133. sjednica Vlade FBiH

 • 01.02.2010.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI

  DRUŠTAVA SA VEÆINSKIM UÈEŠÆEM DRŽAVNOG KAPITALA U FBiH

  Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u FBiH. U skladu sa raspravom o Prednacrtu ovog zakona na 130. sjednici Vlade FBiH, obrazloženje danas utvrđenog Nacrta obuhvata i tabelarni pregled obaveza, potraživanja, ugovorenih i potencijalnih poslova privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše federalna ministarstva energije rudarstva i industrije, prometa i komunikacija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Ovaj zakonski akt odnosi se na konsolidaciju društava sa učešćem državnog kapitala više od 50 posto u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, a koja imaju probleme u održavanju likvidnosti. Konsolidacija je predviđena i u jednom broju privatizovanih privrednih društava u kojim su prije izvršene privatizacije ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vršili organi FBiH i to samo za neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike, nastale do izvršene privatizacije.

  Finansijska konsolidacija bi obuhvatila dugovanja po osnovu penzijsko-invalidskog, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti, poreza, komunalnih usluga i za dugovanja prema dobavljačima i radnicima.

  U ovu svrhu koristila bi se sredstva ostvarena prodajom dijelova privrednog društva koja nisu uvjet obavljanja njihove pretežne djelatnosti u postupku male privatizacije, sredstva od prodaje imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali nije bila u funkciji najmanje 12 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti, bilo nerentabilno, 30 posto sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala svih privrednih društava obuhvaćenih planom privatizacije u FBiH, kreditnim zaduživanjem privrednog društva, izdavanjem obveznica na teret FBiH, sredstvima ostvarenim realizacijom inostranih potraživanja, kao i otpisom dugovanja s kamatama, reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnijim uslovima i iz drugih izvora sredstava.

  Postupak finansijske konsolidacije privrednog društva pokretalo bi ministarstvo nadležno za vršenje ovlašćenja po osnovu ućešća državnog kapitala samoinicijativno ili na zahtjev privrednog društva koje se konsoliduje, Vlade FBiH ili Agencije za privatizaciju u FBiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

  Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i uputila ga u parlamentarnu proceduru u redovitom postupku. Njime se uređuju predmet, načela, način, uslovi i nadležnosti putem kojih će se ostvarivati javno-privatno partnerstvo između javnog tijela i privatnog partnera, kao i sam postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata.

  Cilj ovog zakonskog projekta jeste stvaranje transparentnog, nediskriminatorskog i jasnog pravnog okvira za utvrđivanje uvjeta pod kojima domaće i inozemne pravne osobe mogu investirati u izgradnju, odnosno rekonstrukciju javne infrastrukture, uključujući javne informacijsko-komunikacijske sustave i građevine od javnog interesa. Ovim bi se javnom partneru osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga korisnicima.

  Ponuđena rješenja trebala bi doprinijeti stimuliranju ulaganja domaćeg i inozemnog kapitala u javni sektor radi osiguranja više razine kvalitete javnih usluga i radi ekonomskog razvitka Bosne i Hercegovine.

  Javni partner dužan je poštivati načela dugoročnosti ugovornih odnosa, zaštite javnog interesa, tržišnog natjecanja, učinkovitosti, jednakog tretmana, transparentnosti, slobode ugovaranja, vraćanja izgrađenih objekata javnom partneru nakon isteka ugovora, i tako dalje.

  JPP je moguće ostvariti u svim oblastima zadovoljavanja javnih potreba, a osobito u energetici, rudarstvu i industriji, prometu i komunikacijama, vodoprivredi, poljoprivredi i šumarstvu, komunalnoj infrastukturi, zdravstvu, obrazovanju, socijalnom sektoru, kulturi, zaštiti kulturno-povijesnih spomenika, sportu, turizmu i zaštiti okoliša.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM UREÐIVANJU
  PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FBiH

  Zakon o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u FBiH, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru, preduvjet je za otpočinjanje pregovora sa Svjetskom bankom za isplatu sredstava iz zajma za razvojnu politiku.

