9. sjednica Vlade FBiH

 • 16.05.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BiH

  Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

  Ovim zakonskim aktom je, kao privremeno rješenje, propisano da se umjesto grba i zastave Federacije BiH koriste obilježja Bosne i Hercegovine opisana u članu 4. Zakona o grbu BiH, odnosno člana 3. Zakona o zastavi BiH.

  Inače, tekst Izmjena i dopuna Zakona sačinila je Radna grupa za izradu novih obilježja Federacije BiH, formirana na sjednici Vlade FBiH 5. aprila/travnja 2005. godine.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAÈENJE

  Temeljni razlog za donošenje Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenja, čiji je Prijedlog danas utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada, jeste osiguravanje jedinstvenog postupka i kriterija za medicinsko vještačenje za sve korisnike prava, ne samo iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, već i socijalne, dječije, invalidske i braniteljsko-invalidske zaštite, te iz drugih oblasti. Novim zakonom se omogućava ocjena zdravstvene i radne sposobnosti na razini FBiH po jedinstvenim kriterijima i postupku, kao i dvostepenost u medicinskom vještačenju. Također je osigurana i kontrola zakonitosti i stručnosti medicinskog vještačenja, kako unutarnja, tako i vanjska.

  Medicinsko vještačenje, propisuje Zakon, mogu vršiti samo stručni, savjesni, odgovorni i iskusni liječnici specijalisti, kojima će medicinsko vještačenje biti profesionalna orjentacija i glavno zanimanje, što podrazumijeva stalni radni odnos.

  Inače, dosad je ova oblast bila regulirana Uredbom, pa je presudom Ustavnog suda FBiH kazano kako se radi o materiji koju treba tretirati kroz zakon.

  ODLUKA O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA U “BOSNALIJEKU” PUTEM BERZE

  Vlada FBiH je donijela odluku o pokretanju procedure za prodaju putem berze državnog kapitala u Privrednom društvu “Bosnalijek” d.d. Sarajevo.

  Postupak privatizacije će provesti Agencija za privatizaciju u FBiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira.

  Vlada je donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u ovoj kompaniji koji se izuzima od privatizacije, a realizirat će je Agencija za privatizaciju u FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Danas je, takođe, Vlada FBiH donijela Odluku o davanju saglasnost na Sporazum o strateškom partnerstvu i zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu u “Bosnalijeku” d.d. Sarajevo, te ovlastila federalne ministre finansija i energije, rudarstva i industrije da potpišu ovaj dokument. Riječ je o dugu BiH po osnovu libijskog kredita iz 1991. godine.

  Kroz razgovore koji su prethodili definiranju teksta Ugovora, libijska strana prihvatila je prijedloge da u roku od pet godina dionice “Bosnalijeka” ne mogu biti prodavane, te da ovaj dokument predstavlja izraz strateškog i partnerskog odnosa. Uz to, postignuto je da dug od 18.000.000 dolara bude sveden na 12,9 miliona dolara.

  DAVANJE NA KORIŠTENJE OBJEKTA GRANIÈNOJ POLICIJI BiH

  Odlukom Vlade Federacije je Ministarstvu sigurnosti BiH, za potrebe Granične policije, bez naknade dala na korišćenje objekat “Kamena zgrada”. Riječ je i objektu iz kompleksa “Suhodol”, površine 687,2 metara kvadratnih.

  OSNOVICA ZA PRIMANJA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA

  Odlukom Vlade FBiH utvrđena je osnovica od 603,21 konvertibilnih maraka za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja u 2007. godini dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

  Primanja će se obračunavati po ovoj osnovici sa 1. januarom 2007. godine u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

  Odluka je donešena zbog zakonske obaveze da se godišnje usklađuje visina ove osnovice sa prosječnom ostvarenom mjesečnom neto plaćom u FBiH isplaćenom u 2006. godini.

  JEFTINIJI PRIRODNI GAS

  Vlada FBiH danas je pozitivno odgovorila na zahtjev Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa “BH-gas” i donijela Odluku po kojoj cijena ovog energenta, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. aprila/travnja 2007. godine, iznosi 510 konvertibilnih maraka za 100 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,51 KM/Sm3.

  Do sada važeća cijena bila je 545 KM/ Sm3, a “BH-gas” je ocijenio da je došlo do značajnih pretpostavki za njeno smanjenje za 6,42 posto. Na ovo se posebno odnosi činjenica što je prosječna cijena ruskog gasa manja od planirane za 2007. godinu, uz očekivanje da će ovakav trend biti nastavljen.

  O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2006. I PLANU ZA 2007. GODINU

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu.

  Nakon rasprave o Izvještaju, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pripremi izmjene zakona koji se odnosi na Federalni zavod za zapošljavanje. Te izmjene odnose se na obavezu Zavoda da donosi četverogodišnje planove rada, koje će odobriti Vlada FBiH.

  Na osnovu tako odobrenih planova, Upravni odbor Zavoda donosit će godišnje planove po metodologiji koju će, također, odobriti Vlada FBiH.

  Uz to, treba naći nova zakonska rješenja koja se odnose na broj članova Upravnog odbora Zavoda i njegov učinkovitiji rad. Federalna vlada, također, mora dobiti zakonske instrumente za kontrolu utroška sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  Vlada FBiH, sukladno ovim zaključcima, nije prihvatila Plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu.

  PRIPREME ZA AKCIJU KONTROLE RADA NA CRNO

  Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je, a Vlada FBiH danas prihvatila, Program akcije kontrole rada na crno. Riječ je o provedbi široke, sveobuhvatne akcije, za čiju je provedbu nužna suradnja federalnih i kantonalnih inspekcijskih službi, što je i dogovoreno na zajednički održanom susretu. Ovakva akcija novina je u djelovanju inspekcija u Federaciji BiH, ali je to stalna praksa u europskim zemljama, gdje daje dobre rezultate.

  Nositelj akcije u Federaciji BiH je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a aktivno su uključeni Porezna uprava FBiH, Federalni zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja, federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, Jedinica za podršku Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Odjel za strance pri Ministarstvu sigurnosti BiH, predsjednici općinskih sudova, federalna i kantonalna ministarstva rada, socijalne politike i za pitanja branitelja. U akciju će biti uključeno najmanje 200 inspektora raznih profila, a njome će izravno rukovoditi Stožer na čelu s direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove, a u radu sudjeluju glavni federalni inspektor rada i ovlašteni predstavnici drugih institucija uključenih u akciju.

  Akcija bi bila provedena kroz četiri faze.

  U prvoj, s rokom do 30. lipnja/juna 2007. godine, trebalo bi donijeti i objaviti izmjene i dopune Zakona o radu, te osigurati tehničke i materijalne pretpostavke za provedbu akcije.

  Šesti mjesec predviđen je za educiranje i pripremu, a srpanj/juli za provedbu akcije.

  Razdoblje od 1. do 15. kolovoza/augusta planirano je za sumiranje rezultata akcije i dostavljanje Federalnoj i vladama kantona pojedinačnih i zbirnog izvješća o postignutim učincima.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Vlada FBiH zadužila je da pripremi odluku o imenovanju Stožera akcije, predloži detaljan plan za njezinu provedbu i izmjene Zakona o radu i Zakona o inspekcijama u smislu pooštravanja sankcija.

  O PRIJEMU U DRŽAVNU SLUŽBU

  Vlada Federacije BiH donijela je danas zaključak koji se odnosi na prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika.

  Po ovom zaključku, novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u federalnim ministarstvima, federalnim upravama, federalnim agencijama, federalnim direkcijama i ostalim organima državne službe u Federaciji BiH, ubuduće će se vršiti isključivo uz prethodno dobijenu saglasnost Vlade Federacije BiH.

  IZVJEŠTAJ O RADU ÈLANOVA UPRAVNOG ODBORA IZ FBiH U NOS-u

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj o radu predstavnika Federacije BiH u Upravnom odboru Nezavisnog operatera sistema BiH za dvogodišnji period (12.4.2005.-12.4.2007.).

  U rezimeu dvogodišnjeg rada članova iz Federacije u UO Nezavisnog operatora sistema za prenos električne energije (NOSBiH) navodi se uspješno djelovanje ovog tijela u realizaciji postavljenih zadataka, uz napomenu da se u narednom periodu trebaju zajednički usaglasiti i pitanja vezana za obim razmjene podataka između elektroprivreda i NOS-a, tarifna politika i politika telekomunikacija. Primjena odobrene tarife od 1. maja/svibnja ove godine bit će predmet praćenja Upravnog odbora i, po potrebi, poduzimanja konkretnih mjera.

  Nakon što je osiguran prostor za rad NOS-a u Sarajevu, u ovoj će se godini nastojati realizirati i smještaj njegovog rezervnog centra u Mostaru.

  O POSLOVANJU LUTRIJE BiH ZA 2006. GODINU I PLAN ZA 2007. GODINU

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj o radu Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo u 2006. godini.

  Ukupno ostvareni promet u ovom periodu je 50,5 miliona konvertibilnih maraka i za 6,1 odsto manje nego u 2005. godini.

  Od ostvarenih sredstava je u fond dobitaka usmjereno 22,5 miliona KM, pa je ukupni prihod iznosio 28 miliona KM. Od toga u korist budžeta svih nivoa vlasti uplaćeno 9,9 miliona KM, od čega u budžet FBiH 3,23 miliona KM.

  Podbačaj plana uzrokovan je ekonomskom situacijom i nelegalnom konkurencijom te selektivnom primjenom zakona iz ove oblasti koja pogoduje priređivačima igara na sreću koji ne rade po zakonu - navodi se u Izvještaju.

  Najveći je promet ostvaren od TV Binga 23.6 miliona KM, a slijede Loto (10,4 miliona KM ) i automati ( 10,15 miliona KM).

  Vlada je usvojila i Plan Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo za ovu godinu sa projekcijama za naredne dvije godine.

  Planirani prihodi iznose 32,26 miliona KM i u najvećem obimu se odnose na prihode ostvarene od igara na sreću (31,25 miliona KM )

  Za naredne dvije godine predviđa se ostvarenje ukupnog prometa u igrama na sreću od 180,2 miliona KM.

  O SKIDANJU SREDSTAVA S PODRAÈUNA FEDERACIJE BiH

  Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH donijela je zaključke da će izvijestiti Vladu Sarajevskog kantona i JP “Toplane” d.o.o. Sarajevo o tome da će Federalno ministarstvo financija pripremiti supsidijarne sporazume i odgovarajuće odluke o njihovom prihvatanju, čime bi bile preuzete obveze po tri kredita Svjetske banke i Sporazuma iz 1996. godine između Finske i Bosne i Hercegovine o potpori projektu žurne rekonstrukcije centralnog grijanja za potrebe “Toplana”.

  Istodobno, Federalna vlada izražava neslaganje s načinom skidanja sredstava s podračuna za servisiranje inozemnog duga Federacije BiH. Stoga će uputiti zahtjev Vijeću ministara BiH za preispitivanjem postupka Ministarstva financija i trezora BiH.

  Bit će upućen i zaključak Savjetodavnog povjerenstva za dug pri Vijeću ministara BiH, sa sastanka održanog 18. siječnja/januara ove godine, kojim je odobreno skidanje sredstava s podračuna rezerviranog za servisiranje inozemnog duga FBiH bez potpisanog supsidijarnog sporazuma Federacije BiH s Bosnom i Hercegovinom.

  Naime, 29. ožujka/marta 2007. godine Ministarstvo financija i trezora BiH je, bez suglasnosti Federacije BiH, sa podračuna za servisiranje duga skinulo 609.040 dolara i ta sredstva uplatilo kreditoru.

  Vlada Federacije BiH smatra kako se, pri ovome, Ministarstvo financija i trezora BiH nije moglo pozvati na Zakon o zaduživanju i garancijama BiH, pošto supsidijarni sporazum nije potpisan.

  SREDSTVA OKOLIŠU I TURIZMU

  Današnjom Odlukom, Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za razvoj turizma i okoliša” utvrđenog federalnim proračunom za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

  Riječ je o ukupnom iznosu od 3.000.000 konvertibilnih maraka namijenjenih potporama u ovoj oblasti. Sredstva su, između ostalog, namijenjena izradi Strategije razvoja turizma u FBiH, poticaju izgradnje novih turističko-ugostiteljskih objekata i infrastrukture, izradi signalizacije i tematskih cesta u kantonima i općinama, za potpore manifestacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva od značaja za FBiH, financiranju programa zaštite okoliša, i tako dalje.

  POTICAJI PODUZETNIŠTVU I OBRTU

  Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” utvrđenog federalnim proračunom za 2007. godinu. Na ovaj način je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništa i obrta odobreno izdvajanje ukupno 7.000.000 konvertibilnih maraka namijenjenih potporama u ovoj oblasti.

  Najveći dio ovih sredstava namijenjen je opstanku i rastu subjekata malog gospodarstva, potpori projektima koje financiraju kantoni, gradovi, općine i udruge, te poduzetništvu po projektima Gender centra.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je za članove Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju u FBiH imenovala dr. Pericu Jelečevića (Vlada FBiH), Eminu Dubravić (Kanton Sarajevo), dr. Borisa Grizelja (Zapadnohercegovački kanton), Faruka Vikala (Tuzlanski kanton) i Miralema Šarića (Federalni zavod za zapošljavanje).

  Zadatak članova ovog Odbora je da nadgledaju implementaciju projekta i pomažu pri rješavanju složenijih problema. Odbor će utvrditi politiku razvoja projekta u skladu sa kreditnim i supsidijarnim sporazumom te rješavati sva druga pitanja u vezi sa njegovom implementacijom.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.