Агенција за државну службу ФБиХ

Директор: Refik Begić

ДИРЕКТОР: Рефик Бегић

Хамдије Чемерлића бр. 2/XВИ, Сарајево
Тел: +387 33 552-040
Фаx: +387 33 552-051
Емаил: директор@адсфбих.гов.ба

 

СЕКРЕТАР: Зинка Салихагић

Хамдије Чемерлића бр. 2/XВИ, Сарајево
Тел: +387 33 552-042
Фаx: +387 33 552-051
Емаил: секретар@адсфбих.гов.ба

 

Организацијска структура

 • Одјељење за заједничке послове  

  • Писарница
  • Одсјек за рачуноводствено-финансијске послове
  • Одсјек за информатичко-информационе послове           

 • Одјељење за стручно усавршавање и развој државне службе

  • Одсјек за обуку и стручно усавршавање
  • Одсјек за развој државне слушбе   

 • Одјељење за правна питања и планирање запошљавања           

  • Одсјек за правна питања и персоналне послове
  • Одсјек за јавно оглашавање и проведбу испита опћег знања   

 • Одјељење за проведбу праћења примјене закона о државној служби            

  • Одсјек за постављења за федералне органе државне службе
  • Одсјек за праћење примјене закона о државној служби и пружање подршке раду дисциплинске комисије

 • Служба за постављења у органима државне службе у Кантону Сарајево
 • Служба за постављења у органима државне службе у Босанско–подрињском кантону Горажде
 • Служба за постављења у органима државне службе у Зеничко-добојском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Средњобосанском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Тузланском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Посавском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Унско-санском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Кантону 10
 • Служба за постављења у органима државне службе у Херцеговачко–неретванском кантону
 • Служба за постављења у органима државне службе у Западнохерцеговачком кантону    

Дјелокруг

Агенцију за државну службу Федерације Босне и Херцеговине основала је Влада Федерације Босне и Херцеговине Уредбом о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 48/03, од 04.09.2003. године). Законом о државној служби у Федерацији БиХ (Члан 64) и Уредбом о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ (Члан 5), утврђено је да Агенција обавља сљедеће послове:

 • Утврђује јединствене критерије, правила и поступке селекције, именовања и постављења државних службеника у органима државне службе у Федерацији,
 • планира и реализира процес запошљавања државних службеника на захтјев и у складу са потражњом органа државне службе,
 • организира и реализира стручно образовање и усавршавање државних службеника запослених у органима државне службе, као и развој државне службе,
 • организира едукацију кандидата за полагање стручног испита за државну случбу који представља увјет за рад у органима државне службе,
 • пружа стручну помоћ органима државне службе у реализирању њихове кадровске политике, организацијских побољшања и развоја, као и успостављање и вођење регистра државних службеника,
 • подноси годишњи извјештај о стању кадрова у органима државне службе у Федерацији и подноси свој план рада за наредну годину Влади Федерације на одобравање,
 • обавља остале послове и задатаке који су јој Законом о државној служби у ФБиХ стављени у надлежност.

 

Основни документи који регулирају рад

 • Закон о државној служби у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 8/06, 4/12, 99/15 и 9/17- Пресуда Уставног суда ФБиХ број: У-13/16);
 • Закон о државној служби у Унско – санском кантону (“Службени гласник Унско-санског кантона“, бр. 14/17 и 15/20);
 • Закон о државним службеницима и намјештеницима у тијелима државне службе у Херцегбосанској жупанији („Народне новине Херцегбосанске жупаније“, бр. 1/14, 5/16 и 1/22);
 • Закон о државној служби у Тузланском кантону (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18,  8/21 и 10/22);
 • Закон о државној служби у Кантону Сарајево (“Службене новине Кантона  Сарајево”, бр. 31/16 и 45/19);
 • Закон одржавној служби у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине БПК Горажде”, бр. 3/18 и 6/20);
 • Закон о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 49/05 и 103/21);
 • Уредба о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ („Службене новине ФБиХ“ број 48/03);
 • Уредба о условима, начину и програму за полагање испита опћег знања и стручног испита за кандидате за државну службу у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 10/18 и 09/19);
 • Уредба о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у органима државне службе у Федерацији БиХ ( „Службене новине ФБиХ“ бр. 72/04 и 75/09, 17/21 и 55/21);
 • Уредба о садржају и начину вођења Регистра запослених у органима државне службе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ број 51/20);
 • Уредба о стручном усавршавању у органима државне службе Федерације БиХ ( „Службене новине ФБиХ“ број 26/21);
 • Уредба о критеријима за утврђивање листе експерата са које се именују чланови комисије за избор државних службеника ( „Службене новине ФБиХ“ бр. 40/14 и 12/19);
 • Уредба о стицању статуса реализатора програма стручног усавршавања ( „Службене новине ФБиХ“ број 97/21);
 • Правилник о унутрашњој организацији Агенције за државну службу ФБиХ (број: 04-02-5-148-5/20 од 06.01.2021);
 • Правилник о јединственим критеријима, правилима и поступку попуне упражњених радних мјеста државних службеника са листе прекобројних („Службене новине ФБиХ“ број 51/07);
 • Правилник о правилима и поступку провођења јавног конкурса и постављења државних службеника у органима државне службе Федерације БиХ ( „Службене новине ФБиХ“ број 13/19);
 • Правилник о документацији којом се доказује познавање или знање и активно знање страног језика у поступцима спровођења конкурса у органима државне службе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 51/16 и 59/16);
 • Правилник о оцјењивању рада државних службеника у органима државне службе у Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ број 30/20);
 • Правилник о јединственим критеријима и поступку избора и пријема приправника са високом стручном спремом у органе државне службе у Федерацији БиХ ( „Службене новине ФБиХ“ број 4/13);
 • Етички кодекс за државне службенике у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 63/20);