  Na ovaj način se jedinstvenim zakonom uređuju osnove po kojima se gotovinske naknade na teret proračuna FBiH, kantona, općina, gradova i financijskih planova vanproračunskih fondova isplaćuju pojedincima na temelju priznatih prava, izuzev plaća i naknada iz radnog odnosa - mirovina, naknada na temelju ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskih honorara i drugih naknada na temelju ugovora o djelu i osiguranja.

  Gotovinske naknade koje se isplaćuju iz proračuna moraju biti utemeljene na zakonima kojima se jasno definiraju kriteriji za utvrđivanje prava pojedinca na konkretne vrste naknada, njihova nakana, kao i kriteriji za određivanje visine, razdoblja i načina njihove isplate.

  Ovim zakonom je, također, propisano da visina gotovinskih naknada koje se utvrđuju pojedincima mora odgovarati stvarnim materijalnim potrebama korisnika. Pri tome se u obzir uzima ukupan godišnji dohodak korisnika, njegov imovinski status, zdravstveno stanje, socijalni položaj, stupanj invaliditeta, kao i druge informacije bitne za procjenu stvarnih materijalnih potreba za gotovinskim naknadama na teret proračuna. Od ovoga su izuzete naknade na temelju stipendija, naknade sportašima i one utemeljene na akademskom uspjehu, naknade na temelju intelektualnih prava, te na temelju priznatih doprinosa pojedinca razvitku znanosti i tehnologije.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata dužna su u roku od 120 dana po stupanju Zakona na snagu donijeti pravilnik koji će urediti način formiranja jedinstvene elektronske baze podataka, način njihova prikupljanja i klasificiranja, te standardizirane obrasce za prikupljanje podataka.

  Cilj Zakona je i da sva buduća pravna akta koja se odnose na gotovinske isplate budu s njim usuglašena, uz obvezno mišljenje Federalnog ministarstva financija o ekonomskim i fiskalnim učincima takvih isplata.

  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI BORAÈKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

  Radi ispunjenja uvjeta iz Programa zajma Svjetske banke za razvojne politike (DPL) Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o pravima branilaca i članova njihovih porodica i o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

  Predloženim izmjenama i dopunama se za određene korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (vojni invalidi ispod 60 posto) i korisnike porodične invalidnine (izuzev djece koja su na redovnom školovanju) uvodi prihodovni cenzus, kao uslov za daljnje korišćenje ovih prava. Prihodovni cenzus će se primjenjivati od 1.1.2011. godine, s tim da će im isplata prestati 31.12.2010. godine ukoliko do tog datuma korisnici ne podnesu zahtjev za nastavak isplate ovih primanja. Potvrde o imovinskom stanju izdavaće posebne ustanove, a prihodovni cenzus, metode njegove primjene, kao i vođenje postupka nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje bit će uređeni posebnim propisom.

  Odredbe o prihodovnom cenzusu odnose se i na dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja, s primjenom od 1.5.2010. godine, do kada korisnici ovih prava mogu podnijeti zahtjev za nastavak isplate, koja u protivnom prestaje 30.4.2010. godine.

  Za sve korisnike prava po ova dva zakona, isplata će se vršiti u skladu sa raspoloživim sredstvima, a osnovica će se usklađivati s kretanjem inflacije u FBiH iz prethodne godine.

  Vlada danas nije prihvatila prijedlog Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da se, umjesto Prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, donesu izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ocjenjujući da je ovaj prijedlog suprotan Pismu namjere i dokumentima Svjetske banke o politici podrške budžetima, Vlada je ostala kod svog ranijeg prijedloga.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
  DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIÈNOM POSTUPKU FBiH

  Nakon parlamentarne rasprave u kojoj je podržan Nacrt, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH. Riječ je o zakonskom aktu koji je sastavni dio reforme krivičnog zakonodavstva, jer najnovije izmjene i dopune (kojih je bilo i ranije) imaju za cilj preciziranje određenih rješenja i uvođenje novih u cilju postizanja pravednijeg i efikasnijeg krivičnog postupka. U njihovoj izradi su, radi usaglašavanja sa standardima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokola, korišteni predmeti iz prakse Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava.

  U Prijedlogu zakona otklonjeni su nedostaci u vezi prava traženja izuzeća, jasnije je reguliran postupak izuzeća tužitelja i drugih učesnika u postupku, konkretnije utvrđena prava tužitelja u postupku, uvedena je mogućnost pretresanja kompjuterskih sistema i drugih kompjuterskih i elektronskih uređaja kao radnja dokazivanja, precizirana su prava osumnjičenog prilikom prvog ispitivanja, kao i prava i obaveze svjedoka u skladu sa potrebama prakse, zatim uloga tužitelja kod pregleda i obdukcije leša i sl.

  Polazeći od iskustava u provođenju postojećeg zakona predložene su izmjene i dopune većeg obima u dijelu zakona koji se odnosi na neuračunljive počinitelje krivičnih djela.

  ZA HAITI 100.000 KM

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku da narodu Haitija, stradalom u razornom potresu, uputi financijsku pomoć od 100.000 konvertibilnih maraka.

  UTVRÐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU
  NA DIONICAMA AUTOCESTE NA KORIDORU 5C

  Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na Koridoru 5c na dionici Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj-Bijača u skladu s idejnim projektom autoceste na Koridoru 5c pripremljenog od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH. Odukom je utvrđeno i pristupanje izradi eksproprijacijskog elaborata i obavljanju poslova eksproprijacije, kao i izvori finansijskih sredstava za te potrebe.

  Sredstva za ove svrhe će se obezbijediti iz javnog prihoda ostvarenog naplatom cestarine na izgrađenim dionicama autoceste na trasi Koridora 5c i od putarine za autoceste.

  ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI 55.000.000 KM

  Na današnjoj sjenici Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaji za poljoprivredu“ utvrđenih proračunom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Riječ je o poticajnim sredstvima u ukupnom iznosu od 55.000.000 konvertibilnih maraka, od čega je najveći dio - 62,69 posto - namijenjeno proizvodnji: animalnoj 28,413 milijuna KM, a biljnoj 6,066 milijuna KM.

  Investicijama u poljoprivredi namijenjen je 11,61 milijun KM, stručnim projektima 854.000 KM, a ruralnom razvitku 5,3 milijuna KM.

  O IZGRADNJI SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA U TRAVNIKU

  Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o realizaciji Odluke Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu o ustupanju preostalog dijela zgrade Gimnazije Vrhbosanske nadbiksupije u Travniku i realizaciji Projekta izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u ovom gradu.

  Ukupno procijenjena vrijednost izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra je 16 miliona KM, pa s obzirom na to da je Vlada FBiH u ovu svrhu 2008. godine uplatila pet miliona KM, nedostaje 12 miliona KM za realizaciju ovog projekta.

  Vlada FBiH je, stoga, iskazala opredjeljenje da, zajedno s Vladom Srednjobosanskog kantona i Općinom Travnik, učestvuje u osiguranju kreditnih sredstava za realizaciju ovog projekta, s tim da će se omjer kreditnih sredstava za povrat odrediti posebnim sporazumom.

  Istovremeno je dato ovlaštenje premijeru FBiH da sa Vrhbosanskom nadbiskupijom potpiše Aneks Ugovora o koracima koje treba poduzeti da bi se izvršilo premještanje državnih škola iz zgrade Nadbiskupske gimnazije u Travniku, u smislu određivanja realnog roka za stavljanje ove zgrade na raspolaganje Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
  DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  Kako bi pojedine njegove odredbe bile preciznije definirane, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

  Inače, Zakon o porezu na dohodak donesen je u ožujku 2008., a njegova primjena počela je 1. siječnja 2009. godine.

