9. ЗАКОН о Граду Столац

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим


УКАЗ


О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ГРАДУ СТОЛАЦ

Проглашава се Закон о Граду Столац, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 21.12.2021. године и на сједници Дома народа од 17.02.2022. године.

Број 01-02-1-120-01/22
28. фебруара 2022. године
Сарајево


Предсједник
Маринко Чавара, с. р.ЗАКОН
О ГРАДУ СТОЛАЦ


Члан 1.
(Предмет Закона)


У складу с условима из члана 5. став 2. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/06 и 51/09) овим законом успоставља се Град Столац, одређује његова територија, прописује својство, органи, начин избора градског вијећа и градоначелника, уређује доношење привремене статутарне одлуке, доношење статута, расписивање избора и друга питања од значаја за примјену овог закона.


Члан 2.
(Територија)


Територију Града Столац чине сва насељена мјеста, која су се према евиденцији Федералног завода за статистику налазила у оквиру Општине Столац на дан ступања на снагу овог закона.


Члан 3.
(Својство)


Град Столац је јединица локалне самоуправе и има својство правног лица.


Члан 4.
(Самоуправни органи)


(1) Самоуправни органи Града Столац су Градско вијеће и градоначелник.
(2) Самоуправни органи Града Столац послове из своје надлежности врше у складу с уставом, законом и Статутом Града.
(3) Мандат вијећника Градског вијећа и градоначелника је четири године.


Члан 5.
(Градско вијеће)


(1) Орган одлучивања Града Столац је Градско вијеће.
(2) Број чланова Градског вијећа одређује се Статутом Града у складу са законом.
(3) Градско вијеће Града Столац бира се демократским путем на непосредним и тајним изборима на подручју цијелог града.


Члан 6.
(Градоначелник)


(1) Извршни орган Града Столац је градоначелник.
(2) Градоначелник Града Столац бира се у складу са Законом о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника општина у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 19/08).


Члан 7.
(Статут)


(1) Град Столац има Статут.
(2) Статутом Града Столац прописује се и уређује самоуправни дјелокруг града, његова обиљежја, сједиште, јавна признања, организација, овлашћења и начин рада његових органа, међусобни односи градског вијећа и градоначелника, облици непосредног одлучивања грађана, сарадња с другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.
(3) Статут Града Столац мора бити у складу с Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Уставом Херцеговачко - неретванског кантона и федералним и кантоналним законодавством.
(4) Статут Града Столац припрема и усваја Градско вијеће двотрећинском већином вијећника Градског вијећа.


Члан 8.
(Правно сљедништво)


(1) Град Столац је правни сљедник Општине Столац и има законом одређене надлежности града и преузима надлежности, права, обавезе и имовину општине чији је правни сљедник.
(2) Вијећници Општинског вијећа Столац и начелник Општине Столац, изабрани на Општинским изборима одржаним 15. новембра 2020. године, ступањем на снагу овог закона, настављају с радом као вијећници Градског вијећа и Градоначелник Града Столац.
(3) Општински органи управе и управне организације, стручне и друге службе и други општински органи, ступањем на снагу овог закона настављају с радом као органи и службе Града Столац.
(4) Јавна предузећа и јавне установе, чији је оснивач Oпштина, настављају с радом као јавна предузећа и установе Града Столац.


Члан 9.
(Привремена статутарна одлука)


Вијећници изабрани на Општинским изборима за Општину Столац одржаним 2020. године донијеће Привремену статутарну одлуку Града Столац у року од два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, која ће важити до доношења Статута Града.


Члан 10.
(Ступање на снагу)


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.


Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Томислав Мартиновић, с. р.