134. sjednica Vlade FBiH

 • 15.02.2010.
 • O MJERAMA ZA DOBIJANJE KREDITNIH SREDSTAVA

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmatrala prijedloge mjera i aktivnosti s ciljem stvaranja uvjeta za dobijanje sredstava iz treće tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda i kredita Svjetske banke.

  To podrazumijeva i dopune Zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2010. godinu, čiji je tekst razmatran na današnjoj sjednici. Cilj je uvođenje koeficijenta za sve proračunske korisnike i usuglašavanje plaća i naknada koje se isplaćuju iz federalnog proračuna s visinom inflacije.

  Nakon što se o ponuđenim rješenjima izjasne braniteljske udruge, te o njemu dadnu mišljenje MMF i SB, ovaj zakonski akt bio bi upućen u parlamentarnu proceduru.

  Istodobno, razmatrana je i Informacija s projekcijom proračuna FBiH za 2010. godinu po osnovu revidiranja sredstava. Riječ je o projekciji u slučaju da iz proračuna budu isključena sredstva od ukupno 335 milijuna konvertibilnih maraka: 248 milijuna KM Međunarodnog monetarnog fonda i 87 milijuna KM Svjetske banke.

  POTREBNO DONIJETI ZAKON O MLADIMA FBiH

  Vlada Federacije BiH je, uzimajući u obzir mišljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, principijelno podržala donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kojim se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi.

  Povod je Prijedlog zakona o mladima FBiH koji je ponudila Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a o čemu su se izjasnila nadležna federalna ministarstva.

  Budući da je ocijenjeno da predloženi tekst Zakona ne osigurava okvir za sveobuhvatan tretman položaja mladih u Federaciji BiH, Vlada je zaključila da je potrebno pripremiti novi zakonski tekst. On bi bio ponuđen Parlamentu FBiH na usvajanje umjesto postojećeg čije je razmatranje predviđeno za sutrašnje parlamentarno zasjedanje.

  NEMA POTREBE ZA AUTENTIÈNO TUMAÈENJE ZAKONA

  Vlada FBiH se, na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, izjasnila o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 3. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koju je, putem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, podnijelo JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići.

  Tumačenje se odnosi na pitanje: da 1i lice kojemu je dodijeljen stan, odnosno na koje glasi odluka o dodjeli stana, a nije bilo radnik preduzeća i prije aprila 1992.godine, već je to bio član njegovog porodičnog domaćinstva, može taj stan otkupiti za certifikate.

  Vlada FBiH smatra da nema potrebe za autentičnim tumačenjem, jer je odredba člana 12. stav 3. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u tom pogledu potpuno jasna: "Izuzetno, ukoliko je stan dodijeljen licu koje je i prije aprila 1992. godine bilo radnik preduzeća, plaćanje cijene stana može se izvršiti certifikatima iz osnova potraživanja građana utvrđenih posebnim propisom."

  GRANTOVI ZA RUDNIKE I „KRIVAJU“

  Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u ukupnom iznosu od 40, 5 miliona KM. Prema Programu, 28 miliona KM namijenjenih za konsolidaciju rudnika uglja u Federaciji BiH, biće utrošeni za izmirenje obaveza rudnika po osnovu PiO/MiO i obaveza po osnovu poreza na plaću.

  Sredstva od dva miliona KM za kosolidaciju privrednog društva „Krivaja“ Zavidovići utrošit će se za realizaciju obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju u „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići i to za finansiranje po razlici u cijeni drvnih sortimenata.

  Sredstva u iznosu od 10 miliona KM namijenjena privrednim društvima, biće utrošena za pomoć privrednom razvoju i rješavanje socijalnih i drugih pitanja.

  Za promociju razvojnih projekata iz nadležnosti resornog ministarstva predviđeno je 500.000 KM, i to, prije svega, za marketinšku promociju i organizovanje stručnih i naučnih tribina.

  Vlada je danas, također, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za potpisivanje Protokola za implementaciju svojih ranijih zaključaka koji se odnose na plaćanje doprinosa ua penzijsko-invalidsko osiguranje radnika “Krivaje” za period od 1.8. do 1.12.2008. godine. Protokol će, u ime Vlade FBiH, potpisati premijer FBiH, federalni ministar energije, rudarstva i industrije i direktor Agencije za privatizaciju u FBiH.

  O PRIPREMI I IZGRADNJI PRIORITETNIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

  U cilju dugoročnog osiguranja električne energije u FBiH Vlada FBiH je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za izgradnju šest termoelektrana, 16 hidroelektrana i šest vjetroelektrana.

  Riječ je o termoelektranama: Tuzla, blok 7; Kakanj, blok 8; Kakanj kombi ciklus 100 MW; RiTE Bugojno; RiTE Kongora i RiTE Banovići.

  Kad su hidroelekrane u pitanju, to su: Ustikolina, Vranduk, Unac (Rmanj Manastir), Vrilo, Kablić, Kruševo sa HE Zeleni vir, Vrhpolje, Glavatičevo, Bjelimići, Èaplje, Han Skela, Vinac, Babino Selo, Ugar Ušće, Vrletna Kosa, Ivik i PHE Bjelimići.

  Predviđena je i gradnja vjetroelektrana Podveležje 1 i 2, Borova glava (Livno), Mesihovina, Velika Vlajna i Poklečani.

  Nosioci aktivnosti pripreme i realizacije izgradnje ovih objekata su dvije elektroprivrede, pojedinačno i zajednički za pojedine objekte, dok je nosilac aktivnosti za pripremu i izgradnju RiTE Banovići, rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići. Odlukom je predviđeno da će način, principe i nosioce aktivnosti za pripremu i realizaciju izgradnje objekata na rijeci Ugar: HE Ugar Ušće, HE Vrletna Kosa i HE Ivik posebnim aktom dogovoriti Vlada FBiH i Vlada RS. Za objekte koji podliježu obavezi dodjele koncesije, pristupiće se postupku dodjele, u skladu sa važećim zakonima.

  Za svaki objekat pojedinačno ili jedinstveni povezani sistem koji čini veći broj objekata vršiće se odabir modela finansiranja, odnosno optimizacija finansijske konstrukcije, ovisno o vrsti i veličini objekata, mogućnostima i finansijskoj sposobnosti nosioca aktivnosti pripreme i realizacije izgradnje.

  PRIHVAÆENA DVA MEÐUNARODNA KREDITA

  Federalna vlada danas je prihvatila informacije o dva kredita namijenjena za razvojne politike za javnu potrošnju: Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA). Prihvaćeni su nacrti sporazuma između Bosne i Hercegovine i ove dvije međunarodne institucije, te donesene odluke kojima je data suglasnost za zaključenje supsidijarnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH o korištenju kreditnih sredstava. Kad je riječ o kreditu IBRD-a, visina odobrenih sredstava Bosni i Hercegovini iznosi 31.300.000 eura, od čega Federaciji BiH pripada 18.780.000 eura. Kredit IDA-e iznosi 42.200.000 SDR (specijalnih prava vučenja) za BiH, od čega na FBiH otpada 25.320.000 SDR.

  UTVRÐIVANJE DJELATNOSTI OD JAVNOG DRUŠTVENOG INTERESA

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju djelatnosti od javnog društvenog interesa Federacije BiH koju obavljaju javna preduzeća u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala.

  Odlukom se utvrđuje da su u oblasti električne energije energetika i gas djelatnosti od javnog društvenog interesa Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno tome, javna preduzeća koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa i u kojim ovlašćenja po osnovu ućešća državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar i"BH-Gas" d.o.o. Sarajevo.

  PRIORITETI U DEMINIRANJU

  Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Listu prioritetnih zadataka za deminiranje koju je pripremio Centar za uklanjanje mina u BiH. Lista je sačinjena na osnovu Strategije protuminskih akcija BiH od 2009. do 2019. godine i Plana za 2010. godinu.

  Centar za ukljanjanje mina će prihvatiti prioritet za deminiranje i onih površina koje nisu na Listi, ako to zahtijeva Međunarodni komitet za traženje nestalih ili je u pitanju poseban zahtjev vlade kantona za deminiranje posebnog lokaliteta za čije su deminiranje stvoreni uvjeti koji u vrijeme pravljenja Liste nisu bili osigurani. U ovoj je godini planirano da se tehničkim izviđanjem i čišćenjem od mina ubuhvati ukupna površina od 30,9 kilometara kvadratnih, pri čemu se na čišćenje od mina odnosi 30 posto, a na tehničko izviđanje 70 posto planirane površine. Planirano je da se trajno obilježi površina od 16 kvadratnih kilometara. U prvu kategoriju spadaju prioriteti humanitarnog karaktera (stanovanje, infrastruktura, javne ustanove, ekonomski resursi i preventivno deminiranje) i razvojnog karaktera (stanovanje, javne ustanove, privreda, komunikacije, energetika, vodoprivreda, poljoprivreda, zaštita okoliša, turizam i šumarstvo). Iz ove prioritetne kategorije izviđanjem i čišćenjem od mina biće ove godine obuhvaćeno ukupno 12,32 kvadratna kilometra.

