Dnevni red 354. sjednice Vlade FBiH

 • 16.03.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 353. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.03.2023. godine i Zapisnika 280. hitne sjednice, održane 10.03.2023. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg su po redovnom postupku predložili Lana Prlić i Aner Žuljević, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o stvarnim pravima, koju je podnio Lager d.o.o. Posušje

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo

  5.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići

  6. Prijedlog odluke o postupanju sa umjetnim gnojivom oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

  7. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovina za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata"

  8. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“

  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi Javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

  11. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa za Projekat „Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta“

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine – Službi za poslove sa strancima za izvođenje radova u krugu kasarne „Blažuj“

  13. Informacija u vezi mogućnosti smještaja Ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  14. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju Bosne i Hercegovine (AF-dodatno finansiranje) za period 01.10.2022. – 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  15. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o statusu realizacije Zaključka V. broj: 322/2022 od 10.03.2022. godine sa Prijedlogom mjera i opcija realizacije, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga potrebnih izmjena i dopuna propisa relevantnih za realizaciju Zaključka V. broj: 322/2022 od 10.03.2022. godine

  17. Izvještaj o statusu realizacije Zaključka V. broj: 323/2022 od 10.03.2022. godine sa Prijedlogom mjera i opcija realizacije, sa Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  20. Plan i program JP Ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe "Pomoć - informacije" (SPI) na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  21. Prijedlog programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  22. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. – 2025. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  23. Plan aktivnosti Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2023. godini, Prijedlogom zaključka

  24. Informacija Federalnog ministarstva pravde o rekonstrukciji Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo za potrebe proširenja Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka

  25. Informacija o podnesenom zahtjevu Komisije Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike, Kreditno garantni program za velika preduzeća i „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond“ na dan 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  27. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera – Subvencije javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije JP „Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  b) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera – Subvencije javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  c) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera Kapitalni transfer javnim poduzećima – Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH – JP „Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  d) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim poduzećima – JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Tuzla utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (za JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo)

  e) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim poduzećima – JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Tuzla utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (za JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Tuzla)

  28. Informacija o utrošku sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

  29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odgojno-popravnog doma u Orašju