63. sjednica Vlade FBiH

 • 16.07.2008.


 • PRIHVAÆENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJAMA I UNUTRAŠNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o agencijama i unutrašnjim slušbama za zaštitu ljudi i imovine koje su predložili Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Klub SDA i zastupnica u Predstavničkom domu Aida Brčić.

  Cilj predloženih amandmana je preciziranje i dopunjavanje pojedinih zakonskih odredbi, radi njegove lakše primjene.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

  Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, nakon što je Radna grupa u predloženi tekst ugradila primjedbe i sugestije iz rasprave obavljene na jednoj od prethodnih sjednica Vlade o Prednacrtu zakona.

  Radi se o usklađivanju postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim propisima u Federaciji BiH, kao i potrebi preciznijeg definiranja pojedinih rješenja u skladu sa dosadašnjom praksom, posebno u pogledu nadležnosti za davanje koncesija u pojedinim oblastima.

  Tako se omogućuje dodjeljivanje koncesija fizičkim licima koja imaju registriran obrt i izjednačavaju uvjeti tretiranja domaćeg i stranog kapitala što je u skladu sa zakonima o obrtu i o privrednim društvima, koji predviđaju da se istom privrednom djelatnošću mogu baviti pravna i fizička lica. Najviše izmjena pretrpjele su zakonske odredbe o određivanju predmeta koncesija i korištenja zakonskih termina za određene pojmove, što se posebno odnosi na oblast prometa i komunikacija, zatim energetske objekte za koje je nadležnost davanja koncesije stavljena u ovisnost od snage objekta, izuzimanje od koncesije šuma i šumskog zemljišta i omogućavanje koncesije za korištenje lovstva.

  Predložena je pravičnija raspodjela koncesione naknade između općina, kantona i Federacije i kao novina u odnosu na dosadašnje stanje uvedena obaveza vođenja registra za sve izdate koncesije.

  Poseban dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Komisiju za koncesije, odnosno na utvrđivanje njenog statusa kao samostalnog pravnog lica, što do sada nije bilo definirano. Èlanove Komisije imenuje Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH, pa Komisija za svoj rad odgovara Parlamentu.

  Praksa provođenja postojećeg zakona ukazala je na potrebu pojačane kontrole i praćenja svih zaključenih ugovora o koncesiji u Federaciji BiH, pa je s tim u vezi ova obaveza precizirana i za Komisiju za koncesije, umjesto dosadašnjeg rješenja koje je obvezivalo na praćenje cjelokupnog rada koncesionara.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

  Realizirajući ranije doneseni zaključak, Vlada je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. Osnovni razlog za izmjene i dopune postojećeg zakona je u potrebi ubrzanja postupka donošenja okolinske dozvole ili ocjene Plana aktivnosti pogona i postrojenja.

  Primjena postojećeg zakona i složenost dosadašnje procedure ne omogućava hitno ili ubrzano rješavanje sve većeg broja zahtjeva za izdavanje dozvola i odobrenja u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Stoga predložene izmjene imaju za cilj pojednostavljenje, a time i ubrzanje postupka izdavanja dozvola, tako što je, umjesto dosadašnjih sukcesivnih podnošenja zahtjeva, omogućeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole, u okviru kojeg se provodi kompletna procedura. S istim ciljem, izmijenjen je i rok u kojem su pogoni i postrojenja bili obavezni pribaviti ovu dozvolu, tako što je sa 1.1. 2008.godine pomjeren na 1.1. 2010. godine.

  Sa rješenjima predloženim ovim izmjenama i dopunama upoznati su i predstavnici kantona, s tim da su sugestije i primjedbe dostavljene iz pet kantona ugrađene u danas utvrđeni Prijedlog zakona, o kojem su se izjasnili i predstavnici USAID-a sa aspekta provođenja projekta SPIRA.

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, radi upoznavanja sa novopredloženim rješenjima, održalo i nekoliko radionica sa predstavnicima organa uprave u kantonima.

