Служба за заједничке послове органа и тијела ФБиХ

Директор: Даворин Кораћ

Секретар


Хамдије Чемерлићa br.2
Телефон: ++ 387 33 6634 24; 21 67 15
Факс: ++ 387 33 22 30 14

Организациона структура


 • Кабинет директора
 • Уред за послове Службе у Мостару 
 • Одјељење за правне послове и послове осигурања објеката objekata
  • Одсјек за правне и кадровске послове
  • Одсјек за унутрашње осигурање објеката и протупожарне заштите
  • Писарница
 • Одјељење за стамбене и имовинско-правне послове 
  • Одсјек за стамбене послове
  • Одсјек за имовинско-правне послове
 • Одјељење за финансијско материјалне послове, јавне набавке и ускладиштење роба 
  • Одсјек за књиговодство, финансијске послове и послове информатике
  • Одсјек за провођење поступка јавних набавки, ускладиштење и евиденцију роба
 • Одјељење за инвестиционо и текуће одржавањеe
  • Одсјек за одржавање машинских постројења и инсталација
  • Одсјек за одржавање електро-уређаја и инсталација
  • Одсјек за грађевинско-занатске послове
  • Одсјек за спремање и уређење радног простора
 • Сервис за пружање угоститељских услуга
  • Одсјек за пружање угоститељских услуга
  • Одсјек за анализу, контролу и евиденцију у угоститељству
 • Сервис за пружање услуга пријевоза
 • Самостални извршилац - Стручни савјетник за послове интерне ревизије

 

Дјелокруг


Служба обавља послове који се односе на:

 • финансијско књиговодствене послове за органе и тијела Федерације Босне и Херцеговине;
 • вођење евиденције о некретнинама на којима право располагања имају федерална тијела; 
 • вођење евиденција и управљање покретном и непокретном имовином пријашњег Федералног министарства одбране / Федералног министарства обране;
 • одржавање станова везаних за вршење службене дужности, односно вршење одређене функције; 
 • инвестиционо и текуће одржавање службених зграда, уредског простора, инсталација и инвентара, те других објеката у власништву федералних тијела;
 • одржавање техничко-информатичке, електроничке и канцеларијске опреме и уређаја;
 • снимање сједница Владе, пријепис, штампање писаних материјала; 
 • унутрашње осигурање пословних зграда којима располажу или које користе федерална тијела, ако то осигурање није ријешено а други начин;
 • пружање угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних зграда и просторија које користе федерални органи, ако то није ријешено на други начин; 
 • пријевоз службеним возилима, њихово гаражирање и одржавање, ако то није ријешено на други начин; 
 • чишћење пословног и другог простора.

Служба по потреби обавља и друге послове који јој се ставе у задаћу, а по својој природи спадају у ђелокруг заједничких послова.

 

Основни документи који регулирају рад


 • Закон о оргнизацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 35/05).
 • Закон о управи у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр 28/97 и 26/02).
 • Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ( „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/ 05 и 8/06) .
 • Закон о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 49/05).
 • Уредба о Служби за заједничке полове органа и тијела Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр.15/97,46/06, 10/07, 17/09 и 12/14).
 • Правилник о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине број: 01-02-2289/12 од 10.09.2012. године и број: 01-02-2653/13 од 21.06.2013. године.