132. sjednica Vlade FBiH

 • 25.01.2010.


 • RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

  Zbog značaja oblasti na koju se odnosi, Vlada FBiH, je na današnjoj sjednici u Sarajevu, ponovo razmatrala Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i zaključila da se ponuđeni tekst doradi sukladno danas iznesenim prijedlozima i sugestijama. Ovim zakonom uređuju se predmet, načela, način, uvjeti i nadležnosti putem kojih će se ostvarivati JPP između javnog tijela i privatnog partnera, kao i postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekta.

  Cilj je stvaranje transparentnog, nediskriminatorskog i jasnog pravnog okvira za utvrđivanje uvjeta pod kojima domaće i inozemne pravne osobe mogu investirati.

  O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
  I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I
  MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREÆA

  U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, utvrdila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Amandmanom se konkretiziraju zaposlenici iz Programa deminiranja Federacije BiH na koje se odnose zakonske odredbe o načinu sticanja prava na radni odnos na neodređeno vrijeme i radno-pravnog statusa koji važi za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH. Riječ je o ukupno 190 zaposlenika koji su u Programu deminiranja radili sa prekidima od 1998. godine i neprekidno od 16.1.2008. do 31.12. 2009. godine.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH se izjasnila i o amandmanima koje je na ovaj Prijedlog zakona podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Suada Hadžović.

  PODRŠKA KONVENCIJI VIJEÆA EVROPE O PRISTUPU SLUŽBENIM DOKUMENTIMA

  Na traženje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada FBiH je danas razmatrala i, na temelju obrazloženja Federalnog ministarstva pravde, dala pozitivno mišljenje na tekst Konvencije Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima koja je otvorena za potpisivanje 18. juna prošle godine u Tromsu, u Kraljevini Norveškoj.

  Ocijenjeno je da je riječ o dokumentu koji reguliše pravo pristupa zvaničnim dokumentima (javnog karaktera), mogućnost ograničavanja ovog prava, postupanje po zahtjevima građana za pristup zvaničnim dokumentima, njihovu obradu, način pristupa, njegove troškove i pravo na reviziju postupka.

  IZMJENE UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAÈUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBiH

  Prva izmjena postojeće Uredbe izvršena je u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine o produženju roka za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje za najmanje šest mjeseci od dana konačnosti te presude. U skladu s tim, izmjenom je propisano da je rok za verifikaciju računa stare devizne štednje do 3.8.2010. godine, počevši od 3.2.2010. godine, a Agencija je dužna postupak verifikacije završiti najkasnije do 4.10.2010. godine.

  Druga izmjena je izvršena s ciljem usaglašavanja Uredbe sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, tako da je brisana dosadašnja odredba o odricanju prava na tužbu u postupku verificiranja te štednje.

  SAGLASNOST NA IZMJENU PROGRAMA RADA FEDERALNOG
  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2009. GODINU

  Vlada FBiH je dala saglasnost na izmjenu Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu kojom se broj osoba sa invaliditetom, čije se zapošljavanje sufinansira, sa 120 povećava na 165 osoba.

  Ovo je urađeno pošto je po javnom pozivu za sufinansiranje zapošljavanja ovih osoba njih 165 ispunilo potrebne uvjete.

  SUGLASNOST NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD CESTARINE

  Federalna vlada donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Program utroška sredstava ostvarenih prihoda od cestarine za autoceste u FBiH. Riječ je o ukupno 30.000.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 20 milijuna KM namijenjeno troškovima nabavke zemljišta za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru 5c (na dionici Sarajevske obilaznice), a preostalih deset milijuna KM za uvođenje zatvorenog sustava naplate cestarine na sekciji Jošanica - Kakanj.

  IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI
  PROSTORNOG PLANA FBiH OD 2008. DO 2028. GODINE

  Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije BiH od 2008. do 2028. godine.

  Izmjenama i dopunama se precizira da će Nosilac izrade Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine izraditi u roku koji neće biti duži od 17 mjeseci, prema Ugovoru i ponudi, računajući od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge priprema i izrade Prostornog plana FBiH.

  U ovaj rok ne ulazi vrijeme koje je potrebno za izbor nosioca izrade i za provođenje postupka donošenja Prostornog plana u parlamentarnoj proceduri.

  AKCIONI PLAN REALIZACIJE MJERA ZA POBOLJŠANJE
  STANJA U OBLASTI TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA

  Vlada FBiH je nakon rasprave podržala Akcioni plan Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za realizaciju mjera kojim će se poboljšati stanje u oblasti tradicionalnih i starih zanata. Plan je prateći dokument projekta - „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“ kojeg treba realizirati do 2012. godine.

  Radi opstanka i razvoja tradicionalnih i starih zanata planirano je stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, poticanje razvoja tradicionalnih i starih zanata kroz novčanu podršku, te pomaganje izrade autohtonih proizvoda i izvornih suvenira.

  U prošloj je godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za stipendiranje učenika izdvojilo 50.000 KM, a za razvoj tradicionalnih i starih zanata, kroz kreditni poticaj razvoja poduzetništva, 520.000 KM. U Federalnom ministarstvu turizma i okoliša je izrada originalnog turističkog suvenira za jačanje turističke ponude sufinansirana sa 100.000 KM.

  Ova dva ministarstva će i u ovoj godini izdvojiti sredstva za ove namjene.

  BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2010. GODINU

  Federalna vlada je razmatrala i usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH u ovoj godini, koji je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Ove je godine planirana proizvodnja uglja od ukupno 7,011 miliona tona u odnosu na 6,75 miliona tona ostvarenih u prošloj godini. Potrošnja je u ovoj godini planirana sa 6,76 miliona tona od čega će za termoelektrane biti osigurano 5,57 miliona tona. Planirani izvoz je 285 hiljada tona. Ovako bilansirane količine trebaju osigurati stabilno snabdijevanje svih planiranih potrošača u ovoj godini.

  Elektroenergetskim bilansom je u ovoj godini planirana ukupna proizvodnja električne energije od 8,297 gigawata, a potrošnja na području Federacije BiH na nivou od 8,471 gigawata. Ovo bilansiranje predviđa zadovoljenje potreba domaćih potrošača i ispunjavanje obaveza po zaključenim ugovorima, a nedostajuće količine će se osigurati na tržištu električne energije.

  Bilansom naftnih derivata je u 2010. godini planiran uvoz od 700 hiljada tona, te osiguranje još 200 hiljada tona iz Rafinerije Bosanski Brod. Dinamika snabdijevanja će ovisiti o zahtjevima domaćeg tržišta i odnosa na svjetskom tržištu. Ovim planom treba osigurati uredno snabdijevanje tržišta naftnim derivatima.

  U bilansiranju ovogodišnjih potreba za prirodnim gasom planiran je uvoz od 233,31 miliona kubnih metara ovog energenta, što je za 12 posto više od ostvarenog u prošloj godini. U potrošnji gasa 70 posto uvezenih količina ide u distribuciju, a ostatak se osigurava industriji. Ispunjenje plana će osigurati stabilno snabdijevanje Federacije BiH ovim energentom.

  STEPEN ORGANIZIRANOSTI OBRTNIKA U FBiH

  Federalna vlada usvojila je danas Izvještaj o stepenu organiziranosti obrtnika u Federaciji BiH.

  Kako se navodi u Izvještaju, obrtničke komore formirane su u svih deset kantona, ali je stepen organiziranosti obrtnika veoma nizak, što se reflektuje na njihovu zastupljenost u većini institucija i tijela koja odlučuju o interesima obrtnika i kreiraju pravnu regulativu za njihovo poslovanje.

  Stoga je neophodno da, u narednom periodu, Obrtnička komora Federacije BiH, uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, ali i Vlade FBiH, iznađe način efikasne kontrole naplate članskog doprinosa, kako bi se zaštitili interesi obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, obzirom da ova populacija broji preko 25.000 ljudi, što čini značajan segment ukupne privrede Federacije BiH.

  O UTROŠKU SREDSTAVA ZA POTICAJ I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA

  Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku dijela sredstava „Transfer za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta utrvđenih Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu.

  Raspoloživa sredstva u iznosu od 4,1 milion KM raspoređena su na izgradnju poduzetničke infrastruktue 2.482.000 KM, razvoj obrtničkih komora 150.000, potpora udruženjima poduzetnika i obrtnika 100.000, razvoj tradicionalnih zanata 520.500, podršku novoosnovanim subjektima male privrede i obrtnicima 411.000, izgradnju inovativne privrede 248.000 KM, stipendiranje učenika 37.000, te određeni iznos za interventna sredstva rezerve.

  Prema usvojenom Izvještaju, resorno federalno ministarstvo je u potpunosti realiziralo Odluku Vlade FBiH koja se odnosi na dodjelu grant sredstava, te zaključilo ukupno 343 ugovora koji se odnose na njegovu implementaciju.

  O PRVOJ FAZI PROJEKTA REGULATORNE REFORME

  Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o provedbi Prve faze Projekta regulatorne reforme koja se odnosi na poboljšanje efikasnosti rada inspekcija na terenu kroz određena prilagođavanja relevantnih postojećih zakonskih normi koje predstavljaju smetnju u radu inspekcija i omogućavaju nelojalnu konkurenciju.

  Preliminarnim istraživanjem i analizom je utvrđeno da federalni inspektori u svom radu koriste 899 propisa. Najčešći problemi sa kojima se susreću uposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove odnose se na primjenu zakona u vezi sa izricanjem kazni i mjera definisanih Zakonom o prekršajima Federacije BiH.

  Izrečene sankcije i mjere često nisu primjenjive, jer drugi materijalni zakoni u određenim oblastima nisu usklađeni sa Zakonom o prekršajima po kome se postupa. Uzrok tome je da su neki propisi preuzeti iz ex SFRJ, SRBiH, FNRJ zastarjeli i za današnje prilike neefikasni.

  Kao prioritet na uklanjaju ovih nedostataka ustanovljena je potreba za hitnim intervencijama u sistemskim zakonima kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravi, kao i hramonizacija Zakona o prekršajima FBiH sa okvirnim zakonom na nivou BiH, te postojećim zakonom u RS.

  Potrebno je također uskladiti odredbe Zakona o prekršajima sa određenim materijalnim zakonima u dijelu kaznenih mjera koje su vezane za obavljanje inspekcijskog nadzora.

  Harmonizacija i izmjene ovih odredbi obuhvataju oblast radnih odnosa, trgovine, veterinarstva, vodoporivrede, šumarstva, ekologije, zdravstva, energetike, saobraćaja, vodoprivrede, a 68 zakona i podzakonskih akata predloženo je za izmjenu i dopunu, obuhvatajući ukupno 451 preporuku.

  O OSTVARENIM I RASPOREÐENIM JAVNIM PRIHODIMA
  ZA JEDANAEST MJESECI 2009. GODINE

  U jedanaest mjeseci 2009. godine, zaključno sa studenim, u Federaciji BiH je na temelju javnih prihoda naplaćeno i raspoređeno ukupno 5.348.871.866 konvertibilnih maraka, odnosno šest posto manje nego u istom razdoblju 2008. godine.

  Od tog iznosa, federalnom proračunu pripala je 1.008.465.421 KM, kantonalnim 1.573.175.305 KM, općinskim proračunima 457.287.240 KM, fondovima 2.200.085.108 KM, a ostalim korisnicima 109.858.791 KM.

