10. sjednica Vlade FBiH

 • 23.05.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o pomilovanju. Razlozi za donošenje novog federalnog zakona su u obavezi njegovog usklađivanja sa Ustavom Federacije BiH i Zakonom o pomilovanju na državnom nivou, a u vezi sa Odlukom Visokog predstavnika od 6.9. 2005. godine kojom je privremeno obustavljena ovlast za davanje pomilovanja za kaznenopravne sankcije.

  Njime se reguliše postupak za davanje pomilovanja, oblici pomilovanja, sadržaj, način podnošenja i postupanje po zamolbi za pomilovanje, donošenje odluka o pomilovanju, kao i osnivanje Povjerenstva za pomilovanja koje radi učinkovitijeg postupanja po zamolbi za pomilovanje, osniva federalni ministar pravde.

  Pomilovanje daje predsjednik Federacije BiH, uz suglasnost oba potpredsjednika Federacije BiH, nakon što Federalno ministarstvo pravde zamolbu za pomilovanje, zajedno sa izvješćem o zamolbi, te obrazloženim prijedlogom za odluku o pomilovanju dostavi predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH.

  O odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine predsjednik FBiH izvještava jednom godišnje Parlament FBiH.

  RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Jedan od ciljeva novopredloženih rješenja jeste, osim u Zakonu o inspekcijama FBiH, definiranje nadležnosti inspektora rada i kroz Zakon o radu. Ovo se osobito odnosi na utvrđivanje instrumenata za suzbijanje i sprječavanje rada na crno.

  Tekst izmjena i dopuna Zakona o radu naći će se, zaključeno je danas, ponovo pred članovima Vlade FBiH nakon što se o ponuđenom tekstu izjasne kantoni, obzirom na podijeljene nadležnosti unutar ove materije između dvije razine vlasti u FBiH.

  DONIJETI ZAKON O JAVNOM SERVISU RADIO-TELEVIZIJE FBiH

  Federalna vlada je danas donijela Zaključak o pokretanju procedure za donošenje Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Interresorna komisija za izradu ovog zakona je zadužena da, u ime Vlade FBiH, izvrši usklađivanje ranije predloženog zakona sa Odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH od 19.7.2006. godine. Ovom odlukom Vijeće je ukazalo na obavezu da se Zakonom precizno i jasno propišu instrumenti odgovornosti i nadzora organa upravljanja u slučaju nepoštivanja ostvarivanja programskih načela u pogledu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.

  Odluka je donesena nakon što je u parlamentarnoj proceduri povodom rasprave o Prijedlogu zakona o javnom servisu radio-televizije FBiH (koji je Vlada FBiH utvrdila na 138. sjednici od 22.12.2005. godine) postavljeno pitanje vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda.

  DONESEN OPERATIVNI PLAN AKCIJE KONTROLE RADA NA CRNO

  Realizirajući na prošloj sjednici utvrđene zadatke, Vlada Federacije BiH danas je donijela Operativni plan akcije kontrole rada na crno. Aktivnosti predvodi Federalna uprava za inspekcijske poslove, a u akciju su uključeni Porezna uprava FBiH, Federalni zavod mirovinsko-invalidskog osiguranja, Federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, Jedinica za podršku Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Odjel za strance pri Ministarstvu sigurnosti BiH, predsjednici nadležnih općinskih sudova, Federalno i kantonalna ministarstva rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, te Ured za informiranje Vlade FBiH.

  Realiziranje Plana predviđa angažman 150 federalnih i kantonalnih inspektora - 45 iz oblasti rada, 70 iz drugih oblasti (po dobijenoj ovlasti), te 35 iz Porezne uprave.

  Za razdoblje od 4.6. do 29.6.2007. godine planirano je educiranje inspektora iz drugih oblasti koji će biti uključeni u akciju, a u šestom mjesecu javnost će biti informirana o planiranoj akciji. U suradnji s Agencijom za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Poreznom upravom FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove će formirati bazu podataka, odnosno ažurirati pokazatelje nužne za provedbu akcije.