  Izmjene i dopune odnose se, uz ostalo, na neoporezivi dio stipendije, nagrade učenicima i studentima, precizniji tretman donacija, usuglašavanje s drugim propisima, određivanje rokova koji se odnose na podnošenje porezne prijave, te izuzeća koja se odnose na godišnju poreznu prijavu i preplaćeni dio poreza na dohodak.

  Među novinama je i ta da se neoporezivim prihodom smatraju donacije koje se odnose na zdravstvene potrebe (operativni zahvati, liječenje, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), pod uvjetom da to već nije plaćeno iz sredstava osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja. Kada je riječ o stipendijama, njihov neoporezivi dio iznosi 75 posto prosječne plaće iz predhodnog poreznog razdoblja. Kod učeničkih i studentskih nagrada, neoporezivi dio iznosi do dvije prosječne plaće.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

  U skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji.

  Osnovni cilj predloženih izmjena je da se zakonskom odredbom na odgovarajući način zaštite prava ranijeg vlasnika nekretnine.

  Iz tih razloga preciziran je postupak na koji će korisnik eksproprijacije pokušati sa vlasnikom sporazumno riješiti pitanje sticanja prava vlasništva na nekretnini, kao i propisano da se umjesto zapisnika o sporazumu, kao dokaz pokušaja korisnika eksproprijacije o sporazumnom rješavanju pitanja sticanja vlasništva na nekretnini sa vlasnikom nekretnine priznaje javni oglas ili kopija pismene ponude.

  Predloženim izmjenama izvršeno je i usklađivanje zakonskih odredbi sa Zakonom o cestama.

  USAGLAŠAVANJE ZAKONA S REVIDIRANIM PISMOM NAMJERE

  Na današnjoj sjednici Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH. Suština je u odredbi kojom se propisuje da nijedan zakon koji ima finansijske implikacije po budžet ne može biti upućen u parlamentarnu proceduru bez prethodno izrađene analize u vezi s finansijskim i drugim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i načina njihovog osiguranja, kao i mišljenja Vlade FBiH ako ona nije predlagač zakona.

  Ove odredbe odnose se i na uredbe i druge propise koje donosi Vlada FBiH, a kojima se stvaraju prava i obaveze budžetskog finansiranja.

  Danas je, također, utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH. Precizirano je da sredstva za naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) mogu dnevno iznositi do jedan posto od presječne plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

  Inače, predložene izmjene i dopune oba ova zakona proizašle su iz obaveza utvrđenih u revidiranom Pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
  I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

  Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Naime, predloženim izmjenama je precizirano da je Porezna uprava FBiH organ od značaja za javnu bezbjednost. Time joj se omogućava pristup mreži bežične komunikacije (SDH mreži).

  O SUDSKOM PORAVNANJU

  Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog pravobraniteljstva i Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) koja se odnosi na postupak prijenosa novčanih sredstava po osnovu iračkog duga, a koja su predmet sudskog poravnanja između AD „Prograes“ Beograd, JP „Jugoimport“ SDPR Beograd i APF-a.

  Vlada je zadužila Federalno pravobraniteljstvo i APF da u korigovanom tekstu sudskog poravnanja reguliraju sve odnose parničnih stranaka, s tim da će se nalog za isplatu sredstava AD „Progres“ Beograd dati nakon što na račun APF-a budu doznačena novčana sredstva s pripadajućom kamatom.

  O realizaciji ovog zaključka Vladu će informirati federalni pravobranitelj.

  KADROVSKA PITANJA

  Danas je za imenovanje za člana novog Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, ispred Federacije BiH, predložen Edin Mušić.

  Vlada je Franju Šaravanju imenovala za predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH, a Adnana Mujagića za njegovog zamjenika.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.10 sati.