51. sjednica Vlade FBiH

 • 04.04.2008.
 •  
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM
  SLUŽBENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
   
  Dosadašnja praksa provođenja Zakona o državnoj službi, posebno sa aspekta obavljanja revizije prema utvrđenom redoslijedu i rokovima, osnovni je razlog za izmjene i dopune ovog zakona koji je sa današnje sjednice Vlade FBiH u Sarajevu upućen u parlamentarnu proceduru kao Nacrt zakona o državnim službenicima u organima državne uprave u Federaciji BiH. Ovo iz razloga što je postojeći Zakon o državnoj službi pretrpio do sada višekratne izmjene i dopune pa je ocijenjeno svrsishodnijim da se donese potpuno novi zakon.
   
  Pored otklanjanja uočenih nedostataka pojedinih zakonskih rješenja, jedan od glavnih razloga je i njihovo usklađivanje sa strategijom reforme javne uprave koju su usvojile državna i entitetske vlade s ciljem stvaranja učinkovitije i efikasnije državne uprave koja bi prvenstveno bila u službi građana.
   
  Izmjenama Zakona regulisani su izuzeci od njegove primjene, tako da se njegove odredbe ne odnose na nosioce zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou, jer se njihov status uređuje drugim propisima, njihove savjetnike i savjetnike rukovodilaca samostalnih federalnih i kantonalnih uprava i upravnih organizacija. Također se odredbe ovog zakona ne odnose na rukovodioce samostalne uprave, odnosno upravne organizacije, uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstava, sekretare državne službe, pomoćnike rukovodilaca organa državne službe, glavne inspektore (federalni, kantonalni i općinski), revizore zaposlene u Uredu za reviziju FBiH, te pripadnike policije.
   
  Inače, novim rješenjima u Nacrtu preciznije se i potpunije uređuju pitanja rukovodećih državnih službenika, poništavanja javnog natječaja, izbornog postupka, postavljenja državnog službenika, popune radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika, prijema i prava pripravnika, povećanja plaće državnih službenika, naknade za privremeno obavljanje poslova, te nagrade za postignute natprosječne rezultate rada, pitanja imenovanja i statusa članova Odbora državne službe za žalbe, te kazne rukovoditelju organa državne službe za prekršaje eventualno počinjene u toku obavljanja dužnosti u tim organima (od 500 do 2.000 KM).
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŠTACIMA
   
  Federalna vlada je danas utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vještacima, što je neophodno radi ubrzanja procedure testiranja kandidata za vještake.
   
  Predviđeno je, naime, pismeno, a izuzetno i usmeno testiranje kandidata, umjesto dosadašnjeg načina provjere (pismeno, usmeno i razgovor sa Komisijom) što bi znatno skratilo vrijeme potrebno za imenovanje vještaka, za šta se Federalnom ministarstvu pravde do sada prijavilo 1.300 kandidata.
   
  Promijenjena je i odredba o davanju svečane izjave vještaka i omogućeno da se to učini pismenim putem, čime vještak stupa na dužnost.
   
  USKLAÐIVANJE UREDBE O USPOSTAVLJANJU
  POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FBiH
   
  Danas usvojenom izmjenom postojeća Uredba o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike usklađuje se sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe.
  Na ovaj način je omogućeno da i članovi Policijskog odbora naknadu za svoj rad ostvaruju prema pomenutoj odluci.
   
  SREDSTVA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO
   
  Odlukom Vlade FBiH o odobravanju utroška sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice FBiH Federalnog ministarstva financija, Zavodu za javno zdravstvo odobren je utrošak 131.230,25 konvertibilnih maraka.
   
  Ovaj iznos odnosi se na donacije iz šest međunarodno financiranih projekata u oblasti zdravstva, te će i biti korišten isključivo sukladno programima koje su odobrili donatori.
   
  POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAÈA
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava grantova pojedincima - potpora udruženjima potrošača, iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine.
   