  Akcija se biti provedena tijekom srpnja/jula 2007. godine, a inspekcije će biti obavljane 12 sati dnevno. Planirano je da svaki inspektor izvrši šest kontrola, odnosno ukupno će kroz akciju biti provedeno oko 20.000 inspekcijskih nadzora. Princip je da u jednom kantonu kontrolu provodi inspektor iz drugog kantona, za što će ga ovlastiti direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

  Rezultati akcije bit će sumirani od 1.8. do 15.8.2007. godine, a izvješće će biti dostavljeno Federalnoj i vladama kantona.

  Vlada FBiH danas je donijela i Odluku kojom je imenovala Stožer za provedbu Plana akcije kontrole rada na crno. Na čelu Stožera je federalni ministar trgovine Desnica Radivojević, a Stožerom će operativno rukovoditi direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

  MINIMALNE OTKUPNE CIJENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2007. GODINI

  Federalna vlada je donijela Odluku o minimalnim otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda kojom je, za pšenicu svih klasa, utvrđena zaštitna minimalna otkupna cijena od 0,26 KM po kilogramu, za raž 0,25, a za kukuruz i ječam 0,20 KM. Za kravlje, ovčije i kozje mlijeko sa 3,6 posto mliječne masti otkupna je cijena 0,50 KM po litru.

  Za sirovi duhan sorte “Virđinija” cijene se kreću od 3,40 KM za prvu klasu do 0,70 KM po kilogramu za šestu klasu (za buđ 0,50). Za sortu “Berlej” cijene se kreću od 2,40 za prvu do 0,70 za šestu klasu (buđ 0,40),a za sortu “Hercegovac” raspon minimalnih cijena otkupa je od 4,10 za prvu do 1,00 KM za četvrtu klasu (buđ 0,50).

  Otkup i isplatu otkupne cijene prema ovoj odluci mogu vršiti svi privredni subjekti registrirani za tu djelatnost.

  Nadzor će vršiti federalna ministarstva trgovine i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  ODLUKE IZ OBLASTI SIGURNOSNE PLOVIDBE

  Federalna vlada donijela je dvije odluke koje se odnose na sigurnost plovidbe: o visini naknade koju plaćaju inozemna plovila u teritorijalnim vodama BiH i o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu inozemnih plovila u teritorijalnim vodama BiH. Odluke su privremenog karaktera i bit će primjenjivane do donošenja odgovarajućeg zakona o unutarnjoj i morskoj plovidbi BiH.

  Prvom odlukom propisano je kako će vlasnici, odnosno korisnici inozemnih plovila na unutarnjim i morskim putevima BiH za jednu kalendarsku godinu plaćati naknade od 40 do 110 konvertibilnih maraka (čamci), odnosno od 150 do 500 KM (jahte i druga plovila).

  Ovisno o veličini čamca, odnosno roku (15, 30, 180 ili 365 dana), vlasnici ili korisnici će, sukladno drugoj odluci, plaćati naknade od 10 do 150 KM, a za jahte i druga plovila od 30 do 1.200 KM. Uz to, po deset KM plaćat će i odobrenje (vinjetu) i popis posade.

  SMANJEN BROJ ÈLANOVA NADZORNIH ODBORA

  Radi racionalnijeg i efikasnijeg rada nadzornih odbora, Vlada FBiH je donijela odluku o broju njihovih članova u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  Prema odluci će Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” brojati tri, BH Telecoma d.d. Sarajevo i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo po pet članova (smanjenje za dva člana).

  PODRŠKA REFORMI PENZIJSKOG SISTEMA U FBiH

  Vlada FBiH je razmatrala i podržala Nacrt Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koji je usvojio Nadzorni odbor Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje- SITAP u novembru prošle godine. Ovim projektom definirani su pravci reforme postojećeg penzionog sistema, uz određenu dinamiku i faze provođenja, s tim da se završetak njegove implementacije koja je započela u oktobru 2003. godine i paralelno se odvija u oba entiteta, očekuje do kraja 2007. godine.

