Dnevni red 269. sjednice Vlade FBiH

 • 10.06.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 268. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. održane 03.06.2021. godine i Zapisnika 219. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. održane 07.06.2021. godine, telefonskim putem
  a) Verifikacija zaključka u vezi sa Informacijom Federalnog ministarstva pravde o pritužbama na rad i disciplinskim prijavama protiv direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo
  2. Informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 02.06 - 09.06.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH
  4. Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine
  5. Informacija Federalnog ministarstva pravde o statusu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i realizaciji Zaključka V. broj: 486/2019 od 09.05.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
  a) Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku
  6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za umanjenje doprinosa obrtnicima, odnosno vraćanje na nivo iz 2019. godine kao i izmjene neophodnih propisa i akata kako bi se ovo umanjenje realizovalo, koju je podnio Malik Garibija, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari grad Sarajevo
  7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Kasema Ćatović, notar iz Sarajeva
  8. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku predložila Mira Grgić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedloga odgovora na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo
  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javnog preduzeća JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javnog preduzeća JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
  12. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije
  c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
  e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
  f) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije
  13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine
  14. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde za razrješenje članova Odbora za reviziju društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje članova Odbora za reviziju društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izbore energije i efikasnu kogeneraciju u 2021. godini
  16. Prijedlozi odluka
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH za potpisivanje ugovora o podršci zajmu za projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda" sa Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB)
  18. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na trogodišnji plan poslovanja za period od 2021. godine do 2023. godine Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan rad i finansijski plan za 2021. godinu Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
  c) Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja poslovanja Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. za 2020. godinu
  d) Prijedlog odluke o pokriću gubitka i raspodjeli dobiti Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
  19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine
  20. Godišnji konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  21. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Operator Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, za period od tri mjeseca (23.11.2020. - 23.02.2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  23. Izvještaj Interrresorne radne grupe za analizu stepena primjene Uredbe o uslovima koje preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti, s Prijedlogom zaključka
  24. Izvještaj o izvršenoj analizi Informacije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - Komisije za sigurnost, broj: 01/5-2-1358/20 od 19.11.2020. godine i Izvještaja Federalne uprave civilne zaštite o poduzetim aktvinostima na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti, s prijedlozima zaključaka
  25. Izvještaj o radu i poslovanju JU Federalna novinska agencija za period od 01.01.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  26. Nacrt Programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2022.-2024. godina, s Prijedlogom zaključka
  27. Informacija o pokretanju inicijative za kreditno zaduženje kod Internacionalne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta Podrške zapošljavanju u BiH - II (ESP II) - dodatno finansiranje, s Prijedlogom zaključka
  28. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka
  29. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH broj: 07-19-179-FDž/21 od 31.05.2021. godine o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, s Prijedlogom zaključka
  30. Prijedlog zaključka o imenovanju člana zajedničkog Upravnog odbora za provedbu Okvira saradnje između Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2025.
  31. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Banja Kiseljak Dalmacija“ d.d. Kiseljak protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi poništenja Rješenja V. broj: 512/2021 od 25.03.2021. godine
  32. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
  33. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde
  34. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnoti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva
  35. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje