135. sjednica Vlade FBiH

 • 18.02.2010.
 • O REALIZACIJI OBAVEZA PREMA MMF-u

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju o stanju realizacije obaveza prema uvjetima za dobijanje kredita MMF-a i, u tom kontekstu, donijela nekoliko zaključaka.

  Polazeći od izuzetnog značaja koju bi po fiskalnu stabilnost Federacije BiH imala sredstva iz aranžmana s MMF-om i Svjetskom bankom, za što je uslov i reforma u oblasti branilačko-invalidske zaštite, Vlada FBiH danas je razmatrala zakone iz ove oblasti koje je ranije uputila u parlamentarnu proceduru. Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

  Danas je ocijenjeno da su Vlada FBiH i resorna federalna ministarstva, izvršavajući Zaključke Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 9.2.2010. godine, u vezi ovih zakona, u više navrata obavili dodatne konsultacije s predstavnicima branilačkih udruženja, kako bi se pronašlo rješenje prihvatljivo i za njih i za Vladu FBiH. U razgovorima je postignut dogovor oko koeficijenata i usklađivanja s procentom inflacije, dok će razgovori o načelima i principima prihodovnog cenzusa biti nastavljeni.

  To je opredijelilo Federalnu vladu da, uz ovaj set zakona, danas utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt zakona o dopunskim pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Njime je posebno regulirano pravo na pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija, koje je konkretizirano i danas donesenom Odlukom o osnivanju Fondacije za ove namjene.

  Uz ranije donesen Program zapošljavanja, cijeni se da će ove mjere značajno doprinijeti zapošljavanju branilaca. Vlada će intenzivno nastaviti razgovore s braniocima, za što su posebnu spremnost danas iskazali premijer FBiH Mustafa Mujezinović i nadležni ministar Zahid Crnkić.

  OSNIVA SE FONDACIJA ZA POMOÆ U ZAPOŠLJAVANJU
  PRIPADNIKA BRANILAÈKIH POPULACIJA

  U cilju podsticanja, stimulisanja, posredovanja i pružanja stručne pomoći pri zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija na teritoriji FBiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, Vlada Federacije BiH osniva Fondaciju za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija, kaže se u Odluci koju je danas donijela Federalna vlada.

  Fondacija ima svojstvo pravnog lica, kao i administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost.

  Osnovni cilj Fondacije je pružanje pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika branilačkih populacija kroz realizaciju Programa za zapošljavanje ove populacije koji je 2009. godine donijela Vlada FBiH u saradnji sa više branilačkih organizacija i udruga.

  U tom cilju, Fondacija sarađuje sa Federalnim i kantonalnim zavodima za zapošljavanje, federalnim ministarstvima, posebno sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku. To podrazumijeva izradu i realizaciju projekata samozapošljavanja, pripremu i održavanje seminara za izradu projekata sticanja prvog zanimanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja, kao i izradu i realizaciju projekata sticanja i polaganja majstorskih ispita u svrhu samozapošljavanja, manjih projekata samostalne poduzetničke djelatnosti, projekata održavanja postojećih i formiranje novih zadruga koje za cilj imaju razvoj proizvodnje i dr.

  Sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva Fondacije osigurat će se u Budžetu FBiH godišnjim programima Vlade u okviru transfera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a dio sredstava iz kantonalnih i općinskih budžeta, Razvojne banke FBiH, Federalnog Zavoda za zapošljavanje, kao i donatorskih sredstava i zainteresovanih investitora. Početna sredstva za njen rad iznose milion KM.

  Organ upravljanja Fondacijom je Upravni odbor, a Fondacijom rukovodi direktor, koje imenuje osnivač nakon javnog konkursa, na prijedlog Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  IMPLEMENTACIJA ZAKONA O KONCESIJAMA

  Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o implementaciji Zakona o koncesijama u FBiH za koji se cijeni da je upotpunosti usklađen sa Zakonom na državnom nivou, a time i preporukama pravne stečevine Evropske unije.

  Zaključci se, stoga, odnose na potrebu bezrezervnog i dosljednog provođenja zakonskih rješenja o koncesijama, uz obavezu svih zaduženih institucija da u tom cilju preduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Jedan od prvih koraka u njihovoj implementaciji je formiranje šireg sastava Stručnog tijela koje je do sada radilo na ovim pitanjima. Cilj je da ovo tijelo što prije pripremi plan i program o potpisivanju koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim osobama koje su u posjedu ili već koriste dobra za koje postoji zakonska obaveza izdavanja koncesijskih dozvola. Osnovu za rad ovog tijela predstavljat će već pripremljene izmjene i dopune Zakona o koncesijama u FBiH, koji će se naći pred Vladom na jednoj od sljedećih sjednica.

