3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o.

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), i člankom 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.


I.


Imenuje se (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:

1. Sanela Adžović, predsjednik

2. Mirjana Vučić, član

3. Saida Kastrat, član

4. Dženana Prcanović, član

5. Goran Lulić, član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Sanja Arnautović.

II.


Zadatak Povjerenstva iz točke I. ove odluke je da razmotri sve podnesene prijave na Javni oglas, utvrdi njihovu formalno-pravnu ispravnost, sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i kriterije za imenovanje, obavi intervju s tim kandidatima i sačini zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane Povjerenstva. Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, Povjerenstvo je dužno dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

III.


Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1989/2021
30. prosinca 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.