12. sjednica Vlade FBiH

 • 06.06.2007.
 • PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ÈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene i dopune su predložene nakon opsežne rasprave i sagledavanja stvarnih potreba i materijalnih mogućnosti, na osnovu zahtjeva udruga i udruženja boračke populacije, te potrebe usklađivanja pojedinih odredaba sa presudom Ustavnog suda BiH.

  Sukladno toj presudi precizirano je da se pripadnici tzv. “Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna” ne smatraju braniocima u smislu ovog zakona i da se njihova prava, kao i prava članova njihovih porodica uređuju Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom.

  Budući da je Zakon o odbrani FBiH prestao da važi 1.1.2006. godine, bilo je neophodno tom datumu prilagoditi i rok za stjecanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida, tako da je predloženo da se ovo svojstvo ne može steći po osnovu rane, povrede ili oboljenja, odnosno pogoršanja oboljenja nastalog nakon ovog datuma.

  Značajnije izmjene odnose se na utvrđivanje povoljnijih uvjeta za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu, kao i izmjenu roka za dokazivanje smrti nestalog branioca koji je sa 19.6.2006. pomjeren na 17.11.2007. godine, kako je propisao Zakon o nestalim licima,

  Pored toga, za ratne vojne invalide propisani su povoljniji uvjeti penzioniranja, tako da oni stiču pravo na punu starosnu penziju sa navršenih 35 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu penziju sa navršenih 55 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža pod uvjetima i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Izmjenama je definirano i usklađivanje osnovice za obračun invalidnina sa rastom prosječne mjesečne neto plaće u FBiH isplaćene u prethodnoj godini, a prema podacima nadležnog Federalnog zavoda za statistiku.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

  Uvažavajući mišljenja i prijedloge date u okviru javne rasprave obavljene o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o eksproprijaciji.

  Ovim zakonskim aktom uređuju se uslovi, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa, koja podrazumijeva oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva nad nekretninama, uz naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnina.

  Riječ je o značajnim novinama koje su rezultat promjena u vlasničkim odnosima, a odnose se, prije svega, na ograničavanje dosadašnje široke primjene ovog instituta pravdanog potrebama brze izgradnje. Precizirano je da se nekretnina može izvlastiti kada je to potrebno radi izgradnje prometne infrastrukture, privrednih, komunalnih, zdravstvenih, obrazovnih i objekata kulture, objekata odbrane, uprave i drugih objekata od javnog interesa, koji se utvrđuje na način propisan ovim zakonom. Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova (prometnica, dalekovoda, plinovoda, telekomunikacija, vodovodnih i drugih) na osnovu podnesenog prijedloga korisnika izvlaštenja, donosi Federalna i kantonalne vlade. Nekretnina se ne može izvlastiti u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

  Prijedlog zakona predviđa dvije vrste eksproprijacije (izvlaštenja) - potpunu, kod koje dolazi do prijenosa vlasništva, te nepotpunu, koja se pojavljuje u dva oblika - ustanovljenje služnosti na zemljištu i zgradi i privremeno zauzimanje zemljišta. Iako je u javnoj raspravi bilo sugestija oko drugačijeg ili preciznijeg definiranja vrste i načina utvrđivanja naknada za eksproprisanu nekretninu, ostalo je nepromijenjeno prvobitno predloženo rješenje da za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada naknada u drugoj nekretnini, odnosno ako korisnik ne može osigurati takvu nekretninu, onda se ona isplaćuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se ekspropriše.

  Značajnu novinu predstavlja i odredba po kojoj se, uz prijedlog za izvlaštenje, mora podnijeti i dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno sa vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje vlasništva, čime se postupak izvlaštenja svodi samo na slučajeve kada nema sporazuma stranaka.

  TUMAÈENJE FEDERALNIH ZAKONA

  Polazeći od obrazloženja resornih federalnih ministarstava, Vlada je danas odgovorila na upite JU “Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu” iz Sarajeva i Ministarstva zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona o značenju i primjeni određenih federalnih zakona.

  U prvom slučaju riječ je o tumačenju odredbi Zakona o porezu na plaću i Zakona o doprinosima u FBiH. U obrazloženju Federalnog ministarstva finansija koje je usvojila Vlada, navodi se da plaćanju poreza, prema Zakonu o porezu na plaću Federacije BiH (član 9. stav 1. alineja 2.) ne podliježu plaće invalidnih osoba zaposlenih u preduzeću, ustanovi i radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida FBiH. Sukladno tome, prema Zakonu o doprinosima, doprinosi se ne plaćaju na primanja na koja se ne plaća porez.

