Служба за заједничке послове органа и тијела ФБиХ

 • 30.12.2021.
 • Директор: Даворин Кораћ

  Hamdije Čemerlića br.2
  Сарајево
  Телефон ++ 387 33 22 65 18
  Факс: ++ 387 33 22 30 14

  Директор


  Даворин Кораћ
  Hamdije Čemerlića br.2 
  Телефон: ++ 387 33 66 34 24; 21 67 15
  Факс: ++ 387 33 22 30 14

   

  Секретар


  Hamdije Čemerlića br.2
  Телефон: ++ 387 33 6634 24; 21 67 15
  Факс: ++ 387 33 22 30 14

  Организациона структура


  • Кабинет директора
  • Уред за послове Службе у Мостару 
  • Одјељење за правне послове и послове осигурања објеката objekata
   • Одсјек за правне и кадровске послове
   • Одсјек за унутрашње осигурање објеката и протупожарне заштите
   • Писарница
  • Одјељење за стамбене и имовинско-правне послове 
   • Одсјек за стамбене послове
   • Одсјек за имовинско-правне послове
  • Одјељење за финансијско материјалне послове, јавне набавке и ускладиштење роба 
   • Одсјек за књиговодство, финансијске послове и послове информатике
   • Одсјек за провођење поступка јавних набавки, ускладиштење и евиденцију роба
  • Одјељење за инвестиционо и текуће одржавањеe
   • Одсјек за одржавање машинских постројења и инсталација
   • Одсјек за одржавање електро-уређаја и инсталација
   • Одсјек за грађевинско-занатске послове
   • Одсјек за спремање и уређење радног простора
  • Сервис за пружање угоститељских услуга
   • Одсјек за пружање угоститељских услуга
   • Одсјек за анализу, контролу и евиденцију у угоститељству
  • Сервис за пружање услуга пријевоза
  • Самостални извршилац - Стручни савјетник за послове интерне ревизије

   

  Дјелокруг


  Служба обавља послове који се односе на:

  • финансијско књиговодствене послове за органе и тијела Федерације Босне и Херцеговине;
  • вођење евиденције о некретнинама на којима право располагања имају федерална тијела; 
  • вођење евиденција и управљање покретном и непокретном имовином пријашњег Федералног министарства одбране / Федералног министарства обране;
  • одржавање станова везаних за вршење службене дужности, односно вршење одређене функције; 
  • инвестиционо и текуће одржавање службених зграда, уредског простора, инсталација и инвентара, те других објеката у власништву федералних тијела;
  • одржавање техничко-информатичке, електроничке и канцеларијске опреме и уређаја;
  • снимање сједница Владе, пријепис, штампање писаних материјала; 
  • унутрашње осигурање пословних зграда којима располажу или које користе федерална тијела, ако то осигурање није ријешено а други начин;
  • пружање угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних зграда и просторија које користе федерални органи, ако то није ријешено на други начин; 
  • пријевоз службеним возилима, њихово гаражирање и одржавање, ако то није ријешено на други начин; 
  • чишћење пословног и другог простора.

  Служба по потреби обавља и друге послове који јој се ставе у задаћу, а по својој природи спадају у ђелокруг заједничких послова.

   

  Основни документи који регулирају рад


  • Закон о оргнизацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 35/05).
  • Закон о управи у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр 28/97 и 26/02).
  • Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ( „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/ 05 и 8/06) .
  • Закон о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 49/05).
  • Уредба о Служби за заједничке полове органа и тијела Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр.15/97,46/06, 10/07, 17/09 и 12/14).
  • Правилник о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине број: 01-02-2289/12 од 10.09.2012. године и број: 01-02-2653/13 од 21.06.2013. године.