOVIMA ŽIVOTA U FEDERACIJI BiH
  ZA PERIOD MAJ 2006. – MAJ 2007. GODINE

  Vlada FBiH je razmatrala Analizu troškova života u FBiH u periodu maj/svibanj 2006. - maj/svibanj 2007. godine koju je, nakon zahtjeva Saveza samostalnih sindikata BiH za usklađivanje najniže bruto satnice, pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

  U ovom su dokumentu korišteni podaci Federalnog zavoda za statistiku prema kojim je indeks troškova života u maju 2007. godine iznosio 101,6 što znači da su u odnosu na prosjek prošle godine povećani za 1,6 odsto.

  U strukturi troškova života u maju 2007. godine najveće je povećanje kod troškova prehrane za 4,4 odsto, a ukupna visina potrošačke korpe sa najneophodnijim živežnim namirnicama iznosila je 501,26 KM.

  S obzirom na to da, prema članu 9. Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, nije došlo do povećanja troškova života u posljednja tri mjeseca za pet posto, Vlada je podržala mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da se nisu stekli uvjeti za povećanje najniže bruto satnice rada.

  IZGRADNJA SREDNJE ŠKOLE U TRAVNIKU

  Federalna vlada je razmatrala i podržala Operativni plan rada za izgradnju srednje škole u Travniku koji je sačinio Upravni odbor za izgradnju ovog objekta, na osnovu Ugovora potpisanog 19.5.2004.godine između Vlade FBiH, Vrhbosanske biskupije i Srednjebosanskog kantona.

  Prema dinamici utvrđenoj Planom, objekat srednje škole u Travniku bio bi gotov početkom školske 2008/09 godine. Predviđeno je da se do kraja ovog mjeseca pripremi i od strane nadležnih organa usvoji Investicioni plan za finansiranje i izgradnju ove škole.

  Potreba izgradnje ovog školskog objekta nastala je implementacijom Odluke Doma za ljudska prava o povratu zgrade Nadbiskupske Gimnazije u Travniku Vrhbosanskoj biskupiji.

  SUGLASNOST NA SPORAZUM U SVEZI IMOVINE ZA POTREBE OBRANE

  Današnjom Odlukom Vlada FBiH dala je suglasnost na prihvatanje Sporazuma o temeljnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe obrane.

  Ujedno, Vlada FBiH ovlastila je premijera FBiH da u njezino ime potpiše ovaj dokument na koji će potpise staviti predsjedavajući Vijeća ministara BiH i premijer Republike Srpske.

  Prema Sporazumu, Bosna i Hercegovina imat će pravo korištenja nad nepokretnom i pokretnom imovinom koju Ministarstvo obrane BiH definira kao perspektivnu. To pravo bit će neograničeno, osim kada Ministarstvo obrane BiH odluči kako mu određeni dijelovi te imovine nisu potrebni, u kojem će slučaju biti vraćeni na raspolaganje entitetima.

  Iz sigurnosnih razloga, država će imati pravo vlasništva nad pokretnom vojnom imovinom, a u slučaju njezine prodaje, sredstva će biti preraspoređena entitetima radi servisiranja dugova koji su im ostali od prijašnjih entitetskih ministarstava obrane.

  Strane - potpisinice osnivaju pravni tim koji će na temelju ovog sporazuma pripremiti izmjene i dopune Sporazuma o konačnom raspolaganju pravima i obvezama na nepokretnoj i pokretnoj imovini  koja će i dalje služiti za potrebe obrane.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 19.15 sati.