  U slučaju drugog upita koji se odnosi na tumačenje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, Vlada je podržala mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da je intencija odredbe člana 33. ovog zakona (odnosi se na osobe koje su pravo ostvarile po propisima o civilnim žrtvama rata prema privremenom mjestu boravka u Federaciji BiH) da se omogući ostvarivanje zakonom utvrđenih prava po povratku u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko BiH, odnosno da se i na takav način podrži povratak izbjeglica u ranija mjesta prebivališta.

  Mogućnost ostvarivanja ovih prava i za osobe koje to pravo nisu ostvarile po propisima o civilnim žrtvama rata za vrijeme boravka na teritoriji FBiH ili nisu pokrenule postupak za ostvarivanje tog prava, podrazumijevalo bi potrebu izmjene Zakona.

  USVOJEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE 2007.-2009. GODINA

  Program javnih investicija za razdoblje 2007.-2009. godina, što ga je danas usvojila Vlada FBiH, bit će dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem izrade ovakvog dokumenta na razni Bosne i Hercegovine, kao osnove za Razvojnu strategiju BiH (PRSP).

  Danas usvojeni dokument predstavlja pregled programa i projekata koji doprinose ili trebaju doprinijeti realiziranju sektorskih politika Federalne vlade za naredno srednjoročno razdoblje.

  Nakon rasprave, doneseni su zaključci prema kojima su Vlada FBiH, Federalno ministarstvo financija i druga nadležna federalna i kantonalna ministarstva dužna koristiti Program javnih investicija kao osnov za mobiliziranje vanjske pomoći (donacije i krediti) u pregovorima s inozemnim donatorima, odnosno kreditorima. Na temelju izvješća nadležnih ministarstava i kantona, Federalno ministarstvo financija će jednom u pola godine izvješćivati Vladu FBiH o realiziranju Programa.

  Vlada FBiH je, također, nadležna ministarstva u FBiH zadužila da revolving linije i druga raspoloživa sredstva prvenstveno usmjere u visokoprioritetne projekte uključene u Program javnih investicija. Ona su dužna ostvariti veći nadzor nad provedbom projekata, osobito onih koji su sufinancirani iz proračuna, kako bi bili izbjegnuti nepotrebni troškovi. Ministarstva su, pri apliciranju sredstava za nove projekate, dužna osigurati prethodnu suglasnost Vlade FBiH i Federalnog ministarstva financija.

  Inače, ukupno predviđena sredstva Programom javnih investicija u periodu od 2007. do 2009. godine iznose 1.484.200.000 konvertibilnih maraka, od čega se na domaće izvore odnosi 30 posto. Od ukupnog iznosa, na projekte u implementaciji (tekući projekti) se odnosi 639,1 milijuna KM (43 posto), na već odobrene 254 milijuna KM (17 posto), na projekte u pripremi 113,1 milijuna KM (sedam posto), visokoprioritetne 475,7 milijuna KM (32 posto) i srednjeprioritetne projekte 2,1 milijuna KM (jedan posto).

  Projekti visokog i srednjeg prioriteta su, ujedno, i programi najvećeg prioriteta za federalna ministarstva, kantone i općine. Sredstva planirana Programom javnih investicija za ove projekte uklapaju se u makrofinancijski okvir izvora inozemnih sredstava utvrđen Srednjoročnim okvirom rashoda u FBiH za razdoblje 2007.-2009. godina (330 milijuna KM).

  U pripremi Programa javnih investicija predložen je raspored novog ino-zaduživanja za visokoprioritetne projekte (330 milijuna KM) između kantona i Federacije (u srazmjeri 70 naspram 30 posto). Raspored između deset kantona sačinjen je na temelju jedinstvenog kriterija o 101 KM razvojnih stedstava po stanovniku. Pri rasporedu novog inozemnog financiranja korišten je i kriterij solidarnosti s manje razvijenim kantonima (Bosansko-podrinjski, Posavski i Kanton 10), po kojem će FBiH preuzeti vraćanje kreditnih zaduženja za odabrane visokoprioritetne kantonalne projekte.

  Najveće sudjelovanje u Programu javnih investicija ima sektor prometa i komunikacija (36,6 posto), zatim energetike i rudarstva (16,1 posto) i vodoprivrede (14,8 posto), dok je najviše kandidiranih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda (36 posto) i transportne infrastrukture{32 posto).

