За трансфере у области социјалне заштите више од 4,8 милиона КМ

 • 23.03.2023.
 • За трансфере у области социјалне заштите више од 4,8 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих и капиталних трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству у укупном износу од 4.840.000 КМ.

  У оквиру текућих трансфера непрофитним организацијама планиран је износ од 200.000 КМ намијењен за имплементацију и увођење у право нератних инвалида. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести свим центрима за социјални рад и опћинским службама социјалне заштите са подручја ФБиХ као помоћ за текуће, повећане материјалне трошкове, настале као посљедица континуираног увођења у право и администрирања исплата нератним инвалидима, у процесу проведбе федералног Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом.

  Износ од 500.000 КМ је намијењен за проведбу Закона о заштити од насиља у породици, путем програма подршке раду сигурних кућа и склоништа за смјештај жртава породичног насиља. Расподјела ових средстава вршит ће се путем јавног позива, а поступак оцјењивања испуњавања посебних критерија проводит ће се на основу бодовне шеме коју ће сачинити Федерално министарство рада и социјалне политике, која ће бити доступном свим заинтересованим подносиоцима пријаве на начин утврђен јавним позивом.

  За обиљежавање „Дјечије недјеље“ на подручју Федерације БиХ путем програма подршке надареним ђацима и студентима који се налазе у неповољној социо-економској ситуацији планиран је трансфер у износу од 40.000 КМ, чија расподјела ће се вршити путем званичне обавијести центрима за социјални рад или опћинским службама за социјалну заштиту на подручју Федерације БиХ.

  Трансфер за организације цивилних инвалида планиран је у износу од 500.000 КМ путем програма подршке функционисању ООСИ, а расподјела ових средстава реализират ће се на основу јавног позива.

  За суфинансирање рада установа социјалне заштите за збрињавање на нивоу Федерације БиХ планирано је 1.500.000 КМ, путем програма помоћи овим установама за суфинансирање трошкова њиховог рада и пословања. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести односним федералним установама социјалне заштите, а поступак провјере испуњавања посебних критерија проводит ће се на основу увида у релевантну финансијску документацију из претходне године.

  За Стратегију за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 2022-2027. планиран је трансфер у износу од 20.000 КМ, за побољшање социјалне укључености маргинализираних група, а њихова расподјела реализоват ће се на основу јавног позива.

  Трансфер за финансирање и рад удружења пензионера на нивоу Федерације, у складу са чланом 125. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, планиран је у износу од 80.000 КМ, а утрошак ових средстава вршит ће се са сврхом омогућавања редовног и несметаног функционисања репрезентативних савеза пензионера и њихових чланица.

  Данас усвојеним Програмом утрошка планиран је и капитални трансфер непрофитним организацијама, установама за збрињавање на нивоу Федерације БиХ у износу од 2.000.000 КМ, путем програма развијања постојећих и успостављања нових облика социјалних услуга, те побољшања услова смјештаја за кориснике и рада за упосленике. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести односним федералним установама.

  У складу са данашњом одлуком, појединачне одлуке о додјели средстава у свим текућим и капиталним трансферима доноси федерални министар рада и социјалне политике, а на основу њих ће се закључити уговор о сарадњи, кориштењу и начину утрошка средстава којим ће се детаљније уредити међусобна права и обавезе корисника средстава и Федералног министарства.