  O PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

  Na osnovu obrazloženja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada je, uz određene korekcije, podržala Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je predložio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

  Vlada predlaže da se naslov promijeni u Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, jer se radi o dopuni samo jedne zakonske odredbe. Vlada je saglasna da se ovom dopunom omogući pravo otkupa stana nasljednicima prvog nasljednog reda nosioca stanarskog prava žrtava rata koje se vode kao nestale osobe, jer je pravo povrata stana regulirano Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

  Pored toga, Vlada predlaže da se, uz rok koji važi od dana kada je nosilac stanarskog prava kao nestala osoba proglašen umrlim, utvrdi i rok koji važi od dana stupanja na snagu ovog zakona, kako bi se ovo pravo omogućilo i nasljednicima prvog nasljednog reda osoba koje su prije više godina proglašene umrlim.

  ANEKS BROJ 4 NA SPORAZUM O RJEŠAVANJU OTVORENIH PITANJA IZMEÐU VLADE FBiH I ALUMINIJA MOSTAR

  Vlada je, na prijedlog Agencije za privatizaciju u FBiH, usvojila Aneks broj 4 na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija Mostar kojim se utvrđuje da će se obaveze iz Sporazuma realizirati u roku od šest mjeseci od roka utvrđenog Aneksom 3. koji je istekao 8. maja ove godine. Ovo iz razloga što do tog roka nisu usaglašena otvorena pitanja sa prvorangiranim ponuđačem Konzorcijem Glencore international AG, Feal i Dalekovod.

  TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO

  Vlada Federacije BiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu zdravstva.

  Tako su Zavodu za tranfuzijsku medicinu, za plaće i naknade troškova uposlenika koji obavljaju transfuzijsku djelatnost na području FBiH, te za sufinansiranje izdataka za materijal i usluge Zavoda, dodijeljenja sredstva u iznosu od 667.360 KM, za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B, pet miliona KM, te za učešće u sufinansiranju nabavke lijekova za liječenje multipleskleroze u 2008.godini 834.200 KM.

  Sredstva u iznosu od 12.513.000 KM dodijeljena su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sufinansiranje realizacije programa i zdravstvenih usluga utvrđenih Odlukom o prioritetnim programima zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružiti osiguranim licima u Federaciji BiH.

  O POSLOVANJU JP ŽELJEZNICE FBiH ZA 2007. GODINU

  Vlada je nakon razmatranja dala saglasnost na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice FBiH kojom je usvojen Izvještaj o poslovanju u 2007. godini.

  U ovom je periodu ukupno prevezeno 7,1 miliona tone robe od kojih se 3,52 miliona odnose na unutrašnji saobraćaj, a ostatak čini međunarodni saobraćaj. To u eksploatacionim netotonskim kilometrima iznosi ukupno 757,3 miliona što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11 %, a u odnosu na plan za 24 %. U putničkom je saobraćaju ukupno prevezeno 419 hiljada putnika.

  Ukupno ostvareni prihodi u prošloj godini iznose 117,6 miliona KM što je u odnosu na plan manje za 2,3 %, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi su veći za 13,3 %. U robnom je saobraćaju ostvaren prihod od 58,17 miliona KM ili 7,7 % manje od plana, a više od prethodne godine za 5,3 %. Prihod od putničkog saobraćaja je iznosio 2,12 miliona KM što je za 8,3 % manje od plana, a za 12 % više od prethodne godine.

  Od Vlade FBiH ostvaren je prihod od 25,1 milion KM što je u odnosu na prethodnu godinu više za 31 %.

  Poslovanje preduzeća je završeno s gubitkom od 40,48 miliona KM, što je manje od amortizacije za 11 %. Rashodi su u prošloj godini iznosili 158,1 milion KM što je u odnosu na plan manje za 15,5 odsto.

  Razmatran je i Izvještaj o radu Odbora za reviziju ovog preduzeća i Izvještaj o radu njegovog Nadzornog odbora u 2007. godini.

  O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD IZDAVANJA GSM LICENCE 2005., 2006. i 2007. GODINE

  Vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence u 2005. i 2006. godini na području FBiH.

  Ukupno prikupljena sredstva po ovom osnovu iznose 46,46 miliona KM koja su doznačena na namjenski račun otvoren u JP Direkcije cesta FBiH. Na ovaj su račun po osnovu kamata uplaćena i sredstva od 146,47 hiljada KM. Sredstva su korištena za implementaciju projekata u kantonima koji su vezani za cestovnu infrastrukturu. Ostalo je neutrošenih 3,98 miliona KM.

  Vlada je prihvatila izmjenu programa utroška sredstava na Projektu modernizacije ceste Rama- Prozor –Tomislavgrad koji je realiziran sredstvima HN kantona pa se 300 hiljada KM sa ovog usmjeravaju na projekat moderrnizacije ceste Ostrožac-Fojnica za koji je ranije odobreno 500 hiljada KM. Ukupno izdvojena sredstva za ovaj projekat sada iznose 800 hiljada KM.

  Obavezuju se implementatori projekata u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu i JP Direkcija cesta FBiH da preduzmu hitne aktivnosti na završetku projekata za koje su uplaćena ova sredstva a koja do sada nisu realizovana, te da o tome dostave konačni izvještaj.

  Vlada je razmatrala i Izvještaj o implementaciji sredstava iz ovog izvora i za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 25,6 miliona KM.To je u odnosu na planirana sredstva manje za 2,2 miliona KM pa su uz ostvarene kamate na posebnom računu JP Direkcije cesta uplaćena sredstva u visini od 23,4 miliona KM. Trenutno je nakon izvršenih isplata za pojedine projekte na računu ostalo oko 20 miliona KM o čijem će utrošku, na osnovu dostavljene projektne dokumentacije, odluku donijeti Komisija formirana od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Njena je obaveza da o realizaciji usvojenih programa tromjesečno informira Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje će izvještaj dostaviti Vladi na usvajanje.

  ODOBRENA NABAVKA TERENSKIH MOTORNIH VOZILA ZA DEMINERSKE TIMOVE FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

  Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava nabavka terenskih vozila za deminerske timove Federalne uprave civilne zaštite.

  Radi se o sedam vozila za čiju su nabavku sredstva u iznosu od 850 hiljada KM osigurana u ovogodišnjem Budžetu za Federalnu upravu civilne zaštite.

  PODRŠKA UN KONVENCIJI O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

  Vlada je danas razmatrala i podržala potrebu potpisivanja UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, čije usvajanje osigurava multisektorski pristup pitanjima iz ove oblasti.

  Vlada smatra da ovaj dokumenat predstavlja dobar temelj za afirmaciju savremenog, na ljudskim pravima utemeljenog i, sa međunarodnim standardima usklađenog, pristupa problemu invalidnosti, što je i jedan od ciljeva Politike u oblasti invaliditeta u Bosni i Hercegovini, koju je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH.

  Mišljenje Vlade FBiH o ovom dokumentu biće dostavljeno Vijeću ministara BiH.

  O REALIZACIJI PRVE FAZE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OPROŠTAJNOG PLATOA GRADSKOG GROBLJA U VISOKOM

  Vlada Federacije BiH je na 37. sjednici Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007.godinu za rekonstrukciju Gradskog groblja u Visokom, odobrila izdvajanje sredstava u iznosu od 450.000 KM JKP „Gradska groblja“ d.o.o Visoko. Sredstva su odobrena iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2007.godinu i dodijeljena Federalnom ministarstvu rasljenjih osoba i izbjeglica, odnosno JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

  Razmatrajući danas Izvještaj o realizaciji prve faze Projekta temeljne rekonstrukcije oproštajnog platoa Gradskog groblja u Visokom, sa prostorom za komemoracije i pratećim sadržajima, Vlada je konstatovala da su sredstva namjenski utrošena i zadužila je Federalno ministarstvo finansija da, zbog važnosti ovog projekta, razmotri mogućnost finansijske podrške nastavku realizacije ovog Projekta.