  Sektorski raspored novih kandidiranih projekata rezultat je zahtjeva kantonalnih i federalnih ministarstava, s tim da su poštivane preporuke PRSP i Srednjoročnog okvira rashoda FBiH kao temeljnih dokumenata kojima su utvrđene politike Vlade u narednom periodu.

  Utvrđivanje popisa kandidiranih projekata i cjelokupna priprema Programa javnih investicija vršeno je uz potporu Povjerenstva za Program javnih investicija, a temeljem propisa (Uredba o uspostavi koordinacijskog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava razvitka i Pravilnika o metodologiji za identifikaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata).

  POÈINJE IZRADA DOKUMENTA O STRATEGIJI MIROVINSKOG SUSTAVA

  Danas donesenim Rješenjem Vlada FBiH imenovala je desetočlanu Ekspertnu skupinu za reformu mirovinskog sustava, s predsjednikom Sulejmanom Garibom na čelu. Nju sačinjavaju dva predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, četiri predstavnika Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te po jedan predstavnik Federalnog ministarstva financija, Povjerenstva za vrijednosne papire FBiH, Sarajevske burze i akademske zajednice.

  Zadatak Ekspertne skupine je izrada konačne verzije dokumenta Strategija reforme mirovinskog sustava u FBiH, kao i drugi poslovi proistekli iz Akcijskog plana što ga je danas također usvojila Vlada FBiH. Ova skupina će surađivati s radnom skupinom u Republici Srpskoj i s drugim tijelima i institucijama u cilju približavanja jedinstvenom modelu mirovinskog sustava u cijeloj Bosni i Hercegovini.

  Prema Akcijskom planu, Ekspertna skupina bi konačnu verziju Strategije trebala Vladi FBiH na usvajanje ponuditi u drugom ili trećem mjesecu 2008. godine.

  PREDLOŽENE ODLUKE IZ OBLASTI PROstornog uređenja

  Danas je Vlada FBiH Parlamentu predložila dvije odluke s ciljem zaštite planina Prenj, Èvrsnica, Èabulja i Vran, očuvanja biljnog i životinjskog svijeta, brojnih spomenika prirode i prirodnih ljepota, kao i kulturno-povijesnog, geološkog i hidrološkog naslijeđa.

  Prvom odlukom je ovaj planinski masiv utvrđen kao teritorij od posebnih obilježja za Federaciju BiH, a drugom je omogućeno pristupanje izradi prostornog plana za Prenj, Èvrsnicu, Èabulju i Vran za razdoblje od 2007. do 2027. godine.

  Rok za izradu prostornog plana posebnih obilježja je 18 mjeseci, a aktivnostima rukovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, koje je dužno osigurati suradnju i usuglašavanjae stajališta s ostalim subjektima planiranja i drugim zainteresiranim osobama na tom teritoriju, a posebice s vlasnicima nekretnina i nositeljima prava raspolaganja i korištenja dijelova teritorija ili objekata.

  Radi stručnog praćenja aktivnosti, koje će se odvijati kroz dvije faze, bit će formiran Savjet Plana.

  Prva faza predstavlja pripreme za izradu Plana i odvija se 2007. i 2008. godine, te okončava Prostornom osnovom sa Studijom izvodljivosti koju će donijeti Federalna vlada. Druga faza je sama izrada Plana koja će početi i okončati se 2008. godine, kada će na prijedlog Vlade FBiH, nakon što dokument prođe javnu raspravu, Federalni parlament usvojiti Prostorni plan.

  PRIVREMENA SAGLASNOST FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO NA KORIŠTENJE RAÈUNA ZA NAVIGACIJSKE USLUGE

  Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju (FED CAD)na dalje korištenje Posebnog računa za navigacijske usluge.

  Saglasnost važi do konačnog transformisanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju u “BH pružatelja usluga kontrole letenja” (BH ANSP), a najkasnije do 30.6 2008. godine.

  Vijeće ministara BiH je usvojilo Strategiju razvoja sistema za upravljanje zračnim prometom u BiH kojim se definiše skoro razdvajanje regulatorne i operativne funkcije u BiH zrakoplovstvu i formiranje posebnog pravnog subjekta “BH Pružatelj usluga kontrole letenja”, čime će prestati potreba za postojanjem privremenog transakcijskog računa.

  ZA POKRETANJE PROIZVODNJE U “VITEZITU” 580.000 KM

  Federalna vlada je, danas donesenom Odlukom, odobrila 580.000 konvertibilnih maraka na ime financiranja Prve faze Programa pokretanja proizvodnje u PS “Vitezit” d.o.o. Vitez. Sredstva će biti isplaćena s proračunskog razdjela “Tekući grantovi – Poticaji proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva”. Kako se ističe u obrazloženju Odluke, eksploziv će u “Vitezitu” biti pravljen za potrebe rudnika u Federaciji BiH, a na ovim poslovima bit će uposleno 145 do 155 djelatnika. Za ove namjene bit će utrošeno 500.000 KM, a preostalih 80.000 namijenjeno je tekućem poslovanju, povratu duga i slično.

  FINANSIJSKI REZULTATI FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI U 2006. GODINI

  Federalna vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Plana Federalnog fonda solidarnosti za 2006. godinu kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo zdravstva.

  U prošloj je godini poslovanje Fonda završeno sa viškom prihoda nad rashodima od 365.190 KM. Ukupni su prihodi iznosili 78,2 miliona KM od čega na prihode od doprinosa otpada 61 milion KM, dok je iz Budžeta FBiH izdvojeno 17 miliona KM.

  U odnosu na prethodnu godinu prihodi iz doprinosa su veći za 17,5 posto čemu je doprinijelo i uvođenje PDV-a.

  Ukupni troškovi Fonda su prošle godine iznosili 77,8 miliona KM i za 8 posto su veći od ostvarenih u 2005. godini zbog porasta obima zdravstvenih usluga i uvođenje PDV-a.

  Uz pozitivan finansijski rezultat, ostvareni su i dobri rezultati u unapređivanju zdravstvene zaštite i provođenju programa finansiranih iz Fonda, uz ravnopravan tretman svih osiguranih lica u FBiH.

  Protekle su godine na zahtjev nadležnih organa vlasti u finansiranje iz ovog fomda uvršteni i preventivni programi. Racionalno trošenje sredstava doprinijelo je pozitivnom finansijskom rezultatu.

  U narednom periodu treba riješiti pitanje zdravstvenih usluga iz Fonda solidarnosti za usluge koje se ne mogu na adekvatan način pružiti u FBiH, a koje se prvenstveno odnose na djecu, kao i uložiti napor da se skrate liste čekanja za kardiohirurške operativne zahvate, te definirati indikatore praćenja uspješnosti u liječenju i potrošnji liječenja.

  Vlada je danas zaključila da, pri projektovanju budžeta za sljedeću godinu, planira da refundira Fondu iznos sredstva plaćen na ime PDV-a.

  AKTUELNA SITUACIJA U ZDRAVSTVU FBiH

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u zdravstvu Federacije BiH Federalnog ministarstva zdravstva, koju je uputila Parlamentu FBiH. Konstatirano je da podijeljene nadležnosti između Federacije i kantona u ovoj oblasti, koju, uglavnom, finansiraju kantoni, uslijed njihove nejednake ekonomske snage, dovodi do neravnopravnog položaja zaposlenih u zdravstvu.

  Zbog toga se vladama kantona predlaže da se dio vraćenih sredstava od PDV-a usmjeri prema zdravtsvu radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

  Neophodno je ujednačiti stope doprinosa na teritoriji FBiH u skladu sa Zakonom o doprinosima, te poduzeti aktivnosti radi poboljšanja efikasnosti inspekcijskih službi. Njihove akcije treba usmjeriti na suzbijanje “rada na crno”, poboljšanje uplata doprinosa za zdravstvo, smanjenje zapošljavanja po ugovoru o djelu, te onemogućavanje isplata plaća bez uplata doprinosa.

  U cilju poboljšanja situacije u zdravstvu neophodno je u roku od 90 dana u svim zdravstvenim ustanovama izvršiti analizu usklađenosti kapaciteta sa standardima i normativima u zdravstvu, te definirati odnose javnog, privatnog i dopunskog rada u zdravstvu.

  U naredne dvije godine treba nastaviti reformu zdravstvene zaštite uz definiranje mreže zdravstvenih ustanova, pitanja njihovog osnivača i donošenje osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranika.

  U Informaciji se ističe da je Vlada FBiH sa predstavnicima Sindikata zdravstvenih radnika i vladama kantona usaglasila stavove o Kolektivnom ugovoru zaposlenih u zdravstvu, te da se još uvijek čeka saglasnost kantona.