  Program u ukupnoj vrijednosti od 83.420 KM namijenjen je potpori i poticaju razvoja potrošačkih udruženja na području Fedeacije BiH, kojih trenutno ima osam, u cilju jačanja njihovih kapaciteta za provođenje aktivnosti na edukaciji i informisanju potrošača.
   
  Djelovanje udruženja prisutno je u javnosti kroz brojne aktivnosti na unapređenju prava potrošača i njihove zaštite, kroz obavještavanje, savjetovanje, edukaciju i zastupanje potrošača u slučajevima kada su njihovi interesi ugroženi.
   
  SREDSTVA ZA POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška dijela sredstava sa kriterijima njihove raspodjele sa Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.000.000 KM. Riječ je o grant sredstvima koja će biti raspoređena po programima: manifestacije i stručne publikacije od značaja za FBiH, inovacije, razvoj obrtničkih komora, potpora transferu tehnologija i znanja, osiguranje sustava kvaliteta za subjekte malog gospodarstva, poticaj poduzetništva mladih, poduzetništvo po projektima GENDER-CENTRA (stari zanati, obrtnici), te za izgradnju poduzetničke infrastrukture.
   
  Korisnici grant sredstava su subjekti malog gospodarstva proizvodnih i uslužnih djelatnosti, istraživačke i druge institucije, obrtnici i povratnici, a pri njihovoj raspodjeli vodiće se računa o ravnomjernom regionalnom razvoju.
   
  Danas je usvojen i Program utroška dijela sredstava sa istog transfera namijenjen realizaciji pilot Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”. Sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 2.000.000 KM plasirat će se putem Investicijske banke Federacije BiH na revolving osnovi sa rokom povrata na JR Proračuna Federacije BiH od sedam godina, grejs periodom od jedne godine i kamatnom stopom do dva posto.
   
  Korisnici kredita čiji će maksimalni iznos biti do 300.000 KM su pravna lica u Federaciji BiH, a nalaze su u stopostotnom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje pet zaposlenih na nedoređeno vrijeme.
   
   
  TRANSFERI ZA OBRAZOVANJE
   
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Radi se o sredstvima kapitalnog granta „Učešće Vlade FBiH u sufinasiranju projekata kantona i lokalne zajednice u izgradnji i rekonstrukciji osnovnih i srednjih škola i dječijih vrtića“ u iznosu od 17.870.000 KM.
   
  Programom je predviđeno da se 16.350.000 KM usmjeri u 105 ovakvih projekata, dok 1.520.000 KM predstavljaju sredstva rezerve namijenjene interventnim potrebama u obrazovanju.
   
  Raspodjela ovih sredstava na području Federacije BiH, odnosno svih deset kantona, vršiće se uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata.
   
  BUDŽETSKA SREDSTVA NIŽIM NIVOIMA VLASTI
   
  Odlukom koju je danas donijela Federalna Vlada, iz Budžeta FBiH za 2008.godinu, odobren je raspored dijela sredstava sa „Transfera nižim nivoima vlasti“ u iznosu od 10,5 miliona KM. Od toga šest miliona KM usmjerit će se Bosansko-podrinjskom kantonu, 2,5 miliona KM Posavskom, a dva miliona KM Kantonu 10.
   
  Donošenje Odluke predstavlja realizaciju dijela programa po kojima će biti raspoređena preostala sredstva sa ovog transfera.
   
   
  O TRANSFORMACIJI FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
   
  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvoj koja je, kao institucionalni okvir za implementaciju više razvojnih projekata, od osnivanja 2001.godine uspješno realizirala više različitih projekata.
   
  Izmjene i dopune ove odluke zasnivaju se na potrebi osiguranja uvjeta za kontinuiran nastavak implementacije postojećih razvojnih projekata iz nadležnosti Federacije i stvaranja realnih pretpostavki za realizaciju novih iz okvira „Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije BiH u mandatnom razdoblju 2007-2010“.
   
