30. sjednica Vlade FBiH

 • 13.03.2024.
 • 30. sjednica Vlade FBiH

  Usvojena tri programa: Osigurano više od 16,5 miliona KM za programe energetske efikasnost i uštedu energije u Federaciji BiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela odluke kojim je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i  utopljavanja zgrada radi uštede energije, u ukupnoj vrijednosti od više od 16,5 miliona KM.

  Od toga se više od 11,5 miliona KM odnosi na Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, dok su za Projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurana tri miliona KM i za Program sufinansiranje projekata energetske efikasnosti iznos od dva miliona KM.

  Program utroška sredstava revolving fonda: Više od 11,5 miliona KM za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem ovog ministarstva za 2024. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 11.563.128,47 KM predviđena za pozajmljivanje po ovom programu, planirana su u Budžetu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, te akumulirana sredstva u iznosu od 4.563.128,47 KM na računu revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d..

  Svrha ovog programa je implementiranje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja revolving fonda je u obezbjeđivanju održivosti projekta energijske efikasnosti u Federaciji BiH jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energijske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava.

  Cilj Vlade Federacije BiH je da u okviru Ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

  Sredstva revolving fonda su kreditna sredstva, a grace period, odnosno otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad, bez godišnje kamatne stope, te sa naknadom za obradu kredita u iznosu od 0,5 posto.

  Odlukom je propisano da će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije BiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu i ovim programom. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo finansija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

  Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije tri miliona KM

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog ovom ministarstvu za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije, iz Budžeta FBiH za 2024. godinu, u  iznosu od 3.000.000 KM.

  Sredstava u iznosu od 2.900.000 KM raspodijelit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu. Dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

  U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja, a sa korisnicima Ministarstvo će zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama. Korisnici su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

  Vlada Federacije BiH daje saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio ovih sredstava u iznosu od 100.000 KM udruži sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekata energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u Federaciji BiH. Ova sredstva dodjelit će se na osnovu memoranduma o razumjevanju potpisanog između CARITAS-a Švicarske i Ministarstva a koji se odnosi na saradnju na projektima energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u FBiH.

  Usvojen program za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima

  - Sufinansiranje zajedničkih projekata sa međunarodnim finansijskim i drugim organizacijama” utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu. Riječ je o sredstvima u iznosu od dva miliona KM namijenjena za tri projektne aktivnosti.

  Odobravanje i dodjela sredstva će se raspoređivati na način i prema dinamici implementacije projekta, u skladu sa odredbama Međunarodnog finansijskog i projektnog sporazuma i pravilima definisanim Zasebnim sporazumom od strane Njemačke razvojne banke - KfW i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu.

  Način i rokovi izvještavanja će biti utvrđeni ugovorima u skladu sa propisanim procedurama i odredbama Međunarodnog sporazuma.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja će pratiti namjenski utrošak dodijeljenih sredstava putem Implementacione jedinice Projekta.

  Projekt “Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH se, kako između ostalog ističe predlagač u obrazloženju Odluke, odnosi na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha Projekta je doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnom nivou.

  Šest miliona KM za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog ovom ministarstvu za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, Budžeta FBiH za 2024. godinu u iznosu od 6.000.000 KM.

  Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 350.000 KM po jednom odabranom programu/projektu.

  Ova sredstva dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.

  U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja. S korisnicima za koje se donesu pojedinačne odluke o dodjeli sredstava, Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovore o međusobnim pravima i obavezama.

  Između ostalog, navedno je u obrazloženju Odluke, kako bi se posljedice po ljude i materijalna dobra od prirodnih nesreća umanjile, potrebno je da se blagovremeno planiraju, organiziraju i provedu neophodne preventivne mjere zaštite. Preventivno djelovanje se sastoji od različitih komponenti od kojih svaka ima za cilj doprinijeti normalizaciji života stanovništva u područjima i zajednicama pogođenim prirodnim nesrećama.

