Dnevni red 51. sjednice Vlade FBiH

 • 04.04.2008.
 • Dnevni red:

  1.Verifikacija Zapisnika 50. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2.Prednacrt zakona o državnim službenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vještacima;
  4.Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uspostavljanju policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
  5.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija, Zavodu za javno zdravstvo u Federaciji BiH;
  6.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Grantovi pojedincima – potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu trgovine;
  7.Prijedlog odluke o usvajanju Prograna utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenom Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
  8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalne zajednice u izgradnji i rekonstrukciji osnovnih i srednjih škola i dječijih vrtića“ u iznosu 17.870.000,00 KM;
  9.Prijedlog odluke o transformaciji Fondacije za održivi razvoj;
  10.Statut Fondacije za održivi razvoj – davanje saglasnosti;
  11.Prijedlog odluke o utvrđivanju područja „Autocesta na koridoru Vc“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  12.Prijedlog odluke o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federacioju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ od 2008. do 2028. godine;
  13.Prijedlog odluke o određivanju organa za donošenje plana parcelacije za područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  14.Prijedlog odluke o minimalnim otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2008. godini;
  15.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o garantovanim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine;
  16.Prijedlog odluke o garantovanoj cijeni kukuruza roda 2008. godine;
  17.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Sprečko“ na području Tuzlanskog kantona, općina Živinice, radi provođenja važećeg Regulacionog plana „Cigulje II“;
  18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Lašvansko“ na području Srednjobosanskog kantona, općina Busovača, radi prevođenja istog u građevinsko odnosno provođenja važećih regulacionih planova: SRC „Prodolci“ i SRC „Busovačka planina“;
  19.Informacija o zaključenim ugovorima sa korisnicima poslovnih prostora po Odluci o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije BiH u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Tabelarnim pregledom do sada zaključenih i obustavljenih ugovora;
  20.Prijedlog dokumenta „Politika lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
  21.Informacija o rješavanju problema primjene kolektivnog ugovora;
  22.Informacija o raspodjeli ostatka neraspoređene dobiti iz prethodnih godina i ostvarene dobiti za 2007. godinu Privrednog društva fabrike duhana Sarajevo d.d.;
  23.Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog/Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  24.Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo;
  25.Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost;
  26.Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne djelatnosti;
  27.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dokumentacije Projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju (SITAP);
  28.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe.