1. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

 • 17.05.2023.
 • 1. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

  Odobreno 500.000 KM interventne pomoći za četiri grada i općine u Unsko-sanskom kantonu

  Vlada Federacije BiH na današnjoj prvoj hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvatila je informaciju Federalne uprave civilne zaštite o situaciji u poplavljenim područjima u Federaciji BiH. S tim u vezi Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite da na zahtjev kantonalnih štabova civilne zaštite angažiraju federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za spašavanje na vodi, te da sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stave na raspolaganje, radi pružanja pomoći na ugroženom području, kao i da o tome izvijeste Federalnu vladu.

  Vlada je donijela odluku o izdvajanju interventnih sredstava od ukupno 500.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH, kao interventnu mjeru pomoći za četiri grada i općine u Unsko-sanskom kantonu. Od ovog iznosa po 150.000 KM odobreno je za Bihać, Bosansku Krupu i Sanki Most, te 50.000 KM za Ključ. Ova sredstva odobrena su putem FUCZ-a.

  Kako je istaknuto, Vlada će nakon povlačenja vode razmotriti stanje na ugroženim područjima i u skladu sa procijenjenim štetama intervenirati u pravcu daljnje pomoći poplavljenim područjima u Federaciji BiH.  Također, Vlada se upoznala sa informacijom o zahtjevima za izdvajanje finansijske pomoći područjima pogođenim poplavama, koji su uputili Grad Bosanska Krupa, Općina Sanski Most, Općina Ključ i Grad Bihać.

  Kadrovska rješenja

  Izmjenom Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, Vlada je na današnjoj sjednici postavila zamjenika premijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića za komandanta Štaba.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH danas je rješenjem ovlastila Vahidina Munjića, glavnog inpsektora, da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na rok od tri mjeseca počev od dana donošenja ovog rješenja. Prethodno je Vlada donijela rješenje kojim je zbog isteka mandata razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

  Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do godinu dana, i to Denisa Lasića za v.d. direktora ovog javnog preduzeća, Kristijana Milasa za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Asmira Dževlana za  v.d. izvršnog direktora za projektiranje i građenje, Mirka Rogića za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje, te Mirnese Agić za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove. Prethodno je donesena Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave ovog društva prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala.