HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

 • 30.01.2021.
 •  

  HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
  "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

   

  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/21 /19.1.2021./

  1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
   Član 1 BS | HR
   Prihodi (prihodi, primici i financiranje) BS | HR
   Rashodi – opća BS | HR
   Rashodi –posebna BS | HR
   Član 4 BS | HR
  2. BUDŽET Ferk-a za 2021. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Ferk-a za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu (hrvatski jezik)
  4. ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
  5. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/21 /27.1.2021./
  6. ZAKON o Registru finansijskih izvještaja (bosanski jezik)
   ZAKON o Registru financijskih izvještaja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/21 /10.2.2021./
  7. ZAKON o dopunama Zakona o vanparničnom postupku (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o vanparničnom postupku (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/21 /24.2.2021./
  8. ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. ZAKON o zaštiti okoliša (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 24/21 /26.3.2021./
  10. ZAKON o Јedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o Jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/21 /18.6.2021./
  11. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  13. ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 49/21 /23.6.2021./
  14. ZAKON o mirnom rješavanju radnih sporova (bosanski jezik)
   ZAKON o mirnom rješavanju radnih sporova (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 53/21 /7.7.2021./
  15. ZAKON o stečaju (bosanski jezik)
   ZAKON o stečaju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/21 /14.7.2021./
  16. ZAKON o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
   «Službene novine Federacije BiH», broj 75/21 /22.9.2021./
  17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
  18. ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o posredovanju u prometu nekretnina (bosanski jezik)
   ZAKON o posredovanju u prometu nekretnina (hrvatski jezik)
  20. ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ZAKON o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/21 /13.10.2021./
  22. ZAKON o izmjenama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 85/21 /22.10.2021./
  23. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ZAKON o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 90/21 /10.11.2021./
  26. ZAKON o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/21 /17.11.2021./
  27. ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 96/21 /1.12.2021./
  28. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
  29. ZAKON o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (bosanski jezik)
   ZAKON o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca (hrvatski jezik)
  30. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
  31. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. ZAKON o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (hrvatski jezik)
  33. ZAKON o izmjeni zakona o osiguranju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni zakona o osiguranju ( hrvatski jezik)
  34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
   Službene novine Federacije BiH», broj 105/21 /29.12.2021./
  35. ZAKON o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata (hrvatski jezik)