  AKCIONI PLAN ZA PROVOÐENJE GENERALNIH MJERA RADI PREVENCIJE POVREDA LJUDSKIH PRAVA

  Vlada je, na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, razmatrala i donijela Akcioni plan za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava koje su naložene Presudom Evropskog suda u Strasburu, App no.39462/03 Duško Karanović protiv Bosne i Hercegovine.

  Akcioni plan predviđa izvršenje pojedinačnih odluka Doma za ljudska prava, Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH, Ustavnog suda BiH i Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ova mjera podrazumijeva isplaćivanje razlike između penzija koju aplikanti primaju u RS i one koju bi primali u FBiH pod uslovom da je ista veća, a primjenivaće se dok se ovo pitanje ne reguliše odgovarajućim propisom. Stoga je zaključeno da se izvrši detaljna analiza broja povratnika iz RS u Federaciju BiH-korisnika penzija do 30.aprila 1992.godine u SR BiH na osnovu čega bi Vlada FBiH zauzela konačan stav.

  O AKTIVNOSTIMA NA IZRADI STUDIJE RANJIVOSTI PROSTORA FEDERACIJE BiH

  Studija ranjivosti prostora Federacije BiH čini sastavni dio Prostornog plana Federacije BiH za period 2008.-2028. i predstavlja jedan od četiri osnova za izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja. Ona sadrži vrijednosnu analizu uticaja posebnih djelatnosti na okoliš, posebno na prirodu i čovjekovu okolinu, kulturno-historijsku baštinu i prirodne resurse, na pejzaž i to posebno sa aspekta njegove prepoznatljivosti, te na regionalni i urbani razvoj sa aspekta upotrebe prostora i mogućnosti za učinkovito odvijanje posebnih djelatnosti.

  Studiju ranjivosti prostora Federacije BiH, nakon provedene procedure odabira ponuđača, uradili su Konzorcij „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo i „Institut za hidrotehniku GF“ d.o.o Sarajevo. Studija je urađena tekstualno i grafički u digitalnoj (četrdeset primjeraka) i analognoj formi (deset primjeraka). Ukupna vrijednost izrade Studije iznosila je 351.897,62 KM.

  O STATUSU JAVNOG PREDUZEÆA VAZDUHOPLOVNI ZAVOD „ORAO“ RAJLOVAC-SARAJEVO

  Javno preduzeće Vazduhoplovni Zavod „Orao“ Rajlovac Sarajevo je 1993.godine Rješenjem Višeg suda u Sarajevu upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu- Odjel registra privrednih društava. U danas usvojenoj Informaciji stoji da je sva pokretna državna imovina značajne vrijednosti bivše SFRJ, koja se nalazila u posjedu JP VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo, prebačena bez odobrenja u Bijeljinu i na teritoriju druge države (SR Jugoslavije), te je 1996.godine Federalno ministarstvo odbrane formiralo Komisiju za procjenu ove imovine i pričinjenu štetu JZ VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo.

  Vlada FBiH je 1997.godine pravo korištenja zemljišta i objekata JZ VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo prenijela na Armiju BiH, a 2000.godine ovo preduzeće je u potpunosti obustavilo svoju poslovnu djelatnost. Do danas je ostalo neriješeno pitanje uvezivanja radnog staža za sedamnaest, i radnopravnog statusa za dvadeset i pet radnika, kao i njihovih potraživanja po osnovu radnog odnosa u JZ VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo .

  U Zaključcima koje je Vlada danas usvojila, data je puna podrška JZ VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo za aktiviranje osnovne proizvodne djelatnosti Zavoda- proizvodnja, promet, vršenje usluga u oblasti naoružanja i vojne opreme, kao i vršenje poslovnih, finansijskih i drugih usluga u vezi sa proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme.

  O SREDSTVIMA ZA DEMOBILISANE BORCE

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je informiralo Vladu o realizaciji zaključka sa prošle sjednice koji se odnosio na izmjene Finansijskog plana za ovu godinu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  Naime, u okviru sredstava za zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili će ostati bez posla izmijenjena je pozicija koja se odnosi na subvencije preduzećima, tako što se tri miliona KM sa ove usmjeravaju na poziciju - grantovi kantonalnim službama za realizaciju Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih obitelji. Na ovaj način osigurano je povećanje sredstava za ove namjene sa 23 na 26 miliona KM.

  O TOKU PRIVATIZACIJE IP “KRIVAJA” D.O.O. ZAVIDOVIÆI

  Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o toku privatizacije IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, kao i nacrte odluka i drugih dokumenata neophodnih za nastavak ovih aktivnosti.

  Riječ je o Nacrtu ugovora o zajedničkom ulaganju između IP “Krivaja” i “Ferimpex” d.o.o. Zavidovići i Nacrtu odluke o utvrđivanju vrijednosti osnivačkog uloga kojeg IP “Krivaja” kao svoj ulog unosi u novoosnovano društvo.

  Pored ovih, razmatrani su i nacrti odluka o preuzimanju obaveza u plaćanju razlike cijene drvnih sortimenata prema Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, o preuzimanju obaveza plaćanja povjeriocima po osnovu eventualne refundacije novoosnovanom društvu, te Nacrt zaključka u vezi obezbjeđenja redovne isporuke električne energije novoosnovanom društvu od strane “Elektroprivrede BiH”d.d. Sarajevo.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agenciju za privatizaciju u FBiH da pripreme i sve ostale akte i priloge koji će činiti sastavni dio Ugovora o zajedničkom ulaganju.

  Vlada je ovu Informaciju uputila Parlamentu FBiH sa prijedlogom da se razmatra tokom slijedeće sedmice na vanrednom zasjedanju kako bi se ubrzali i okončali preostali poslovi na privatizaciji IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o rasporedu dijela sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.godinu. Riječ je o 750.000 KM za III kvartal ove godine a visina dodijeljenih sredstava u skladu je sa brojem zastupnika u Parlamentu Federacije BiH. Shodno tome najviše sredstava raspoređeno je Stranci Demokratske akcije 145.301,50 koja ima 28 zastupnika u Predstavničkom domu i jedanaest zastupnika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Slijedi Stranka za BiH (121.746,50 KM) , SDP (111.651, 50 KM), HDZ BiH 61.176, 50 KM).

  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobrena je preraspodjela sredstava u već usvojenom Programu utroška dijela tekućih transfera ovog ministarstva, tako da se po 200.000 KM odobrava za finansiranje kreativnih radionica za mlade FBiH – Stvaralaštvom protiv maloljetničke delikvencije- Susreti mladih FBiH i za potporu Drugom kongresu bh. naučnika iz zemlje i svijeta čiji su organizatori Vlada Kantona i Univerzitet u Sarajevu.

  Donesene su i tri odluke kojima se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma odobrava utrošak sredstava sa namjenski otvorenih podračuna na Jedinstevnom računu FBiH i to 1.032.316,30 KM za Projekat sanacije korita i vodopada Plive-Jajce koji ovo ministarstvo realizira u kontinuitetu, 78.792,91 KM iz sredstava doniranih od Evropske komisije za Projekat INERREG III- parkovi i ekonomija i 29.274,66 KM iz sredstava doniranih od UNEP/MAP-a za Projekat Uvodna analiza za uspostavu sistema analiza mazivih ulja.

  Sa namjenski utvrđenog transfera u Budžetu Federacije BiH Vlada je danas odobrila 75.000 KM za finansiranje Crvenog krsta FBiH u drugom kvartalu ove godine.
  Posebnom odlukom Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH odobreno je 29.286 KM za sanaciju depoa Arhiva FBiH.

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12,00 sati.