  Kao opći ciljevi reforme definirani su: obezbjeđenje dugoročne održivosti, razvoj finansijskog tržišta, veće uključenje osiguranika i obuhvat penzionim sistemom, poboljšanje i jačanje sistema javnog finansiranja, sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu, te reforma penzionog sistema u sklopu obezbjeđenja preduslova za ulazak u EU, dok su specifični ciljevi reforme: vraćanje povjerenja u penzioni sistem kod osiguranika, stvaranje snažnog penzioniog fonda koji će zadovoljiti potrebe klijenata, harmonizirano funkcioniranje sistema socijalnog osiguranja i poboljšanje uslova za razvoj privatnog sektora i poslovnog okruženja, odnosno smanjenje troškova rada.

  Vlada je ovaj dokument ocijenila kao dobru osnovu za izgradnju budućeg penzijskog sistema u Federaciji BiH i zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da organizira rad na daljnjoj doradi ovog dokumenta.

  RASPODJELA SREDSTAVA IZ PROMETA LUTRIJE BiH ZA 2007. GODINU

  Prema Odluci Vlade FBiH Lutrija BiH će za 2007. godinu u Budžet Federacije BiH uplatiti 4,169 miliona KM iz ostvarenog prometa u 2007. godini, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

  Ova će se sredstva isplaćivati sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta FBiH u iznosu od 80,18 hiljada KM.

  Konačni obračun se očekuje po usvajanju godišnjeg obračuna za 2007. godinu, kao i uplata eventualne razlike između akontativnog uplaćenog iznosa i pripadajućeg iznosa koji iznosi 15 posto ostvarenog prometa u 2007. godini.

  SARAJEVO OSIGURANJE LANI OSTVARILO 1,4 MILIJUNA KM UKUPNE DOBITI

  Od 15 osiguravajućih kompanija koje su lani djelovale u Federaciji BiH, Sarajevo osiguranje zadržalo je vodeću poziciju s 19,8 postu udjela na tržištu, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o poslovanju ovog dioničkog društva za 2006. godinu.

  Sarajevo osiguranje je godinu okončalo ukupnim prihodom od 65.955.185 konvertibilnih maraka, ukupnim rashodom od 64.511.186 KM, odnosno ukupnom dobiti od 1.443.999 KM.

  Osim šteta iz redovitog poslovanja, isplaćivano ne ime štete iz prijeratnih godina (nastalih do travnja/aprila 1992.) 3,4 milijuna KM, a od 1996. do 2006. je po ovom osnovu isplaćeno ukupno 25,8 milijuna KM. Ukupno isplaćene štete lani su iznosile 26,3 milijuna KM.

  Inače, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo je 55 posto u privatnom, a 45 posto u državnom vlasništvu. Prema preporuci neovisnog revizora, prijeratne štete treba pokrivati iz ukupnog dioničkog kapitala. Međutim, privatni dioničari inzistiraju da se to uradi isključivo iz državnog dijela kapitala, pa menadžmet Sarajevo osiguranja traži potporu Vlade FBiH u nastojanjima da problem bude riješen na teret ukupnog kapitala.

  Nakon današnje rasprave, Federalna vlada naložila je Agenciji za privatizaciju u FBiH da predloži koncept dokapitalizacije i privatizacije Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, vodeći računa o tome da isplaćene prijeratne štete budu evidentirane na teret ukupnog kapitrala društva.

  S posljednjim danom 2006. godine kapital Sarajevo osiguranja iznosio je 48,4 milijuna KM, a tehničke trezerve 36,5 milijuna KM. Tijekom prošle godine u obradi je bilo 17.247 zahtjeva za naknadu štete, obrađeno je 14.826, a isplaćeno 12.960. Koeficijent ažurnosti u rješavanju šteta izbosi 85,9 posto.

  U protekloj godini u Sarajevo osiguranju je bilo 455 usposlenika s prosječnom plaćom od 1.037,38 KM, dok je prosjek članova menedžmenta iznosio 3.152.36 KM.

  ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PIO ZAPOSLENIKE BIVŠEG FOSS-a FBiH

  Danas donesenom odlukom odobreno je iz Budžeta za ovu godinu 940 hiljada KM na ime obaveze Vlade FBiH za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bivših zaposlenika Federalne obavještajno sigurnosne službe.

  U te svrhe će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike mjesečno, u visini 1/12 odobrenog iznosa, vršiti prijenos sredstava na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Zavod je u obavezi tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike o njihovom utrošku, a ministarstvo će izvještavati Vladu i Federalno ministarstvo finansija, također tromjesečno.

  RASPODJELA SREDSTAVA ZA DEMOBILISANE BORCE

  Federalna vlada je donijela Odluku o utrošku sredstava Transfera za demobilisane borce i članove njihovih porodica utvrđenih u Budžetu FBiH za ovu godinu. Radi se o 70 miliona KM, od kojih će se 50 miliona usmjeriti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostatak Federalnom zavodu za zapošljavanje.

  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će ova sredstva koristiti za povoljnije penzionisanje ove kategorije boračke populacije, a Federalni zavod za zapošljavanje za ostvarivanje njihovog prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih branilaca.

  Mjesečno će se transferisati po 1/12 odobrenog iznosa za ove namjene.

  O IZGRADNJI SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE

  Prema Odluci o izgradnji Sarajevske zaobilaznice kojom je utvrđen opći interes, radi realiziranja ekproprijacije zemljišta, ova cesta dužine 15 kilometara obuhvata: dio autoceste Jošanica-Butila-Vlakovo, dužine 8,5 kilometara; spojnu cestu Vlakovo-Blažuj-Mostarsko raskršće u dužini 1,18 kilometara; spojnu cestu (gradski autoput) Butila-Briješće od 4,05 km; spojnu cestu Briješće-ulica Safeta Zajke i spojnu cestu Briješće-Stupska petlja.

  Sredstva za izgradnju Sarajevske zaobilaznice osigurat će se iz kredita Evropske investicione banke (37 miliona eura), kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (37,2 miliona eura) i OPEC fonda (18 miliona dolara).

  Danas je data i saglasnost JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo da izvrši etapnu realizaciju LOT-a 2 : Butila-Briješće-Safeta Zajka i to u dvije etape. Prva se odnosi na relaciju Butila-Briješće, a druga na relaciju Briješće-ulica Safeta Zajka sa odvojkom Briješće-Stup.

  Ovo je bilo neophodno pošto se projektovani položaj trase Briješće-ulica Safeta Zajke maksimalno približava željezničkoj pruzi i odstupa od prostorno planske dokumentacije, pa je potrebno ovaj lot podijeliti u dvije etape.

  ODRŽAVANJE CESTA U FEDERACIJI BiH

  Nakon što je prihvatila Informaciju o održavanju cesta, Vlada FBiH danas je zadužila JP Direkcija cesta Federacije BiH da kroz Plan i program aktivnosti afirmira održavanje i zaštitu cesta kao temeljnu aktivnost.

  Istodobno je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadužila da, u suradnji sa drugim nadležnim ministarstvima, pripremi prijedlog strukture cijene naftnih derivata kako bi se osigurala dodatna sredstva za financiranje cesta. Ovo ministarstvo će, također, preispitati visinu drugih naknada za financiranje cesta, te izvršiti usuglašavanje podzakonskih akata iz oblasti cesta, kako sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama i drugim zakonima, tako i s Republikom Srpskom. Direkcija cesta FBiH dužna je provesti postupak pretkvalifikacije i ustupanja radova redovitog održavanja sukladno instrukcijama, preporukama i zaključcima Vlade Federacije BiH. Pri tom treba voditi računa o specifičnosti održavanja, te o potrebi uske specijalizacije subjekata kojima se ti poslovi povjeravaju.

  U svezi toga, danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je Direkciji cesta da putem pregovaračkog postupka ili na drugi zakonom utvrđeni način ustupi radove redovitog održavanja cesta poduzećima s većinskim državnim kapitalom – “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo i JP “Ceste” d.d. Mostar.

  ODOBREN POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA FINANSIRANJE IZGRADNJE AUTOCESTE ZENICA-SARAJEVO-MOSTAR NA KORIDORU Vc

  Vlada FBiH je razmatrala i usvojila tekst Poziva za izražavanje interesa za učešće u realizaciji projekta finansiranja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora Vc koji je, u skladu sa ranijim zaključkom, a na temelju Modela finansiranja za izgradnju ove autoceste, pripremilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija sa Federalnom direkcijom za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u FBiH, a koji će biti objavljen u svrhu odabira strateškog partnera. Radi se o javnom pozivu koji obuhvata interes za finansiranjem na jedan od tri načina: putem kreditnog zaduženja, putem formiranja javnog/privatnog partnerstva (JPP) i drugim interesom zasnovanim i predloženim na osnovu vlastitog iskustva ponuđača.

  Predmet poziva je izražavanje interesa za učešćem u jednom od modela finansiranja za preostalih 98,5 km autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar.

  Kao što je poznato, ranije usvojenim programom finansiranja i izgradnje ove autoceste predviđena je izgradnja 143,5 km autoputa.

  Do sada je izgrađena dionica Sarajevo (Podlugovi)-Visoko u dužini od 20 km, a u toku su radovi na dionici Dobrinje-Visoko u dužini od 7,6 km, te pripreme za izgradnju još 9,4 km na dionici Kakanj-Dobrinje.

  Sredstva za izgradnju ovih dionica biće obezbijeđena iz Budžeta FBiH (Kakanj-Dobrinje-Visoko) i iz kredita EBRD i EIB (Jošanica-Vlakovo) čime će biti izgrađeno i finansijski pokriveno 45, od ukupnih 143,5 km autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar.

  Vlada FBiH je osigurala sredstva za izgradnju naplatnog mjesta Jošanica i uvođenje otvorenog sistema naplate na izgrađenim dionicama, pa se početak naplate cestarine očekuje krajem ove godine, a njegovo zatvaranje planirano je početkom slijedeće godine, odnosno po završetku dionice Kakanj-Dobrinje.

  SAGLASNOST NA PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI SUDSKE POLICIJE

  Osnovni razlog za donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, na koji je danas Federalna vlada dala suglasnost, jeste usuglašavanje odredaba s Uredbom o činovima službenika Sudske policije FBiH. Naime, Uredbom su utvrđena radna mjesta i pripadajući im činovi, a dosadašnjim Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji za određeno radno mjesto nije bio utvrđen čin kao jedan od uvjeta za raspored službenika Sudske policije.

  Osim toga, dosad je Pravilnik više puta mijenjan, ali tim promjenama nisu usuglašavane odredbe koje reguliraju bitna pitanja organizacije i funkcioniranja Sudske policije, kao što su rukovođenje, ostvarivanje suradnje, programiranje i planiranje rada, način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa i stegovna odgovornost, javnosti rada i druga.

  Zbog toga je sada donesen cjelovit Pravilnik o unutarnjoj organizaciji koji je, uz poštivanje specifičnosti Sudske policije, u najvećoj mogućoj mjeri usuglašen i s Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih tijela uprave i federalnih upravnih organizacija. Pravilnikom je propisano kako je Sudska policija organizirana u odjelima sudova Federacije BiH i u deset kantonalnih odjela. Predviđeno je angažiranje ukupno 550 sudskih policajaca, a na čelu je glavni zapovjednik Sudske policije FBiH.

  PRIHVAÆENI MEÐUNARODNI KREDITI

  Federalna vlada je donijela odluke o prihvatanju međunarodnim kreditima za financiranje tri projekta. Riječ je o kreditima Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga, zatim Projekt pripremljenosti za ptičiju gripu i Projekt poljoprivrede i ruralnog razvitka. Pošto je riječ o kreditima koji se daju Bosni i Hercegovini, Vlada FBiH danas je donijela odluke i o suglasnosti za potpisivanje supsidijarnih sporazuma između FBiH i BiH.

  SREDSTVA ZA SUZBIJANJE BRUCELOZE

  Danas donesenom odlukom Federalna vlada je iz budžeta odobrila 50.000 konvertibilnih maraka Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona i Kantonalnoj bolnici “Bihać”. Ova sredstva namijenjena su za nabavku nedostajuće medicinske opreme koja će se koristiti u sprječavanju i suzbijanju širenja epidemije bruceloze na području ovog kantona.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.