50. sjednica Vlade FBiH

 • 31.03.2008.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOM PARKU “UNA”
   
  Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH podržala Nacrt, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o Nacionalnom parku “Una”. Ovaj zakonski akt je urađen u skladu sa prijedlogom Općine Bihać i novom kategorizacijom Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN od 1944. do 1997.), a prethodila mu je izrada Studije izvodljivosti koja je u potpunosti potvrdila opravdanost zaštite i uspostave Nacionalnog parka “Una”.
   
  Zakon uređuje očuvanje i zaštitu prirodne vrijednosti i pejzažne osobitosti, izvornu prirodu s očuvanim ekosistemima i prirodnim procesima, te primjenu i drugih propisa s područja zaštite prirode i kulturne baštine. Predviđeno područje na kojem bi se osnovao Nacionalni park “Una” od cca 178,50 km2 uključuje dio prostora bazena porječja rijeke Une uzvodno od Bihaća pa do Martin Broda i rijeke Unac do granice općine Bihać s općinom Drvar. U ovim okvirima utvrđuje se područje stroge i usmjerene zaštite i područje usmjerenog razvoja, odnosno onaj dio Nacionalnog parka koji nije obuhvaćen zonom stroge i usmjerene zaštite.
   
  Nakon zakonskog utvrđivanja područja Nacionalnog parka, prvog u FBiH, slijede aktivnosti na uspostavi preduzeća za upravljanje ovim parkom, formiranje i pokretanje rada upravljačkih tijela (upravnog i stručnog vijeća), registracija preduzeća, obilježavanje granica Nacionalnog parka, nalaženje i opremanje sjedišta i stvaranje drugih uvjeta za rad ovog preduzeća.
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI FBiH
   
  Nakon što je, u formi Nacrta, prošao parlamentarnu proceduru i javnu raspravu, Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o Razvojnoj banci FBiH (RBFBiH). Temeljni ciljevi ovog zakona su stvaranje uvjeta za brži i racionalniji razvitak FBiH, ustanovljavanje učinkovitog instrumenta Vlade FBiH za provedbu razvojnih ciljeva, otklanjanje negativnih iskustava iz funkcioniranja dosadašnjih razvojnih institucija (agencije i kreditne linije Investicijske banke), te objedinjavanje, funkcionalna kontrola i racionalno ekonomsko upravljanje svim razvojnim sredstvima (proračunska, međunarodni krediti, grantovi i donacije).
   
  Osnivanjem ove bankarske institucije Federalna vlada želi ispuniti razvojne zadatke postavljene Mandatnim programom. RBFBiH će pod najpovoljnijim uvjetima financirati obnovu i razvitak malog i srednjeg poduzetništva kroz specifične kreditne linije. Svoje poslovne aktivnosti ona će realizirati samostalno, prepuštajući komercijalnim bankama partnerima poslove koji se kose sa suštinom djelovanja RBFBiH.
   
  Sedmeročlani Nadzornni odbor imenuje i razrješava Skupština RB na prijedlog Federalnog ministarstva financija, sukladno Zakonu o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima.
   
  SREDSTVA RASELJENIM I POVRATNICIMA ZA 2008. GODINU
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku o Programu utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.
   
  Svrha ovog Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju „Plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2008. godine, koji je Vlada usvojila na prošloj sjednici, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama za povratak kroz obnovu i rekontrukciju stambenih objekata, poboljšanje životnih uslova kroz projekte humanitarne pomoći, obezbjeđenje uslova za održivost povraaka, te stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu u cilju ekonomske samoodrživosti povratnika.
   
  U ove svrhe utrošiće se 34,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega je najviše, odnosno 10,2 KM, za obnovu individulanih stambenih objekata sa sredstvima za ugradnju i objekata zajedničkog tipa stanovanja.
   
  SUFINANSIRANJE ZAŠTITE KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEÐA
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava kojima Vlada FBiH učestvuje u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica u zaštiti kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Za ove namjene Budžetom je planirano 6.393.831 konvertibilnih maraka.
   
  Od 48 korisnika tih sredstava najveći iznos od 308.000 KM predviđen je za pećinu Vjetrenica u općini Ravno i po 264.000 KM za Stari grad Visoki u Visokom, za Tvrđavu u Jajcu i Sabornu crkvu sv. Trojice u Mostaru.
   
  Korisnici ovih sredstava su odabrani prema Listi ugroženih nacionalnih spomenika koju je formirala Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, te na osnovu dokumenta “Politika djelovanja i osnovi strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007-2010“.
   
  RASPODJELA TRANSFERA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA
   
  Federalna vlada je usvojila Program raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Program je sačinjen u skladu sa uvjetima javnog poziva za pretkvalifikaciju i odabir projekata i programa u oblasti kulture i sporta koji se sufinansiraju u 2008. godini.
   
  Za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa izdvojeno je četiri miliona KM. Od toga je 331,5 hiljada KM odobreno za obnovu i zaštitu javnih objekata. Ukupno je 920 hiljada izdvojeno za obnovu i zaštitu sakralnih objekata. Za obnovu i zaštitu arheoloških lokaliteta i nekropola dato je 260 hiljada KM.
   
  U transferu za kulturu od značaja za Federaciju BiH riječ je o ukupno tri miliona KM koji se raspoređuju za manifestacije od značaja za FBiH, za institucije, programe i projekte od značaja za FBiH i BiH, za programe i projekte dramske umjetnosti, muzičko-scenske i filmske, galerijske, arhivske, muzejske i bibliotečke djelatnosti, te za programe i projekte koji afirmiraju djelovanje mladih u kulturi.
   
  Vlada je usvojila i programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kinematografiju u ukupnom iznosu od tri miliona KM, za muzičke, scenske i likovne umjetnosti od million KM, koliko je planirano i za razvoj bibliotečke djelatnosti, te za izdavaštvo.
   
  Udruženjima građana i organizacijama u oblasti kulture namijenjeno je 1.000.000 KM, a za sport od značaja za FBiH 3.000.000 KM.
   
  Na javni poziv za dodjelu sredstava apliciralo je 2.012 zainteresiranih sa 3.500 projekata čije je bodovanje izvršeno na osnovu Pravilnika. Projekti i programi iz oblasti zaštite kulturne baštine, kulture i sporta za koje je finansiranje predviđeno u okviru kapitalnih grantova nisu uzeti u ovom odabiru u obzir. Kod izbora se vodilo računa o regionalnoj i programskoj izbalansiranosti.
   
  SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO
   
  Vlada FBiH je danas donijela odluke o usvajanju tri programa utroška sredstava iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva.
   
  Prva se odnosi na Program utroška i raspodjelu sredstava iz transfera namijenjenog nižim razinama vlasti za zdravstvene ustanove u 2008. godini, druga na sredstva za nabavku vakcina-cjepiva, a treća na zdravstvene ustanove od federalnog značaja.
   
  Prvom odlukom raspoređuju se sredstva za potrebe investicijskog ulaganja i tekućeg održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme u zdravstvenim ustanovama.
   
  Riječ je o ukupno 15.074.900 konvertibilnih maraka, od kojih je 73,67 posto namijenjeno za visokodiferencirane, a 26,33 posto za bolničke zdravstvene ustanove. Na popisu korisnika proračunskih sredstava je deset zdravstvenih ustanova. Prema Odluci, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla dobijaju po 2.502.600 KM, a Klinička bolnica Mostar 5,5 milijuna KM. RMC “Dr. Safet Mujić” u Mostaru i Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać pripada po 834.200 KM, dok će kantonalnim bolnicama u Livnu, Orašju, Goraždu i Zenici, te Bolnici u Travniku biti dodijeljeno po 417.100 KM. Preostalih 815.800 KM bit će raspoređeno na temelju posebne odluke što će ju Vlada FBiH donijeti nakon što federalna ministarstva zdravstva i financija sačine prijedlog prioritetnih programa zdravstvene zaštite.
   