  Pored predstavnika federalnih ministarstava trgovine, prometa i komunikacija, te Komisije za koncesije FBiH, u ovo stručno tijelo treba uključiti i predstavnike federalnih ministarstava energije, rudarstva i industrije, turizma i okoliša i Poreske uprave FBiH.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM
  PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBiH

  Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu raspravu uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

  Dopuna se odnosi na dio Zakona kojim je propisan postupak donošenja planskih dokumenata za područja od značaja za Federaciju, kao i postupak odobravanja građenja građevina iz nadležnosti Federacije. Naime, kako do danas nije donesen Prostorni plan područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju “Autocesta na Koridoru Vc” to ne postoji zakonska mogućnost za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za predmetne dionice, pa je predložena dopuna prema kojoj se, do donošenja ovog plana, urbanistička saglasnost za dionice Svilaj-Odžak, Drivuša-Donja Gračanica, Vlakovo-Tarčin i Zvirovići-Bijača, izuzetno izdaje na osnovu stručne ocjene Komisije koju imenuje Parlament FBiH od predstavnika Federalnog ministarstva i po jednog predstavnika kantonalnih ministarstava prostornog uređenja odnosnih područja. Komisija stručnu ocjenu daje u skladu sa usvojenom Prostornom osnovom Prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju “Autocesta na Koridoru Vc”.

  Inače, na neophodnost pripreme prijedloga procedura za izdavanje urbanističke saglasnosti za dionice Autoceste na Koridoru Vc ukazao je svojim Zaključcima i Odbor za nadzor realizacije projekta Koridora Vc od 27.1.2010. godine.

  TRANSFER FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE

  Prema Odluci o Programu utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, koju je danas donijela Federalna Vlada, sredstva u iznosu od po jedan milion KM bit će raspoređena za finansiranje studentskog standarda i implementaciju Bolonjskog procesa, 1,2 miliona KM za finansiranje obrazovanja, 600.000 KM za recenziranje udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje i 500.000 KM za studentske zajmove. Pored toga, 2,1 milion KM namijenjen je za oblast nauke od značaja za FBiH, a 1,05 miliona KM za institucije nauke od značaja za FBiH.

  Raspodjela sredstava vršit će se uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa, uz ravnomjernu teritorijalnu raspodjelu i poštivanje kvaliteta i standarda ponuđenog projekta.

  O STANJU U „FEROELEKTRU“

  Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o stanju u „Feroelektru“ Sarajevo koju je dostavilo Federalno ministarstvo trgovine.

  Donijeti su Zaključci prema kojima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, treba provesti reviziju svih izvršenih ulaganja, finansijskog poslovanja, kao i realiziranja obaveza prema radnicima po Ugovoru o kupoprodaji državnog kapitala preduzeća “Feroelektro” zaključenog između Agencije za privatizaciju u FBiH, kao prodavca i “Stanić-Invest” d.o.o. Kreševo, kao kupca. Revizija bi se odnosila na period od zaključenja Ugovora (14. januar 2004. godine) do 31.12.2009. godine.

  Izbor revizora izvršiće po Zakonu o javnim nabavkama Agencija za privatizaciju u FBiH, a rok za dostavljanje zaključnog nalaza i mišljenja je 45 dana od dana donošenja zaključka.

  Vlada FBiH će uputiti zamolbu Kantonalnom sudu Sarajevo kako bi se hitno riješio upravni spor po tužbi drugoplasiranog konzorcija VGT “Vispak” i IGM iz Visokog za poništenje privatizacije “Feroelektra”, jer od okončanja spora zavise sve druge aktivnosti nadležnih organa.

  ODLUKA O TRANSFERIMA ZA VETERINARSTVO

  Vlada je donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška budžetskih sredstava Transfera za veterinarstvo u visini od 2,25 miliona konvertibilnih maraka.

  Najviše sredstava (650 hiljada KM) predviđeno je za vakcinaciju mladih životinja, 500 hiljada KM za kompenzaciju za isključene seropozitivne životinje, 477,9 hiljada KM za određivanje statusa odraslih životinja, te 122,1 hiljadu KM za kontrolu vakcinisanih mladih životinja.

  Ukupno će se 450 hiljada KM utrošiti za minimalni obim veterinarskih aktivnosti u ovoj godini, od čega većina od 250 hiljada KM za nadoknadu štete za ubijene i neškodljivo uklonjene životinje u ovoj godini koje nisu obuhvaćene Programom suzbijanja i kontrole bruceloze 2010.-2016. godine. Za edukaciju vlasnika životinja i dodatno obrazovanje doktora veterinarske medicine utrošit će se 70.000 KM.

  UTVRDITI JEDINSTVEN MODEL UPRAVLJANJA OTPADOM

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila Izviješće o Međunarodnoj konferenciji „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji" održanoj od 11. do 13.2.2010. godine u Zenici, u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

  Od Međuentitetskog tijela za okoliš Vlada FBiH traži da, temeljem rasprave na Konferenciji i njezinih zaključaka, utvrdi jedinstven i održiv model sustava upravljanja otpadom za teritorij cijele Bosne i Hercegovine.

  Nakon utvrđivanja održivog i jedinstvenog modela sustava upravljanja otpadom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će odmah pristupiti izradi provedbenih propisa sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, vodeći računa o relevantnim direktivama Europske komisije za oblast upravljanja otpadom, posebno ambalažnim.

  U provedbi ovih aktivnosti treba voditi računa o gospodarskoj komponenti, te omogućiti odgovarajuće sudjelovanje privatnog i javnog sektora, zaključila je Federalna vlada.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Vlada FBiH danas je donijela Rješenje o prijedlogu za imenovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar. Kandidirani su: Aziz Klisura, Marija Zadro i Davorka Prce.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiHzavršena je u 13.00 sati.