  OSNIVA SE FONDACIJA ZA POMOÆ U ZAPOŠLJAVANJU
  PRIPADNIKA BRANILAÈKE POPULACIJE

  U cilju podsticanja, stimulisanja, posredovanja i pružanja stručne pomoći pri zapošljavanju pripadnika branilačke populacije na teritoriji FBiH i u zonama povratka na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, Vlada Federacije BiH ima namjeru osnovati Fondaciju za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačke populacije.

  O tome će, kako je nakon današnje rasprave zključeno, za sljedeću sjednicu biti pripremljena odgovarajuća odluka.

  O PLANU I PROGRAMU POSLOVANJA RAZVOJNE BANKE FBiH

  Povodom Plana i programa poslovanja za 2010. godinu, koji je Razvojna banka FBiH pripremila u skladu sa stateškim opredjeljenjima i ciljevima Vlade FBiH, na današnjoj sjednici je zaključeno da u ove dokumente treba ugraditi primjedbe i prijedloge federalnih ministrastava. Tako inovirani dokumenti će, prije nego se nađu na Skupštini Razvojne banke FBiH, biti predmetom razmatranja na Nadzornom odboru ove finansijske institucije.

  O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNIH ORGANA I TIJELA

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala i usvojila više izvještaja o radu federalnih organa, institucija i tijela u prošloj godini, sa planiranim zadacima u 2010 godini.

  Riječ je o izvještajima o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalne uprave civilne zaštite. Također su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, Međuentitetskog tijela za okoliš, Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak i Ureda za pritužbe javnosti (za posljednje tromjesečje prošle godine).

  O RADU FONDACIJE ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORACA U PROŠLOJ GODINI

  Vlada FBiH je, nakon rasprave, prihvatila Informaciju o prošlogodišnjem radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

  Fondacija je imala na raspolaganju ukupno 1,674 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene, pošto je Vlada iz Budžeta za 2009. godinu kao pomoć u rješavanju staambenih pitanja boračke populacije izdvojila 834.200 KM.

  Od ukupno 858 zainteresiranih pripadnika boračke populacije, prijavljenih na javni oglas u martu prošle godine, 353 zahtjeva uvrštena su na preliminarnu rang listu.

  Nakon njene provjere u boračkim udruženjima i kantonalnim organima, na konačnoj rang listi ostalo je 139 aplikanata kojima su, u skladu sa pravilnikom, odobrena i u julu prošle godine podijeljena sredstva.

  UO Fondacije je u prošloj godini donio i odluku o dodjeli pet bespovratnih pomoći za posebne namjene za pripadnike boračke populacije u teškom materijalnom položaju u iznosu od 25.000 KM.

  REALIZIRANJE STUDIJE „INTEGRALNO UPRAVLJANJE
  VODNIM RESURSIMA U SLIVU RIJEKE BOSNE“

  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o aktivnostima na realiziranju Studije o integralnom upravljanju vodnim resursima u slivu rijeke Bosne koju je pripremila Agencija za vodno područje rijeke Save.

  Agencija je već realizirala najnužniji dio operativnih aktivnosti, u šta spada nabavka i postavljanje 40 stanica za snimanje i automatsku dojavu vodostaja u slivu, priprema za dobijanje savremenih geodetskih i drugih podataka o modulu terena u neposrednoj zoni vodotoka, kompletiranje postojeće dokumentacije i ekspertnog tima u Agenciji za vođenje procesa izrade i usvajanja Studije, te priprema radne verzije Projektnog zadatka.

  Formiran je Upravljački odbor koji čine predstavnici Agencije, kao i sedam federalnih ministarstava čiji se resori dotiču ove problematike.

  METOD PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U FABRICI DUHANA MOSTAR

  Odlukom Vlade FBiH će se 67 posto državnog kapitala u Fabrici duhana Mostar privatizirati metodom neposredne pogodbe a postupak će provesti Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

  Nakon što je sporazumno 14. septembra prošle godine raskinut Ugovor sa „Pazardžikom“ iz Bugarske zbog neispunjavanja obaveza prema radnicima, Agencija za privatizaciju u FBiH je u svoj plan privatizacije za ovu ogodinu uvrstila ovo preduzeće koje se nalazi u nezavidnom položaju. Fabrika ne radi, a zabilježila je gubitke u 2007. i 2008. godini dok za 2009. godinu nije ni vršeno knjigovodstveno evidentiranje. U Informaciji o realizaciji zaključaka Vlade sa osvrtom na privatizaciju i prijedloge metoda privatizacije Fabrike duhana Mostar navodi se da je zbog stanja u ovom kolektivu 12. januara ove godine sa predstavnicima Sindikata ovog kolektiva u Mostaru održan sastanak predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za privatizaciju u FBiH.

