Утврђен Приједлог закона о заштити пријавилаца корупције у ФБиХ

 • 25.08.2022.
 • Утврђен Приједлог закона о заштити пријавилаца корупције у ФБиХ

  Федерална влада је утврдила Приједлог закона о заштити пријавилаца корупције у ФБиХ. Његов циљ је сузбијање корупције и осигурање ефикасног система заштите пријавилаца од било којег облика угрожавања или повреде њихових права која би могłа бити у вези с пријавом корупције.

  Према образложењу, разлози за доношење Закона се огледају у чињеници да у ФБиХ тренутно не постоје ефикасни правни, а нити институцијски механизми који би осигурали ефикасну заштиту особа које би се одлучиле пријавити корупцију. Такво стање директно погодује починиоцима радњи које имају обиљежја корупције. Надлежни органи у пракси тешко долазе до сазнања да се заиста догодила нека коруптивна радња углавном из разлога што постоји бојазан код особа које имају таква сазнања да би могłе бити изложене неком виду штетне радње.

  Осим тога, надлежни правосудни органи у суштини не успјевају осигурати ефикасну заштиту таквих особа, првенствено усљед чињенице да у ФБиХ не постој законски установљено право на заштићено пријављивање, а тај недостатак се отклања усвајањем овог Закона. Крајња намјера Федералног министарства правде, као предлагача, јесте да се јавности, односно грађанима пошаље јасна порука како ће држава путем законских норми и успостављених институција уложити све могуће напоре да пружи адекватну и ефикасну заштиту особама које се одлуче пријавити корупцију, без страха да ће бити изложени било којим штетним радњама. Тиме се испуњава опћи, универзални стандард заштите појединаца који су у доброј намјери изнијели своја сазнања о почињењу корупције и других протуправних понашања којима се угрожава опћи интерес.

  Законом је прописано да свака особа има право да, у доброј вјери, пријави било који облик корупције у јавном или приватном сектору, за који сазна на било који начин.

  Забрањено је спречавање пријављивања корупције, а свака одредба опћег или појединачног акта којим се спречава пријављивање корупције не производи правно дејство.

  Врсте заштићеног пријављивања су интерно и екстерно.

  Интерном пријавом пријавилац обавјештава одговорну или овлаштену особу о чињеницама на основу којих сумња да је код субјекта којим одговорна особа руководи, покушана или извршена корупција. Екстерно пријављивање врши се у случају да поступак по интерном пријављивању траје дуже од 30 дана од пријема пријаве или да пријавилац сматра да је поступак по пријави био неправилан или има разлога да вјерује да се одговорна или овлаштена особа којој се подноси пријава може директно или индиректно довести у везу са корупцјом.

  Изузетно, заштићеним пријављивањем сматра се и објављивање путем средстава јавног информирања или на други начин чињење јавно доступним информација које указују да је покушана, извршена или да је у току корупција.

  Када је ријеч о казненим мјерама, прописане су новчане казне од 5.000 до 15.000 КМ за одговорну или овлаштену особу која не подузме мјере прописане Законом. Једнак распон казни је и за пријавиоца који у моменту подношења пријаве зна да нису истините информације које доставља или пријављивање условљава имовинском или другом користи као наградом или накнадом за достављање информација и доказа о корупцији.

  Приходи од изречених новчаних казни припадају Буџету ФБиХ, а инспекцијски надзор над провођењем овог закона врши Федерална управа за инспекцијске послове.

  Утврђени Приједлог овог закона упућен је Парламенту ФБиХ.