Rječnik pojmova

AKTI VLADE

Vlada Federacije, u ostvarivanju svojih ovlasti utvrđenih Ustavom Federacije, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Federacije, bliže uređuju odnosi za provedbu zakona, osnivaju stručne i druge službe Vlade i utvrđuju načela za unutarnje ustrojstvo federalnih tijela državne uprave.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela ili tijelazacija, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Zaključkom se utvrđuju stajališta o pitanjima bitnim za provedbu utvrđene politike, uređuju unutarnji odnosi u Vladi i određuju zadtaci federalnim tijelima državne uprave i službama Vlade.


AMANDMAN (POPRAVAK)

Popravak, dodatak nekom zakonu, prijedlog za njegovu izmjenu i dopunu.
U Parlamentu Federacije BiH amandmane imaju pravo davati svi poslanici i ovlašteni predlagači zakona.


Podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem, a ako sadrži odredbe o financijskim obvezama, predlagač je dužan ukazati na izvore sredstava. Predlagač zakona amandmane može podnositi do kraja pretresa, a ostali 8 (osam) dana prije dana održavanja sjednice na kojoj se pretresa. Vlada može podnositi amandmane do završetka pretresa i na prijedloge zakona kojima nije predlagač. O amandmanima se izjašnjava predlagač zakona, a Vlada i kada nije predlagač. Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman se usvaja većinom glasova prisutnih.


PRORAČUN

Plan prihoda i rashoda za određeni vremenski period. U pravnoj teoriji nema jedinstvenog stava je li to zakon ili ne. Proračun je jedan od značajnijih instrumenata preraspodjele nacionalnog dohotka. Može se koristiti kao instrument financijske i ekonomske politike ali i za ostvarivanje neke druge politike (socijalne, zdravstvene, razvojne...). Temeljni principi: javnost, ravnoteža (izbjegavanje suficita ili deficita), specifikacija (prihodi se prikazuju po izvorima a rashodi prema korisnicima), jedinstvo (u jednom dokumentu), potpunost, točnost i prethodno odobravanje (nema prikupljanja i trošenja bez odluke Parlamenta o usvajanju proračuna ili odluke o privremenom financiranju). Prema Ustavu Federacije BiH predsjednik Federacije BiH raspušta oba doma Parlamenta ako oni ne uspiju donijeti proračun prije početka proračunske godine.


INICIJATIVA


Inicijativu za donošenje zakona mogu pokretati skupštine kantona, gradska i općinska vijeća, građani, poduzeća i druge pravne osobe. Mišljenje o inicijativi daju Vlada i radna tijela Parlamenta. Ako se inicijativa prihvati, zaključkom se određuje način i nosioci pripreme nacrta zakona.


INTERPELACIJA


Upit upravljen u parlamentu na ministra, obično u svez nekod događaja ili procesa. Njom se pokreću određena pitanja i traži rješavanje. Ako se prihvati, Vlada je dužna postupiti po njoj. Interpelacijom se može od vlade tražiti pripremanje zakonskog projekta ili druge odluke u cilju poduzimanja mjera radi saniranja stanja na koje se ukazuje.


IZBORNOST PARLAMENTA


Označava da su ovlasti njegovih članova izvedene iz volje građana izražene na općim i neposrednim izborima. Kod dvodomnog parlamenta, kakav je Parlament Federacije BiH, opći i neposredni izbori su predviđeni samo za jedan dom (Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH), a u drugom domu (Dom naroda Parlamenta FBiH) birani su zastupnici iz skupština kantona. Izborom i imenovanjem članova parlamenta unaprijed je utvrđeno vrijeme trajanja mandata.


JAVNA RASPRAVA


Procedura pribavljanja mišljenja građana, zainteresiranih tijela, znanstvenih i stručnih institucija o nacrtu zakona ili drugih pitanja posebno bitnih za Federaciju BiH. Inicijativu mogu podnijeti ovlašteni predlagači zakona ili klubovi zastupnika. Zaključkom o provedbi javne rasprave određuje se način objavljivanja nacrta zakona, radno tijelo koje će tijelazirati i voditi javnu raspravu, potrebna financijska sredstva i izvori, rok, te način prikupljanja i sređivanja mišljenja i prijedloga. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi dostavlja se predlagaču akta i zastupnicima. Predlagač je dužan objasniti razloge neprihvatanja prijedloga i mišljenja iz rasprave.


JAVNOST


Pravo građana da budu obaviješteni o radu Vlade. Rad Vlade Federacije BiH je, sukladno zakonu, javan, kao i svi akti koje Vlada FBiH donese. Javnost može biti isključena samo u vrlo rijetkim prilikama, kada je zakonom određen neki stepen tajnosti. Akreditirani novinari, pod istim uvjetima, imaju pristup svim dokumentima koji se razmatraju, a preko Ureda za nformiranje osigurana im je i stručna pomoć.


KOALICIJA

Pisani ili usmeni sporazum dvije ili više partija o suradnji, jedinstvenom nastupu i glasovanju. Može nastati prije novog saziva parlamenta ili nakon toga. U aktualnom parlamentarnom životu BiH i FBiH postoji specifičan oblik koaliranja u domovima naroda. Naime, da bi bio donesen neki zakon, nužan je koncenzus većine delegata konstitutivnih naroda u tim domovima. To je rezultat ustavom utvrđenog načina donošenja odluka, pa se može nazvati i nužno parlamentarno partnerstvo.


NACRT ZAKONA


Pravni akt koji je tako izrađen da se u njemu, u obliku pravnih odredbi, formuliraju rješenja koja se predlažu. Pojedine odredbe mogu se dati u jednoj ili više varijanti. Treba sadržavati: ustavni temelj, obrazloženje razloga zbog kojih ga treba donijeti, načela na kojima se zasniva, financijska sredstva potrebna za primjenu i njihove izvore, objašnjenje pravnih rješenja, mišljenje nadležnih tijela kojima se, sukladno zakonu, dostavljaju svi akti na mišljenje (Federalno ministarstvo pravde, Ured za zakonodavstvo Vlade FBiH, Federalno ministarstvo financija), uz naznaku da su primjedbe ovih orgna prihvaćene ili izjašnjenje zašto pojedine sugestije nisu prihvaćene. Ako predlagač nije Vlada, dostavlja joj se radi davanja mišljenja. Na sjednicama Parlamenta može se pretresati nakon isteka roka od 20 dana od dana dostavljanja poslanicima. Pretres je u pravilu jedinstven a može se obaviti i u dva dijela, kao opći i pretres u pojedinostima. Nacrt zakona se prihvata zaključkom da može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga a predlagač je dužan primjedbe i stavove iz rasprave uzeti u obzir pri izradi prijedloga.


NEPOVJERENJE VLADI

Najmanje 20 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH može pokrenuti prijedlog za izglašavanje nepovjerenja Vladi. O prijedlogu Vlada izvješćuje zastupnike u roku od 30 dana. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi stavlja se u dnevni red prve sjednice Doma koja se održava poslije dostavljanja Vladina izvješća ili, ako Vlada ne dostavi izvješće, po isteku roka od 30 dana. Prijedlog se može odbiti, može se donijeti zaključak kojim se Vlada obvzuje na određene aktivnosti ili prihvatiti donošenjem odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi. Za donošenje zaključka ili odluke potrebna je većina ukupnog broja zastupnika. O zaključku ili odluci obavještavaju se Predsjednik i Potpredsjednik Federacije BiH i Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.


ODLUKA


Naziv za razne vrste pravnih akata.


OPSTRUKCIJA


Sredstvo parlamentarne borbe oporbe koje se sastoji u ometanju rada parlamenta na najraznovrsnije načine. Najčešće je u obliku nesudjelovanja oporbe u radu parlamenta, ometanje rada suviše dugim govorima kako se ne bi pristupilo odlučivanju, podnošenjem prijedloga koji odugovlače postupak i sl.


OPĆI PRETRES

Iznošenje mišljenja zastupnika o tome li je potrebno donositi zakon, o načelima na kojima se treba zasnivati zakon, te provode li se ta načela dosljedno u prijedlogu, kao i o potrebnim financijskim sredstvima i njihovim izvorima. Do završetka pretresa predlagač može zatražiti odlaganje pretresa, a Vlada može predložiti odlaganje i kad nije predlagač. O ovome se odlučuje odmah.


OVLAŠTENI PREDLAGAČ


Nacrte i prijedloge zakona mogu podnositi: Premijer, koji je nadležan za predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva, svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Parlamenta.


PARLAMENTARNA PROCEDURA


Procedure donošenja odluka, utvrđena Ustavom Federacije BiH, kojima se osigurava legitimitet funkcioniranja Parlamenta. Povreda utvrđenih procedura uzrokuje nelegalnost odluka. Izmjene ustavom utvrđenih procedura u drugačijem obliku ili suprotno utvrđenom obliku takođe proizvodi neustavne i nelegalne parlamentarne odluke.


PREČIŠĆENI TEKST ZAKONA


Kada je u svezi nekog zakona ili drugog akta donijeto više izmjena i dopuna koje ga zbog toga čine nepreglednim, pa time i težim za korištenje, pristupa se donošenju prečišćenog teksta. Prečišćeni tekst zakona ili drugog akta sadrži samo integralni tekst zakona ili akta čiji se prečišćeni tekst utvrđuje.


Prečišćeni tekst zakona ili drugog akta iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH smatra se donesenim kada ga u istovjetnom tekstu usvoje zakonodavno-pravna komisija Zastupničkog doma i mjerodavno tijelo Doma naroda.


Prečišćeni tekst akta primjenjuje se od dana kada je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDNACRT


Akt neformalno-pravne faze zakonodavnog postupka u kojoj se prvi put formulira tekst zakona. Rade ga, po pravilu, osposobljene stručne službe (upravna tijela), stručnjaci za određenu granu prava ili osobe koje su ovladale tehnikom izrade normativnih akata. U metodu rada Vlade FBiH to je obvezan oblik obrađenog pravnog problema koji se priprema za Parlament Federacije BiH, a koji se na sjednici Vlade razmatra radi utvrđivanja nacrta.


PRETHODNI POSTUPAK

Rasprava o potrebi donošenja nekog zakona, osnovnim pitanjima koja treba urediti i o načelima na kojima treba zakon urediti, na osnovu teza koje predlagač može podnijeti. Parlament zaključkom utvrđuje potrebu donošenja i obvezuje predlagača da pripremi nacrt zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA

Tekst zakona koji se podnosi u obliku u kom se zakon donosi. Pored obrazloženja iz nacrta zakona, sadrži i pitanja koja se rješavaju zakonom, objašnjenje važnih pravnih rješenja, izmjene i dopune koje su izvršene u odnosu na nacrt, objašnjenje neprihvatanja primjedbi i prijedloga. U parlamentarnu proceduru se može pustiti nakon isteka roka od 20 dana od dana dostavljanja poslanicima. Podnosilac prijedloga zakona može do okončanja pretresa zatražiti odlaganje, a Vlada odlaganje može zatražiti i ako nije predlagač. Izmjene u prijedlogu zakona vrše se podnošenjem amandmana.


REBALANS PRORAČUNA

Ponovno uspostavljanje proračunske ravnoteže. Obvezan postupak u situaciji kada se ocijeni kako prihodi ili rashodi odstupaju od predviđanja utvrđenih u proračunu što uzrokuje neostvarivanje jednog od najznačajnijih proračunskih principa - uravnoteženosti. Uzrok mogu biti nepredviđeni ili nerealno predviđeni rashodi, neblagovremena ili loše procijenjena naplata prihoda, kao i ekonomske ili prirodne nepogode. Rebalans proračuna donosi se po istoj proceduri kao i proračun i time se prvobitni proračun stavlja van snage.


SKRAĆENI POSTUPAK

Procedura donošenja zakona u situaciji kada nije u pitanju složen i obiman zakon pa se umjesto nacrta podnosi prijedlog zakona i predlaže skraćeni pretres. Rok za podnošenje zakona u takvoj proceduri ne može biti kraći od 20 dana od dana određenog za održavanje sjednice parlamentarnog doma na kojem će se pretresati prijedlog zakona. Neprihvatanje pretresa po skraćenom postupku prijedlog zakona prebacuje u proceduru nacrta zakona. U Vladi se na ovu odredbu može pozvati jedna trećina ministara, osim Premijera i Zamjenika premijera. Ustavni sud Federacije BiH može, u žurnoj proceduri, odlučiti drugačije, ako to zatraže Premijer ili Zamjenik premijera. U Vladi Federacije pozivanje na vitalni nacionalni interes moguće je u slučajevima:


1. Davanje mišljenja o tome da li Predsjednik ili Potpredsjednik Federacije BiH trajno nije u mogućnosti izvršavati svoje ustavne dužnosti koje proizilaze iz njegovog položaja, a s ciljem vršenja novog izbora Predsjednika ili Potpredsjednika Federacije da bi se popunilo mjesto do kraja započetog mandata (član IV.B.3.(2) Ustava FBiH);

2. Donošenje uredbi sa zakonskom snagom u slučaju opasnosti po zemlju kad Parlament Federacije nije u mogućnosti to učiniti (član IV.B.9. Ustava FBiH) i

3. Predlaganja amandmana na Ustav Federacije BiH (član VIII Ustava FBiH).


Odluke u navedena tri slučaja donose se koncenzusom.


