95. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA PROVOĐENJE SVEOBUHVATNE PROCJENE UTJECAJA PROPISA ZA OBLAST VODNIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Interresornu radnu skupinu za provođenje sveobuhvatne procjene utjecaja propisa za oblast vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine imenuju se:

1. Amer Husremović, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koordinator Interresorne radne grupe;

2. Alma Imamović, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član i zamjenica koordinatora;

3. Zineta Mujaković, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član;

4. Eldar Buturović, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolice Kantona Sarajevo, član;

5. Nada Mišić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Zeničko-dobojskog kantona, član;

6. Mersija Talić i Aida-Tuzlak Hadžić, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, članovi;

7. Veronika Galić, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okolice Zapadnohercegovačkog kantona, član;

8. Mladen Medić, Savez općina i gradova FBiH, član;

9. Fuad Mešić, Udruga preduzeća komunalne privrede FBiH, član;

10. Amila Ibrulj, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, član;

11. Goran Jelavić, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, član.

U procesu provođenja sveobuhvatne procjene utjecaja za oblast vodnih usluga u Federaciji BiH mogu učestvovati i drugi organi uprave, institucije i stručna tijela.

II.


Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I. ovog rješenja je da provede sveobuhvatnu procjenu utjecaja za oblast vodnih usluga sukladno Uredbi o procjeni utjecaja propisa.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koordinira aktivnosti Intterresorne radne skupine.

III.


Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podnosi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine završno izvješće o provedenoj procjeni utjecaja propisa za oblast vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IV.


Članovima Interresorne radne skupine iz točke I. ovog rješenja pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih skupina osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknadu za rad članovi Interresorne radne skupine ostvaruju u organu, odnosno instituciji u kojima su zaposleni.

Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovodioca organa/institucije, na čiji je prijedlog osoba imenovana za člana radne skupine.

V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1091/2022
14. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.