  Kako pojašnjava predlagač, poštujući veliki broj zahtjeva lokalnih zajednica za finansiranjem projekata prevencije i sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta, sa realizacijom projekata iz ove odluke povećati će se otpornost lokalnih zajednica u Federaciji BiH u smislu smanjenja rizika od klizišta i poplava, čime se doprinosi sigurnosti stanovništva i infrastrukture u ciljanim područjima, kao i održivosti ulaganja u razvoj i oporavak.

  Tri miliona KM za sufinansiranje zaštite nacionalnih spomenika

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transferi utvrđenog Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom ministarstvu za učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika, u iznosu od 3.000.000 KM.

  Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu.

  Ova sredstva dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu. U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava za sve navedene programe/projekte donosi federalni ministar prostornog uređenja. S korisnicima će Ministarstvo zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama.

  Korisnici su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

  Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, u skladu sa Zakonom o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika.

  Usvojeni programi za kapitalne transfere: 143 miliona KM za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela dvije odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima namijenjene za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta u ukupnom iznosu od 143 miliona KM iz Budžeta Federacije BiH za ovu godinu. Kako je pojašnjeno, većina ovih projekata započeta je u proteklom periodu.

  Prvom odlukom usvojen je program namijenjen za izgradnju putne infrastrukturu u iznosu od 59 miliona KM, kojim će se finansirati dva projekta izgradnje brzih cesta u Federaciji BiH.

  Naime, na prijedlog Federalnog ministarstva Vlada je donijela je odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - za putnu infrastrukturu“ u iznosu od 59.000.000 KM, utvrđen Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom ministarstvu.

  Ovom odlukom Vlada Federacije BiH utvrđuje dva projekta koji će se finansirati putem ovoga programa. Prvi se odnosi na izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (Vitez- Nević Polje) u iznosu od 29.790.000 KM, čiji je implementator JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, a namjena ovih sredstava je za eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Drugi projekt je brza cesta Prača - Goražde (Tunel Hranjen i trasa BC- eksproprijacija), čiji je implementator JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, u iznosu od 29.210.000 KM. Sredstva su namijenjena za građenje, a izgradnja ove brze ceste je podržana i drugom danas usvojenom odlukom u iznosu od 10.745.000 KM.

  Druga odluka odnosi se na Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, u iznosu od 84 miliona KM, te obuhvata 17 projekata. Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada je usvojila  Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta", u iznosu od 84.000.000 KM, utvrđen Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom ministarstvu.

  Na posebnom računu za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora se nalazi dio ovih sredstava, a ostatak potrebnih sredstava će se osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama za realizaciju projekata. Usvojenom odlukom utvrđuje se 17 projekata koji će se finansirati putem ovoga programa. 

  Za izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, Lot V Čanići – Tuzla (u dužini od osam km), planiran je iznos od 12.906.649 KM, i to za projektiranje, eksproprijaciju i građenje. Implementator projekta je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar.

  Iznos od 6.900.000 KM namijenjen je za izgradnja brze ceste Bihać - Cazin - V. Kladuša - granica RH, a implementator je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar. Ova sredstava su planirana za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor. 

  Za izgradnju brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica RH, čiji je implementator JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, planiran je iznos od 23.445.000 KM. Namjena ovih sredstava je za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Iznos od 3.850.000 KM (za projektovanje i eksproprijaciju) planiran je za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe (10,8 km), čiji je implementator JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

  Pored toga, za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje - Lot 4. Poslovna zona Vitez (faza 1), čiji je implementator JP Autoceste FBiH, planirano je 3.153.351 KM (za projektovanje i eksproprijaciju).

  Kada je riječ o izgradnji brze ceste Prača-Goražde (Tunel Hranjen i trasa BC eksproprijacija), čiji je implementator projekta je JP Autoceste FBiH, planiran je iznos od 10.745.000 KM, i to za eksproprijaciju, građenje i nadzor. 

  Iznos od 6,1 milion KM planiran je za izgradnju južne obilaznice Mostara, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH u saradnji sa Gradom Mostarom. Ova sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Za izgradnju i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, te sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta i rasvjete na M17, Ortiješ u gradu Mostaru i Počitelju, planirano je 500.000 KM. Implementator je JP Ceste FBiH, a namjena sredstava je za projekovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Iznos od 2.500.000 KM namijenjen je za izgradnju dionice Šički Brod-Đurdevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo. Implementator je JP Ceste FBiH, a sredstva su za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Sredstva u iznosu od 2.000.000 KM (za projektovanje i reviziju) predviđena su za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša. Implementator je JP Ceste FBiH.

  Za rekonstrukciju i sanaciju ceste Kreševo- Kiseljak, čiji je implementator JP Ceste FBiH planirano je  3.500.000 KM, i to za građenje i nadzor. 

  Iznos od 1.000.000 KM planiran je za izgradnju XII transferzale, spoj od Stupske petlje do aerodroma Sarajevo. Implementator je JP Ceste FBiH, a sredstava su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Sredstva u iznosu od 1.000.000 KM (za građenje i nadzor) planirana su za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH.

  Kada je riječ o izgradnji obilaznice Kiseljaka II faza, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH, planiran je iznos od 2.500.000 KM, i to za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Iznos od 2.500.000 KM namijenjen je za izgradnju „Južne saobraćajnice" u Tuzli, dionica Ši Selo- Slavinovići, I faza. Implementator projekta je JP Ceste Federacije BiH, a  sredstva su predviđena za eksproprijaciju.

  Za izgradnju kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šički Brod 3-Ivinice 1, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH planirano je 700.000 KM (eksproprijacija, građenje i nadzor). Isti iznos od 700.000 KM planiran je i za izgradnju kružnog toka HIDANI, na cesti M4, u Kalesiji, dionica Simin Han-Donje Caparde, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH, a sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, građenje i nadzor.

  Za unapređenje avioprometa u Federaciji BiH 24,3 miliona KM

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH danas je donijela odluke o usvajanju programa utroška sredstava kojim se aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, te Bihaću, iz ovogodišnjeg Federalnog budžeta dodjeljuje ukupno 24,3 miliona KM za unapređenje avioprometa u Federaciji BiH.

  Jednom odlukom usvojen je Program utroška sredstava u iznosu od ukupno 7.000.000 KM Tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - za unapređenje avioprometa FBiH“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovom odlukom 3.000.000 KM dodjeljuje se Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, a po 2.000.000 KM javnim preduzećima Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. i Međunarodni aerodrom Tuzla  d.o.o. Ova sredstva su namijenjena za troškove tekućega poslovanja i subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija.

  Druga odluka se odnosi na usvajanje Programa utroška sredstava u iznosu od 17.000.000 KM iz Kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima - za unapređenje avioprometa FBiH“ Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a koji se dodjeljuju Javnom preduzeću Aerodrom Bihać d.o.o. Ova sredstva će biti utrošena za otkup zemljišta, troškove pretvorbe zemljišta, izgradnju aerodromskog kompleksa (PSS, stajanke, rulnice), te izradu elaborata za dobijanje vodne saglasnosti. Tu spadaju i troškovi nadzora nad izvođenjem radova, usluga izrade revidiranja (usklađivanja projektno-tehničke dokumentacije, kao i revizije glavnoga projekta, konsultantske usluge, te usluge izrade master plana, odnosno plana detaljne regulacije aerodromskog kompleksa Bihać. Također, sredstva su namijenjena i za troškove usluga geodetskog snimanja prepreka, nabake pokretne meteorološke stanice i izradu glavnih i idejnih projekata.

  Pored toga, drugom odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – za unapređenje avioprometa FBiH“ Aerodromu Bihać se dodjeljuje 300.000 KM za subvencioniranje tekućeg poslovanja ovog preduzeća.

  Također, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku dodjeljenih sredstava, kao i da sa javnim preduzećima potpiše ugovore kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima. Ova javna preduzeća dužna su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o utrošku dodijeljenih sredstava. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2025. godine, dužna su sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o usvajanju izvještaja.

  Za boračka udruženja 660 hiljada KM

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata“ u iznosu od 660.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu.

  Sredstva u iznosu od 450.000 KM namijenjena su za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom nivou ili na nivou BiH, a koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registrovanih na nivou kantona sa istim baznim nazivom saveza uz dodatak naziva kantona u kojem su registrovani. Ciljevi programa su podrška u realizaciji projekata od značaja za rad udruženja/saveza, poboljšanje položaja članova saveza i ambijenta za život i rad branilačkih populacija, poboljšanje uslova efikasnijeg i uspješnijeg doškolovavanja, edukacije, liječenja, rješavanja stambenog pitanja, pomoć u radu udruženja/saveza, te zaštite branilačkih populacija po pitanju pravne i materijalne sigurnosti.

  Za tradicionalno održavanje sportskih igara namijenjeno je 110.000 KM. Ova sredstva bit će dodijeljena udruženjima/savezima koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članova registrovanih na nivou kantona sa tjelesnim oštećenjima na osnovu kojih su ostvarili svojstvo ratnog vojnog invalida.

  Odlukom su određena i interventna sredstava u iznosu od 100.000 KM koja će se koristiti kao podrška programima i projektima za hitne i nepredvidene slučajeve koji nisu obuhvaćeni javnim pozivom, a  dodjeljivat će se na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo. Pravo na dodjelu sredstava imaju i udruženja, organizacije nižeg nivoa organizovanja, koje okupljaju branilačku populaciju, a na osnovu zahtjeva podnesenih tokom 2024. godine, bez javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar.

  Deset miliona KM za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda u Tuzli

  Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom ministarstvu u okviru Kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju Projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda - grad Tuzla u iznosu od deset miliona KM.

  Cilj ovog programa je da Centralno grijanje d.d. Tuzla, sa planiranom finansijskom pomoći od deset miliona KM, realizuje rekonstrukciju prve faze magistralnog vrelovoda, koja obuhvata dionicu između ograde TE Tuzla i komore Siporeks. Izgradnjom i rekonstrukcijom magistralnog vrelovoda bi se, navodi se u Programu, ostvario fukcionalni cilj povećanja zapremine ukupnog sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla kojim bi se na pomenutoj dionici omogućilo širenje mreže daljinskog grijanja na naselja koja trenutno nisu spojena na sistem (Hudeč, Moluhe i drugih). Dodatno bi se omogućilo rad pumpi mrežne vode sa značajno nižim pritiscima čime bi se direktno smanjila potrošnja električne energije. Istaknuto je i da se realizacijom ovog projekta smanjuje aerozagađenje u Tuzli, produžuje vijek trajanja sistema, te povećava energetska efikasnost sistema daljinskog grijanja. Korisnik sredstava po ovom Programu je Centralno grijanje d.d. Tuzla.

  Donesena odluka propisuje i da će se sredstva koja Federacija BiH uloži po ovom programu knjižiti kao povećanje kapitala Grada Tuzla. Istovremeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Centralno grijanje d.d. Tuzla i Grad Tuzla su, svako u okviru svoje nadležnosti, zaduženi za realizaciju ove odluke.

  Danas je data i prethodna saglasnost za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Centralnog grijanja d.d. Tuzla, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog javnog predzeća uime državnog kapitala, na period od četiri godine i to Gorana Kraljevića za direktora/predsjednika Uprave i Draženka Pažina za člana Uprave/izvršnog direktora za tehniku i informacione tehnologije. Prije toga data je predhodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, radi završetka konkursne procedure.

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora ove banke, do okončanja konkursne procedure, i to  Amera Cvike za v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, te Tonija Vukadina za v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju. Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Banke za razrješenje v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima i v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni  Amela Mikulić (Aluminij d.d. Mostar) i Stipo Buljan (Energoinvest d.d. Sarajevo).