12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

 • 03.10.2022.
 • Na osnovu člana 81. stav (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


  UREDBU


  O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU


  Član 1.


  U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 25a/22), u članu 6. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:

  "(5) Za gradilište koje se, u potpunosti ili djelimično, finansira sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, način postavljanja i održavanja Informativnih tabli uređen je Uredbom o načinu korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/22).

  Dosadašnji stav (5) postaje stav (6)."

  Član 2.


  U članu 49., u stavu (2), tačka b) mijenja se i glasi:

  "b) ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenom na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenu na teritoriju SFRJ do 06.04.1992. godine ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenom na prostoru Bosne i Hercegovine do stupanja na snagu ove uredbe, odnosno rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita izdato od nadležnog organa,"

  Član 3.


  U članu 50., u stavu (6), tačka 3) mijenja se i glasi:

  "3) konzervatora ili restauratora ili arheologa ili povjesničara umjetnosti s radnim iskustvom u struci od minimalno pet (5) godina, a koji može biti angažiran i ugovorom o djelu na vremenski period minimalno u trajanju važenja ovlaštenja."

  Član 4.


  U članu 64., u stavu (1), tačka a) mijenja se i glasi:

  "a) minimalno jednog diplomiranog inženjera arhitekture, odnosno jednog diplomiranog inženjera građevine visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova II. ciklusa visokog obrazovanja, od kojih je jedan voditelj radova s ovlaštenjem za fizičke osobe i konzervatora, restauratora, arheologa ili povjesničara umjetnosti, a koji može biti angažiran i ugovorom o djelu na vremenski period minimalno u trajanju važenja ovlaštenja,"

  Član 5.


  U članu 80., iza stava (2), dodaje se stav (3), koji glasi:

  "(3) Izmjene rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti projektovanja i građenja/izvođenja radova, izdatih u skladu sa odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), u pogledu promjene stručnih lica, bit će okončane u skladu sa odredbama iste uredbe."

  Član 6.


  Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

  V. broj 781/2022
  26. maja 2022. godine
  Sarajevo


  Premijer
  Fadil Novalić, s. r.