Grant od 2.500.000 eura za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta

  • 22.09.2022.
  • Grant od 2.500.000 eura za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta

    Federalna vlada prihvatila je danas grant Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) od 2.500.000 eura, a na osnovu ugovora Bosne i Hercegovine sa EBRD-om.

    Ova sredstva namijenjena su za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta. Implementacija projekta podrazumijeva planiranje i uređenje zemljišta, izgradnju prostora za transport i rukovanje, te pretovarnu stanicu u Kladnju. Također odnose se i na izgradnju deponije, nabavku opreme, te vodovodne, mehaničke, drenažne i instalacije za snabdijevanje električnom energijom, kao i na izgradnju zgrade, arhitektonski projekt - dizajn, izgradnju platoa za reciklažno dvorište, strukturu (pokrov) i relevantne električne instalacije i opremu za plato reciklažnog dvorišta.

    Za realizaciju odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, te Grad Živinice i općine Banovići i Kladanj, kao krajnji korisnici granta.

    Donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije, to odgovarajućih podugovora o grantu između Federacije i Grada Živinice, Federacije i Općine Kladanj, te Federacije i Općine Banovići, na osnovu kojih će Federacija sredstva granta staviti na raspolaganje Gradu Živinice i Općini Kladanj i Općini Banovići kao krajnjim korisnicima zajma. Sredstva granta će se koristiti za finansiranje Regionalnog projekta čvrstog otpada u Živinicama. Osnovni cilj i svrha projekta je da se pomogne Javnom preduzeću Eko-Sep d.o.o. Živinice i Gradu Živinice, Općini Banovići i Općini Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta.