2. sjednica Vlade FBiH

 • 11.05.2023.
 • 2. sjednica Vlade FBiH

  Usvojena Uredba o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj drugoj redovnoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH. Kako je obrazloženo, obaveza formiranja ovog tijela proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

  Uredbom se Vijeće za djecu Federacije osniva kao stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH. Djelokrug rada ovog vijeća podrazumijeva, između ostalog, promoviranje i zaštitu prava djeteta, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata vezanih uz zaštitu i promoviranje prava djeteta, te davanje preporuka i mišljenja tokom predlaganja donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj oblasti. Uključuje i iniciranje i aktivno učešće u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, kao i uspostavu saradnje i koordinacije između svih nositelja implementacije strateških dokumenata Federacije koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta, potom uspostavu saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta.  U djelokrugu rada je i učešće u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta.

  Kako se navodi u Uredbi, Vijeće za djecu FBiH godišnje će izvještavati Federalnu vladu o stanju u oblasti prava djece u Federaciji, te predlagati mjere i aktivnosti za njihovu zaštitu i unapređenje. Vijeće za djecu Federacije, prema Uredbi, imat će 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju. U sastavu Vijeća bit će šest članova iz reda državnih službenika koji su u okviru svojih redovnih poslova zaduženi za provedbu aktivnosti u oblasti prava djeteta, posebno u segmentu njihovog osiguranja, zaštite i promoviranja. Vijeće će činiti i dva člana iz nevladinih organizacija, a to su predstavnici UNICEF-a BiH, te mreže nevladinih organizacija koje imaju zapažene rezultate u oblasti promoviranja i zaštite prava djeteta u Federaciji, kao i tri člana iz akademske zajednice, a to su profesori i javni radnici, koji imaju iskustva u naučno-istraživačkom radu i izradi državnih strategija i drugih  dokumenata iz oblasti dječjih prava.

  S ciljem efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu moći će uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

  Inače, kako je se navodi u obrazloženju, Vijeće za djecu formirano je i na državnom nivou pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu ustavne nadležnosti entiteta u ovoj oblasti, bilo je neophodno da se ovakvo tijelo uspostavi i na nivou Federacije BiH, kako bi se unaprijedilo praćenje, koordinacija i izvještavanje o stanju prava djece u ovom entitetu. Dodatnu podršku donošenju ove uredbe predstavlja i Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

  Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  Date prethodne saglasnosti na pravila pet federalnih ustanova socijalne zaštite

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela odluke o davanju prethodnih saglasnosti na pravila pet ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.

  Radi se o Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Drin, zatim Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Bakovići, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje - Sarajevo, te Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Ljubuški.

  Pravila su prethodno u formi prijedloga utvrdili nadležni upravni odbori, a Vlada će ih dostaviti na upoznavanje Parlamentu Federacije BiH.

  Razlog za donošenje ovih odluka je primjena Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH kojim je propisano da su federalne ustanove socijalne zaštite dužne svoju registraciju, opće i interne akte, te druga pitanja koja se odnose na naziv i djelatnost uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

  Inače, Zakon o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH donesen je prošle godine i njime se uređuje funkcioniranje pet javnih ustanova socijalne zastite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH - Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo. Također, predstavlja pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH.

  Zaduženja na provođenju aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore

  Vlada FBiH primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, Republika Hrvatska. Donesenim zaključkom, Vlada je ovo ministarstvo zadužila da predloži imenovanje Projektnog odbora za Grupu poslova 1 i Grupu poslova 2, a na osnovu imenovanja pojedinih institucija u skladu sa zaduženjima navedenim u informaciji. Također, projektni odbori su dužni izvještavati resorno federalno ministarstvo o svim sprovedenim aktivnostima, a koje će o tome informirati Vladu FBiH i Ekspertski tim BiH.

  Fond za zaštitu okoliša FBiH zadužen je da za realizaciju Grupe poslova 1 obezbijedi novčana sredstva, a Zavod za javno zdravstvo  FBiH da za Grupu poslova 2 planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti. Vlada je Federalnom hidrometerološkom zavodu i Federalnom zavodu za agropedologiju dala zaduženja da za izvršenje Plana aktivnosti u vezi poslova vezanih uz Trgovsku goru planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

  Kako se navodi u informaciji, Grupa poslova 1 podrazumijeva geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja. U Grupu poslova 2 spada izrada nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bosanskohercegovačke strane, u blizini lokacije Čerkezovac na kojoj Republika Hrvatska namjerava izgraditi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

  Sve navedeno odnosi se na finansiranje i uspostavu dinamike provođenja aktivnosti, poput geoloških, geofizičkih i hidroloških radova, kao i uzorkovanje za nulto stanje radioaktivnosti.

  Današnji zaključak kojim je Vlada dala potrebna zaduženja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

  Prihvaćen poziv za održavanje zajedničke sjednice entitetskih vlada

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila informaciju u vezi sa pozivom za održavanje zajedničke sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. Zvaničan poziv za održavanje zajedničke sjednice entitetskih vlada stigao je 10. maja ove godine od predsjednika Vlade RS, uz prijedlog da ova sjednica bude održana u prvoj polovini juna ove godine u Banja Luci.

  Današnjim zaključkom Federalne vlade, ovlašten je premijer Federacije BiH da odgovori da je Vlada FBiH prihvatila ovaj zvanični poziv. Federalni ministri su zaduženi da u roku od 10 dana kandidiraju Vladi prijedloge tema iz svojih resora koje bi se razmatrale na zajedničkoj sjednici.

  Do kraja godine obustavljene naplate javnih prihoda rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH

  Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim je izmijenila raniji od 15. jula 2016. godine, a kojim je produžila rok naplate javnih prihoda rudnicima do kraja ove godine. Prema danas usvojenom zaključku, do 31.12.2023. godine odgađaju se sve aktivnosti naplate javnih prihoda prema rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o., Kakanj d.o.o., Zenica d.o.o., Breza d.o.o. i Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila, te Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, kojima ističe rok o naplati poreznih obaveza.

  Vlada je zadužila ove rudnike da podnesu zahtjeve i sa Poreznom upravom Federacije BiH potpišu sporazume o izmirenju dugovanja. Zaključak je predložen nakon što je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dostavila molbu zavisnih društava - rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH za produženje obustave svih aktivnosti naplate javnih prihoda, a s obzirom da je ovaj moratorij važio do 30. aprila ove godine.

  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

  Ostale odluke

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada je donijela Odluku o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa u iznosu od 285.901,23 KM za projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026“, otvorenog kao podračun u okviru JRT ovom ministarstvu.

  Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu prometa i komunikacija Andrijanu Katić.

  Donesenom Odlukom o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije BiH na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo, danas je opozvana punomoć data 27. aprila ove godine za učešće punomoćnika Vlade na Skupštini ovog privrednog društva.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društava Aluminij d.d. Mostar danas je opunomoćena  Amela Mikulić.   

  Vlada je svojom današnjom odlukom na neodređeno vrijeme, bez naknade, dala nekretnine u Doglodima, općina Ilidža, na korištenje Sudskoj policiji FBiH. S ovim prestaje važiti ranija odluka o davanju na privremeno korištenje ovog zemljišta sa objektima Vrhovnom sudu FBiH za potrebe Sudske policije. Radi se o objektima i zemljištu koji su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Federacije, a Vlada je odluku donijela na zahtjev Sudske policije FBiH da se izvrši usklađivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja, te izmijeni ranija odluka o davanju na privremeno korištenje ovih nekretnina.

  Donesena je i Odluka o davanju na petogodišnje besplatno korištenje poslovnog prostora u Mostaru Savezu gorskih službi spašavanja u BiH. Radi se o prostoru u ulici Kralja Tomislava, površine 102,85 metara kvadratnih, za koji se Savez obratio Vladi sa zahtjevom za produženje ugovora, s obzirom na istek perioda od pet godina na koji je ovaj prostor ranije već dat na korištenje tom savezu.

  Informacije i zaključci

  Vlada se danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, upoznala sa informacijom o potrebi izdvajanja sredstava Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja stambenog kompleksa Odjel B - Urlenike“. Zaduženo je ovo ministarstvo da u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija u narednih 30 dana iznađe način za osiguranje neophodnih sredstava u svrhu realizacije dijela ovog projekta. 

  Vlada je primila na znanje informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2022. godine).

  Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada je usvojila informacije Sudske policije u FBiH, te donijela zaključke kojim je odobrila nastavak konkursne procedure za prijem 57 službenika Sudske policije po osnovu Javnog konkursa od 08.03.2023. godine za prijem kandidata - kadeta, te nastavak konkursne procedure za prijem dva državna službenika u Sektoru za pravne, računovodstvene i opće poslove i Jedinici za sigurnost i zaštitu Sudske policije u FBiH.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je donijela zaključke kojim se daje saglasnost ovom ministarstvu za nastavak započetih konkursnih procedura za prijem i postavljenje državnih službenika, te Federalnom zavodu za zapošljavanje za nastavak započetih javnih procedura i prijema u radni odnos za radna mjesta sekretar ureda direktora i stručni saradnik za poslove planiranja. Data je saglasnost i JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić da u svrhu neometanog rada i funkcioniranja ustanove provede konkursne procedure za prijem četiri zaposlenika u radni odnos (šef Pravne službe, njegovatelj, socijalni radnik, vešarica).

  Vlada se upoznala i o stepenu realizacije zaključka u vezi sa obustavom konkursnih procedura od 4. maja ove godine.