Дневни ред 354. сједнице Владе ФБиХ

 • 16.03.2023.
 • 1. Усвајање Записника 353. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 09.03.2023. године и Записника 280. хитне сједнице, одржане 10.03.2023. године, телефонским путем
  2. Приједлог мишљења о Приједлогу закона о посебном регистру особа правомоћно осуђених за казнена дјела против сполне слободе и морала према дјеци и малољетницима у Федерацији Босне и Херцеговине, којег су по редовном поступку предложили Лана Прлић и Анер Жуљевић, посланици у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине
  3. Приједлог изјашњења о Иницијативи за давање аутентичног тумачења Закона о стварним правима, коју је поднио Лагер д.о.о. Посушје
  4. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Унион банка д.д. Сарајево
  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Унион банка д.д. Сарајево
  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Унион банка д.д. Сарајево
  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Унион банка д.д. Сарајево
  5. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи
  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи
  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи
  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи
  6. Приједлог одлуке о поступању са умјетним гнојивом одузетог од стране Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине
  7. Приједлог одлуке о преносу средстава прикупљених по основу таксе за успостављање резерви нафтних деривата, планираних на раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговина за 2023. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије на позицији "Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције јавним предузећима - Посебан намјенски трансакцијски рачун за уплату таксе за успостављање резерви нафтних деривата"
  8. Приједлог одлуке о преносу средстава прикупљених по основу таксе за измирење дуга Руској Федерацији за испоруку природног гаса у периоду 1992.-1995. година, планираних на раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије на позицији "Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције јавним предузећима - Енергоинвест д.д. Сарајево за плаћање таксе Гаспром еxпорт-у Москва“
  9. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава "Капитални трансфери Јавним подузећима - Трансфер за изградњу аутоцеста, брзих цеста, магистралних и других цеста" утврђен Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација
  10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Федералног министарства расељених особа и избјеглица
  11. Приједлог одлуке о распоређивању средстава обезбјеђених од стране донатора са посебног намјенског трансакцијског рачуна отвореног као подрачун у оквиру Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства културе и спорта – Федералног министарства културе и шпорта за Пројекат „Извођење превентивних археолошких истраживања и заштита археолошких локалитета“
  12. Приједлог одлуке о давању сагласности Министарству сигурности Босне и Херцеговине – Служби за послове са странцима за извођење радова у кругу касарне „Блажуј“
  13. Информација у вези могућности смјештаја Уреда предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка
  14. Квартални извјештај о проведби Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ за Федерацију Босне и Херцеговине (АФ-додатно финансирање) за период 01.10.2022. – 31.12.2022. године, са Приједлогом закључка
  15. Извјештај о раду Федералне дирекције робних резерви за 2022. годину, са Приједлогом закључка
  16. Извјештај о статусу реализације Закључка В. број: 322/2022 од 10.03.2022. године са Приједлогом мјера и опција реализације, са Приједлогом закључка
  а) Приједлог рјешења о именовању радне групе за израду приједлога потребних измјена и допуна прописа релевантних за реализацију Закључка В. број: 322/2022 од 10.03.2022. године
  17. Извјештај о статусу реализације Закључка В. број: 323/2022 од 10.03.2022. године са Приједлогом мјера и опција реализације, са Приједлогом закључка
  18. Извјештај о раду Антикорупционог тима Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, са Приједлогом закључка
  19. Извјештај о раду Интерресорне радне групе Владе Федерације Босне и Херцеговине за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији Босне и Херцеговине за 2022. годину, са Приједлогом закључка
  20. План и програм ЈП Цесте Федерације БиХ за обављање послова службе "Помоћ - информације" (СПИ) на јавним цестама у Федерацији Босне и Херцеговине за 2023. годину, са Приједлогом закључка
  21. Приједлог програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину, са Приједлогом закључка
  22. Програм економских реформи Федерације Босне и Херцеговине за 2023. – 2025. годину, са Приједлогом закључка
  23. План активности Имплементационе јединице Пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ за Федерацију Босне и Херцеговине у 2023. години, Приједлогом закључка
  24. Информација Федералног министарства правде о реконструкцији Казнено-поправног завода Сарајево за потребе проширења Опћинског суда у Сарајеву и Кантоналног суда у Сарајеву, са Приједлогом закључка
  25. Информација о поднесеном захтјеву Комисије Владе Федерације БиХ за поступање по представкама на рад и пријавама поднесеним против руководилаца казнено-поправних завода у Федерацији БиХ, са Приједлогом закључка
  26. Информација Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о гаранцијама Гаранцијског фонда за Кредитно гарантни програм за извознике, Кредитно гарантни програм за велика предузећа и „Текући трансфери и други текући расходи – Субвенције приватним предузећима и подузетницима – Регресирање камата – Гарантни фонд“ на дан 31.12.2022. године, са Приједлогом закључка
  27. Приједлози одлука:
  а) Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава текућег трансфера – Субвенције јавним подузећима – Унапређење авио промета Федерације ЈП „Аеродром Бихаћ“ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација
  б) Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава текућег трансфера – Субвенције јавним подузећима – Унапређење авио промета Федерације“ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација
  ц) Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава капиталног трансфера Капитални трансфер јавним подузећима – Унапријеђење авио промета Федерације БиХ – ЈП „Аеродром Бихаћ“ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација
  д) Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка дијела средстава капиталног трансфера - Капитални трансфери јавним подузећима – ЈП „Међународни аеродром Сарајево“ д.о.о. Сарајево и ЈП „Међународни аеродром Тузла“ д.о.о. Тузла утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација (за ЈП „Међународни аеродром Сарајево“ д.о.о. Сарајево)
  е) Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка дијела средстава капиталног трансфера - Капитални трансфери јавним подузећима – ЈП „Међународни аеродром Сарајево“ д.о.о. Сарајево и ЈП „Међународни аеродром Тузла“ д.о.о. Тузла утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Федералном министарству промета и комуникација (за ЈП „Међународни аеродром Тузла“ д.о.о. Тузла)
  28. Информација о утрошку средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине, са Приједлогом закључка
  а) Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине
  29. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Казнено-поправног завода полуотвореног типа у Орашју
  30. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Одгојно-поправног дома у Орашју