  Federalni ministar zdravstva imenovat će zasebno povjerenstvo sa zadatkom praćenja namjenskog utroška danas raspoređenih sredstava.
   
  Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele namijenjenih za nabavku vakcina-cjepiva predviđena su za provedbu Programa obveznih imunizacija stanovništva u 2008. godini tri miliona KM i pet miliona KM za nabavku vakcine protiv gripe.
   
  Za zdravstvene ustanove od federalnog značaja u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti namijenjeno je ukupno 1.960.370 KM, od čega je million planiran za nabavku medicinske opreme, 600.000 KM za sanaciju i adaptaciju objekata, a 360.370 KM za izgradnju objekata.
   
  TRANSFERI ZA BRANITELJE I NJIHOVE UDRUGE
   
  Danas donesena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele odnosi se na transfere s tri proračunske pozicije: za temeljne udruge proistekle iz domovinskog rata, za obilježavanje značajnih datuma i za liječenje branilačke populacije.
   
  Ukupno 1.751.820 konvertibilnih maraka za 2008. godinu raspoređuje se tako što će temeljnim braniteljskim udrugama pripasti 750.780 KM, a po 500.520 KM namijenjeno je obilježavanju značajnih datuma i liječenju braniteljske populacije. U prva dva slučaja sredstva će biti raspodijeljena na temelju prijava na javni poziv, a u trećem se za sredstva mogu prijavljivati branitelji koji imaju potrebu za sufinanciranjem troškova liječenja.
   
  TRANSFERI ZA OBRAZOVANJE I NAUKU
   
  Odlukom Vlade FBiH usvojen je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
   
  Za finansiranje studentskog standarda namijenjeno je 1,68 miliona KM, od čega najveći iznos od 1,588 miliona KM za subvencioniranje ishrane i smješaja studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH.
   
  Za finansiranje obrazovanja se raspoređuje 1,21 milion KM od kojih je 500 hiljada KM predviđeno za studentske zajmove u okviru Fonda za studentske zajmove Federacije BiH.
   
  Oblast nauke od značaja za Federaciju BiH se podržava sa 2,68 miliona KM od kojih će 500 hiljada KM biti raspoređeno za izradu magistarskih radova i doktorskih disertacija.
   
  Za implementaciju Bolonjskog procesa će se transferisati milion KM.
   
  U oblasti nauke i visokog obrazovanja sredstva će dobiti samo one institucije i naučni kadar koji su upisani u odgovarajući Registar.
   
  Sredstva će se raspodjeljivati uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa na područjima kantona i općina koje nisu u mogućnosti finansijski podržati određene programe i projekte. Pri raspodjeli će se osigurati terirorijalna zastupljenost na način da minimalno 20 posto od ukupnog iznosa bude raspoređeno ravnomjerno svim kantonima.
   
  Prilikom sufinansiranja projekata kandidiranih od fizičkih lica vodiće se računa o njihovom socijalnom stanju pod uvjetom da ti programi zadovoljavaju traženi kvalitet i standard.
   
  Utrošak sredstava po ovim transferima pratit će nadzorno tijelo koje će formirati federalna ministrica obrazovanja i nauke.
   
  UTVRÐENA OSNOVICA ZA 2008. GODINU
   
  Federalna vlada donijela je Odluku kojom je za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u 2008. godini utvrdila osnovicu od 805,64 konvertibilne marke.
   
  Ovakva odluka koristit će kao osnov na temelju koje će federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata izdati naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za korisnike braniteljsko-invalidske zaštite.
   
  O ISPLATAMA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
   
  Odlukom o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2008. godinu, donesenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH, utvrđuju se postupci i dinamika isplate ovih tražbina. Svakom pojedinačnom tražitelju, kojem je izdata potvrda u verifikaciji, isplaćuje se s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan ili ukupan iznos do 1.000 konvertibilnih maraka, precizirano je Odlukom.
   
  Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija sukladno kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.
   
  SAGLASNOST NA KREDITE ZA NELIKVIDNE BOLNICE
   
  S ciljem rješavanja problema nelikvidnosti bolnica u Federaciji BiH, Federalna vlada danas je donijela Odluku kojom je dala suglasnost da se za ove potrebe koriste kreditna sredstva Investicijske banke FBiH.
   
  Visina sredstava biće određena kreditnim sporazumom suglasno mogućnostima Investicijske banke FBiH, kao i potrebama zdravstvenih ustanova, a po prethodnoj saglasnosti Vlade FBiH.
   
  Ova odluka u skladu je sa zaključcima s 32. sjednice kojima je Vlada FBiH zadužila federalna ministarstva financija i zdravstva da osiguraju povoljne kreditne linije za zdravstvene ustanove, a sama se obvezala na davanje garancija za ta kreditna sredstva.
   
  Današnjom odlukom je od zakonodavnih tijela kantona, kao osnivača zdravstvenih ustanova, zatraženo da Federalnoj vladi dostave suglasnosti za odobravanje korištenja kreditnih sredstava Investicijske banke.
   
  OVOGODIŠNJI PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM
  RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBiH
   
  Vlada FBiH je nakon razmatranja dala saglasnost na Plan privatizacije koji ima privremeni karakter, do utvrđivanja dokumenta Politika privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju FBiH u 2008. godini koje je usvojio UO ove institucije.
   
  Za ovu godinu u programu je nastavak aktivnosti na prodaji državnog kapitala u značajnim kompanijama. U toku je proces privatizacije Aluminija Mostar započet u prošloj godini. Nakon provedene procedure tendera, očekuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a zatim potpisivanje ugovora o kupoprodaji.
   
  Proces privatizacije Fabrike duhana Mostar, započet prošle godine, nastavlja se u ovoj objavom javnog poziva za prodaju putem neposredne pogodbe, te zaključivanjem ugovora o kupoprodaji. Ukupan kapital je procijenjen na 10,3 miliona KM od čega je blizu sedam miliona državnog kapitala.
   
  Predviđena je i prodaja Hepoka čija je vrijednost 18,7 miliona KM, od kojih je 12,5 miliona državni kapital. Planirano je da se izvrši izbor konsultanta, zatim objava tendera i konačno zaključivanje ugovora o kupoprodaji. Do avgusta je predviđena i prodaja ostatka imovine Tvornice kartona i ambalaže Cazin čija je procijenjena vrijednost četiri miliona KM, a u septembru postupak likvidacije preduzeća.
   
  Planom prodaje dionica na berzi predviđena je prodaja Sarajevo osiguranja u kojem državni kapital iznosi 20,89 miliona KM, kao i 22,12 odsto državnog kapitala u Energopetrolu u iznosu od 15,18 miliona KM.
   
  Agencija je pokrenula aktivnosti da se putem berze proda i 51 posto državnog kapitala u UNIS-u što će biti moguće nakon promjene zakonskih rješenja. Nakon odluke o prodaji 16 posto kapitala na berzi Šipad-export-importa preostaje da se u drugoj fazi proda preostalih 51posto državnog kapitala putem tendera.
   
  U Krivaji sa 100 posto državnog kapitala vrijednosti 103,114 miliona KM usvojen je plan podjele na 8 tehnoloških cjelina i objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda, a ne isključuju se i druga rješenja. Ukupno 67 posto državnog kapitala u KTK-Visoko vrijednosti 69,6 miliona KM također je u ovogodišnjem programu prodaje. Treba izvršiti pripreme za podjelu preduzeća na tehnoekonomske cjeline, nakon čega slijedi objava javnih poziva za njihovu prodaju i zaključivanje ugovora o kupoprodaji. Za neprodate dijelove će se postupak obnoviti.
   
  U planu je i privatizacija Željezare Zenica, zatim Vitezita iz Viteza i dvije banke- UNION i BOR.
   
  O PROVEDBI PROCESA PRIVATIZACIJE, RADU I FINANSIJSKOM
  PLANU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH ZA 2007. GODINU
   
  Federalna vlada je usvojila Izvještaj o provedbi privatizacije i radu Agencije za privatizaciju FBiH za prošlu godinu. Zbog niza razloga, među kojima su i nepovoljan ambijent za investiranje, nekonkurentnost privatizacijskih ponuda i problemi sa zakonskom regulativom i utvrđivanjem vlasništva, rezultati privatizacije u prošloj godini nisu zadovoljavajući. Nastavljen je trend usporavanja i zastoja u ovom procesu koji traje još od 2002. godine. Privatizirano je pet preduzeća od kojih tri u maloj privatizaciji, jedno tenderom u velikoj privatizaciji i jedno prodajom dionica na berzi. Radi se o preduzećima: Interšped, Hotel Bristol, Institut zaštite od požara i eksplozije, Dom invest i Stupeks, svi iz Sarajeva. Ukupan iznos privatiziranog državnog kapitala je 7,6 miliona KM, a ostvareni efekti u gotovini su iznosili 8,5 miliona KM i još 29,5 miliona ugovorenih investicija.
   
  U procesima male privatizacije je u ovom periodu prodato 12 predmeta imovine Krivaje, KTK Visoko, Željeznica FBiH, Šipad-Export-Import Sarajevo, Hepok-Mostar i Sarajevo osiguranje, čija je ukupna vrijednost, u cijelosti naplaćena u gotovini, iznosila 7,2 miliona KM. U prošloj je godini Agencija vršila i aktivnosti vezane za praćenje realizacije i izvršenja ugovorenih obaveza u postupku privatizacije BH Sttela Zenica i Energopetrola.
   
  Agencija je u prošloj godini poduzela i aktivnosti u cilju zaštite prava iz pasivne podbilanse preduzeća kako ne bi došlo do zastare potraživanja u skladu sa Okvirnim sporazumom o sukcesiji. Imenovane su komisije za preduzeća iz nadležnosti Agencije: Hidrogradnja, Energoinvest, Sarajevo osiguranje, Feroelektro-Sarajevo, Elektroprivreda BiH–Sarajevo, Bosnalijek- Sarajevo i druga. Ustanovljeno je da se veliki dio potraživanja preduzeća iz FBiH odnosi na Saveznu direkciju za promet proizvoda sa posebnom namjenom koja su nastala prije 31.2.1992. godine. Agencija se angažirala i u razgovorima na usaglašavanju potraživanja od JP Jugoimport SDPR na osnovu poslova naših kompanija sa Irakom. Radi se o potraživanjima Zraka, BNT Holding-Novi Travnik, Unioninvest – Sarajevo, Vranica i Unis Promex Sarajevo, te Famos i Bosnalijek- Sarajevo.
   
  U drugim predmetima Agencija je podnijela tužbe za naplatu potraživanja pred mjesno nadležnim sudovima i to u Srbiji 22 tužbe, u Makedoniji jedna i u Crnoj Gori i Hrvatskoj po tri tužbe. Ukupna vrijednost 29 utuženih sporova je oko 76 miliona dolara.
   
  Vlada je usvojila Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju za 2007. godinu prema kojem su ukupni prihodi iznosili 3,56 miliona KM, a rashodi 2,47 milion KM. Ostvaren je budžetski suficit od 3,28 miliona KM, koji će se koristiti za finansiranje izdataka u ovoj godini do visine finansijskog plana i zaštitu od evikcije - sudskih sporova.
   
  O PROŠLOGODIŠNJEM RADU POREZNE UPRAVE FBiH
   
  Ukupno naplaćeni javni prihodi Federacije BiH, koji su u nadležnosti Porezne uprave FBiH, u 2007. godini iznosili su 3,1 milijardu konvertibilnih maraka, što je, u odnosu na godinu ranije, povećanje od 18,15 posto. Ovo se kaže u Izvješću o radu i aktivnostima Porezne uprave FBiH za 2007. godinu, u kojem je istaknuto kako se porast naplate posebno odnosi na doprinose (14,4 posto), neporezne prihode i novčane kazne (34,53 posto), poreze na plaću (18,16 posto), poreze građana (31,31 posto), te naknade, takse i posebne naknade (14,66 posto više).
   
  Porezni inspektori su kroz 7.242 kontrole utvrdili 228,9 milijuna KM manje obračunatih i uplaćenih obveza prema javnim prihodima, te naložili njihovu uplatu. Organizacijske jedinice za prisilnu naplatu izdale su 21.920 rješenja, čime je u 2007. godini naplaćeno 64,9 milijuna KM javnih prihoda, tako da je u 2008. godinu preneseno 925,7 milijuna KM dugovanja.
   
  Danas je Vlada prihvatila i Izvješće o realizaciji Financijskog plana Porezne uprave u prošloj godini. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci iznosili su 37,9 milijuna KM i predstavljaju 93 postotno ostvarenje u odnosu na planirani proračun.
   
  MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EFEKATA PDV-a U SEKTORU ZDRAVSTVA
   
  Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o mjerama u pogledu ublažavanja negativnih efekata PDV-a u sektoru zdravstva Federacije BiH koji su za 2006.i 2007. godinu iznosili 100 miliona konvertibilnih maraka, sa trendom rasta u ovoj godini.
   
  Povratom tih sredstava sektoru zdravstva smanjila bi se negativna bilansa pojedinih subjekata iz ovog sektora, te bi se navedena sredstva mogla iskoristiti za sufinansiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava koji se upravo finalizira u Federalnom ministarstvu zdravstva, nabavku lijekova sa pozitivnih listi lijekova kantona, a koje su usaglašene sa Listom esencijalnih lijekova Federacije BiH, proširivanje vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH, te finansiranje plaća i naknada uposlenih u sektoru zdravstva saglasno Kolektivnom ugovoru o njihovim pravima i obavezama.
   
  Rasprava o ovim pitanjima okončala je Zaključkom da se Vijeću ministara BiH i Upravi za indirektno oporezivanje uputi inicijativa za izmjene Zakona o PDV-u.
   
  UTVRÐEN OPÆI INTERES ZA GRADNJU NAPLATNIH OBJEKATA NA AUTOCESTI
   
  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje opći interes za izgradnju objekata naplate cestarine i pratećih objekata za pružanje usluga korisnicima autoceste Zenica-Sarajevo (dionice Dobrinje-Visoko, Visoko-Podlugovi i Podlugovi-Jošanica).
   
  Sredstva za izgradnju ovih objekata osigurana su u ovogodišnjem federalnom proračunu. Ostatak sredstava bit će izdvojen iz proračuna za 2009. godinu.
   
  Donošenjem ove odluke omogućuje se pokretanje postupka za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju naplatnih mjesta Podlugovi i Visoko, te dijela zemljišta za izgradnju uslužnih objekata namijenjenih korisnicima autoceste.
   
  O AKTIVNOSTIMA NA PLANU PROSTORNOG UREÐENJA
   
  Vlada FBiH je razmatrala i usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Jedna se odnosi na izbor nosioca pripreme i izrade Prostornog plana FBiH 2008.-2028. godine. Druga, danas razmatrana, Informacija odnosi se na izradu digitalnog 3D snimka Starog grada Mostara koje bi obavio Centar za urbano planiranje Grada Istanbula, kao jedan od svjetskih lidera u tehnikama vizuelizacije. Vlada je saglasna da Federalno ministarstvo prostornog uređenja pristupi realizaciji ovog projekta koji predstavlja značajan elemenat u okviru planiranih aktivnosti na izradi Regulacionog plana Mostara.
   
  Sredstva od 100.000 eura, potrebna za izradu digitalnog snimka Starog mosta, predstavljaju donaciju Grada Istanbula.
   