  Pored toga, potrebno je organizaciju i upravljanje Fondacijom uskladiti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, te otkloniti manjkavosti u postojećoj odluci o osnivanju i statutu.
   
  Tako je regulisano da Fondacija za održivi razvoj nastaje spajanjem i pravni je slijednik Fondacije lokalnog razvitka, osnovane odlukom Vlade 1999. godine i Fondacije za obuku, zapošljavanje, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove, osnovane Uredbom Vlade FBiH 1996. godine.
   
  Osnovni ciljevi osnivanja su objedinjavanje implementacije različitih projekata i programa obnove, tranzicije i razvoja koji su od općeg i zajedničkog interesa, a finansiraju se iz sredstava kredita ili donacija međunarodnih institucija, federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna ili iz drugih izvora koji su u funkciji potpore ukupnom društveno-ekonomskom razvoju.
   
  Najznačajnije promjene odnose se na upravljanje Fondacijom, tako da je broj članova Upravnog odbora sa jedanaest smanjen na sedam, koje iz reda federalnih ministara imenuje Federalna vlada, a predsjednik Upravnog odbora je federalni ministar finansija.
   
  Kontrolu nad radom Fondacije obavlja Federalno ministarstvo finansija koje o njenom radu podnosi izvještaj Vladi FBiH.
   
  U skladu s ovim promjenama pripremljen je i novi Statut Fondacije na koji je Vlada danas dala saglasnost.
   
  ODLUKE OD ZNAÈAJA ZA GRADNJU AUTOCESTE NA KORIDORU 5c
  Vlada FBiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, dvije odluke bitne za izgradnju autoceste na Koridoru 5c.
   
  Prvom je područje ove autoceste utvrđeno kao područje posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, a položaj trase i obuhvata autoceste defininrani kroz 15 dionica. To su Svilaj-Odžak (10,5 kilometara), Karuše-Medakovo (4 km), Medakovo-Ozimice (20,88 km), Ozimice-Poprikuše (12,86 km), Poprikuše-Nemila (8,64 km), Nemila-Donja Gračanica (12,05 km), Donja Gračanica-Drivuša (8,51 km), Drivuša-Kakanj (15,18 km), Kakanj-Jošanica (28,9 km), Jošanica-Vlakovo (9,4 km), Vlakovo-Tarčin (9,3 km), Lepenica-Tarčin (9,58 km), Tarčin-Mostar sjever (59,69 km), Mostar sjever-Mostar jug, te Mostar jug – južna granica.
   
  Druga je Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - autocesta na Koridoru 5c od 2008. do 2028. godine. Rok za izradu ovog plana je 12 mjeseci, a nositelj pripreme je Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Stručno praćenje, usmjeravanje i utvrđivanje prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana bit će povjereno Savjetu što će ga sačinjavati predstavnici relevantnih federalnih ministarstava, stručnih, naučnih i drugih institucija, te predstavnici kantona i kantonalnih zavoda. Posebnu saradnju i usaglašavanje stavova u pogledu planskog uređenja područja posebnih obilježja, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao nosilac priprema za izradu ovog prostornog plana, će osigurati sa odgovarajućim organima i organizacijama kantona na čijoj se teritoriji područje nalazi. Za potrebe uključivanja javnosti u proces pripreme izrade Prostornog plana biće sačinjen poseban program i definisano organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, javnih uvida i rasprava i drugih oblika uključivanja javnosti u svim fazama pripreme i izrade Prostornog plana „Autocesta 5c“.
   
  Èetiri godine nakon što Plan bude definitivno donesen, bit će sačinjeno izvješće o stanju u prostoru koje će sadržavati analizu provedbe Plana, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrsishodno upravljanje prostorom. Do usvajanja Prostornog plana za područje autoceste ne mogu se donositi prostorno-planska dokumenta užeg područja, niti detaljni planovi prostornog uređenja.
   
   
   MINIMALNE I ZAJAMÈENE OTKUPNE
  CIJENE  POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2008. GODINI
   
  Vlada FBiH je utvrdila minimalne otkupne cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2008. godini. Za kravlje, ovčije i kozje mlijeko sa 3,6 posto mliječne masti minimalna cijena otkupa je 0,57 KM po litru. Za sirovi duhan u listu “Virginija” raspon otkupnih cijena je od 0,50 KM po kilogramu (za buđ) do 3,40 KM po kilogramu (za prvu klasu). Za sortu “Berley” taj je raspon od 0,40 KM do 2,40 KM, a za sortu “Hercegovac” od 0,50 do 4,10 KM po kilogramu.
   
  Otkup i isplatu ovih proizvoda mogu vršiti privredni subjekti registrovani za tu djelatnost koji su u sistemu PDV-a.
   
  Do povećanih otkupnih cijena mlijeka došlo je zbog toga što se one nisu mijenjale od 2002. godine, a u međuvremenu je došlo do značajnog povećanja cijena ulaznih inputa i šteta prouzrokovanih sušom.
   
  Otkupne cijene duhana se također nisu mijenjale i one su znatno ispod svjetskih cijena. Ovog puta je Vlada donijela odluku da poveća premije koje za sorte “Berley” i “Virginija” iznose 150, a za “Hercegovac” 180 KM.
   
  Prema Odluci Vlade, zajamčena otkupna cijena ovogodišnjeg roda kukuruza je 0,33 KM po kilogramu. Ovako utvrđena cijena, u odnosu na cijenu koja se nije mijenjala posljednjih šest godina, rezultat je povećanja cijena sirovina i nafte.
   
  Izmjenama ranije Odluke o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda ovogodišnjeg roda utvrđuje se zajamčena cijena za pšenicu i raž svih klasa od po 0,35 KM po kilogramu i za ječam 0,31 KM po kilogramu. Do ove korekcije je došlo pošto je od utvrđivanja garantovane cijene ovih žitarica u toku prošle godine došlo do pogoršanja uvjeta proizvodnje. To je uzrokovano poskupljenjem mineralnih đubriva, zaštitnih sredstava i nafte.
   
  Nove korigovane cijene otkupa žitarica, prema procjenama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, omogućavaju proizvođačima da ostvare pozitivan ekonomski efekat.
   
  SAGLASNOSTI O IZDVAJANJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA RADI
  PREVOÐENJA U GRAÐEVINSKO U ŽIVINICAMA I BUSOVAÈI
   
  Federalna vlada je dala saglasnost da se iz šumsko-gospodarskog područja “Sprečko” na području Tuzlanskog kantona - općina Živinice izdvoji parcela ukupne površine od 175 hektara radi njenog prevođenja u građevinsko zemljište. Odluka je donesena radi provođenja važećeg Regulacionog plana “Cigulje II” a realizirat će je Ministarstvo za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona, JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj i Općina Živinice, u skladu sa Sporazumom o naknadi za izdvajanje i pretvorbu šumskog u građevinsko zemljište.
   
  Po sprovođenju ove Odluke i isplati propisane naknade izuzeto će se zemljište tretirati prema zakonskim propisima koji se odnose na državno građevinsko zemljište.
   
  Na ovaj način je udovoljeno zahtjevu Općine Živinice upućenom Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Radi se o zemljištu koje nije obraslo šumom i uklapa se u provođenje Regulacionog plana područja “Cigulje II”.
   
  Na istim principima zasnovana je i Odluka kojom je data saglasnost da se iz šumsko-privrednog društva “Lašvansko” u općini Busovača izdvoji parcela od 35,99 hektara i prevede u građevinsko zemljište radi provođenja regulacionih planova “Prodolci” i “Busovačka planina”.
   