  Razmatrana su dva moguća metoda privatizacije preduzeća - prodajom dionica putem Sarajevske berze ili prodaja metodom neposredne pogodbe.

  REALIZACIJA ZAKLJUÈAKA VLADE FBiH O „ AGROKOMERCU“

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, u skladu sa Zaključcima Vlade sa 113. i 117. sjednice o „Agrokomercu“, dostavilo Informaciju o stanju u ovom privrednom društvu, kao i aktivnostima na analizi ugovora o zakupu njegovih kapaciteta.

  U Informaciji su prezentirani pokazatelji o finansijskom stanju u „Agrokomercu“, sa osvrtom na kapital i knjigovodstvenu vrijednost ovog privrednog društva.

  Analize trenutnog stanja pokazuju da je neophodno uložiti 30 miliona KM za investicije i obrtna sredstva u naredne četiri godine za oživljavanje proizvodnje u fabrikama kompleksa Prehrambene industrije u Polju, te proizvodnje konzumnih jaja u liniji peradarstva.

  Poslovodstvo “Agrokomerca“ inicira organiziranje „okruglog stola“ o „Agrokomercu“ od kojeg se očekuju prijedlozi rješenja za podjelu preduzeća na tehno-ekonomske cjeline, donošenje odluke o pokretanju postupka na tom planu, te utvrđivanje plana podjele, kao i priprema programa privatizacije i prodaja tehno-ekonomskih cjelina u velikoj privatizaciji. Ostala bi se imovina prodavala u „maloj privatizaciji“, a iz tih sredstava bi se rješavao socijalni status radnika.

  U Planu za 2010. godinu planira se osiguranje proizvodnje u fabrikama biskvita, keksa i krekera, čokolade i kremova, voćnih sirupa i pića, supe, kečapa i majoneze, te u fabrikama prerađevina od voća i povrća i prerade kafe.

  O INOZEMNIM PREDSTAVNIŠTVIMA

  Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je Vladu FBiH s pokazateljima o uposlenicima i uplati doprinosa u registriranim predstavništvima inozemnih osoba u Federaciji BiH.

  Prema tim pokazateljima sa stanjem od 14.4.2009. godine, u FBiH djeluju 334 ovakva predstavništva s ukupno 552 uposlena.

  Od njih, 201 predstavništvo nije nikako evidentirano kod Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Doprinose redovito uplaćuje 106 predstavništava, a 18 predstavništava je izmirilo obveze, ali i odjavilo nakon toga sve uposlene.

  O SPRJEÈAVANJU NELEGALNOG VAÐENJA MATERIJALA IZ VODOTOKA

  Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o preduzetim mjerama na sprječavanju nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka.

  Federalna vodoprivredna inspekcija je ustanovila da se vrši neplanska eksploatacija materijala iz vodotoka za vodno područje Jadranskog mora i rijeke Save, ne izdaju se vodni akti u skladu sa Zakonom o vodama, plaćanje posebnih vodnih naknada vrši se djelimično i van propisanih rokova, kontrolisani subjekti ne vode evidencije o količinama materijala, njegovom porijeklu, kupcima i dobavljačima, niti su organizovane vodočuvarske službe.

  Stoga je Federalna vodoprivredna inspekcija izdala određeni broj rješenja o otklanjanju nedostataka, prekršajnih naloga, te naložila plaćanje PVN-a, odnosno posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka.

  Pored daljnjeg preduzimanja svih neophodnih mjera i aktivnosti na otkrivanju i kažnjavanju nezakonite komercijalne eksploatacije materijala iz vodotoka, u Informaciji se ističe da se, vodnim aktima, mogu precizno definirati uvjeti eksploatacije i kontrole, te rigoroznim stručnim kontrolama ostvariti nadzor nad zakonitošću eksploatacije materijala iz vodotoka.

  O STANJU PREDMETA NAFTNIH TERMINALA PLOÈE

  Federalno pravobranilaštvo je danas informiralo Vladu o stanju predmeta Naftnih terminala Ploče nakon uloženih žalbi na rješenje Općinskog suda u Metkoviću o proglašenju pomorskog dobra. Na ovo rješenje su žalbe uputili Federacija BiH i Naftni terminali Ploče. Žalba je proslijeđena Županijskom sudu u Dubrovniku na rješavanje.

  Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske dostavljen je i prijedlog za mirno rješenje ovog spora, pa se mogu očekivati i razgovori na ovu temu. Od strane Pravobranilaštva FBiH poduzete su sve neophodne pravne radnje za zaštitu interesa Federacije BiH, a ono će o svim budućim relevantnim činjenicama u vezi sa ovim predmetom odmah obavijestiti Premijera i Vladu Federacije BiH - stoji u ovoj informaciji.

  O STANJU U ZDRAVSTVU U FBiH

  Federalno ministarstvo zdravstva je pripremilo, a Vlada FBiH razmatrala i usvojila Informaciju o stanju zdravstva u Federaciji BiH, sa zaključcima, koja će biti proslijeđena Predstavničkom domu Parlamneta FBiH, na čiji zahtjev je i napravljena.

  Na osnovu podataka pribavljenih od kantonalnih ministarstava zdravstva u Informaciji su prezentirani podaci o sredstvima u kantonalnim budžetima za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, efektima primjene Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH u sektoru zdravstva, korupciji u ovoj oblasti, kao i provođenju drugih zakona. Zaključci su usmjereni na aktivnosti koje doprinose rješavanju problema u oblasti zdravstva, kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou. Jedan od njih odnosi se na potrebu upućivanja zahtjeva kantonalnim zakonodavnim tijelima u pogledu dosljednog poštovanja svih federalnih propisa iz oblasti zdravstva na kantonalnom nivou, kao i sprječavanja prakse donošenja kantonalnih propisa u suprotnosti sa federalnim, što uključuje i osiguranje potrebnih finansijskih sredstava u kantonalnim budžetima za implementaciju federalnih propisa.

  IMENOVANA KOMISIJA ZA IZBOR REVIZORSKE TVRTKE

  Nakon što je upoznata sa detaljima i zaključcima razgovora sa menadžmentom „Energopetrola“ i prijedlogom o produženju važenja garancija, Vlada FBiH je danas imenovala Komisiju za odabir u vezi utvrđivanja ispunjenja obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo i sačinjavanja stručnog nalaza.

  U Komisiju su imenovani Amira Pintul, Jasmina Pašić, Gordana Èengić, Elmir Jahić, Tatjana Kosović, Gyorgy Bacsa, Laszlu Bartha i Alma Haseta. Zadatak je Komisije da u roku od 60 dana odabere obostrano prihvatljivu, nezavisnu, međunarodnu revizorsku tvrtku koja djeluje i registrirana je na području BiH i odredi joj smjernice za rad.

  PODRŠKA AKTIVNOSTIMA „HIDROGRADNJE“

  Vlada FBiH danas se upoznala i podržala aktivnosti privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo na izmirenju svih uzajamnih obaveza između ovog preduzeća s Metalnom strojogradnjom, konstrukcije in montaža d.o.o. Maribor i Litostroj-holding d.o.o. Ljubljana.

  Za realizaciju zaključka o ovim pitanjima zaduženi su Uprava i Nadzorni odbor Hidrogradnje d.d. Sarajevo, uz obavezu da o poduzetim aktivnostima informišu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vladu FBiH.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH donijela je više odluka finansijske prirode. Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobren je utrošak sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 6.190 KM i u iznosu od 84.500 KM za implementaciju projekata “Izrada Zakona o zaštiti prava pacijenata” čiji je donator UNICEF i Akcionog plana za rješenje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite koji finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

  Utrošak sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice FBiH odobren je i Federalnoj upravi civilne zaštite. Riječ je o 150.000 KM sa Transfera za elementarne nepogode, prirodne i druge nesreće koje će se dodijeliti općini Tešanj na ime jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije i to za sanaciju nužnih infrastrukturnih i stambenih objekata, škola i klizišta oštećenih poplavama koje su 10.7.2009. godine zahvatile devet mjesnih zajednica na području ove općine.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je danas stavila van snage Rješenje kojim je za imenovanje na poziciju člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH predložila Zdenka Šimunovića koje nije dobilo saglasnost predsjednice i dvoje potpredsjednika Federacije BiH. Vlada je, stoga, danas donijela Rješenje kojim je za imenovanje na ovu poziciju predložilla Sanelu Pokrajčić, za šta će biti zatražena saglasnost predsjednice i dvoje potpredsjednika Federacije BiH.

  Danas je izmijenjeno ranije Rješenje o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete, tako što je u ovu Komisiju, umjesto Milenka Lepušine (zbog odlaska u mirovinu), imenovan Jovan Savić.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.00 sati.