Утврђен Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у органима власти у ФБиХ

 • 25.08.2022.
 • Утврђен Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у органима власти у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Мостару, утврдила и Парламенту ФБиХ упутила Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у органима власти у ФБиХ. Овај закон уређује спречавање сукоба између приватног и јавног интереса у вршењу јавних функција у ФБиХ, кантонима и јединицама локалне самоуправе, обавезу подношења и садржаја извјештаја о финансијском стању, имовини и интересима носиоца јавне функције, оснивање Комисије за одлучивање о сукобу интереса и поступак који она проводи, надзор над провођењем Закона, као и друга питања од значаја за спречавање сукоба интереса носилаца јавних функција.

  Како је дефинирано, сукоб интереса постоји када приватни интерес носиоца јавне функције утиче, може утицати или изгледа да може утицати на законито, непристрасно и транспарентно обављање повјерене јавне функције.

  Носилац јавне функције је дужан законито, непристрасно, одговорно и транспарентно обављати повјерену јавну дужност и избјегавати све ситуације које могу довести до сукоба између његовог приватног и јавног интереса, водећи нарочито рачуна о повјерењу јавности у његов лични и интегритет органа власти у којем обавља функцију.

  У вршењу јавне дужности, носилац јавне функције не смије свој приватни интерес стављати изнад јавног, нити бити укључен у пословне или професионалне активности, те преузимати било какве обавезе које могу бити у сукобу са обављањем његове јавне функције, као ни дозволити да било какав материјални или нематеријални интерес утиче на законито, непристрасно, одговорно и транспарентно обављање његове јавне дужности. Такођер је лично одговоран за идентификацију и спречавање сукоба између свог приватног и јавног интереса.

  Орган власти у којем носилац јавне функције обавља своју дужност, односно тијело надлежно за његово именовање и постављење, дужно је одмах по сазнању о постојању сукоба интереса донијети одлуку о начину управљања сукобом између приватног интереса, посебно водећи рачуна о јавном интересу, те интегритету јавне функције и органа власти.

  У случају двојбе о постојању сукоба између приватног и јавног интереса, носилац јавне функције или орган власти у којем обавља дужност, односно тијело надлежно за његово именовање и постављење, дужан је затражити и поступити у складу са мишљењем Комисије.

  Носилац јавне функције не може бити члан управног или надзорног одбора, скупштине или управе, нити бити у својству овлаштене особе у јавном предузећу, установи или институцији на било којем нивоу власти у БиХ. Не може бити ни члан ових органа било којег пословног субјекта у приватном власништву у које орган власти у којем обавља дужност улаже или је улагао капитал у току четири године које претходе преузимању јавне функције. Ово вриједи и за пословне субјекте у приватном власништву који директно или индиректно склапају уговоре вриједности веће од 10.000 КМ годишње са органима који се финансирају из буџета било којег нивоа власти. Не може бити ни члан УО и НО, управе, или имати својство овлаштене особе у фондацији и удружењу чији уколико укупни финансијски примици из буџета било којег нивоа власти прелазе једнак износ.

  Како стоји у образложењу Федералног министарства правде, као обрађивача овог закона, његовим одредбама је детаљније и свеобухватније утврђен појам сукоба интереса. Осим тога, проширен је обухват на оне субјекте јавног права који су до сада били изван досега важећег закона, као што су јавне установе. Врло јасно и детаљно је прописана обавеза подношења финансијских извјештаја носилаца јавних функција, али начин управљања могућим сукобом интереса односно понашање и скуп обавезних корака носилаца јавних функција уколико се нађу у могућој ситуацији сукоба интереса.

  Један од најважнијих дијелова овог закона су и одредбе којима се оснива Комисија за одлучивање о сукобу интереса, приликом чега је врло јасно и детаљно прописан носилац овлаштења и начин њеног именовања, њен састав, трајање мандата и дјелокруг рада. Надаље, овим законом предвиђене су и санкције према носиоцима јавних функција због кршења предметног закона, али и прекршајне одредбе за друге учеснике у овој друштвеној области.

  Нацрт је припреман у сарадњи са стручњацима и представницима међународне заједнице у БиХ, у првом реду ангажираним од стране Амбасаде Велике Британије. Радна верзија Закона разматрана је и на састанку с представницима Антикорупцијског тима Владе ФБиХ, Уреда Комисије за одлучивање о сукобу интереса БиХ, Централне изборне комисије БиХ, као и Транспаренцy Интернатионала у БиХ. У обзир су узети и међународни стандарди у овој области, нарочито они које су утврдили Вијеће Европе и Група држава за борбу против корупције (ГРЕЦО), те препоруке и захтјеви Европске комисије из Извјештаја о напретку БиХ и састанака Пододбора за правду, слободу и сигурност између ЕУ и БиХ.