  O POLITICI LIJEKOVA U FEDERACIJI BiH
   
  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, dala saglasnost na dokument “Politika lijekova u Federaciji BiH” koju je pripremilo Federalno ministarstvo zdravstva. Cilj ovog dokumenta je da se osigura adekvatna zakonska procedura u ovoj oblasti, jednaka dostupnost kvalitetnih lijekova po prihvatljivim cijenama za korisnike, mogućnost finansiranja esencijalnih lijekova, te njihova racionalna upotreba, uz jasne uloge i odgovornosti svih aktera u farmaceutskoj djelatnosti.
   
  Posebno se insistira na kontroli kvaliteta lijekova u koju se svrhu pojačava odgovornost svih subjekata u proizvodnji, prometu i potrošnji. Zbog toga je neophodno osigurati transparentnost rada Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za kontrolu lijekova i zdravstvenih ustanova u FBiH. U tome značajnu ulogu ima i farmaceutska inspekcija.
   
  U cilju osiguranja dostupnosti lijekova na svim područjima preferiraće se domaći proizvodi i utvrditi mjere protiv damping cijena stranih proizvođača kako domaća proizvodnja ne bi bila ugrožena. Posebna će se pažnja posvetiti informiranju o ovoj oblasti putem registra lijekova, elektronskih i pisanih medija, te časopisa, biltena i drugih publikacija.
   
  Esencijalni lijekovi, kao jedan od osnovnih elemenata državne politike u ovoj oblasti, imaju poseban značaj pošto osiguravaju zadovoljenje potreba većine stanovništva i zbog toga u dovoljnim količinama moraju biti dostupni u svakom trenutku na svim područjima i to po prihvatljivim cijenama za korisnike. Pravljenje liste esencijalnih lijekova zahtijeva poštivanje kriterija koje će propisati ministar zdravstva i usklađenost sa finansijskim mogućnostima.
   
  Sistem referalnih cijena osigurava korisnicima dostupnost lijekova uz prihvatljive uvjete, te doprinosi pravilnoj i racionalnoj potrošnji.
   
  RASPODJELA DOBITI FABRIKE DUHANA
   SARAJEVO IZ PRETHODNIH I 2007.GODINE
   
  Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o raspodjeli ostatka neraspoređene dobiti iz prethodnih godina i ostvarene dobiti za 2007.g odinu privrednog društva Fabrike duhana Sarajevo d.d. koja iznosi 37.673.163,22 KM.
   
  Nije privaćen prijedlog Uprave Fabrike duhana Sarajevo d.d. da se iz te dobiti izdvoji 20.339.600 KM za emisiju dionica za dioničare i 6.000.000 KM za emisiju dionica za zaposlene. Vlada FBiH se saglasila da se ostatak neraspoređene dobiti rapodijeli na način da se za investicije koje će se realizovati prema planu Fabrike duhana Sarajevo za 2008.g. izdvoji 6.000.000 KM, a za isplatu dividende 31.673.163,22 KM.
   
   
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Federalna vlada je danas donijela rješenja o imenovanju upravnih odbora tri fondacije: za izdavaštvo, za bibliotečku djelatnost i za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.
   
  U Upravni odbor Fondacije za izdavaštvo imenovani su Mile Stojić (predsjednik) i Stevan Tontić i Rešad Džindo (članovi). Upravni odbor Fondacije za bibliotečku djelatnost sačinjavaju: Hadžem Hajdarević (predsjednik), Miro Petrović i Enisa Žunić (članovi), dok su u Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti imenovani: Adis Bakrač za predsjednika, te Josip Blažević i Branka Turkić za članove.
   
  Vlada je danas, u skladu sa ranijim zaključkom, donijela Rješenje kojim se imenuje Komisija za primopredaju dokumentacije Projekta za tehničku pomoć socijalnom osiguranju (SITAP) u sastavu: Vildana Doder (predsjednik) i članovi : Zilha Ademaj, Ernis Imamović, Sulejman Garib i Fatima Jukić-Mehinagić.
   
  Na današnjoj sjednici izmijenjeno je Rješenje za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa uprave, tako što je umjesto Džemaludina Mutapčića za člana ove komisije imenovana Mirjana Klemens.
   
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 11,30  sati.