  PROGRAM RAZVOJA SREDNJEG STRUÈNOG
  OBRAZOVANJA SA STANOVIŠTA RAZVOJA OBRTNIŠTVA
   
  Nakon razmatranja Vlada FBiH je usvojila Informaciju o Programu razvoja srednjeg stručnog obrazovanja sa stanovišta razvoja obrtništva. U ovom dokumentu se, između ostalog, ukazuje na potrebu da se, u skladu sa iskustvima evropskih zemalja, ovim programom obezbijedi potrebno teorijsko znanje u funkciji sticanja sve sofisticiranijih stručnih vještina, šire kompetencije potrebne u savremenoj proizvodnji i u oblasti usluga kako za trenutnu proizvodnju, tako i za kontinuirano doživotno osposobljavanje i učenje radnika, te takvo srednje stručno obrazovanje koje će podržavati samozapošljavanje i jačati produktivnost.
   
  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je predložilo, a Vlada podržala inicijativu da se, u okviru sredstava iz poticaja za razvoj poduzetništva i obrta koja se putem javnog tendera dodjeljuju svake godine, planira određen iznos za poticanje stručnog obrazovanja obrtnika i to kroz projekte informatičkog obrazovanja, cjeloživotnog obrazovanja obrtnika, dokvalifikacije i prekvalifikacije, razvoja srednjih stručnih škola za obrtnička zanimanja, kao i stipendiranjem učenika deficitarnih zanimanja.
   
  Vlada je danas zaključila da projekti budu upućeni i nevladinom sektoru.
   
  SAGLASNOST NA PILOT PROJEKTE
   
  Federalna vlada je danas, na temelju Informacije o provedbi USAID SPIRA Projekta na pojednostavljivanju procedura za pokretanje poslovanja u FBiH, dala saglasnost za realizaciju tri pilot projekta provjere minimalnih tehničkih uslova u oblastima trgovine, ugostiteljstva i obrta u općinama Vareš, Posušje i Zenica. I ovi projekti, čije je trajanje tri mjeseca, treba da doprinesu pojednostavljivanju i ubrzanju procedura za dobijanje neophodnih rješenja i brže otpočinjanje privrednih djelatnosti u ovim općinama, pa je preporučeno vladama Zeničko-dobojskog i Zapadno-hercegovačkog kantona da i one blagovremeno obezbijede neophodne saglasnosti.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera odobrila 40.000 KM za finansiranje Udruženja „ Centar evropskog puta u BiH“.
   
  O utrošku ovih sredstava staraće se Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlada FBiH je u Radnu grupu za carine i pravila porijekla robe i Radnu grupu za tehničke barijere trgovini i necarinske barijere, imenovala predstavnike Federalnog ministarstva trgovine mr. Ivicu Cvjetkovića i Bahriju Dizdar.
   
  Danas je Vlada FBiH donijela Rješenje kojim je imenovala novi sastav Policijskog odbora za policijske službenike, budući da je dosadašnjem istekao mandat. Na ove dužnosti imenovani su policijski službenici: Dragan Vikić, Rasim Hadžić, Nijaz Ganić i Zlatko Biščević, te državni službenici Mediha Kočan i Tihomir Petrović.
   
  Nakon provedene konkursne procedure, Vlada je, na prijedlog Komisije formirane u tu svrhu, za člana Odbora državne službe za žalbe imenovala Ðurđicu Šišul.
   
  Na temelju prijedloga Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usaglašenog sa odgovarajućim ministarstvom u Vladi Republike Srpske, Vlada je donijela Rješenje kojim je u Međuentitetsko tijelo za okoliš iz Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovala: mr. Mehmeda Ceru, Mladena Rudeža, Tomislava Lukića i dr. Merzuka Cacana.
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela Zaključak kojim je ovlastila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da provede postupak za nominiranje i utvrđivanje prijedloga kandidata za direktora, zamjenika direktora i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda PiO/MiO, s obzirom na to da dosadašnjoj upravljačkoj strukturi Zavoda ističe mandat. Ovo ministarstvo će, ujedno, u koordinaciji sa vladama kantona i Udruženjem penzionera FBiH, biti nosilac aktivnosti u postupku nominiranja i predlaganja kandidata za članove Upravnog odbora Federalnog zavoda PiO/ MiO.
   
  Isto federalno ministarstvo je, prema današnjem Zaključku Vlade FBiH, zaduženo da provede postupak za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.10 sati.