13. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • 03.10.2022.
 • Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06 i 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donosi


  UREDBU


  O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


  Član 1.


  U Uredbi o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12, 18/14, 41/15, 28/16, 42/17, 44/18, 67/20 i 45/21) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:

  "Period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 01.07.2022. godine i traje do 30.09.2022. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022. godine".

  Član 2.


  Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

  V. broj 849/2022
  09. juna 2022. godine
  Sarajevo


  Premijer
  Fadil Novalić, s. r.