  U izvještajnom razdoblju je, u odnosu na jedanaest mjeseci 2008. godine, na ime doprinosa ostvareno povećanje od prosječno dva posto. Pri tome su doprinosi za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje povećani tri posto, dok su doprinosi za osiguranje od neuposlenosti manji jedanaest posto.

  Porezni prihodi od tri milijarede KM manji su 12 posto nego u 2008. godini, dok su neporezni od 148 milijuna KM šest posto veći.

  O PRIMJENI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

  Federalno ministarstvo financija dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o učincima primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

  Od šestog mjeseca 2006. godine, od kada je Zakon u primjeni, pa do konca 2008. godine, odnosno u razdoblju na koje se Informacija odnosi, javni prihodi povećani su 27 posto, odnosno u apsolutnom iznosu od 1,3 milijarda konvertibilnih maraka.

  Najveći rast (41 posto) zabilježen je kod doprinosa, kod poreza na plaću (45 posto), a neizravni porezi veći su 16 posto. Ukupni javni prihodi na svim razinama vlasti u FBiH su s 5,13 milijarda KM u 2006. povećani na 6,4 milijarda KM.

  Prihodi federalnog proračuna porasli su, s jedne na 1,2 milijarde KM, kantonalnih s 1,7 na 1,98 milijardi, a općinskih, s 424 na 564 milijuna KM.

  O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA DEMINIRANJA

  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o problemima u implementaciji Programa deminiranja u fazi XI za 2009. godinu kojeg u cijelosti finansira Vlada.

  U Informaciji se navodi da je Zaključkom Vlade Federalna uprava dobila zaduženje da osigura implementaciju programa deminiranja, te predloži konačno rješenje održivosti postojećih deminerskih kapaciteta. U skladu s tim, Vlada je na sjednici od 27.8. 2009. godine prihvatila izlaznu strategiju održivosti timova za deminiranje koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite. Ova je Uprava, također, pripremila izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju koje se, u formi Prijedloga, nalaze u parlamentarnoj proceduri, a kojima je predložen način obavljanja poslova deminiranja u narednom periodu.

  Vlada je donijela Zaključak da se do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Program deminiranja 2010. - Faza XII organizira i provodi kao i do sada, kako bi svi uposlenici iz Programa deminiranja i dalje imali status u skladu sa važećim Pravilnikom FUCZ i Zakonom o radu FBiH.

  ODLUKA O PRISTUPANJU DODJELI KONCESIJE

  Vlada FBiH donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf. Istom odlukom za koncesora je određeno Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Postupak i način dodjele koncesije će biti izvršen putem javnog poziva potencijalnim ponuđačima u skladu sa Zakonom o koncesijama.

  Inače, izgradnja brze ceste Lašva – Donji Vakuf jedan je od rezvojnih prioriteta Vlade FBiH.

  O RAZVOJNOJ BANCI FBiH

  Vlada FBiH danas je razmatrala Informaciju o Razvojnoj banci FBiH u vezi sa zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Zaključeno je da će Izvještaj o stanju i aktivnostima ove banke njen Nadzorni odbor direktno dostaviti Parlamentu.

  Inače, Vlada će o zaključcima danas održane Skupštine Razvojne banke upoznati Federalni parlament.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH usvojila je danas nekoliko odluka koje se odnose na usvajanje programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

  Tako je kroz transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa predviđeno 1.527.999 konvertibilnih maraka, za kulturu od značaja za FBiH 1.172.999 KM, za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture 300.000 KM, a za sport od značaja za FBiH 1.281.999 KM.

  Posebnim odlukama odobreni su: transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti od 1.000.000 KM, za bibliotečku djelatnost od 500.000 KM, za Fond za izdavaštvo 764.001 KM, te za Fondaciju za kinematografiju 2.527.999 KM.

  Odlukom koju je danas donijela Vlada FBiH raspoređuju se sredstva transfera za političke stranke i koalicije iz Budžeta FBiH za ovu godinu, tako da je za prvi kvartal ove godine odobreno 1.250.000 KM.

  Danas je donijeta i Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Riječ je o sredstvima transfera za razvoj turizma i unaprjeđenje okoliša u iznosu od 7.500.000 KM.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je danas za direktora Federalnog fonda za PiO/MiO imenovala Zijada Krnjića.

  Na ovoj sjednici Federalna vlada je privremeno ovlastila (na period do 60 dana) Branislava Bilića za vršenje poslova direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH i istovremeno donijela Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za popunu ovog mjesta.

  Danas je za imenovanje za člana Upravnog odbora FIGAP-a u ime FBiH predložena Ana Vuković.

  Vlada je danas donijela Odluku o imenovanju stručnog tima ovlaštenih sudskih vještaka radi izvršenja Odluke Ustavnog suda BiH o daljnjim pravnim lijekovima u predmetu CH/99/2425 i drugi i Neđeljko Ubović i drugi protiv Federacije BiH. U stručni tim su imenovani Fevzija Hajdaragić za građevinsku struku, Senida Bajraktarević za poljoprivrednu struku i Izet Vukotić za geodetsku struku.

  Željko Silađi danas je imenovan za predstavnika FBiH za podnošenje zahtjeva prema TAIEX-u (Tehnička pomoć u razmjeni informacija za usklađivanje pravnog sistema s propisima Evropske unije).

  Za imenovanje jednog člana Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH, na mandatni period od pet godina danas je predložen prof. dr. Sead Dizdarević.

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela više rješenja kojima je utvrdila prijedloge za imenovanje jednog ili više članova nadzornih odbora u privrednim društvima: za predsjednika i jednog člana NO „Binas“ d.d. Bugojno predloženi su Nedžad Numić i Muhamed Sejfić, za članove NO „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo Edin Dilberović, Mariofil Ljubić, Adis Deljković, Edina Ljubuškić i Mehmed Koldžo, za članove NO „Energoinvest“ d.d. Sarajevo Elvir Èaušević i Nijaz Alispahić, za članove NO „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo Izmir Hadžiabdić, Emir Felić, Adnan Frljak i Šemsudin Zahirović, za člana NO „PRETIS“ d.d. Vogošća Enes Memić, za članove NO „UNIS-Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica) Dženana Bešlija, Zijo Džanić i Adnan Mahmutović, za članove NO „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo Jakub Mušinbegović, Dževad Paradžik, Hermedin Zornić, Rifat Fetić i Iva Šunjić-Kordić, za člana NO „Tehničko-remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići Nikica Æurak, za članove NO „UNIS“ d.d. Sarajevo Enver Alibegović i Fahrudin Smailagić, za članove NO „UNIS-GROUP“ d.o.o. Vogošća Branislav Tepavčević, Mehmed Konaković, Muharem Zlajo, Mirza Emirhafizović i Jasmina Pašić, za dva člana NO „ZRAK“ d.d. Sarajevo Ibrahim Bosto i Sakib Mekić, za člana NO JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Karmela Miletić i za člana NO „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zoran Mandlbaum.

  Danas su imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH. To su Pero Goluža (predsjednik), Karmela Mabić, Selim Babić, Dževad Berbić, Nermin Delalić, Željko Peštić i Zehrudin Isaković (članovi).

  Vlada je dala saglasnost Nadzornom odboru Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ o imenovanju Elvedina Begića za izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju.

  Vlada je s rang-liste kandidata, utvrđene nakon provedene konkursne procedure, za imenovanje u Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH predložila Adnana Mujagića, Franju Šaravanju, Miroslava Ðidića, Branislava Slijepčevića, Marinka Bošnjaka, Ramiza Letu, Seniju Selimović, Hrustema Mališevića i Senahida Garića.

  * * *


  Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.50 sati.