SMJENA MINISTRA

Na prijedlog Premijera, ministra smjenjuje Predsjednik Federacije BiH.


SMJENA PREMIJERA

Ustavom FBiH nije predviđena smjena Premijera. Može se smijeniti Vlada odlukom Predsjednika FBiH, uz suglasnost Potpredsjednika FBiH.


TIJELA UPRAVE

Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije, odnosno nadležnosti kantona, obnašaju tijela uprave Federacije, odnosno tijela uprave kantona, a poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada odnosno općine, vrši gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, putem gradskih, odnosno općinskih službi za upravu.


Tijela uprave osniva tijelo zakonodavne vlasti na prijedlog vlade, a gradske, odnosno općinske službe, gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.


Rad tijela uprave je javan. Federalna tijela uprave su federalna ministarstva i federalne uprave.


UPRAVNE ORGANIZACIJE

Upravne organizacije su upravne ustanove u okviru državne (federalne) uprave koje, pored stručnih, obavljaju i upravne poslove. Takve upravne organizacije najčešće mogu nositi nazive: zavodi, direkcije, komisije, agencije, instituti i sl. Upravne organizacije se znanstvenim metodima bave proučavanjem, istraživanjem i obrađivanjem pitanja za potrebe drugih tijela, ali im se može povjeriti i vršenje određenih upravnih poslova.


Upravne ustanove mogu se osnovati kao samostalne federalne ustanove (npr. Federalni zavod za statistiku) i kao federalne ustanove u sastavu Federalnog ministarstva (npr. Zavod za javnu upravu u sastavu Federalnog ministarstva pravde).


UPRAVNI POSLOVI

Tijela uprave, iz okvira svoje nadležnosti, vrše naročito slijedeće poslove:

1) provode utvrđenu politiku i izvršavaju zakone i druge propise;

2) obavljaju upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa;

3) donose propise za provedbu zakona i drugih propisa;

4) predlažu i daju preporuke iz oblasti zakonodavstva;

5) odgovaraju na pitanja tijela zakonodavne vlasti;

6) obavljaju druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.


UREDBA

Najviši opći pravni akt nakon zakona koji donosi Vlada.


UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM

Opći pravni akt koji je Vlada FBiH ovlaštena donositi u slučaju opasnosti za zemlju, kada Parlament FBiH nije u mogućnosti to učiniti. Detalji su regulisani Ustavom FBiH (član B.3.9).


VITALNI NACIONALNI INTERES

Ustavna kategorija za zaštitu interesa konstitutivnih naroda u FBiH. Preciziran je Amandmanima na Ustav FBiH koje je 19.04.2002. godine proglasio Visoki predstavnik za BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/02).


VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

Tumačenje norme koje vrši njen zakonodavac.
Opći akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe zakona ili drugog akta. Primjenjuje se i važi od dana primjene zakona ili drugog akta. Inicijativu mogu podnijeti ovlašteni predlagači zakona, Ustavni sud Federacije BiH, Vrhovni sud FBiH, ombudsmeni, Sud za ljudska prava, federalni tužitelj i pravobranitelj, građani, poduzeća i druge pravne osobe. Inicijativa se podnosi domovima Parlamenta, a zakonodavno-pravno povjerenstvo, nakon pribavljenih mišljenja Vlade i nadležnih radnih tijela, ocjenjuje utemeljenost i u tom slučaju utvrđuje tekst tumačenja, o čemu izvješćuje dom. Postupak za utvrđivanje autentičnog tumačenja isti je kao i za zakon.


ŽURNI POSTUPAK


Procedura donošenja zakona kada se zaključi da bi donošenje u redovitoj proceduri prouzročilo štete za Federaciju. U Parlamentu se o tome izjašnjava kao o prethodnom pitanju, prije utvrđivanja dnevnog reda. U žurnom postupku amandmani se mogu podnositi do zaključenja pretresa.