  IZMIJENJENA ODLUKA O PROCEDURAMA I POSTUPKU IZRAÈUNAVANJA KAMATA ZA DIO OPÆIH OBAVEZA

  Federalna vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o procedurama i postupku izračunavanja kamata za dio općih obaveza, kojom se odredba o visini kamate usklađuje sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirivanja unutarnjih obaveza FBiH.

  Tako će se kamata za opće obaveze dodijeljena u izvršnoj odluci donesenoj u sudskom i upravnom postupku, od dana njene izvršnosti do dana konačne isplate isplaćivati po stopi od 2,5 posto.

  Budući da su u cijelosti izmirene obaveze po osnovu neisplaćenih invalidnina i penzija, a da se preostale opće obaveze iz Zakona realiziraju i temeljem izvršnih odluka donesenih u sudskom postupku, ova izmjena prvenstveno se odnosi na neplaćene obaveze prema dobavljačima za robe “materijale i usluge”, kao i neisplaćene plaće i naknade bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH.

  RASPODJELA SREDSTAVA S ESCROW RAÈUNA

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se utvrđuju kriteriji i načini raspodjele novčanih sredstava iz Odluke o prijenosu sredstava pasivne podbilance s ESCROW računa, u iznosu od 5.964.864,96 dolara. Riječ je o sredstvima deblokiranim i naplaćenim od Jugoimporta-SDPR Beograd na temelju obveza Narodne banke Jugoslavije – Vojni servis spram poduzeća iz Federacije BiH.

  Od ukupne sume, 1.084.560 dolara, odnosno 18,18 posto, ide za financiranje rada Agencije za privatizaciju u FBiH, odnosno Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća, zatim za izmirenje obveza iz pasivne podbilance poduzeća i banaka, kao i za izmirenje troškova nastalih u svezi zaštite imovine i prava iz imovinsko-pravnih sporova.

  Iznos od 4.880.304 dolara (81,82 posto sredstava) bit će raspodijeljen između Federacije BiH i kantona i upotrijebljeno za izmirenje obveza spram fondova mirovinskog i zdravstenog osiguranja poduzeća namjenske industrije čiji su programi privatizirani sukladno Uredbi o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivne podbilance.

  Federacija BiH će dio koji joj pripada utrošiti za izmirenje obveza poduzeća iz federalne nadležnosti.

  Na kantonalnim razinama, obveze poduzeća bit će izmirivane u Tuzlanskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjebosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu.

  Nadležna federalna ministarstva i kantonalne vlade će, u suradnji s poduzećima, usuglasiti iznose obveza prema fondovima i zavodima i utvrditi način njihova izmirenja.

  PRVI EKO-KAMP U FEDERACIJI BiH

  Podržavajući zajedničke aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja na podizanju ekološke svijesti i osjetljivosti mladih ljudi na pitanja zaštite okoliša, Vlada FBiH danas je prihvatila i podržala Okvirni program Prvog eko-kampa Federacije BiH, akciju u koju će se, kako je danas zaključeno, uključiti i Federalno ministarstvo obrazovanja i kulture, Zavod za zaštitu spomenika i Centar za mlade.

  Sredstva za ove namjene bit će osigurana kroz federalni proračun.

  Eko-kamp će, od 17. do 23. lipnja/juna 2007. godine, biti održan istodobno na četiri lokacije: južni dio (park prirode Hutovo blato, park prirode Prenj, Èvrsnica, Èabulja i Vran), središnji dio (nacionalni park Bjelašnica-Igman-Rakitnica, sjeverni dio (Odžak i Brčko) i zapadni dio (nacionalni park Una). Program se realizira kroz edukativne i radne sadržaje, a u njega će biti uključeno stotinjak učenika iz Federacije BiH.

  KADROVSKA PITANJA

  U skladu sa odredbom Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH da jednog nezavisnog člana sa pravom glasa kandiduju entitetske vlade, a imenuje Vijeće ministara BiH, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Rješenje kojim se, ispred Federacije BiH, kao kandidat za ovo mjesto predlaže Peter Czech, elektroinženjer sa preko 30 godina iskustva u planiranju i djelovanju prijenosnih sistema.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je danas u Upravni odbor Projekta razvitka ruralnog poduzetništva imenovala federalne ministre Damira Ljubića (predsjednik), Edina Mušića, Vjekoslava Bevandu, Velimira Kunića, Nevenka Hercega, te pomoćnika federalnog ministra finansija Envera Trepića i predstavnicu Gender centra FBiH Vikicu Šunjić.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.00 sati.